Lubelskie pod kontrolą

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 30 wrze­śnia 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­jekt finan­so­wa­ny przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG w ramach Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny
Budżet pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro

Opis:

Celem pro­jek­tu jest zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców czte­rech miast powia­to­wych woje­wódz­twa lubel­skie­go (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mło­dzie­ży) w dzia­ła­nia straż­ni­cze na pozio­mie samo­rzą­du lokal­ne­go. Wspól­nie z wolon­ta­riu­sza­mi prze­pro­wa­dzi­my 4 moni­to­rin­gi obiet­nic przed­wy­bor­czych pre­zy­den­tów oraz 4 bada­nia aktyw­no­ści rad­nych. Wypra­co­wa­ne rapor­ty będą świet­nym narzę­dziem dla miesz­kań­ców przez wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi, przy­pa­da­ją­cy­mi na jesień 2023 roku. Ponad­to roz­wi­nie­my dzia­łal­ność gaze­ty „Jaw­ny Lublin”, poprzez zatrud­nie­nie dzien­ni­ka­rzy oraz anga­żu­jąc w jej two­rze­nie dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich. Gaze­ta wypeł­ni lukę po upa­da­ją­cych lub przej­mo­wa­nych gaze­tach lokal­nych oraz będzie miej­scem pro­wa­dze­nia lokal­ne­go dzien­ni­kar­stwa śledczego.

Aktu­al­no­ści

MRM Zamość

Na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Zamość

W dniu 13 kwiet­nia wzię­li­śmy udział w posie­dze­niu Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Zamość. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­li­śmy naszą orga­ni­za­cję oraz zapro­po­no­wa­li­śmy zorganizowanie… 
CONTINUE READING 

Współpracujemy ze studentami dziennikarstwa KUL

Roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Stu­den­tów Dzien­ni­kar­stwa na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. W ramach współ­pra­cy stu­den­ci będą uczyć się dzien­ni­kar­skie­go rzemiosła… 
CONTINUE READING 

W Chełmie nie ma Młodzieżowej Rady Miasta, bo „w pandemii jest utrudniony kontakt z młodzieżą”

W Cheł­mie od dwóch lata nie funk­cjo­nu­je Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta. W grud­niu zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Chełm o powołanie… 
CONTINUE READING 

 

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin

kontakt@fundacjawolnosci.org
513 97 95 97