W TVP bez zmian, obecne władze tak jak poprzednie, ukrywają informacje

W ub. roku wystą­pi­li­śmy z wnio­skiem o ujaw­nie­nie nagród wypła­co­nych dyrek­to­rom oddzia­łów tere­no­wych Tele­wi­zji Pol­skiej. Odmó­wio­no nam . Gdy wła­dzę w spół­ce prze­jął likwi­da­tor, pono­wi­li­śmy wnio­sek, ale ten rów­nież odmó­wił . 4 czerw­ca br. (nie­for­mal­ne święto… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Gdzie się podziały brakujące umowy?

Rejestr umów to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu może­my dowie­dzieć się z kim, na co i na jaką kwo­tę Mia­sto Lublin zawie­ra umo­wy. Oka­zu­je się, że rejestr ten jest jed­nak wybra­ko­wa­ny. Tyl­ko w pierw­szym kwar­ta­le tego roku brakuje… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wygraliśmy z MPK Lublin 5 kolejnych spraw sądowych

Lubel­ska spół­ka miej­ska MPK Lublin wła­śnie zwró­ci­ła nam kosz­ty sądo­we w 5 spra­wach sądo­wych. To efekt serii wyro­ków sądów admi­ni­stra­cyj­nych, któ­re opo­wie­dzia­ły się po stro­nie pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej. Poszcze­gól­ne spra­wy doty­czy­ły: 1. Treść umo­wy zawartej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Fundacja Wolności – Muzeum Narodowe w Lublin 5:0, ale informacji wciąż nie ma

Dziś Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie roz­pa­try­wał kolej­ną skar­gę Fun­da­cji Wol­no­ści na Muzeum Naro­do­we w Lubli­nie. Tym razem cho­dzi­ło o ujaw­nie­nie umo­wy na wyko­rzy­sta­nie zam­ku do pro­mo­cji fil­mu Rebel Moon. Sąd nie miał wąt­pli­wo­ści, że wnioskowane… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kandydaci na prezydenta Lublina

Który z kandydatów na prezydenta Lublina ma poglądy najbliższe Twoim?

Któ­ry z kan­dy­da­tów ma naj­bliż­sze Two­im poglą­dy na przy­szłość Lubli­na? Sprawdź na: fundacjawolnosci.org/latarnik Z opra­co­wa­nych przez nas oraz prze­sła­nych przez Was pytań wybra­li­śmy 20, któ­re zada­li­śmy kan­dy­da­tom na Pre­zy­den­ta mia­sta. 👉 ile spa­lar­ni powin­no powstać w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wygraliśmy w sądzie z NIWem

Wygra­li­śmy w sądzie z Naro­do­wym Insty­tu­tem Wol­no­ści – Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. To pre­ce­den­so­wy wyrok, któ­ry potwier­dza, że orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we mają pra­wo odwo­łać się od roz­strzy­gnięć kon­kur­sów w NIW, jeśli te są nie­zgod­ne z pra­wem. W… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Najczęstsze nieprawidłowości związane z materiałami wyborczymi

Wysy­ła­cie do nas bar­dzo dużo pytań o legal­ność mate­ria­łów wybor­czych. W związ­ku z tym przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik, któ­ry wska­że naj­częst­sze naru­sze­nia oraz pod­po­wie­dzi, komu je zgło­sić. Poni­żej przed­sta­wia­my opis sied­miu sytu­acji, wraz z wyja­śnie­niem oraz przykładowym… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kandydaci na prezydenta w TVP Lublin

Weryfikujemy wypowiedzi kandydatów na prezydenta z debaty w TVP3 Lublin

Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy praw­dzi­wość wypo­wie­dzi z sobot­niej deba­ty w TVP3 Lublin kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta Lubli­na: Rober­ta Dere­wen­dy, Mar­ci­na Nowa­ka i Ryszar­da Zającz­kow­skie­go. Wynik wery­fi­ka­cji trzech wypo­wie­dzi Krzysz­to­fa Żuk znaj­dziesz tutaj. Robert Dere­wen­da: 1. „Licz­ba miesz­kań­ców nie­ustan­nie spa­da” (praw­da…
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.