Praca zdalna w urzędzie. Sprawdzamy!

Zain­spi­ro­wa­ni infor­ma­cją, że w lubel­skim Ratu­szu tyl­ko 5% osób świad­czy pra­cę zdal­ną posta­no­wi­li­śmy zba­dać jak sytu­acja wyglą­da w całej Pol­sce. Bada­niem obję­li­śmy urzę­dy woje­wódz­kie, mar­szał­kow­skie oraz urzę­dy miast w mia­stach woje­wódz­kich (z wyjąt­kiem War­sza­wy). Jak jest?…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowaliśmy 100 dni posłów z okręgu lubelskiego

Głos na posie­dze­niach sej­mu naj­czę­ściej zabie­ra poseł Jakub Kule­sza, ale to Joan­na Mucha skła­da naj­wię­cej inter­pe­la­cji. Żad­ne­go glo­so­wa­nia nie opu­ści­li Kazi­mierz Cho­ma, Krzysz­tof Szu­low­ski i Syl­we­ster Tuła­jew. Spraw­dzi­li­śmy aktyw­ność posłów z okrę­gu lubel­skie­go w cią­gu pierw­szych…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Ratusz nie miał prawa zwlekać z udostępnieniem umowy na inwentaryzację Górek Czechowskich

Wczo­raj Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny po raz kolej­ny uznał bez­czyn­ność Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin. Cho­dzi­ło o udo­stęp­nie­nie umo­wy doty­czą­cej wyko­na­nia inwen­ta­ry­za­cji przy­rod­ni­czej Górek Cze­chow­skich. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Ograniczenie dostępu do posiedzeń rad gmin/powiatów w dobie koronawirusa

W ostat­nich dniach docie­ra­ją do nas infor­ma­cje o wpro­wa­dza­niu zaka­zów wstę­pu publicz­no­ści na sesje rad gmin. Obec­nie zaka­zy takie nie mają żad­ne­go umo­co­wa­nia praw­ne­go! Art. 61 Kon­sty­tu­cji RP gwa­ran­tu­je oby­wa­te­lom pra­wo wstę­pu na posie­dze­nia rad gmin.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wyrok sądu: prywatność musi ustąpić jawności

W czerw­cu ubie­głe­go roku zapy­ta­li­śmy Zarząd Nie­ru­cho­mo­ści Komu­nal­nych w Lubli­nie o: Kwo­ty i nazwy pod­mio­tów, któ­re nie ure­gu­lo­wa­ły należ­no­ści za 2018 rok za korzy­sta­nie z loka­li użyt­ko­wa­nych. Infor­ma­cji komu i w jakiej kwo­cie w 2018 roku…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zapraszamy na warsztaty „Ocena jakości prawa”

Zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na bez­płat­ne warsz­ta­ty „Oce­na jako­ści pra­wa. Moni­to­ring i ewa­lu­acja pra­wa” w Lubli­nie w dniu 28 stycz­nia 2020 r. w godz. 10.00–16.30 reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Aka­de­mia Sta­no­wie­nia Dobre­go Pra­wa”. Szko­le­nie odbę­dzie się w Lubli­nie, w sie­dzi­bie Fun­da­cji Wol­no­ści, ul.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie roku 2019

Rok 2019 był dla nas rokiem, w któ­rym: zgło­si­li­ście do nas rekor­do­wą licz­bę 75 spraw,w kil­ku miej­scach na uli­cach Lubli­na pre­zen­to­wa­li­śmy wysta­wę nt. jawności,zorganizowaliśmy kon­fe­ren­cję pod­su­mo­wu­ją­cą moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej (>zobacz film<),wygraliśmy w sądzie admi­ni­stra­cyj­nym spra­wy…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

W naszym interesie” Przewodnik aktywności obywatelskiej dla seniorów

Masz pra­wo wie­dzieć Pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej Każ­dy oby­wa­tel ma pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne. Pra­wo to obej­mu­je rów­nież uzy­ski­wa­nie infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów samo­rzą­du gospo­dar­cze­go i…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *