Zwiększenie dostępu Organizacji Strazniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym

Celem pro­jek­tu jest „Wzmoc­nie­nie moż­li­wo­ści moni­to­ro­wa­nia pra­wa przez min. 17 orga­ni­za­cji straż­ni­czych z tere­nu 16 woje­wództw Pol­ski poprzez zdia­gno­zo­wa­nie zapo­trze­bo­wa­nia, stwo­rze­nie narzędzia/portalu onli­ne zbie­ra­ją­ce­go i udo­stęp­nia­ją­ce­go dane onli­ne i jego wdro­że­nie wśród orga­ni­za­cji straż­ni­czych w Pol­sce do 31.05.2020 roku”.

Reali­za­cja nasze­go celu wpły­nie na wzmoc­nie­nie dostę­pu orga­ni­za­cji straż­ni­czych z Pol­ski do kon­kret­nych i dokład­nych danych odno­śnie wdra­ża­nia pra­wa kra­jo­we­go, uła­twi dostęp do danych oraz dzia­ła­nie oby­wa­tel­skich orga­ni­za­cji straż­ni­czych. Waż­nym ele­men­tem reali­za­cji pro­jek­tu jest jego oddol­ny cha­rak­ter- dia­gno­za wśród orga­ni­za­cji straż­ni­czych, indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­dej orga­ni­za­cji oraz zaan­ga­żo­wa­nie każ­de­go użyt­kow­ni­ka w two­rze­nie por­ta­lu co pozwo­li na bez­po­śred­nie wzmoc­nie­nie samych orga­ni­za­cji i zna­czą­co wzmoc­ni ich poten­cjał i moż­li­wo­ści zaan­ga­żo­wa­nia w pro­ces kon­tro­li obywatelskiej.

Pierwszy etap

Pierw­szym eta­pem reali­za­cji pro­jek­tu była dia­gno­za potrzeb lokal­nych orga­ni­za­cji straż­ni­czych, poprzez spo­tka­nia w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach oraz udział w ankiecie.

Spo­tka­nie, mia­ły na celu przy­bli­że­nie kon­cep­cji pro­jek­tu, a tak­że w cza­sie jego trwa­nia chcie­li­by­śmy zapy­tać orga­ni­za­cję o to jakie funk­cje por­ta­lu były­by naj­bar­dziej uży­tecz­ne, jakie dodat­ko­we funk­cje mógł­by zawie­rać, oraz na pod­sta­wie tego zapo­trze­bo­wa­nia utwo­rzyć go by był jak naj­prost­szy w obsłu­dze i dostęp­ny dla każ­de­go użytkownika.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne tema­tem pro­si­my o wypeł­nie­nie ankie­ty onli­ne – klik­nij tutaj

Miejsca i terminy spotkań:

5.10.2018 r. w Lublinie

11.10.2018 r. w Legnicy

11.10.2018 r. w Poznaniu

24.10.2018 r. w Białymstoku

26.10.2018 r. w Warszawie

29.10.2018 r. w Łodzi

09.11.2018 r. w Katowicach

09.11.2018r. w Krakowie

25.11.2018 r. w Rzeszowie

12.12.2018 r. w Lublinie

13.12.2018 r. w Lublinie

19.12.2018 r. w Toruniu

Drugi etap

Dru­gim eta­pem reali­za­cji pro­jek­tu jest przy­go­to­wa­nie narzę­dzia inter­ne­to­we­go, słu­żą­ce­go orga­ni­za­cjom straż­ni­czych w pro­wa­dzo­nych dzia­ła­niach monitoringowych.

Przed przy­stą­pie­niem do stwo­rze­nia por­ta­lu inter­ne­to­we­go, powstał Raport 1 (ex-ante), któ­ry będzie zawie­rał zebra­ne wyni­ki badań i ana­li­zy potrzeb orga­ni­za­cji straż­ni­czych w zakre­sie stwo­rze­nia narzę­dzia onli­ne do moni­to­ro­wa­nia pra­wa krajowego.

