Krzysztof Jakubowski
Pre­zes Zarządu 
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS w Lubli­nie oraz Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Sty­pen­dy­sta Fun­da­cji im. Lesła­wa A. Pagi. Dzia­łacz poza­rzą­do­wy. Fundator… 
Rada Fundacji 
Wie­rzy, że pra­wo powin­no słu­żyć ludziom. Już w szko­le był zaan­ga­żo­wa­ny w róż­ne ini­cja­ty­wy, któ­rych ideą było samo­dziel­ne roz­wią­zy­wa­nie problemów… 
Katarzyna Batko-Tołuć – Rada Fundacji
Rada Fundacji 
Od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­je się kształ­to­wa­niem świa­do­mo­ści poli­tycz­nej oby­wa­te­lek i oby­wa­te­li. Jej celem jest dopro­wa­dze­nie do tego, by korzy­sta­li z… 
Marcin Muller
Rada Fundacji 
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS (2009). W cza­sie stu­diów prze­wod­ni­czą­cy lubel­skie­go oddzia­łu Stu­denc­kie­go Forum Busi­ness Cen­tre Club. Spe­cja­li­sta od PR‑u i… 
Koor­dy­na­tor ds. dzia­łań prawnych 
Jestem absol­wen­tem Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej na kie­run­ku Budow­nic­two spe­cjal­ność dro­gi i mosty. Jesz­cze w trak­cie stu­diów aktyw­nie dzia­ła­łem będąc m.in. przewodniczącym… 
Koor­dy­na­tor­ka biura 
Koor­dy­na­tor­ka biu­ra Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went­ka UMCS na kie­run­ku tury­sty­ka i rekre­acja. W fun­da­cji od 2018 roku. Od dwóch lat jest… 
Koor­dy­na­tor ds. pro­mo­cji i PR 
Stu­dent­ka Wydzia­łu Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS, na kie­run­ku „Spo­łe­czeń­stwo Infor­ma­cyj­ne”. Ukoń­czy­ła kur­sy dot. pro­wa­dze­nia kam­pa­nii rekla­mo­wych Google i Face­bo­ok. W… 
Wanda Małek
Wolontariuszka 
Z wykształ­ce­nia jestem pra­cow­ni­kiem socjal­nym. Peł­nię funk­cję ław­ni­ka sądo­we­go. W prze­szło­ści byłam człon­ki­nią rady dziel­ni­cy. Bar­dzo mnie inte­re­su­ją pro­ble­my i… 
Seweryn Szczepaniak
Wolontariusz 
Absol­went UMCS na kie­run­ku eko­no­mia. Pomy­sło­daw­ca i redak­tor naczel­ny gaze­ty „Jaw­ny Lublin”, wolon­ta­riusz zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­ła­nia Fun­da­cji od 2014 roku.… 
Maciej Sokołowski
Rad­ca prawny 
Rad­ca praw­ny z ukoń­czo­ną apli­ka­cją sądo­wą eta­to­wą i zło­żo­nym egza­mi­nem sędziow­skim. Wie­lo­let­ni wolon­ta­riusz, koor­dy­na­tor zespo­łu i kon­sul­tant opi­nii Fun­da­cji Academia… 
Rad­ca prawny 
Eks­pert ds. monitoringu 
Oli­go­fre­no­pe­da­gog i dogo­te­ra­peu­ta, tre­ner inte­gra­cji spo­łecz­nej, szko­le­nio­wiec, zawo­do­wo zwią­za­ny ze Spół­dziel­nią Socjal­ną INICJATYWA w Puła­wach od 2014 roku. Eks­pert w… 

Zobacz projekty Fundacji

Zobacz wszyst­kie