Co przed wyborami obiecał Jakub Banaszek – Prezydent Chełma?

Dokład­nie 46 obiet­nic zło­żył przed wybo­ra­mi Jakub Bana­szek, wów­czas kan­dy­dat na Pre­zy­den­ta Cheł­ma. Rok przed koń­cem jego kaden­cji spraw­dza­my jak wywią­zał się z tych obiet­nic. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Co przed wyborami obiecał Andrzej Wnuk – Prezydent Zamościa?

Dokład­nie 23 obiet­ni­ce zło­żył przed wybo­ra­mi Andrzej Wnuk, wów­czas kan­dy­dat na Pre­zy­den­ta Zamo­ścia. Rok przed koń­cem jego kaden­cji spraw­dza­my jak wywią­zał się z tych obiet­nic. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Co przed wyborami obiecał Michał Litwiniuk – Prezydent Białej Podlaskiej?

Dokład­nie 66 obiet­nic zło­żył przed wybo­ra­mi Michał Litwi­niuk, wów­czas kan­dy­dat na Pre­zy­den­ta Bia­łej Pod­la­skiej. Rok przed koń­cem jego kaden­cji spraw­dza­my jak wywią­zał się z tych obiet­nic. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Agnieszka Mazuś i Krzysztof Wiejak

Zwolnieni przez dewelopera, zatrudnieni w Fundacji Wolności

Zwol­nie­ni kil­ka mie­się­cy temu z Dzien­ni­ka Wschod­nie­go po prze­ję­ciu gaze­ty przez dewe­lo­pe­ra Agniesz­ka Mazuś i Krzysz­tof Wie­jak wró­ci­li do pra­cy w zawo­dzie. Agniesz­ka Mazuś zosta­ła redak­tor­ką naczel­ną por­ta­lu jawnylublin.pl, wyda­wa­ne­go przez Fun­da­cję Wol­no­ści. Przez 18 lat… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wojewoda przyjrzy się wyborom do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Uchwa­ła Zarzą­du Woje­wódz­twa Lubel­skie­go okre­śla­ją­ca zasa­dy wybo­rów do Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Woje­wódz­twa Lubel­skie­go wyklu­czy­ła z moż­li­wo­ści zgła­sza­nia kan­dy­da­tów wszel­kie fun­da­cje. To nie­zgod­ne z pra­wem. Spra­wę zgło­si­li­śmy do orga­nu nad­zo­ru – Woje­wo­dy. Ten wsz­czął postę­po­wa­nie wyjaśniające.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Coraz bliżej wstrzymania budowy bloków na ul. Goździkowej. Pora na ruch Wojewody.

Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła z dwo­ma wnio­ska­mi o unie­waż­nie­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11 (dziel­ni­ca Poni­kwo­da). SKO wła­śnie pod­trzy­ma­ło unie­waż­nie­nie wuzet­ki na dru­giej z dzia­łek. Tym samym dewe­lo­per utra­cił wuzet­ki dla obu dzia­łek. Wciąż… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Ramy prawne kontroli wyborów slajd z prezentacji

O wykorzystaniu zasobów publicznych podczas wyborów

Na zapro­sze­nie Fun­da­cji Odpo­wie­dzial­na Poli­ty­ka wzię­li­śmy udział w warsz­ta­cie dot. mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia wybo­rów, kwe­stii wyko­rzy­sta­nia zaso­bów publicz­nych w wybo­rach. Zaczę­li­śmy od celów moni­to­rin­gu wybo­rów, któ­ry­mi mogą być: edu­ka­cja i infor­mo­wa­nie, budo­wa­nie zaufa­nia, sprawdzanie,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
gazeta Jawny Lublin 10 2023

Marcowe wydanie Jawnego Lublina

Do miesz­kań­ców dotarł kolej­ny numer gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. W gaze­cie prze­czy­ta­cie m. in. na temat: co się sta­ło z 80 mln zł, za któ­re miał powstać nowy biu­ro­wiec urzę­du mia­sta przy ul. Lesz­czyń­skie­go? pod­su­mo­wa­nie reali­za­cji przedwyborczych… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.