Dro­dzy Miesz­kań­cy Lublina,

Krzysztof Jakubowskiodda­je­my w Wasze ręce lokal­ny infor­ma­tor o lubel­skich Dziel­ni­cach. Wyja­śnia­my, czym są Dziel­ni­ce oraz jakie są ich kom­pe­ten­cje. Przy­bli­ża­my funk­cjo­no­wa­nie Rad Dziel­nic. Wyja­śnia­my jaki­mi środ­ka­mi dys­po­nu­ją oraz na jakie inwe­sty­cje je prze­zna­cza­ją. Przede wszyst­kim jed­nak zamie­ści­li­śmy wizy­tów­ki wszyst­kich lubel­skich dziel­nic, wraz z dany­mi kon­tak­to­wy­mi i adre­sa­mi sie­dzib Rad Dziel­nic. Pro­szę nie bać się z nich korzy­stać i zgła­szać się z waż­ny­mi dla Was spra­wa­mi do spo­łecz­ni­ków ze swo­je­go sąsiedztwa.

Pod­sta­wo­wym zada­niem dla któ­re­go ist­nie­ją Dziel­ni­ce, jest kre­owa­nie i podej­mo­wa­nie ini­cja­tyw we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych zbio­ro­wych potrzeb miesz­kań­ców Dziel­ni­cy oraz podej­mo­wa­nie i inspi­ro­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu popra­wę jako­ści życia mieszkańców.

Życzę uda­nej lektury!

Krzysz­tof Jakubowski

Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji Wolności