Statut Fundacji Wolności

(Pobierz plik pdf)

Postanowienia Ogólne

§1
Fun­da­cja pod nazwą „Fun­da­cja Wol­no­ści”, zwa­na w dal­szej czę­ści Sta­tu­tu „Fun­da­cją” usta­no­wio­na przez oso­by fizycz­ne – Krzysz­to­fa Jaku­bow­skie­go oraz Mar­ci­na Mül­le­ra zwa­nych dalej „Fun­da­to­ra­mi” na mocy aktu nota­rial­ne­go z dnia 22/05/2012, spo­rzą­dzo­nym przez nota­riu­sza Gra­ży­nę Lewic­ką w kan­ce­la­rii nota­rial­nej w Lubli­nie, ul. Jasna 8/2. Fun­da­cja dzia­ła na pod­sta­wie usta­wy o fun­da­cjach z dnia 6 kwiet­nia 1984 r. (Dz. U.91.46.203 z późn. zm.) oraz niniej­sze­go statutu.

§2
Fun­da­cja ma oso­bo­wość prawną.

§3
Sie­dzi­bą Fun­da­cji jest mia­sto Lublin.

§4
Obsza­rem dzia­ła­nia Fun­da­cji jest obszar Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Dla wła­ści­we­go reali­zo­wa­nia celów Fun­da­cji, Fun­da­cja może pro­wa­dzić dzia­łal­ność poza gra­ni­ca­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, w szcze­gól­no­ści w kra­jach człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej, o ile będzie to zgod­ne z miej­sco­wym prawem

§5
1 Fun­da­cja jest orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą pro­wa­dzą­cą dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie (usta­wa o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2 Dzia­łal­ność sta­tu­to­wa Fun­da­cji może być pro­wa­dzo­na jako dzia­łal­ność nie­od­płat­na lub jako dzia­łal­ność odpłat­na w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go. Obie te for­my dzia­łal­no­ści będą rachun­ko­wo wyod­ręb­nio­ne w stop­niu umoż­li­wia­ją­cym okre­śle­nie przy­cho­dów, kosz­tów i wyni­ków przy uwzględ­nie­niu prze­pi­sów doty­czą­cych rachunkowości.

§6
Czas trwa­nia Fun­da­cji jest nieoznaczony.

§7
Mini­strem wła­ści­wym ze wzglę­du na zakres swo­jej dzia­łal­no­ści oraz cele Fun­da­cji jest Mini­ster do spraw edukacji.

§8
1 Misją Fun­da­cji jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.
2 Cela­mi fun­da­cji są:
a Upo­wszech­nia­nie i ochro­na wol­no­ści i praw czło­wie­ka, oraz swo­bód oby­wa­tel­skich, a tak­że dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce roz­wój demokracji.
b Roz­wój spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego;
c Zwięk­sze­nie udzia­łu oby­wa­te­li w spra­wo­wa­niu władzy;
d Zwięk­sza­nie przej­rzy­sto­ści i jaw­no­ści w życiu publicznym;
e Kon­tro­la oby­wa­tel­ska insty­tu­cji publicz­nych oraz korzy­sta­ją­cych ze środ­ków publicznych;
f Edu­ka­cja oby­wa­tel­ska i eko­no­micz­na dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych;
g Pro­mo­wa­nie i kre­owa­nie postaw oby­wa­tel­skich, w tym postaw liderskich;
h Orga­ni­zo­wa­nie i ani­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz śro­do­wi­ska akademickiego;
i Roz­wój zróż­ni­co­wa­nych form aktyw­no­ści spo­łecz­nej, w tym upo­wszech­nia­nie wolon­ta­ria­tu, par­ty­cy­pa­cji w pro­ce­sach decy­zyj­nych, w życiu spo­łecz­nym, w tym udział osób star­szych w kształ­to­wa­niu poli­ty­ki publicznej;
j Eko­lo­gia, ochro­na zwie­rząt i śro­do­wi­ska oraz ochro­na dzie­dzic­twa przyrodniczego
k Dzia­łal­ność na rzecz orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz pod­mio­tów wymie­nio­nych w art. 3 ust. 3 usta­wy z dnia 24.04.2013 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolontariacie.

