Krzysztof Jakubowski
Pre­zes Zarządu 
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS w Lubli­nie, Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz Pro­men­go edy­cja 2019 (Pro­gram Mena­dże­ro­wie NGO). Sty­pen­dy­sta Fun­da­cji im.… 
Prze­wod­ni­czą­cy Rady Fundacji 
Rad­ca praw­ny. Od 2011 r. pro­wa­dzi kan­ce­la­rię rad­cy praw­ne­go obej­mu­ją­cą obsłu­gę praw­ną pod­mio­tów gospo­dar­czych, a tak­że doradz­two sto­wa­rzy­sze­niom i fundacjom.… 
Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Fundacji 
Adiunkt w Kate­drze Admi­ni­stra­cji Publicz­nej na Wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS w Lubli­nie. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we to admi­ni­stra­cja samo­rzą­do­wa w… 
Krzysztof Kowalik
Koor­dy­na­tor ds. dzia­łań prawnych 
Jestem absol­wen­tem Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej na kie­run­ku Budow­nic­two spe­cjal­ność dro­gi i mosty. Jesz­cze w trak­cie stu­diów aktyw­nie dzia­ła­łem będąc m.in. przewodniczącym… 
Marcin Muller
Fundator 
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS (2009). Przed­się­bior­ca i mana­ger z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w IT. Od kil­ku­na­stu lat zwią­za­ny z orga­ni­za­cja­mi pozarządowymi… 
Wanda Małek
Wolontariuszka 
Z wykształ­ce­nia jestem pra­cow­ni­kiem socjal­nym. Peł­nię funk­cję ław­ni­ka sądo­we­go. W prze­szło­ści byłam człon­ki­nią rady dziel­ni­cy. Bar­dzo mnie inte­re­su­ją pro­ble­my i… 
Redak­tor Naczelna 
b. zastęp­czy­ni redak­to­ra naczel­ne­go „Dzien­ni­ka Wschod­nie­go”. Dzien­ni­kar­ka zaj­mu­ją­ca się tema­ta­mi bli­ski­mi ludziom, spra­wach spo­łecz­ny­mi i dzien­ni­kar­stwem śled­czym. Jej ostat­nim artykułem… 
Dziennikarz 
Przez całą karie­rę zawo­do­wą zwią­za­ny z „Dzien­ni­kiem Wschod­nim”, któ­re­go redak­to­rem naczel­nym był przez 16 lat. Uwa­ża, że dzien­ni­kar­stwo, szcze­gól­nie to… 
Sławomir Skomra
Dziennikarz 
W mediach od kil­ku­na­stu lat. Pra­co­wał w „Gaze­cie Wybor­czej” (2006 – 2015), „Kurie­rze Lubel­skim” (2015 – 2020) i „Dzien­ni­ku Wschodnim”… 

Zobacz projekty Fundacji

Zobacz wszyst­kie