Wyłożenie planu Wapienna

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy Wapiennej

Poni­żej trans­mi­sja z wyło­że­nia pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – rejon uli­cy Wapien­nej, z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2022. Obwiesz­cze­nie Pre­zy­den­ta o wyło­że­niu do publicz­ne­go wglą­du pro­jek­tów zmian miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin – część II – dla… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego Zelwerowicza-Koncertowa (transmisja)

W dniu 30 wrze­śnia odby­ło się publicz­ne wyło­że­nie zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu ulic Zelwe­ro­wi­cza i Kon­cer­to­wej. Poni­żej nasze nagra­nie z pre­zen­ta­cją pla­nu i dys­ku­sją: Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Co zmienić w budżecie obywatelskim

Zakoń­czy­ły się kon­sul­ta­cje budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Opra­co­wa­li­śmy kil­ka uwag i pro­po­zy­cji, któ­rych wpro­wa­dze­nie przy­czy­ni się do popra­wy efek­tyw­no­ści reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go w naszym mie­ście. Uwa­ga nr 1 Doty­czy pod­wyż­sze­nia mak­sy­mal­nych kwot: war­to­ści pro­jek­tu dziel­ni­co­we­go do… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Budżet Obywatelski w Puławach

O wpływie mieszkańców na sprawy lokalne z Młodzieżową Radą Miasta Puławy

W czwar­tek 22 wrze­śnia mie­li­śmy przy­jem­ność gościć w puław­skim urzę­dzie miej­skim, gdzie spo­tka­li­śmy się z Mło­dzie­żo­wą Radą Mia­sta Puła­wy. Tema­tem prze­wod­nim spo­tka­nia były narzę­dzia wpły­wu miesz­kań­ców na spra­wy lokal­ne. Roz­ma­wia­li­śmy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, skutecznym… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

O krok bliżej od powstrzymania budowy bloków na ul. Goździkowej

Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła z dwo­ma wnio­ska­mi o unie­waż­nie­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11 (dziel­ni­ca Poni­kwo­da). Miej­scy urzęd­ni­cy dopu­ści­li by w oto­cze­niu rural­nej, eks­ten­syw­nej zabu­do­wy powsta­ło blo­ko­wi­sko. Naszym zda­niem taka loka­li­za­cja jest nie­zgod­na z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy miasto sprzeda działki przy ul. Filaretów?

Spo­ro kon­tro­wer­sji wzbu­dza spra­wa sprze­da­ży czte­rech miej­skich dzia­łek przy ul. Fila­re­tów. W czerw­cu Pre­zy­dent wyco­fał się z tego pro­jek­tu, gdy Rada Dziel­ni­cy Rury przy­po­mnia­ła, że kil­ka mie­się­cy wcze­śniej obie­cy­wał, że ten teren nie zosta­nie sprze­da­ny. Po… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
MKS Lublin logo

MKS Lublin przegrywa w sądzie. Czy spółka ujawni umowę z radną?

Spół­ka miej­ska MKS Lublin utaj­ni­ła treść umo­wy na pod­sta­wie któ­rej na meczach klu­bu poja­wi­ły się rekla­my rad­nej Anny Ryf­ki. Zaskar­ży­li­śmy spół­kę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go. Wła­śnie pozna­li­śmy decy­zję sądu w tej spra­wie. Z postę­po­wa­niem spół­ki nie zgodził… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Anna Ryfka

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej miasta Lublin

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Rady Mia­sta Lublin o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tu rad­nej Anny Ryf­ki. Powo­dem jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z wyko­rzy­sta­niem mie­nia komu­nal­ne­go gmi­ny. Fir­ma rad­nej kupo­wa­ła usłu­gi pro­mo­cyj­ne od spół­ki miej­skiej. Pra­wo zabra­nia rad­nym pro­wa­dze­nia działalności… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.