§9
1 Fun­da­cja reali­zu­je swo­je cele poprzez działania:
a Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści na rzecz roz­wo­ju demo­kra­cji i spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego;
b Dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną, w tym orga­ni­zo­wa­nie i finan­so­wa­nie akcji spo­łecz­nych, kon­fe­ren­cji, szko­leń, warsz­ta­tów i kur­sów, ple­bi­scy­tów, coaching i usług doradczych;
c Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści publi­cy­stycz­nej i infor­ma­cyj­nej, w tym w dro­dze wyda­wa­nia ksią­żek, cza­so­pism, bro­szur, ana­liz, eks­per­tyz, badań, pro­gra­mów, stra­te­gii, son­da­ży, raportów;
d Moni­to­ro­wa­nie dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej i innych pod­mio­tów reali­zu­ją­cych zada­nia publiczne,
e Moni­to­ro­wa­nie powsta­wa­nia i prze­strze­ga­nia prze­pi­sów pra­wa oraz prak­ty­ki ich stosowania,
f Udzie­la­nie pomo­cy praw­nej i obywatelskiej,
g Wystę­po­wa­nie z pety­cja­mi, wnio­ska­mi i ape­la­mi do orga­nów wła­dzy publicznej,
h Współ­pra­cę z insty­tu­cja­mi pań­stwo­wy­mi oraz orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi dzia­ła­ją­cy­mi w zakre­sie obję­tym cela­mi Fun­da­cji oraz współ­pra­cę z kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi fun­da­cja­mi, sto­wa­rzy­sze­nia­mi oraz oso­ba­mi fizycznymi;
i Pro­wa­dze­nie na naj­wyż­szym pozio­mie mery­to­rycz­nym zajęć, szko­leń i spo­tkań poza­lek­cyj­nych w szko­łach gim­na­zjal­nych, ponad­gim­na­zjal­nych, szko­łach wyż­szych publicz­nych i prywatnych;
j Współ­pra­cę z orga­ni­za­cja­mi studenckimi;
k Roz­po­wszech­nia­nie i reali­zo­wa­nie nowa­tor­skich pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i nowa­tor­skich form kształcenia,
l Ini­cjo­wa­nie postę­po­wań lub przy­stę­po­wa­nie do postę­po­wań toczą­cych się przed orga­na­mi spra­wu­ją­cy­mi wymiar spra­wie­dli­wo­ści lub orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej w cha­rak­te­rze orga­ni­za­cji spo­łecz­nej w spo­sób i na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.
m Dzia­ła­nia zwią­za­ne z ana­li­zą finan­so­wa­nia par­tii poli­tycz­nych i kam­pa­nii wyborczych;
n Dzia­ła­nia na rzecz uła­twie­nia funk­cjo­no­wa­nia ośrod­ków miej­skich poprzez zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań w dzie­dzi­nie ener­gii, trans­por­tu oraz tech­no­lo­gii info­r­ma­­cy­j­no-komu­­ni­­ka­­cy­j­nych, przy jed­no­cze­snej ochro­nie zaso­bów naturalnych.
o Dzia­ła­nia wspo­ma­ga­ją­ce mery­to­rycz­nie, tech­nicz­nie lub finan­so­wo na rzecz orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, spół­dziel­ni socjal­nych oraz pod­mio­tów wymie­nio­nych w art. 3 ust. 3 usta­wy z dnia 24.04.2013 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie (z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi), w zakre­sie okre­ślo­nym w pkt 1–36.

§10
Dla osią­gnię­cia swo­ich celów Fun­da­cja może:
1 wspie­rać dzia­łal­ność innych osób praw­nych, pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zbież­ną z cela­mi Fundacji.
2 łączyć się z inny­mi fun­da­cja­mi w kra­ju i za gra­ni­cą jeśli dzia­łal­ność jest zbież­na z
cela­mi sta­tu­to­wy­mi Fun­da­cji i nie spo­wo­du­je to zmia­ny celów statutowych.
3 two­rzyć i przy­stę­po­wać do spół­ek, fun­da­cji i zrzeszeń.

