Spotkanie z młodzieżą z Niepołomic

W minio­ny pią­tek w Lubli­nie gości­li­śmy Mło­dzie­żo­wą Radę Miej­ską Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, któ­ra przy­je­cha­li do nas z Mało­pol­ski. Pod­czas wizy­ty w Lubli­nie mło­dzi rad­ni i rad­ne dowie­dzie­li się o Szkol­nych Budże­tach Oby­wa­tel­skich i Euro­pej­skiej Sto­li­cy Mło­dzie­ży (Lublin…
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wraca temat zamiany działek miejskich z deweloperem

W przy­szłym tygo­dniu rad­ni kolej­ny raz pochy­lą się na tym, czy wyra­zić zgo­dę na zamia­nę dzia­łek z fir­mą Inter­bud. Zamia­na ma doty­czyć: dzia­łek dewe­lo­pe­ra na os. Bota­nik i w pobli­żu nowej Deku­tow­skie­go oraz dzia­łek miej­skich w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Poznamy umowy radnych z miejską spółką?

Fun­da­cja Wol­no­ści od dłuż­sze­go cza­su sta­ra się dowie­dzieć na czym w Miej­skiej Kor­po­ra­cji Komu­ni­ka­cyj­nej dora­bia­ją miej­scy rad­ni. Dziś sąd sta­nął po naszej stro­nie. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Pomagamy Ukrainie

Fun­da­cja Wol­no­ści od począt­ku inwa­zji Rosji na Ukra­inę sta­ra się poma­gać naszych wschod­nim sąsia­dom. Wła­śnie prze­ka­za­li­śmy kami­zel­kę kulo­od­por­ną dla lokal­nej dzien­ni­kar­ki z Woły­nia oraz 7906 zł dla Rówień­skie­go Cen­trum – Socjal­ne Part­ner­stwo na pomoc na miejscu,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
MRM Zamość

Na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Zamość

W dniu 13 kwiet­nia wzię­li­śmy udział w posie­dze­niu Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Zamość. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­li­śmy naszą orga­ni­za­cję oraz zapro­po­no­wa­li­śmy zor­ga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów dla mło­dzie­ży na jeden z kil­ku zapro­po­no­wa­nych tema­tów: pra­wo dostę­pu do infor­ma­cji, narzę­dzia wpły­wu mieszkańców… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Urząd Miasta zezwolił deweloperowi na wycięcie drzew, które były pod ochroną

Przy ul. Jutrzen­ki znaj­do­wał się chod­nik, wzdłuż, któ­re­go rosły licz­ne drze­wa. Trzy z nich – klo­ny i jesion, zosta­ły wpi­sa­ne do ochro­ny w pla­nie miej­sco­wym. Drzew tych nie moż­na było wyci­nać. Wyjąt­ko­wo wycię­cie było­by moż­li­we w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Urząd w końcu udostępnił koncepcję stadionu żużlowego

Po pół roku urząd ujaw­nił, nie­ak­tu­al­ną już kon­cep­cję sta­dio­nu przy Zyg­mun­tow­skich. Pro­jekt sta­dio­nu przy ul. Cukrow­ni­czej ma się od nie­go róż­nić m.in. par­kin­giem pod­ziem­nym czy obec­no­ścią cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne­go. Ujaw­nio­na doku­men­ta­cja wska­zu­je, że kon­cep­cja nie zosta­ła wykonania… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Współpracujemy ze studentami dziennikarstwa KUL

Roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Stu­den­tów Dzien­ni­kar­stwa na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. W ramach współ­pra­cy stu­den­ci będą uczyć się dzien­ni­kar­skie­go rze­mio­sła i anga­żo­wać w pra­ce redak­cji naszej gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. Pla­nu­je­my regu­lar­ne spo­tka­nia, oma­wia­nie wyda­rzeń pre­zen­to­wa­nych w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.