Lubelskie pod kontrolą

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 30 wrze­śnia 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­jekt finan­so­wa­ny przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG w ramach Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny
Budżet pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro

Opis:

Celem pro­jek­tu jest zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców czte­rech miast powia­to­wych woje­wódz­twa lubel­skie­go (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mło­dzie­ży) w dzia­ła­nia straż­ni­cze na pozio­mie samo­rzą­du lokal­ne­go. Wspól­nie z wolon­ta­riu­sza­mi prze­pro­wa­dzi­my 4 moni­to­rin­gi obiet­nic przed­wy­bor­czych pre­zy­den­tów oraz 4 bada­nia aktyw­no­ści rad­nych. Wypra­co­wa­ne rapor­ty będą świet­nym narzę­dziem dla miesz­kań­ców przez wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi, przy­pa­da­ją­cy­mi na jesień 2023 roku. Ponad­to roz­wi­nie­my dzia­łal­ność gaze­ty „Jaw­ny Lublin”, poprzez zatrud­nie­nie dzien­ni­ka­rzy oraz anga­żu­jąc w jej two­rze­nie dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich. Gaze­ta wypeł­ni lukę po upa­da­ją­cych lub przej­mo­wa­nych gaze­tach lokal­nych oraz będzie miej­scem pro­wa­dze­nia lokal­ne­go dzien­ni­kar­stwa śledczego.

Jaw­ny Lublin

To por­tal i gaze­ta Fun­da­cji Wol­no­ści. Znaj­dziesz ją na www.jawnylublin.pl. Co kil­ka mie­się­cy pla­nu­je­my kol­por­to­wać bez­płat­ną gaze­tę „Jaw­ny Lublin”. Jej kol­por­taż tra­fia do skrzy­nek pocz­to­wych, Rad Dziel­nic oraz wybra­nych miejsc w Lubli­nie (Ratusz – sto­lik na par­te­rze, Bar Miesz­czań­ski, Amba­ras oraz w naszym biu­rze). Jeśli nie dotar­łeś do wyda­nia papie­ro­we­go, możesz je pobrać w for­ma­cie pdf tutaj (wyda­nie nr 1(8)/2022).

W okre­sie od paź­dzier­ni­ka 2021 do koń­ca kwiet­nia 2022 opu­bli­ko­wa­li­śmy 119 arty­ku­łów a stro­na zano­to­wa­ła ponad 52 tys. uni­kal­nych odsłon!

Inte­re­su­jesz się tym, co dzie­je się w Lubli­nie i lubisz pisać? Zostań dzien­ni­ka­rzem oby­wa­tel­skim lub dzien­ni­kar­ką oby­wa­tel­ską. Napisz na redakcja@jawnylublin.pl. Spo­ty­ka­my się w każ­dy ponie­dzia­łek i pią­tek w naszym biurze.

Bada­nie Aktyw­no­ści Radnych

Wery­fi­ku­je­my zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cę miej­skich rad­nych w Lubli­nie, Cheł­mie, Zamo­ściu i Bia­łej Podlaskiej.

Moni­to­ring reali­za­cji obiet­nic wybor­czych pre­zy­den­tów miast

Chce­my spraw­dzić stan reali­za­cji obiet­nic przed­wy­bor­czych pre­zy­den­tów miast Lublin, Chełm, Zamość i Bia­ła Pod­la­ska. Wyni­ki zapre­zen­tu­je­my przed naj­bliż­szy­mi wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi. Stan reali­za­cji obiet­nic pre­zy­den­ta Lubli­na znaj­dziesz na stro­nie www.kontraktdlalublina.pl.

W mediach:

Fun­da­cja Wol­no­ści spraw­dzi­ła, jak pra­cu­ją rad­ni z regio­nu, Radio Cen­trum, 27 maja 2022

Świę­to Samo­rzą­du Lokal­ne­go – jak pra­cu­ją zamoj­scy rad­ni?, Roztocze.net, 27 maja 2022

Rad­ni Jaku­biec, Bro­nie­wicz, Ostrow­ski z dyplo­ma­mi za aktyw­ność, Wspól­no­ta Bial­ska, 31 maja 2022

Chełm. Fun­da­cja oce­ni­ła rad­nych. Bożeń­ski z dyplo­mem uzna­nia, Super Tydzień Chełm­ski, 6 czerw­ca 2022

Zamość: Wie­my jak pra­cu­ją zamoj­scy rad­ni, Kro­ni­ka Tygo­dnia, 7 czerw­ca 2022

Każ­dy może patrzeć wła­dzy na ręce. Fun­da­cja Wol­no­ści robi to od 10 lat, Dzien­nik Wschod­ni, 24 sierp­nia 2022