Mają­tek i finan­se Fundacji
§11
1 Mają­tek Fun­da­cji sta­no­wi wkład pie­nięż­ny Fun­da­to­rów oraz środ­ki finan­so­we, nie­ru­cho­mo­ści i rucho­mo­ści naby­te przez Fun­da­cję w toku jej działania.
2 Reali­za­cja celów Fun­da­cji finan­so­wa­na jest z fun­du­szu oraz z docho­dów uzy­ska­nych przez Fun­da­cję, na zasa­dach prze­wi­dzia­nych w niniej­szym statucie.
3 Docho­dy Fun­da­cji pocho­dzą w szcze­gól­no­ści z:
a kra­jo­wych i zagra­nicz­nych daro­wizn, spad­ków, zapisów;
b gran­tów dota­cji, dat­ków i subwencji;
c fun­du­szy unijnych;
d docho­dów uzy­ska­nych z akcji pro­mo­cyj­nych, zbió­rek i imprez publicznych,
pro­wa­dzo­nych przez Fundację;
e zysku z lokat w ban­kach i insty­tu­cjach ryn­ku kapi­ta­ło­we­go w kra­ju i za granicą;
f ope­ra­cji finan­so­wych, z wyjąt­kiem obro­tu papie­ra­mi wartościowymi;
4 Fun­da­cja nie przyj­mu­je wpłat w gotów­ce w kwo­cie prze­kra­cza­ją­cej rów­no­war­tość 10
tys. euro.

§12
Fun­da­cja za swo­je zobo­wią­za­nia odpo­wia­da całym swo­im majątkiem.

§13
Przy­cho­dy z daro­wizn, spad­ków i zapi­sów oraz sub­wen­cji i dota­cji mogą być uży­te na reali­za­cję wszyst­kich celów Fun­da­cji, jeże­li ofia­ro­daw­cy nie posta­no­wi­li inaczej.

Orga­ny Fundacji
§14
1 Orga­na­mi Fun­da­cji są:
a Zgro­ma­dze­nie Fundatorów;
b Zarząd Fundacji;
c Rada Fundacji;
d Rada Ekspertów.
2 Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów podej­mu­je uchwa­ły zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, w obec­no­ści wszyst­kich członków.
3 Uchwa­ły pozo­sta­łych orga­nów Fun­da­cji, zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków, chy­ba, że niniej­szy Sta­tut prze­wi­du­je inny spo­sób pod­ję­cia uchwały.
4 W przy­pad­ku rów­nej licz­by gło­sów, decy­du­ją­cy głos ma Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji bądź Prze­wod­ni­czą­cy Rady Fundacji.
5 Jeże­li niniej­szy sta­tut wyraź­nie nie zastrze­ga okre­ślo­nych funk­cji dla inne­go orga­nu, czyn­no­ści w nie­ure­gu­lo­wa­nych zakre­sach leżą w kom­pe­ten­cji Zarządu.

