Zapraszamy seniorów na warsztaty dziennikarskie

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza miesz­kań­ców Lubli­na w wie­ku 60 i wię­cej lat na warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie i foto­gra­ficz­ne. Uczest­ni­cy pozna­ją warsz­tat pra­cy dzien­ni­ka­rza oraz dowie­dzą się, jak pisać o waż­nych dla sie­bie spra­wach. Ser­decz­nie zapra­sza­my oso­by, któ­re: inte­re­su­ją się…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zostań dziennikarzem obywatelskim!

Fun­da­cja Wol­no­ści ogła­sza nabór na dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich. Szu­ka­my osób, któ­re inte­re­su­ją się tym, „czym żyje mia­sto”. Osób, któ­re inte­re­su­ją się lokal­ną poli­ty­ką, spra­wa­mi miesz­kań­ców, z zacię­ciem do dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go. Nie umiesz pisać? Nie martw się, my…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Dziś sesja Rady Miasta. Mieszkańcy już zagłosowali

Zakoń­czy­li­śmy gło­so­wa­nia miesz­kań­ców na stro­nie glosuje.fundacjawolnosci.org. Przez kil­ka dni na stro­nie zare­je­stro­wa­ły się 83 oso­by, któ­re zagło­so­wa­ły w sumie 266 razy (śr. każ­dy wziął udział w 3 na 5 moż­li­wych gło­so­wań). Wyni­ki są już na stro­nie www.glosuje.fundacjawolnosci.org w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Realizacja obietnic przedwyborczych Krzysztofa Żuka po pierwszym roku kadencji

W 2018 roku, sta­ra­ją­cy się o reelek­cję Krzysz­tof Żuk zło­żył miesz­kań­com Lubli­na obiet­ni­ce wybor­cze. Nali­czy­li­śmy ich aż 112 (z pro­gra­mu wybor­cze­go, kon­fe­ren­cji pra­so­wych, ogła­sza­nych w inter­ne­cie oraz pod­czas spo­tkań z miesz­kań­ca­mi). Obiet­ni­ce zosta­ły podzie­lo­no na 4…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Głosuję

Udo­stęp­nia­my miesz­kań­com Lubli­na apli­ka­cję inter­ne­to­wą www.Głosuje.fundacjawolnosci.org. Na kil­ka dni przed każ­dą sesją Rady Mia­sta opu­bli­ku­je­my na niej kil­ka wybra­nych pro­jek­tów uchwał, wraz z uza­sad­nie­niem oraz opi­nia­mi eks­per­tów. Do dnia sesji każ­dy zare­je­stro­wa­ny miesz­ka­niec może wziąć udział w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wydatki urzędu miasta na reklamę w mediach

Pod­da­li­śmy szcze­gó­ło­wej ana­li­zie wydat­ki urzę­du mia­sta Lublin na rekla­mę i ogło­sze­nia w lokal­nych mediach. W zeszłym roku urzęd­ni­cy wyda­li na media ponad 438 tys. zł. Wśród zle­ce­nio­bior­ców urzę­du domi­nu­ją dzien­ni­ki. Naj­wię­cej (159 tys. zł) tra­fi­ło do…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Pomagamy Marszałkowi znaleźć argumenty dla jawności nagród

Poma­ga­my Mar­szał­ko­wi Woje­wódz­twa zna­leźć argu­men­ty dla ujaw­nie­nia infor­ma­cji o nagro­dach dla pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li 20 tys. zł. i wię­cej. Ofi­cjal­nie zło­ży­li­śmy odwo­ła­nie od decy­zji odma­wia­ją­cej ujaw­nie­nia imion i nazwisk pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Petycja o większy pluralizm w programie „To nas dotyczy” TVP 3 Lublin

Ze sta­ran­no­ścią prze­ana­li­zo­wa­li­śmy oso­by, któ­re wystę­po­wa­ły w tym roku w pro­gra­mie „To nas doty­czy” po głów­nym wyda­niu Pano­ra­my Lubel­skiej. W tym cza­sie, w pro­gra­mie wystę­po­wa­li: • posło­wie – 27 razy, w tym 26 razy z PiS…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *