Sąd przyznaje racje Fundacji. Mimo tego deweloper może budować bloki

Sąd roz­pa­trzył skar­gę spół­ki GP Pasz­kow­ski na decy­zję SKO unie­waż­nia­ją­cą warun­ki zabu­do­wy dla blo­ków przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11. Sąd uznał, że unie­waż­nie­nie było pra­wi­dło­we. Tym samym sąd przy­zna­je rację Fun­da­cji Wol­no­ści, któ­ra zaini­cjo­wa­ła całe postę­po­wa­nie. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Koszt obsługi długu miasta w 2023 w przeliczeniu na 1 mieszkańca

W przyszłym roku zadłużenie największych miast w Polsce wzrośnie o 8 miliardów

Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy Wie­lo­let­nie Pro­gno­zy Finan­so­we oraz pro­jek­ty budże­tu na 2023 osiem­na­stu miast o sta­tu­sie woje­wódz­kim. Na tej pod­sta­wie porów­na­li­śmy kon­dy­cję finan­so­wą i stan zadłu­że­nia tych miast. Stan i przy­rost zadłu­że­nia W latach 2022–2023 zadłu­że­nie miast woje­wódz­kich wzrośnie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy będzie misja obserwacyjna OBWE podczas wyborów w Polsce?

W gru­pie kil­ku­na­stu orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich zaj­mu­ją­cych się róż­ny­mi aspek­ta­mi wybo­rów i poli­ty­ki opra­co­wa­li­śmy list do Dyrek­to­ra Biu­ra Insty­tu­cji Demo­kra­tycz­nych i Praw Czło­wie­ka OBWE. Zachę­ca­my w nim do wysła­nia do Pol­ski peł­nej misji obser­wa­cyj­nej OBWE, któ­ra będzie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Zespół fundacji wolności

Już 10 lat patrzymy władzy na ręce

  Roz­mo­wa z Krzysz­to­fem Jaku­bow­skim, zało­ży­cie­lem i pre­ze­sem Fun­da­cji Wol­no­ści. Fun­da­cja Wol­no­ści obcho­dzi dzie­sią­te uro­dzi­ny. Od tylu lat patrzy na ręce lokal­nym urzęd­ni­kom i samo­rzą­dow­com oraz poka­zu­je miesz­kań­com, jak mogą wpły­wać na to, co dzie­je się w Lublinie.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Pułap wieku w konsultacjach niezgodny z prawem. Petycja do Rady Miasta Chełm

Rada Mia­sta Chełm wyklu­czy­ła z gło­so­wa­nia w budże­cie oby­wa­tel­skim miesz­kań­ców mia­sta, któ­rzy mają mniej niż 16 lat. Takie wyklu­cze­nie jest nie­zgod­ne z osta­wą o samo­rzą­dzie powia­to­wym oraz Kon­sty­tu­cją RP. Zło­ży­li­śmy pety­cję do Rady Mia­sta o zniesienie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Nowe wydanie Jawnego Lublina!

Wła­śnie uka­za­ło się kolej­ne dru­ko­wa­ne wyda­nie gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. Ser­decz­nie zapra­sza­my do lek­tu­ry. Gaze­tę moż­na ode­brać np. w naszym biu­rze lub na par­te­rze ratu­sza. Po kil­ka­dzie­siąt sztuk tra­fi­ło do wszyst­kich Rad Dziel­nic. Ruszy­li­śmy z kol­por­ta­żem do… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
NSA wygrana z PGE Dystrybucja 2022

PGE Dystrybucja musi ujawnić informacje o samochodach służbowych

Jesz­cze w 2017 roku wysła­li­śmy do spół­ki PGE Dys­try­bu­cja wnio­sek z pyta­nia­mi o wyko­rzy­sta­nie samo­cho­dów służ­bo­wych przez człon­ków zarzą­du, rady nad­zor­czej i osób na dyrek­tor­skich sta­no­wi­skach. Sąd admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie naka­zał spół­ce ujaw­nić infor­ma­cje, ale ta… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Na co poszły dotacje z Funduszu Sprawiedliwości? Sąd nakazał udzielić odpowiedzi Ministrowi Sprawiedliwości

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie, na posie­dze­niu nie­jaw­nym, zobo­wią­zał Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści do roz­pa­trze­nia nasze­go wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o dota­cjach przy­zna­nych z tzw. Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści w woje­wódz­twie lubel­skim (sygn. akt II SAB/Wa 316/22). Poni­żej publi­ku­je­my treść… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.