PGE Dystrybucja spróbuje przekonać sąd że nie jest spółką Skarbu Państwa. Poprzednie sześć razy się nie udało.

PGE Dys­try­bu­cja zło­ży­ła skar­gę kasa­cyj­ną od wyro­ku WSA w Lubli­nie, naka­zu­ją­ce­go ujaw­nić infor­ma­cje o wyko­rzy­sta­niu samo­cho­dów służ­bo­wych przez człon­ków zarzą­du i rady nad­zor­czej, wraz z kosz­ta­mi pali­wa. Spra­wa dru­gi raz będzie roz­pa­try­wa­na przez NSA. W grud­niu…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Po raz drugi mieszkańcy mogli podpowiedzieć radnym

Zakoń­czy­li­śmy gło­so­wa­nia na stro­nie glosuje.fundacjawolnosci.org. Przez kil­ka dni na stro­nie w sumie odda­no 234 gło­sy. Pod­su­mo­wa­nie licz­bo­we: 1. Pro­jekt uchwa­ły w spra­wie pomo­cy finan­so­wej dla mia­sta Jasło. 17x ZA 26x PRZECIW 11x WSTRZ 2. Zgo­da na loka­li­za­cję inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

We wrześniu sprawdzian z jawności dla Prezydenta Lublina i Marszałka

We wrze­śnia mija usta­wo­wy, trzy­mie­sięcz­ny ter­min na roz­pa­trze­nie pety­cji o publi­ka­cję reje­stru wydat­ków przez Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go (ósme­go) i Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin (dzie­sią­te­go wrze­śnia). To swe­go rodza­ju spraw­dzian przej­rzy­sto­ści dla obu wło­da­rzy. Od 2014 roku zarów­no…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Porady i interwencje obywatelskie dla seniorów

Masz 60 lat, miesz­kasz w Lubli­nie i widzisz pro­ble­my doty­czą­ce więk­szej gru­py miesz­kań­ców? Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza do biu­ra bez­płat­nych porad praw­nych i inter­wen­cji w spra­wach doty­czą­cych pro­ble­mów i potrzeb miesz­kań­ców Lubli­na. Zgłoś pro­blem doty­czą­cy: – dzia­ła­nia…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Opinia przyjaciela sądu w sprawie o rozwiązanie Corner Media

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła opi­nię przy­ja­cie­la sądu w spra­wie pozwu o roz­wią­za­nie spół­ki Cor­ner Media (wydaw­cy Dzien­ni­ka Wschod­nie­go). Peł­na treść poni­żej: Zarów­no Kon­sty­tu­cja jak i pra­wo pra­so­we zwra­ca­ją uwa­gę na cel funk­cjo­no­wa­nia nie­za­leż­nej pra­sy. Pra­sa “korzy­sta z…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zapraszamy seniorów na warsztaty dziennikarskie

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza miesz­kań­ców Lubli­na w wie­ku 60 i wię­cej lat na warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie i foto­gra­ficz­ne. Uczest­ni­cy pozna­ją warsz­tat pra­cy dzien­ni­ka­rza oraz dowie­dzą się, jak pisać o waż­nych dla sie­bie spra­wach. Ser­decz­nie zapra­sza­my oso­by, któ­re: inte­re­su­ją się…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zostań dziennikarzem obywatelskim!

Fun­da­cja Wol­no­ści ogła­sza nabór na dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich. Szu­ka­my osób, któ­re inte­re­su­ją się tym, „czym żyje mia­sto”. Osób, któ­re inte­re­su­ją się lokal­ną poli­ty­ką, spra­wa­mi miesz­kań­ców, z zacię­ciem do dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go. Nie umiesz pisać? Nie martw się, my…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Dziś sesja Rady Miasta. Mieszkańcy już zagłosowali

Zakoń­czy­li­śmy gło­so­wa­nia miesz­kań­ców na stro­nie glosuje.fundacjawolnosci.org. Przez kil­ka dni na stro­nie zare­je­stro­wa­ły się 83 oso­by, któ­re zagło­so­wa­ły w sumie 266 razy (śr. każ­dy wziął udział w 3 na 5 moż­li­wych gło­so­wań). Wyni­ki są już na stro­nie www.glosuje.fundacjawolnosci.org w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *