Watchdog na zagrodzie

Zobacz inne projekty:

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 lip­ca 2024 – 31 mar­ca 2025
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka i Ludwi­ki Wuj­ców. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 40 000 zł.

Treść wnio­sku

Umo­wa dotacji

Opis:

W ostat­nim roku bar­dzo roz­wi­nę­li­śmy dzia­łal­ność dzien­ni­kar­ską. Pozy­ska­li­śmy też kil­ka gran­tów i dwa kolej­ne są spo­dzie­wa­ne. Jed­nak dzia­łal­ność dzien­ni­kar­ska nie będzie moż­li­wa, bez wspar­cia watch­do­go­we­go, w posta­ci pozy­ski­wa­nia i ana­li­zy infor­ma­cji. Chce­my wes­przeć tę część naszej dzia­łal­no­ści, któ­ra jest teraz „nie­do­in­we­sto­wa­na” a nie­zbęd­na dla naszej codzien­nej działalności.

Chce­my, aby dofi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szu Watch­do­gów było uzu­peł­nie­niem do finan­so­wa­nia pra­cy watch­do­gów z innych źró­deł, stąd pla­nu­je­my sfi­nan­so­wać tyl­ko część kosz­tów pra­cy. Chce­my wpro­wa­dzić drob­ną gra­ty­fi­ka­cję dla zewnętrz­nych auto­rów tek­stów publi­ko­wa­nych na jawnylublin.pl, aby zachę­cić ich do pisa­nia i zwięk­szyć ilość publi­ko­wa­nych tek­stów oraz licz­bę autorów.

Cały czas przy­kła­da­my dużą wagę do pozy­ski­wa­nia poza­gran­to­wych źró­deł przy­cho­dów, dla­te­go część pie­nię­dzy chce­my zain­we­sto­wać w kam­pa­nie fun­dra­isin­go­we. na fb i yt, zachę­ca­ją­ce do wpła­ty daro­wizn oraz prze­ka­za­nia 1,5% podat­ku. Nie­wiel­kie środ­ki prze­zna­czy­my na opła­ce­nie kosz­tów utrzy­ma­nia biura.

 

Ini­cja­ty­wę wspie­ra Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska i Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka i Ludwi­ki Wujców