Pre­zes Zarzą­du
Absol­went  Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS oraz Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go (2009). Lider pro­jek­tu Lublin Agen­da 2010. W latach 2009–2011 prze­wod­ni­czą­cy Rady Osie­dla…
Rada Fun­da­cji
Wie­rzy, że pra­wo powin­no słu­żyć ludziom. Już w szko­le był zaan­ga­żo­wa­ny w róż­ne ini­cja­ty­wy, któ­rych ideą było samo­dziel­ne roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów…
Katarzyna Batko-Tołuć – Rada Fundacji
Rada Fun­da­cji
Od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­je się kształ­to­wa­niem świa­do­mo­ści poli­tycz­nej oby­wa­te­lek i oby­wa­te­li. Jej celem jest dopro­wa­dze­nie do tego, by korzy­sta­li z…
Marcin Muller
Rada Fun­da­cji
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS (2009). W cza­sie stu­diów prze­wod­ni­czą­cy lubel­skie­go oddzia­łu Stu­denc­kie­go Forum Busi­ness Cen­tre Club. Spe­cja­li­sta od PR‑u i…
Krzysztof Kowalik
Eks­pert
Jestem absol­wen­tem Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej na kie­run­ku Budow­nic­two spe­cjal­ność dro­gi i mosty. Jesz­cze w trak­cie stu­diów aktyw­nie dzia­ła­łem będąc m.in. prze­wod­ni­czą­cym…

Zobacz projekty Fundacji

Zobacz wszyst­kie