Wygrana w sądzie z MPK Lublin

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną MPK Lublin. Tym samym zobo­wią­zał miej­ską spół­kę do wyko­na­nia wyro­ku sądu I instan­cji i odpo­wie­dzi na nasze pyta­nia: 1. Kto w spół­ce zaj­mu­je się pro­mo­cją komu­ni­ka­cji miej­skiej? Ile osób, jakie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

W tym roku miasta wojewódzkie zadłużą się o 3,5 miliarda złotych

Fun­da­cja Wol­no­ści po raz kolej­ny prze­ana­li­zo­wa­ła Wie­lo­let­nie Pro­gno­zy Finan­so­we oraz pro­jek­ty budże­tu osiem­na­stu miast o sta­tu­sie woje­wódz­kim. Na tej pod­sta­wie porów­na­li­śmy kon­dy­cję finan­so­wą i stan zadłu­że­nia tych miast. Porów­na­nie doty­czy sta­nu z tego­rocz­nych pro­jek­tów budże­tów w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
GMF logo

Dołącz do monitoringu samorządowej kampanii wyborczej

Zapra­sza­my do wspól­ne­go moni­to­rin­gu kam­pa­nii wybor­czej w tego­rocz­nych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Szu­ka­my osób, któ­re: miesz­ka­ją w woje­wódz­twie lubel­skim (szcze­gól­nie zapra­sza­my oso­by z małych gmin), są nie­za­leż­ne i nie będą kan­dy­do­wać w wybo­rach (ani ich naj­bliż­si — rodzice/małżonkowie/dzieci),…
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Diety dla Rad Dzielnic

Członkowie Rad Dzielnic dostaną wyższe diety

W przy­szły czwar­tek Rada Mia­sta Lublin pod­nie­sie wyso­kość diet dla człon­ków Rad Dziel­nic. Pod­wyż­ki wynio­są 41%. To sku­tek pety­cji zło­żo­nej przez naszą fun­da­cję. Wzrost wyso­ko­ści diet dla rad dziel­nic to efekt naszej ubie­gło­rocz­nej pety­cji. Wnio­sko­wa­li­śmy wówczas… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Podsumowanie monitoringu inwestycji deweloperskich w Lublinie 2021–2023

W Pol­sce w prze­strze­ni publicz­nej poja­wia się wie­le zarzu­tów uprzy­wi­le­jo­wa­nia dewe­lo­pe­rów przez lokal­ny samo­rząd. Jako lokal­na orga­ni­za­cja straż­ni­cza spraw­dzi­li­śmy, w jakim stop­niu zarzu­ty te znaj­du­ją potwier­dze­nie w Lubli­nie. Przy­kła­do­wo czy praw­dą jest, że dewe­lo­pe­rzy dosta­ją korzystniejsze… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Najaktywniejsi radni miasta Chełm 2018–2023

Pod­su­mo­wa­li­śmy dane doty­czą­ce aktyw­no­ści rad­nych mia­sta Chełm. W porów­na­niu z inny­mi mia­sta­mi na pra­wach powia­tu w woje­wódz­twie lubel­skim, od począt­ku kaden­cji w Cheł­mie odby­ło się naj­wię­cej posie­dzeń Rady Mia­sta. Chełm­scy rad­ni napi­sa­li rów­nież bar­dzo dużo interpelacji.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Najaktywniejsi radni miasta Zamość 2018–2023

Pod­czas sesji budże­to­wej Rady Mia­sta Zamość, w dniu 27 grud­nia br. doko­na­li­śmy pod­su­mo­wa­nia Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych oraz wrę­czy­li­śmy sta­tu­et­ki dla naj­ak­tyw­niej­szych zamoj­skich rad­nych. Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych Mia­sta Zamość uwzględ­nia okres od począt­ku kaden­cji (listo­pad 2018) do… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

MKS Lublin ujawnił szczegóły umowy z radną, po tym jak przegrał w sądzie

MKS Lublin ujaw­nił szcze­gó­ły umo­wy z fir­mą rad­nej Anny Ryf­ki. Zro­bił tak, bo naka­zał mu sąd. Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny wła­śnie odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną miej­skiej spół­ki na wyrok sądu I instan­cji. Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie oddalił… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.