1000 zł grzywny dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Lubli­nie na wyrok sądu I instan­cji. Tym samym urząd musi zapła­cić 1000 zł grzyw­ny. W grud­niu 2020 WSA (sąd I instan­cji) zasądził… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy lubelska uchwała śmieciowa trafi do kosza?

Skie­ro­wa­li­śmy wnio­sek do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o zba­da­nie zgod­no­ści z pra­wem uchwa­ły Rady Mia­sta Lublin z 29 kwiet­nia br. dot. opłat za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi. Nasze wąt­pli­wo­ści wzbu­dza przy­ję­ta w uchwa­le licz­ba miesz­kań­ców Lubli­na (280 tysię­cy). Zgodnie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Porównanie stawek za odbiór śmieci w miastach wojewódzkich

Pre­zy­dent mia­sta Lublin przed­sta­wił pro­po­zy­cję pod­wy­żek cen za odbiór odpa­dów komu­nal­nych. Rada Mia­sta będzie gło­so­wać nad pro­po­no­wa­ną uchwa­łą już w czwar­tek. My spraw­dzi­li­śmy, ile wyno­szą opła­ty za odbiór odpa­dów komu­nal­nych w pozo­sta­łych mia­stach woje­wódz­kich. Patrząc na… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Jak uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi w Lublinie

W związ­ku z pla­no­wa­ną zmia­ną spo­so­bu nali­cza­nia opłat za odbiór odpa­dów komu­nal­nych, na pod­sta­wie art. 241 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, zwró­ci­li­śmy się do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z wnio­skiem dot. uspraw­nie­nia wery­fi­ka­cji licz­by domow­ni­ków wska­zy­wa­nych w dekla­ra­cjach śmieciowych… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Błyskawiczna reakcja Fundacji ws. odmowy zatrudniania przez MPK Lublin

Dziś w Dzien­ni­ku Wschod­nim poja­wił się arty­kuł dot. MPK Lublin. Cho­dzi o odma­wia­nie przez spół­kę zatrud­nie­nia oso­bom, któ­re świad­czą pra­cę pod­wy­ko­naw­cy. Spra­wę natych­miast zgło­si­li­śmy do Pań­stwo­wej Inspek­cji Pra­cy. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Mamy nową Radę Fundacji

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­ję, że dziś ukon­sty­tu­owa­ła się nowa Rada Fun­da­cji Wol­no­ści. W jej skła­dzie są eks­per­ci w zakre­sie eko­no­mii i zarzą­dza­nia, admi­ni­stra­cji oraz pra­wa. Radę Fun­da­cji Wol­no­ści two­rzą: dr Paweł Sadow­ski (Prze­wod­ni­czą­cy Rady) – Adiunkt w Kate­drze Prawa… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Stwórzmy program stypendialny dla miejskich radnych!

Dziś rano wysto­so­wa­li­śmy pety­cję do Pre­zy­den­ta Lubli­na Krzysz­to­fa Żuka w spra­wie utwo­rze­nia miej­skie­go pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go dla rad­nych. Jego celem będzie upo­wszech­nia­nie idei samo­rzą­do­wej oraz pobu­dza­nia aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej. Rada Mia­sta Lublin liczy 31 rad­nych. Die­ty, jakie otrzymują… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Składamy petycję o wycofanie wniosku do TK dot. ograniczenia prawa do informacji

Fun­da­cja Wol­no­ści jest jed­nym z sygna­ta­riu­szy pety­cji do I Pre­zes Sądy Naj­wyż­sze­go. Wno­si­my o wyco­fa­nia wnio­sku do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go dot. ogra­ni­cze­nia pra­wa do infor­ma­cji. – Reali­za­cja wnio­sku I Pre­zes Sądu Naj­wyż­sze­go wpro­wa­dzi w naszym kra­ju kulturę… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *