Krzysztof Jakubowski
Pre­zes Zarządu 
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS w Lubli­nie oraz Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Sty­pen­dy­sta Fun­da­cji im. Lesła­wa A. Pagi. Dzia­łacz poza­rzą­do­wy. Fundator… 
Prze­wod­ni­czą­cy Rady Fundacji 
Adiunkt w Kate­drze Pra­wa Kon­sty­tu­cyj­ne­go na Wydzia­le Pra­wa UMCS w Lubli­nie. Pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną łączy z prak­ty­ką z zakre­su pra­wa i… 
Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Fundacji 
Adiunkt w Kate­drze Admi­ni­stra­cji Publicz­nej na Wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS w Lubli­nie. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we to admi­ni­stra­cja samo­rzą­do­wa w… 
Jakub Bis
Sekre­tarz Rady Fundacji 
Dok­tor nauk eko­no­micz­nych, adiunkt w Kate­drze Eko­no­mii i Zarzą­dza­nia Gospo­dar­ką na Wydzia­le Zarzą­dza­nia Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej, wice­pre­zes Towa­rzy­stwa Nauko­we­go Orga­ni­za­cji i… 
Koor­dy­na­tor ds. dzia­łań prawnych 
Jestem absol­wen­tem Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej na kie­run­ku Budow­nic­two spe­cjal­ność dro­gi i mosty. Jesz­cze w trak­cie stu­diów aktyw­nie dzia­ła­łem będąc m.in. przewodniczącym… 
Danuta Kowalska
Koor­dy­na­tor­ka biura 
Koor­dy­na­tor­ka biu­ra Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went­ka UMCS na kie­run­ku tury­sty­ka i rekre­acja. W fun­da­cji od 2018 roku. Od dwóch lat jest… 
Joanna Kukier
Animatorka 
Dzien­ni­kar­ka zwią­za­na z Wir­tu­al­ną Pol­ską oraz Aka­de­mic­kim Radiem Cen­trum. Pro­wa­dzą­ca pro­gra­my „Prze­wod­nik po NGO” oraz „Menu kul­tu­ral­ne”. Dok­to­rant­ka na Wydziale… 
Wolontariuszka 
Stu­dent­ka Wydzia­łu Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS, na kie­run­ku „Spo­łe­czeń­stwo Infor­ma­cyj­ne”. Ukoń­czy­ła kur­sy dot. pro­wa­dze­nia kam­pa­nii rekla­mo­wych Google i Face­bo­ok. W… 
Wanda Małek
Wolontariuszka 
Z wykształ­ce­nia jestem pra­cow­ni­kiem socjal­nym. Peł­nię funk­cję ław­ni­ka sądo­we­go. W prze­szło­ści byłam człon­ki­nią rady dziel­ni­cy. Bar­dzo mnie inte­re­su­ją pro­ble­my i… 
Maciej Sokołowski
Rad­ca prawny 
Rad­ca praw­ny z ukoń­czo­ną apli­ka­cją sądo­wą eta­to­wą i zło­żo­nym egza­mi­nem sędziow­skim. Wie­lo­let­ni wolon­ta­riusz, koor­dy­na­tor zespo­łu i kon­sul­tant opi­nii Fun­da­cji Academia… 
Rad­ca prawny 
Rad­ca praw­ny. Od 2011 r. pro­wa­dzi kan­ce­la­rię rad­cy praw­ne­go obej­mu­ją­cą obsłu­gę praw­ną pod­mio­tów gospo­dar­czych, a tak­że doradz­two sto­wa­rzy­sze­niom i fundacjom.… 
Eks­pert ds. monitoringu 
Oli­go­fre­no­pe­da­gog i dogo­te­ra­peu­ta, tre­ner inte­gra­cji spo­łecz­nej, szko­le­nio­wiec, zawo­do­wo zwią­za­ny ze Spół­dziel­nią Socjal­ną INICJATYWA w Puła­wach od 2014 roku. Eks­pert w… 
Marcin Muller
Fundator 
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS (2009). W cza­sie stu­diów prze­wod­ni­czą­cy lubel­skie­go oddzia­łu Stu­denc­kie­go Forum Busi­ness Cen­tre Club. Spe­cja­li­sta od PR‑u i… 

Zobacz projekty Fundacji

Zobacz wszyst­kie