Uwaga! Nasze działania są niezgodne z kierunkami polityki rządu

Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich to naj­więk­szy ogól­no­pol­ski kon­kurs dota­cyj­ny dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. W tym roku o dofi­nan­so­wa­nie ubie­ga­ło się ponad 2100 orga­ni­za­cji. My tak­że zło­ży­li­śmy wnio­sek. Doty­czył wspar­cia miesz­kań­ców w pro­ce­du­rach pla­ni­stycz­nych w Lubli­nie. Pla­no­wa­li­śmy opra­co­wy­wać opinie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Niezależność mediów lokalnych plakat konferencji

Niezależność mediów lokalnych – jak ją wspierać?

Fun­da­cja Wol­no­ści i Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska zapra­sza­ją na dys­ku­sję eks­perc­ką o roz­wią­za­niach praw­nych wspie­ra­ją­cych nie­za­leż­ne media lokal­ne. Chce­my opo­wie­dzieć  o nie­któ­rych pomy­słach na zmia­ny i budo­wa­niu świa­do­mo­ści ich potrze­by i upo­wszech­nie­nia. Spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Dzień Samorządu Lokalnego – jak pracują radni w Chełmie, Zamościu, Lublinie i Białej Podlaskiej?

Dzień Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go obcho­dzo­ny jest corocz­nie 27 maja, w rocz­ni­cę pierw­szych wol­nych wybo­rów, któ­re odby­ły się do orga­nów gmin w 1990 r. Z tej oka­zji przyj­rze­li­śmy się pra­cy rad­nych miast grodz­kich z nasze­go woje­wódz­twa – Białej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Spotkanie z młodzieżą z Niepołomic

W minio­ny pią­tek w Lubli­nie gości­li­śmy Mło­dzie­żo­wą Radę Miej­ską Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, któ­ra przy­je­cha­li do nas z Mało­pol­ski. Pod­czas wizy­ty w Lubli­nie mło­dzi rad­ni i rad­ne dowie­dzie­li się o Szkol­nych Budże­tach Oby­wa­tel­skich i Euro­pej­skiej Sto­li­cy Mło­dzie­ży (Lublin…
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Jawny Lublin w nowej odsłonie

18 maja pod­czas śnia­da­nia pra­so­we­go przed­sta­wi­li­śmy nową wer­sję por­ta­lu JawnyLublin.pl. Pod­czas spo­tka­nia roz­ma­wia­li­śmy też o jaw­no­ści, przej­rzy­sto­ści, współ­pra­cy mię­dzy „Jaw­nym Lubli­nem” i lubel­ski­mi dzien­ni­ka­rza­mi. Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny jawnylublin.pl w nowej odsło­nie gra­ficz­nej. Stro­na jest teraz… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wraca temat zamiany działek miejskich z deweloperem

W przy­szłym tygo­dniu rad­ni kolej­ny raz pochy­lą się na tym, czy wyra­zić zgo­dę na zamia­nę dzia­łek z fir­mą Inter­bud. Zamia­na ma doty­czyć: dzia­łek dewe­lo­pe­ra na os. Bota­nik i w pobli­żu nowej Deku­tow­skie­go oraz dzia­łek miej­skich w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Poznamy umowy radnych z miejską spółką?

Fun­da­cja Wol­no­ści od dłuż­sze­go cza­su sta­ra się dowie­dzieć na czym w Miej­skiej Kor­po­ra­cji Komu­ni­ka­cyj­nej dora­bia­ją miej­scy rad­ni. Dziś sąd sta­nął po naszej stro­nie. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Pomagamy Ukrainie

Fun­da­cja Wol­no­ści od począt­ku inwa­zji Rosji na Ukra­inę sta­ra się poma­gać naszych wschod­nim sąsia­dom. Wła­śnie prze­ka­za­li­śmy kami­zel­kę kulo­od­por­ną dla lokal­nej dzien­ni­kar­ki z Woły­nia oraz 7906 zł dla Rówień­skie­go Cen­trum – Socjal­ne Part­ner­stwo na pomoc na miejscu,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.