Rozlicz PIT w Lublinie i przekaż 1% lubelskim OPP

Wkrót­ce roz­pocz­nie się sezon roz­li­czeń podat­ko­wych. Urząd mia­sta co roku pro­wa­dzi akcje „Roz­licz PIT w Lubli­nie”. Miesz­kań­cy, któ­ry roz­li­czą swój poda­tek w naszym mie­ście, wezmą udział w loso­wa­niu nagród o łącz­nej war­to­ści pra­wie 100 tys. zł.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Raport pokontrolny NIK: budowa stadionu nad Bystrzycą niezgodna z wieloma dokumentami

Pozna­li­śmy raport pokon­trol­ny NIK w spra­wie ochro­ny zie­le­ni w Lubli­nie. Wyni­ki kon­tro­li są „miaż­dżą­ce”. Kon­tro­le­rzy wytknę­li sze­reg nie­pra­wi­dło­wo­ści i nie­zgod­no­ści. Ich zda­niem, plan budo­wy sta­dio­nu przy Bystrzy­cy jest nie­zgod­ny ze Stu­dium (tym uchwa­lo­nym w 2019), Strategią… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

W Chełmie nie ma Młodzieżowej Rady Miasta, bo „w pandemii jest utrudniony kontakt z młodzieżą”

W Cheł­mie od dwóch lata nie funk­cjo­nu­je Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta. W grud­niu zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Chełm o powo­ła­nie Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta. Zaofe­ro­wa­li­śmy swo­ją pomoc i współ­pra­cę. Nie­ste­ty, pre­zy­dent odmó­wił jej powo­ła­nia. Jego zda­niem na… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Sąd nakazał udostępnić projekt stadionu. Prezydent zwleka z odpowiedzią

W 2019 Pre­zy­dent Lubli­na zawarł umo­wę ze spół­ką Kavoo Invest na opra­co­wa­nie pro­jek­tu kon­cep­cyj­ne­go prze­bu­do­wy sta­dio­nu przy Al. Zyg­mun­tow­skich. Koszt umo­wy wyniósł ponad 230 tys. zł (umo­wa była na wyż­szą kwo­tę, ale póź­niej zawar­to aneks). Podpisanie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Nielegalny płot zniknie z os. Botanik?

Nie uda­ła się zamia­na grun­tów pomię­dzy Inter­bu­dem a Ratu­szem. „W odwe­cie” Inter­bud ogro­dził swój teren na os. Bota­nik. Zda­niem lubel­skie­go Ratu­sza nic nie da się z tym zro­bić. My jed­nak zna­leź­li­śmy wytrych! (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Strategia „Lublin2030” w oczach seniorów

W ramach swo­jej aktyw­no­ści gru­pa senio­rów sku­pio­nych wokół Fun­da­cji Wol­no­ści zapo­zna­ła się z pro­jek­tem stra­te­gii roz­wo­ju Lubli­na do roku 2030 oraz opra­co­wa­ła swo­je uwa­gi i pro­po­zy­cje. Poni­żej przed­sta­wia­my zebra­ne uwa­gi, któ­re prze­ka­za­li­śmy do urzę­du mia­sta w ramach… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Krzysztof Żuk

Niech skargę kasacyjną napiszą prawnicy z urzędu miasta

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do pre­zy­den­ta Krzysz­tof Żuk, aby napi­sa­nie zapo­wie­dzia­nej wczo­raj skar­gi kasa­cyj­nej na orze­cze­nie WSA ws stu­dium kie­run­ków i uwa­run­ko­wań zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go (górek cze­chow­skich) zle­cił praw­ni­kom zatrud­nio­nym w ratu­szu, zamiast anga­żo­wać kogoś z zewnątrz. W urzędzie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Budżet Obywatelski w Lublinie – nasze uwagi

Zna­my już wyni­ki Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Tra­dy­cyj­nie zaraz po ich ogło­sze­niu ogła­sza­ne są kon­sul­ta­cje zmian w Regu­la­mi­nie. Jako ini­cja­to­rzy Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie, oraz jego bacz­ni obser­wa­to­rzy zgło­si­li­śmy sze­reg uwag. Nie­ste­ty część, bez efek­tu, zgłaszamy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.