Lubelskie pod kontrolą

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 30 wrze­śnia 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­jekt finan­so­wa­ny przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG w ramach Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny
Budżet pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro

Opis:

Celem pro­jek­tu jest zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców czte­rech miast powia­to­wych woje­wódz­twa lubel­skie­go (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mło­dzie­ży) w dzia­ła­nia straż­ni­cze na pozio­mie samo­rzą­du lokal­ne­go. Wspól­nie z wolon­ta­riu­sza­mi prze­pro­wa­dzi­my 4 moni­to­rin­gi obiet­nic przed­wy­bor­czych pre­zy­den­tów oraz 4 bada­nia aktyw­no­ści rad­nych. Wypra­co­wa­ne rapor­ty będą świet­nym narzę­dziem dla miesz­kań­ców przez wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi, przy­pa­da­ją­cy­mi na jesień 2023 roku. Ponad­to roz­wi­nie­my dzia­łal­ność gaze­ty „Jaw­ny Lublin”, poprzez zatrud­nie­nie dzien­ni­ka­rzy oraz anga­żu­jąc w jej two­rze­nie dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich. Gaze­ta wypeł­ni lukę po upa­da­ją­cych lub przej­mo­wa­nych gaze­tach lokal­nych oraz będzie miej­scem pro­wa­dze­nia lokal­ne­go dzien­ni­kar­stwa śledczego.

Jaw­ny Lublin

To por­tal i gaze­ta Fun­da­cji Wol­no­ści. Znaj­dziesz ją na www.jawnylublin.pl. Co kil­ka mie­się­cy pla­nu­je­my kol­por­to­wać bez­płat­ną gaze­tę „Jaw­ny Lublin”. Jej kol­por­taż tra­fia do skrzy­nek pocz­to­wych, Rad Dziel­nic oraz wybra­nych miejsc w Lubli­nie (Ratusz – sto­lik na par­te­rze, Bar Miesz­czań­ski, Amba­ras oraz w naszym biu­rze). Jeśli nie dotar­łeś do wyda­nia papie­ro­we­go, możesz je pobrać w for­ma­cie pdf tutaj (wyda­nie nr 1(8)/2022).

W okre­sie od paź­dzier­ni­ka 2021 do koń­ca kwiet­nia 2022 opu­bli­ko­wa­li­śmy 119 arty­ku­łów a stro­na zano­to­wa­ła ponad 52 tys. uni­kal­nych odsłon!

Inte­re­su­jesz się tym, co dzie­je się w Lubli­nie i lubisz pisać? Zostań dzien­ni­ka­rzem oby­wa­tel­skim lub dzien­ni­kar­ką oby­wa­tel­ską. Napisz na redakcja@jawnylublin.pl. Spo­ty­ka­my się w każ­dy ponie­dzia­łek i pią­tek w naszym biurze.

Bada­nie Aktyw­no­ści Radnych

Wery­fi­ku­je­my zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cę miej­skich rad­nych w Lubli­nie, Cheł­mie, Zamo­ściu i Bia­łej Podlaskiej.

Moni­to­ring reali­za­cji obiet­nic wybor­czych pre­zy­den­tów miast

Chce­my spraw­dzić stan reali­za­cji obiet­nic przed­wy­bor­czych pre­zy­den­tów miast Lublin, Chełm, Zamość i Bia­ła Pod­la­ska. Wyni­ki zapre­zen­tu­je­my przed naj­bliż­szy­mi wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi. Stan reali­za­cji obiet­nic pre­zy­den­ta Lubli­na znaj­dziesz na stro­nie www.kontraktdlalublina.pl.

W mediach:

Fun­da­cja Wol­no­ści spraw­dzi­ła, jak pra­cu­ją rad­ni z regio­nu, Radio Cen­trum, 27 maja 2022

Świę­to Samo­rzą­du Lokal­ne­go – jak pra­cu­ją zamoj­scy rad­ni?, Roztocze.net, 27 maja 2022

Rad­ni Jaku­biec, Bro­nie­wicz, Ostrow­ski z dyplo­ma­mi za aktyw­ność, Wspól­no­ta Bial­ska, 31 maja 2022

Aktu­al­no­ści

 

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin

kontakt@fundacjawolnosci.org
513 97 95 97