Ankie­ta na temat budo­wy, funk­cjo­nal­no­ści i odbior­ców por­ta­lu orga­ni­za­cji straż­ni­czych na temat moni­to­ro­wa­nia wdra­ża­nia pra­wa: https://docs.google.com/

Do pobra­nia:

Instruk­cja Obsłu­gi Por­ta­lu www.JawnaGmina.pl
G. Win­nic­ki. Raport z wery­fi­ka­cji wstęp­nie zapla­no­wa­ne­go we wnio­sku programu
G. Win­nic­ki. Raport ON-GOING
G. Win­nic­ki. Raport EX-POST
Red. G. Win­nic­ki. Raport koń­co­wy EX-POST

W pro­jek­cie zapla­no­wa­no utwo­rze­nie i testo­wa­nie por­ta­lu inter­ne­to­we­go, któ­ry będzie narzę­dziem wspo­ma­ga­ją­cym orga­ni­za­cje straż­ni­cze w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia wdra­ża­nia pra­wa kra­jo­we­go. Plat­for­ma będzie zawie­ra­ła kata­lo­gi tema­tycz­ne oraz indy­wi­du­al­ne kon­ta orga­ni­za­cji straż­ni­czych (zalo­go­wa­ne będą mogły być jedy­nie orga­ni­za­cje speł­nia­ją­ce okre­ślo­ne warun­ki). Użyt­kow­ni­cy por­ta­lu będą mie­li moż­li­wość samo­dziel­ne­go wpro­wa­dza­nia danych o swo­ich orga­ni­za­cjach. Bazy danych będą zawie­rać pod­sta­wo­we infor­ma­cje o orga­ni­za­cjach straż­ni­czych, obsza­rach ich dzia­ła­nia, jak też dane o oso­bach zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­łal­ność tych orga­ni­za­cji. Infor­ma­cje będą mogły być wizu­ali­zo­wa­ne na mapie.

Trzeci etap

W pro­jek­cie zapla­no­wa­no reali­za­cję kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej na tere­nie Pol­ski, któ­rej celem będzie pro­mo­wa­nie wdra­ża­nia narzę­dzia do moni­to­ro­wa­nia pra­wa kra­jo­we­go przez orga­ni­za­cje straż­ni­cze. Na potrze­by kam­pa­nii zosta­nie opra­co­wa­na instruk­cja obsłu­gi por­ta­lu inter­ne­to­we­go, któ­ra będzie udo­stęp­nio­na w wer­sji papie­ro­wej (nakład 600 egzem­pla­rzy) oraz w wer­sji cyfro­wej w Internecie.

Spo­tka­nia z orga­ni­za­cja­mi strażniczymi

W ramach pro­wa­dzo­nej kam­pa­nii spo­łecz­nej zało­żo­no zor­ga­ni­zo­wa­nie, co naj­mniej 20 spo­tkań z orga­ni­za­cja­mi straż­ni­czy­mi w całym kra­ju. W tym zakre­sie 320 przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (mak­sy­mal­nie 4 oso­by z jed­nej orga­ni­za­cji) zosta­nie obję­tych wspar­ciem w zakre­sie wdra­ża­nia narzę­dzia do moni­to­ro­wa­nia pra­wa na pozio­mie kra­jo­wym. Dla uczest­ni­ków spo­tkań prze­wi­dzia­no mate­ria­ły szko­le­nio­we zawie­ra­ją­ce instruk­cję obsłu­gi por­ta­lu, wyży­wie­nie i zwrot kosz­tów dojazdu.

W pro­jek­cie zapla­no­wa­no bada­nia i ana­li­zę funk­cjo­nal­no­ści por­ta­lu orga­ni­za­cji straż­ni­czych (m.in.: ilość wpro­wa­dza­nych danych, licz­bę zało­żo­nych indy­wi­du­al­nych kont przez orga­ni­za­cje straż­ni­cze). Przez cały okres wdra­ża­nia narzę­dzia onli­ne do moni­to­ro­wa­nia pra­wa będą zbie­ra­ne infor­ma­cje zawie­ra­ją­ce np. pro­po­zy­cje popra­wek funk­cjo­no­wa­nia por­ta­lu itp. Poza tym w trak­cie funk­cjo­no­wa­nia por­ta­lu zapla­no­wa­no opra­co­wa­nie Rapor­tu 2 (on-going) z wdra­ża­nia por­ta­lu przez orga­ni­za­cje straż­ni­cze. Zapla­no­wa­no rów­nież, że co naj­mniej 32 razy zosta­ną wpro­wa­dzo­ne dane przez orga­ni­za­cję straż­ni­cze w okre­sie do 4 tygo­dni po zakoń­cze­niu reali­za­cji projektu.

Biuro projektu:

Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Pozarządowych,

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 53, 20–076 Lublin

Tel.: 81 533 12 17

os.flop@op.pl

www.flop.lublin.pl

Biu­ro otwar­te od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz.: 09.00–15.00

Biuro partnera projektu:

logo fundacji wolnościFun­da­cja Wol­no­ści, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A, 20–002 Lublin

tel.: 513 979 597; kontakt@fundacjawolnosci.org