Zrealizowane Projekty

Oto naj­cie­kaw­sze i naj­więk­sze pro­jek­ty jakie zre­ali­zo­wa­li­śmy. W ich trak­cie wie­le pro­ble­mów roz­wią­za­li­śmy, a jesz­cze wię­cej ujawniliśmy!

Monitoring 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 30 wrze­śnia 2023 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram „Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy” Kwo­ta dofinansowania:… 
Okres reali­za­cji: 1 lute­go – 31 lip­ca 2021 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pol­sko-Ame­ry­kań­ska Fun­da­cja Wol­no­ści Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 57 600,00 zł Part­ne­rzy: Rówień­skie Cen­trum – Socjalne… 
Monitoring 
Pro­jekt odpo­wia­da na pro­blem zwią­za­ny z lokal­ną dzia­łal­no­ścią straż­ni­czą w cza­sach pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Z doświad­cze­nia wnio­sko­daw­cy i naszych part­ne­rów wynika,… 
„Wzo­ro­wa lokal­na orga­ni­za­cja straż­ni­cza” to pro­jekt roz­wo­ju insty­tu­cjo­nal­ne­go Fun­da­cji Wol­no­ści. Jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Oby­wa­tel­skich na lata… 
Okres reali­za­cji: 1 mar­ca – 30 listo­pa­da 2020 Pro­jekt zakła­da zaan­ga­żo­wa­nie trzech grup odbior­ców: spo­łecz­ni­ków i akty­wi­stów, człon­ków rad dzielnic… 
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia – 31 grud­nia 2020 „Spraw­dza­my jak jest” to pro­jekt pole­ga­ją­cy na zwięk­sze­niu aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej seniorów… 
Okładka poradnika "Jak wpływać na to, co dzieje się w mieście"
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
[PROJEKT ZAKOŃCZONY] Okres reali­za­cji: 1 mar­ca – 31 grud­nia 2019 „W naszym inte­re­sie” to pro­jekt mają­cy na celu zwięk­sze­nie aktywności… 
Celem pro­jek­tu jest „Wzmoc­nie­nie moż­li­wo­ści moni­to­ro­wa­nia pra­wa przez min. 17 orga­ni­za­cji straż­ni­czych z tere­nu 16 woje­wództw Pol­ski poprzez zdia­gno­zo­wa­nie zapotrzebowania,… 
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
Pro­jekt „Jaw­ny Lublin 2017” miał na celu wzrost par­ty­cy­pa­cji oby­wa­te­li w spra­wach publicz­nych. Zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne poprzez dzia­ła­nia straż­ni­cze, w tym… 
Pro­jekt „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne” był reali­zo­wa­ny na tere­nie Ukra­iny i Pol­ski. Doty­czył wymia­ny doświad­czeń oraz pro­pa­go­wa­nia jaw­no­ści i otwar­to­ści w… 
Monitoring 
W dniach 20–21 czerw­ca 2016 roku w Buda­pesz­cie odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja poświę­co­na mediom w pań­stwach Euro­py Środ­ko­wej i Wschodniej.… 
Monitoring 
Fun­da­cja Wol­no­ści jest part­ne­rem w pro­jek­cie „Lubel­skie Gwa­ran­cje na Start – moni­to­ring jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicz­nej w woje­wódz­twie lubel­skim pod kątem dostosowania… 
Monitoring 
Bez Kon­flik­tu – baza wie­dzy Co to jest kon­flikt inte­re­sów? To sytu­acja, w któ­rej czło­wiek stoi przed wybo­rem mię­dzy interesem… 
Moni­to­ring, Rada miasta 
Oce­ni­li­śmy aktyw­ność lubel­skich rad­nych. W ana­li­zy wyni­ka, że są wśród nich zarów­no pra­cu­sie jak i lenie. Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych jest oce­ną ich… 
Dla Studentów 
Na tej stro­nie odnaj­dziesz pod­sta­wo­we infor­ma­cje na temat kre­dy­tów stu­denc­kich. Możesz rów­nież prze­słu­chać dwie audy­cje radio­we pod tytu­łem „Stu­denc­ki Portfel”. 
Moni­to­ring, Rady Dzielnic 
Moni­to­ring funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic w Lubli­nie Reali­za­cja pro­jek­tu mia­ła na celu roz­wią­zać pro­blem ogra­ni­czo­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji nt. dzia­łal­no­ści rad… 
Jaw­ność sprzy­ja – jeśli mamy wybie­rać tych, któ­rym daje­my wła­dzę, to musi­my wie­dzieć, jak wyda­ją nasze (publicz­ne) pie­nią­dze. Jaw­ność wydatków… 
Ponow­nie pro­wa­dzi­my moni­to­ring efek­tyw­no­ści i zasad­no­ści wydat­ko­wa­nia pie­nię­dzy z Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Prze­ciw­dzia­ła­nia Pro­ble­mom Alko­ho­lo­wym w Lubli­nie. Tym razem koordynatorami… 
Dla Studentów 
Pro­jekt „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu” powstał z ini­cja­ty­wy gru­py mło­dych ludzi, zain­te­re­so­wa­nych  tema­ty­ką eko­no­mii. Jego celem jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści eko­no­micz­nej oraz… 
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
Masz Głos, Masz Wybór W ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w 2013 roku, zgło­si­li­śmy Fun­da­cję Wol­no­ści do reali­za­cji zadania…