Wia­do­mo­ści lokal­ne 04.11.2022 g. 13.30, Radio Bon­Ton, 4 listo­pa­da 2022

Wyklu­cze­ni z budże­tu oby­wa­tel­skie­go, Nowy Tydzień, 7 listo­pa­da 2022

W Cheł­mie dys­kry­mi­nu­ją mło­dych ludzi?, Dzien­nik Wschod­ni, 7 listo­pa­da 2022

Oby­wa­tel­ski, a więc dla wszyst­kich, Nowy Tydzień, 16 listo­pa­da 2022

Chełm pokpił budżet oby­wa­tel­ski, to teraz idzie na całość. Gło­so­wa­nie dla wszyst­kich, Dzien­nik Wschod­ni, 28 grud­nia 2022

Wypła­ca­nie diet rad­nym w Lubli­nie. Fun­da­cja Wol­no­ści chce zmia­ny uchwa­ły, Radio Lublin, 30 mar­ca 2023

Rad­nych nie ma na sesji, ale die­tę bio­rą. Jest pomysł, by to ukró­cić, Kurier Lubel­ski, 1 kwiet­nia 2023

Chełm. Czy rad­ni ogra­ni­czą sobie die­ty?, Super Tydzień Chełm­ski, 22 maja 2023

Wia­do­mo­ści lokal­ne 22.05.2023 g. 13.30, Radio Bon­Ton, 22 maja 2023

23 obiet­ni­ce złożył przed wybo­ra­mi Andrzej Wnuk. Co się uda­ło?, Nowy Kurier Zamoj­ski, 23 maja 2023

Fun­da­cja Wol­no­ści spraw­dzi­ła reali­za­cję obiet­nic przed­wy­bor­czych pre­zy­den­ta Litwi­niu­ka, Radio Biper, 23 maja 2023

Pety­cja odrzu­co­na, ale uchwa­ła do popraw­ki, Nowy Tydzień, 2 czerw­ca 2023

Obiet­ni­ce vs. rze­czy­wi­stość. Fun­da­cja Wol­no­ści roz­li­cza pre­zy­den­ta Cheł­ma, Super Tydzień Chełm­ski, 6 czerw­ca 2023

Wia­do­mo­ści lokal­ne 7.06.2023 g. 13.30, Radio Bon­Ton, 7 czerw­ca 2023

Chełm. Nie­obec­ny rad­ny nie otrzy­ma die­ty?, Super Tydzień Chełm­ski, 9 czerw­ca 2023

Rada Mia­sta Zamość jed­no­gło­śnie popar­ła pety­cję Fun­da­cji Wol­no­ści, Roztocze.net, 1 lip­ca 2023

Nie­obec­ni dosta­ną mniej, Nowy Tydzień, 29 sierp­nia 2023

Zamość: Cho­ry rad­ny na die­cie. Będą cię­cia w prze­le­wach, Dzien­nik Wschod­ni, 30 sierp­nia 2023

Zna­my naj­ak­tyw­niej­sze­go rad­ne­go w Bia­łej Pod­la­skiej, Radio Lublin, 10 listo­pa­da 2023

Fun­da­cja Wol­no­ści przed­sta­wia wyni­ki bada­nia aktyw­no­ści rad­nych mia­sta Bia­ła Pod­la­ska, Radio Biper, 13 listo­pa­da 2023

Fun­da­cja spraw­dzi­ła pra­cę bial­skich rad­nych. Oto naj­ak­tyw­niej­si, Sło­wo Pod­la­sia, 15 listo­pa­da 2023

Sesja Rady Mia­sta Lublin – nagro­dy dla aktyw­nych i dys­ku­sja o hazar­dzie, TVP 3 Lublin, 16 listo­pa­da 2023

Lublin: zna­my naj­bar­dziej pra­co­wi­tych rad­nych. Ran­king Fun­da­cji Wol­no­ści, Radio Lublin, 16 listo­pa­da 2023

Pozna­li­śmy naj­bar­dziej aktyw­nych rad­nych miej­skich w Lubli­nie. Zwy­cięz­ca zło­żył ponad 316 inter­pe­la­cji, Kurier Lubel­ski, 16 listo­pa­da 2023

Fun­da­cja Wol­no­ści skon­tro­lo­wa­ła obiet­ni­ce pre­zy­den­ta Maja, LPU24.pl, 17 listo­pa­da 2023

Chełm­scy rad­ni (d)ocenieni, Nowy Tydzień, 5 stycz­nia 2024

Aktu­al­no­ści

 

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin

kontakt@fundacjawolnosci.org
513 97 95 97