Zgro­ma­dze­nie Fundatorów
§15
1 Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów jest naj­wyż­szym orga­nem Fun­da­cji, podej­mu­ją­cym naj­waż­niej­sze decy­zje doty­czą­ce jej funkcjonowania.
2 Do kom­pe­ten­cji Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów należy:
a zmia­na sta­tu­tu Fun­da­cji oraz zmia­na celu fundacji.
b likwi­da­cja Fun­da­cji lub jej połą­cze­nie z inną fundacją,
c powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie Rady Fun­da­cji oraz poszcze­gól­nych jej członków.
3 Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów podej­mu­je swe decy­zje w for­mie pisem­nych posta­no­wień pod rygo­rem nieważności.
4 Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów podej­mu­ją posta­no­wie­nia na wnio­sek pozo­sta­łych orga­nów fun­da­cji lub samodzielnie.
5 W skład Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów mogą być przy­ję­te inne oso­by fizycz­ne lub praw­ne, któ­re zade­kla­ru­ją na rzecz Fun­da­cji odpo­wied­nią kwo­tę pie­nięż­ną lub inne dobra mate­rial­ne oraz zło­żą dekla­ra­cję do Zgro­ma­dze­nia Fundatorów.
6 War­tość kwo­ty pie­nięż­nej lub dóbr mate­rial­nych wymie­nio­nych w punk­cie 5 okre­śla każ­do­ra­zo­wo Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów, z zastrze­że­niem, że nie może być niż­sza niż 5000 zł.
7 O przy­ję­ciu kan­dy­da­ta do Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów decy­du­je Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów na posie­dze­niu w gło­so­wa­niu jaw­nym zwy­kłą więk­szo­ścią głosów.
8 W przy­pad­ku śmier­ci Fun­da­to­ra, wszel­kie kom­pe­ten­cje dane­go Fun­da­to­ra prze­cho­dzą, z mocy Sta­tu­tu, na Peł­no­moc­ni­ka Fun­da­to­ra. Peł­no­moc­ni­ka tego dany Fun­da­tor powo­łu­je w for­mie pisem­nej decy­zji, któ­ra skła­da­na jest przez Fun­da­to­ra Zarzą­do­wi oraz pozo­sta­łym Fundatorom.
9 Peł­no­moc­nik może być przez Fun­da­to­ra w każ­dej chwi­li odwo­ła­ny, o czym Fun­da­tor pisem­nie infor­mu­je Zarząd i pozo­sta­łych Fun­da­to­rów. Peł­no­moc­nik może rów­nież w każ­dej chwi­li zło­żyć pisem­ne oświad­cze­nie Fun­da­to­ro­wi o zrze­cze­niu się swo­jej funk­cji. Po śmier­ci Fun­da­to­ra Peł­no­moc­nik Fun­da­to­ra może zrzec się tej funk­cji w for­mie pisem­nej z pod­pi­sem poświad­czo­nym przez nota­riu­sza a tak­że powo­łać na swo­jej miej­sce inne­go Peł­no­moc­ni­ka Fundatora.
10 Po zrze­cze­niu się funk­cji przez Peł­no­moc­ni­ka Fun­da­to­ra lub jego śmier­ci, bez powo­ła­nia inne­go Peł­no­moc­ni­ka Fun­da­to­ra, a tak­że w razie nie wyzna­cze­nia Peł­no­moc­ni­ka Fun­da­to­ra przez Fun­da­to­ra przed jego śmier­cią, Peł­no­moc­ni­ka Fun­da­to­ra usta­na­wia się w dro­dze uchwa­ły powzię­tej na posie­dze­niu przez pozo­sta­łych Fun­da­to­rów, Peł­no­moc­ni­ków Fun­da­to­rów i człon­ków Zarzą­du. Uchwa­ła powin­na zostać pod­ję­ta bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej poło­wy z upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, po zawia­do­mie­niu ich przez Zarząd z 14 dnio­wym wyprze­dze­niem o potrze­bie pod­ję­cia tej uchwa­ły, miej­scu i cza­sie posiedzenia.

Zarząd Fun­da­cji
§16
1 Zarząd Fun­da­cji, zwa­ny dalej Zarzą­dem, skła­da się z 1 do 5 osób i jest powo­ły­wa­ny przez Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów na czas nie­ozna­czo­ny. Powo­łu­jąc Zarząd Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów wska­zu­je Pre­ze­sa Zarządu.
2 Skład pierw­sze­go Zarzą­du powo­łu­ją fundatorzy.
3 Człon­ko­stwo Zarzą­du usta­je z chwi­lą odwo­ła­nia, rezy­gna­cji lub śmier­ci człon­ka Zarządu.
4 Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów może odwo­łać człon­ka Zarzą­du w każ­dym czasie.
5 Człon­kiem Zarzą­du może być Fundator.

§17
Pra­ca­mi Zarzą­du kie­ru­je Pre­zes Zarządu.

§18
Zarząd Fundacji:
1 repre­zen­tu­je ją na zewnątrz,
2 spo­rzą­dza spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Fundacji,
3 spra­wu­je zarząd nad jej majątkiem,
4 przyj­mu­je sub­wen­cje, daro­wi­zny, spad­ki i zapisy,
5 usta­la wiel­kość zatrud­nie­nia i wyso­kość środ­ków na wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków Fundacji,
6 kie­ru­je bie­żą­cą dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji, odpo­wia­da za reali­za­cję jej celów statutowych,
7 podej­mu­je decy­zje o przy­stą­pie­niu do spół­ek i fundacji,
8 wystę­pu­je z wnio­skiem w spra­wie zmian w Sta­tu­cie, połą­cze­nia oraz likwidacji
Fundacji.

