Opinia przyjaciela sądu ws studium

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła opi­nię przy­ja­cie­la sądu do spraw doty­czą­cych stu­dium dla Lubli­na. Spra­wa ta doty­czy spo­ru wokół Górek Cze­chow­skich. Zawie­ra istot­ne argu­men­ty, któ­re do tej pory nie były pod­no­szo­ne. Odpi­sy otrzy­ma­ły tak­że wszyst­kie stro­ny, będą więc… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rada Miasta może mieć wpływ na budżet

Rada Mia­sta może mieć wpływ na uchwa­la­ny budżet (jeśli chce). Dziś na posie­dze­niu Rady Mia­sta Lublin dys­ku­to­wa­no nad pety­cją Fun­da­cji Wol­no­ści ws pro­ce­do­wa­nia zmian w budże­cie. W naszej pety­cji postu­lo­wa­li­śmy o dwie spra­wy: 1) na wniosek… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zbadamy to, co dzieje się na styku urząd-deweloperzy

Pokry­cie mia­sta pla­na­mi zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go rośnie w tem­pie śr. 1% rocz­nie i wyno­si­ło 54% w 2020 (przy 45% w 2012). Do dziś nie uchwa­lo­no pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla oko­lic ulic Zelwerowicza/Koncertowej/Północnej, mimo tego, że rada miasta… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Podsumowanie Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w dniu 25 września 2021

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się o godzi­nie 10:05 w sali obrad ratu­sza. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: – Jaro­sław Paku­ła – prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta, – Maciej Zapo­row­ski – kie­row­nik refe­ra­tu ds. samo­rząd­no­ści UM Lublin, – Jan Made­jek – Peł­no­moc­nik Prezydenta… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Popieramy centralny rejestr umów

Nasza fun­da­cja od lat dzia­ła na rzecz jaw­no­ści i przej­rzy­sto­ści w życiu publicz­nym, zwłasz­cza w samo­rzą­dach lokal­nych na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go. W poprzed­nich latach prze­ko­na­li­śmy m. in. Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Woje­wo­dę Lubel­skie­go i Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Na co wydatkowano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości? Ministerstwo: To prywatna sprawa

Na co kon­kret­nie wydat­ko­wa­ły pie­nią­dze orga­ni­za­cje z woje­wódz­twa lubel­skie­go, któ­re otrzy­ma­ły środ­ki z Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści w latach 2017–2021 ? Pręd­ko się tego nie dowie­my, bo Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści uni­ka odpo­wie­dzi. Na począt­ku sierp­nia wystą­pi­li­śmy do Mini­stra Sprawiedliwości… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kongres Ruchów Miejskich w Lublinie. Warsztat dot. konsultacji społecznych

Zapraszamy na nasze szkolenia – październik 2021

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z naszej ofer­ty szko­leń. W paź­dzier­ni­ku przy­go­to­wa­li­śmy dla Was dwa szko­le­nia. W ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka, o godz. 17 poka­że­my, jak sku­tecz­nie napi­sać wnio­sek na dofi­nan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji. Tydzień póź­niej, 11 paź­dzier­ni­ka , również… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Budżet obywatelski w Hrubieszowie tylko dla wybranych?

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o zba­da­nie zgod­no­ści z pra­wem uchwa­ły nr XIX/154/2020 Rady Miej­skiej w Hru­bie­szo­wie z dnia 27 lute­go 2020 r. w spra­wie wyma­gań jakie powi­nien speł­niać pro­jekt budże­tu oby­wa­tel­skie­go dla Gmi­ny Miej­skiej Hru­bie­szów. Poniżej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *