Zrealizowane Projekty

Oto naj­cie­kaw­sze i naj­więk­sze pro­jek­ty jakie zre­ali­zo­wa­li­śmy. W ich trak­cie wie­le pro­ble­mów roz­wią­za­li­śmy, a jesz­cze wię­cej ujawniliśmy!

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 grud­nia 2023 – 30 kwiet­nia 2024 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pol­sko Ame­ry­kań­ska Fun­da­cja Wol­no­ści oraz Fun­da­cja Edu­ka­cja dla… 
Dzien­ni­kar­stwo śledcze 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 grud­nia 2023 – 30 czerw­ca 2024 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram „Local Media for Demo­cra­cy”, reali­zo­wa­ny przez Journalismfund… 
Dzien­ni­kar­stwo śled­cze, Monitoring 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 wrze­śnia 2023 – 31 maja 2024 Źró­dło finan­so­wa­nia: Ger­man Mar­shall Fund w ramach kon­kur­su dla lokalnych… 
Monitoring 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2023 – 31 mar­ca 2024 Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w… 
Dzien­ni­kar­stwo śledcze 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia 2023 – 30 listo­pa­da 2023 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny. Kwo­ta dofinansowania… 
Dzien­ni­kar­stwo śledcze 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 lute­go 2023 – 30 listo­pa­da 2023 Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wynosi… 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia 2022 – 31 mar­ca 2023 Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w… 
Dzien­ni­kar­stwo śled­cze, Monitoring 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 30 wrze­śnia 2023 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­jekt finan­so­wa­ny przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG… 
Monitoring 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 31 paź­dzier­ni­ka 2023 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram „Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy” Kwo­ta dofinansowania:… 
Okres reali­za­cji: 1 lute­go – 30 wrze­śnia 2021 Źró­dło finan­so­wa­nia: Pol­sko-Ame­ry­kań­ska Fun­da­cja Wol­no­ści Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 57 600,00 zł Part­ne­rzy: Rówień­skie Centrum -… 
Monitoring 
Pro­jekt odpo­wia­da na pro­blem zwią­za­ny z lokal­ną dzia­łal­no­ścią straż­ni­czą w cza­sach pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Z doświad­cze­nia wnio­sko­daw­cy i naszych part­ne­rów wynika,… 
„Wzo­ro­wa lokal­na orga­ni­za­cja straż­ni­cza” to pro­jekt roz­wo­ju insty­tu­cjo­nal­ne­go Fun­da­cji Wol­no­ści. Jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Oby­wa­tel­skich na lata… 
Okres reali­za­cji: 1 mar­ca – 30 listo­pa­da 2020 Pro­jekt zakła­da zaan­ga­żo­wa­nie trzech grup odbior­ców: spo­łecz­ni­ków i akty­wi­stów, człon­ków rad dzielnic… 
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia – 31 grud­nia 2020 „Spraw­dza­my jak jest” to pro­jekt pole­ga­ją­cy na zwięk­sze­niu aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej seniorów… 
Okładka poradnika "Jak wpływać na to, co dzieje się w mieście"
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
[PROJEKT ZAKOŃCZONY] Okres reali­za­cji: 1 mar­ca – 31 grud­nia 2019 „W naszym inte­re­sie” to pro­jekt mają­cy na celu zwięk­sze­nie aktywności… 
Celem pro­jek­tu jest „Wzmoc­nie­nie moż­li­wo­ści moni­to­ro­wa­nia pra­wa przez min. 17 orga­ni­za­cji straż­ni­czych z tere­nu 16 woje­wództw Pol­ski poprzez zdia­gno­zo­wa­nie zapotrzebowania,… 
Zwięk­sza­nie wpły­wu mieszkańców 
Pro­jekt „Jaw­ny Lublin 2017” miał na celu wzrost par­ty­cy­pa­cji oby­wa­te­li w spra­wach publicz­nych. Zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne poprzez dzia­ła­nia straż­ni­cze, w tym… 
Pro­jekt „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne” był reali­zo­wa­ny na tere­nie Ukra­iny i Pol­ski. Doty­czył wymia­ny doświad­czeń oraz pro­pa­go­wa­nia jaw­no­ści i otwar­to­ści w… 
Monitoring 
W dniach 20–21 czerw­ca 2016 roku w Buda­pesz­cie odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja poświę­co­na mediom w pań­stwach Euro­py Środ­ko­wej i Wschodniej.… 
Monitoring 
Fun­da­cja Wol­no­ści jest part­ne­rem w pro­jek­cie „Lubel­skie Gwa­ran­cje na Start – moni­to­ring jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicz­nej w woje­wódz­twie lubel­skim pod kątem dostosowania…