§19
skreślony

§20
1 Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych i eko­no­micz­nych człon­ko­wie Zarzą­du Fun­da­cji mogą być rów­no­cze­śnie pra­cow­ni­ka­mi biu­ra Fun­da­cji, pra­cu­ją­cy­mi na pod­sta­wie umów o pra­cę lub umów cywi­l­no-pra­w­nych, zawie­ra­nych na czas peł­nie­nia przez nich funk­cji człon­ków Zarządu.
2 W umo­wach z człon­ka­mi Zarzą­du Fun­da­cję repre­zen­tu­je czło­nek Rady Fun­da­cji, wska­za­ny przez Radę w uchwale.
3 Wyna­gro­dze­nie człon­ków i pra­cow­ni­ków biu­ra Fun­da­cji jest wypła­ca­ne z wypra­co­wa­nych środ­ków, bez naru­sza­nia zaso­bów finan­so­wych prze­ka­zy­wa­nych przez Fundatora.

§21
Oświad­cze­nia woli w imie­niu Fun­da­cji skła­da Pre­zes albo dwóch człon­ków Zarzą­du dzia­ła­ją­cych łącznie.

§22
Warun­ki pra­cy i pła­cy pra­cow­ni­ków Fun­da­cji okre­śla Zarząd.

Rada Fun­da­cji
§23
Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów dla uła­twie­nia reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji może powo­łać samo­dziel­nie lub na wnio­sek Zarzą­du Radę Fundacji.

§24
1 Rada Fun­da­cji jest orga­nem okre­śla­ją­cym ogól­ne kie­run­ki dzia­ła­nia Fun­da­cji oraz spra­wu­ją­cym nad­zór i kon­tro­lę nad dzia­łal­no­ścią Fundacji.
2 Rada Fun­da­cji skła­da się z od trzech do pię­ciu osób.

§25
1 Człon­kiem Rady Fun­da­cji nie może być oso­ba ska­za­na pra­wo­moc­nym wyro­kiem za prze­stęp­stwo popeł­nio­ne umyślnie.
2 Człon­ko­wie Rady Fun­da­cji nie mogą być jed­no­cze­śnie człon­ka­mi Zarzą­du, pozo­sta­wać z człon­ka­mi Zarzą­du w związ­ku mał­żeń­skim, ani też w sto­sun­ku pokre­wień­stwa, powi­no­wac­twa lub pod­le­gło­ści z tytu­łu zatrudnienia.

§26
1 Do zadań Rady Fun­da­cji należy:
a wystę­po­wa­nie z wnio­skiem do Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów o powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie człon­ków Zarządu,
b uchwa­la­nie na wnio­sek Zarzą­du kie­run­ków i pro­gra­mów dzia­ła­nia Fundacji,
c spra­wo­wa­nie bie­żą­ce­go nad­zo­ru i kon­tro­li nad dzia­łal­no­ścią Fundacji,
d zatwier­dza­nie spra­woz­da­nia finan­so­we­go i mery­to­rycz­ne­go Fundacji,
e opi­nio­wa­nie innych spraw wnio­sko­wa­nych przez Zarząd.

§27
1 Rada wybie­ra ze swe­go gro­na Prze­wod­ni­czą­ce­go, Zastęp­cę Prze­wod­ni­czą­ce­go i Sekre­ta­rza Rady.
2 Prze­wod­ni­czą­cy Rady zwo­łu­je posie­dze­nia Rady z wła­snej ini­cja­ty­wy lub na wnio­sek co naj­mniej dwóch człon­ków Rady Fundacji.
3 W posie­dze­niach Rady uczest­ni­czy Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji lub wyzna­czo­ny przez nie­go inny czło­nek Zarządu.
4 Rada Fun­da­cji zbie­ra się co naj­mniej raz w roku.

