Korupcja? Niegospodarność? Spore nagrody od odchodzących włodarzy

Nie­drzwi­ca Duża, Sułów, Trze­bie­szów, Radzyń Pod­la­ski, Lubar­tów, Batorz. Co łączy te gmi­ny? Ich wło­da­rze przed poże­gna­niem się z urzę­dem przy­zna­li swo­im pod­wład­nym spo­re nagro­dy. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
MPWIK Puławy główny księgowy

MPWiK w Puławach jednak udostępnił protokoły

Wła­dze Puław­skich Wodo­cią­gów (spół­ka komu­nal­na) zre­flek­to­wa­ły się po naszym piśmie z ub. tygo­dnia. Spół­ka udo­stęp­ni­ła nam pro­to­ko­ły z posie­dzeń rady nad­zor­czej z bie­żą­ce­go roku. Jak widać po zakre­sie ano­ni­mi­za­cji, pro­to­ko­ły zawie­ra­ją nie­mal wyłącz­nie infor­ma­cje publicz­ne. Co… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Odpowiedź MPWiK Puławy na wniosek o protokoły z posiedzeń RN

Spółka miejska z Puław twierdzi, że informacja publiczna nie jest informacją publiczną

Spół­ka miej­ska z Puław odmó­wi­ła nam udo­stęp­nie­nia pro­to­ko­łów z posie­dzeń rady nad­zor­czej, bo jej zda­niem nie sta­no­wią infor­ma­cji publicz­nej. Jed­no­cze­śnie, zda­niem głów­ne­go księ­go­we­go pro­to­ko­ły zawie­ra­ją „róż­no­rod­ne infor­ma­cje”, w tym infor­ma­cje publicz­ne. Wystą­pi­li­śmy z wnio­skiem do MPWiK… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

W TVP bez zmian, obecne władze tak jak poprzednie, ukrywają informacje

W ub. roku wystą­pi­li­śmy z wnio­skiem o ujaw­nie­nie nagród wypła­co­nych dyrek­to­rom oddzia­łów tere­no­wych Tele­wi­zji Pol­skiej. Odmó­wio­no nam . Gdy wła­dzę w spół­ce prze­jął likwi­da­tor, pono­wi­li­śmy wnio­sek, ale ten rów­nież odmó­wił . 4 czerw­ca br. (nie­for­mal­ne święto… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Gdzie się podziały brakujące umowy?

Rejestr umów to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu może­my dowie­dzieć się z kim, na co i na jaką kwo­tę Mia­sto Lublin zawie­ra umo­wy. Oka­zu­je się, że rejestr ten jest jed­nak wybra­ko­wa­ny. Tyl­ko w pierw­szym kwar­ta­le tego roku brakuje… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wygraliśmy z MPK Lublin 5 kolejnych spraw sądowych

Lubel­ska spół­ka miej­ska MPK Lublin wła­śnie zwró­ci­ła nam kosz­ty sądo­we w 5 spra­wach sądo­wych. To efekt serii wyro­ków sądów admi­ni­stra­cyj­nych, któ­re opo­wie­dzia­ły się po stro­nie pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej. Poszcze­gól­ne spra­wy doty­czy­ły: 1. Treść umo­wy zawartej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Fundacja Wolności – Muzeum Narodowe w Lublin 5:0, ale informacji wciąż nie ma

Dziś Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie roz­pa­try­wał kolej­ną skar­gę Fun­da­cji Wol­no­ści na Muzeum Naro­do­we w Lubli­nie. Tym razem cho­dzi­ło o ujaw­nie­nie umo­wy na wyko­rzy­sta­nie zam­ku do pro­mo­cji fil­mu Rebel Moon. Sąd nie miał wąt­pli­wo­ści, że wnioskowane… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kandydaci na prezydenta Lublina

Który z kandydatów na prezydenta Lublina ma poglądy najbliższe Twoim?

Któ­ry z kan­dy­da­tów ma naj­bliż­sze Two­im poglą­dy na przy­szłość Lubli­na? Sprawdź na: fundacjawolnosci.org/latarnik Z opra­co­wa­nych przez nas oraz prze­sła­nych przez Was pytań wybra­li­śmy 20, któ­re zada­li­śmy kan­dy­da­tom na Pre­zy­den­ta mia­sta. 👉 ile spa­lar­ni powin­no powstać w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.