Rada Eks­per­tów
§28
1 Dla wspie­ra­nia i pro­mo­wa­nia Fun­da­cji Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów może z wła­snej ini­cja­ty­wy lub na wnio­sek Rady Fun­da­cji lub Zarzą­du Fun­da­cji, powo­łać Radę Ekspertów.
2 Rada Eks­per­tów sta­no­wi cia­ło opi­­nio­­da­w­czo-dora­d­cze Fundacji.
3 Człon­ków Rady Eks­per­tów powo­łu­je Zarząd.
4 Człon­ko­wie Rady Eks­per­tów wyko­nu­ją swo­je zada­nia społecznie.
5 Celem dzia­ła­nia Rady Eks­per­tów jest:
a wspie­ra­nie w każ­dy dozwo­lo­ny spo­sób sta­tu­to­wych celów Fundacji,
b udział we współ­pra­cy z kor­po­ra­cja­mi, insty­tu­cja­mi publicz­ny­mi, media­mi, klu­ba­mi biz­ne­so­wy­mi oraz ośrod­ka­mi aka­de­mic­ki­mi i opiniotwórczymi,
c skła­da­nie wnio­sków do Zarzą­du Fun­da­cji o obję­cie dzia­ła­niem Fun­da­cji dzie­dzin nie obję­tych zakre­sem dzia­ła­nia Fun­da­cji i wska­zy­wa­nie spo­so­bów reali­za­cji tego działania,
d słu­że­nie doświad­cze­niem i wie­dzą w roz­wo­ju Fun­da­cji i reali­za­cji jej celów.

§29
Zabra­nia się
a) udzie­la­nia poży­czek lub zabez­pie­cza­nia zobo­wią­zań mająt­kiem orga­ni­za­cji w sto­sun­ku do jej człon­ków, człon­ków orga­nów lub pra­cow­ni­ków oraz osób, z któ­ry­mi człon­ko­wie, członkowie
orga­nów oraz pra­cow­ni­cy orga­ni­za­cji pozo­sta­ją w związ­ku mał­żeń­skim, we wspól­nym poży­ciu albo w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia albo są zwią­za­ni z tytu­łu przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li, zwa­nych dalej „oso­ba­mi bliskimi”,
b) prze­ka­zy­wa­nia ich mająt­ku na rzecz ich człon­ków, człon­ków orga­nów lub pra­cow­ni­ków oraz ich osób bli­skich, na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści, jeże­li prze­ka­za­nie to nastę­pu­je bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach,
c) wyko­rzy­sty­wa­nia mająt­ku na rzecz człon­ków, człon­ków orga­nów lub pra­cow­ni­ków oraz ich osób bli­skich na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, chy­ba że to wyko­rzy­sta­nie bez­po­śred­nio wyni­ka z celu statutowego,
d) zaku­pu towa­rów lub usług od pod­mio­tów, w któ­rych uczest­ni­czą człon­ko­wie orga­ni­za­cji, człon­ko­wie jej orga­nów lub pra­cow­ni­cy oraz ich osób bli­skich, na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich lub po cenach wyż­szych niż rynkowe.

Zmia­na statutu
§30
Decy­zje w kwe­stii zmia­ny Sta­tu­tu, a tak­że w przed­mio­cie zmia­ny celów Fun­da­cji podej­mu­je Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów jed­no­myśl­nie, samo­dziel­nie bądź na wnio­sek Zarządu.

Posta­no­wie­nia końcowe
§31
1 Fun­da­cja ule­ga likwi­da­cji w razie osią­gnię­cia celów, dla któ­rych zosta­ła powo­ła­na, wobec wyczer­pa­nia się jej środ­ków finan­so­wych i majątku.
2 Śmierć Fun­da­to­ra nie powo­du­je likwi­da­cji Fundacji.
3 Likwi­da­to­ra Fun­da­cji wyzna­cza Zgro­ma­dze­nie Fundatorów.
4 O likwi­da­cji Fun­da­cji Zarząd zawia­da­mia wła­ści­we­go Ministra.
5 Mają­tek pozo­sta­ły po likwi­da­cji Fun­da­cji zosta­nie w cało­ści prze­zna­czo­ny na cele zbli­żo­ne z cela­mi Fun­da­cji okre­ślo­ny­mi w § 8.

§32
Sta­tut Fun­da­cji wcho­dzi w życie z dniem zare­je­stro­wa­nia Fun­da­cji w Kra­jo­wym Reje­strze Sądowym.

§33
Wypi­sy z niniej­sze­go aktu nale­ży wydać Fun­da­to­ro­wi oraz człon­kom orga­nów Fundacji.

(wer­sja ze stycz­nia 2021)