Nowy numer papierowego wydania gazety „Jawny Lublin”!

Wła­śnie uka­zał się nowy numer papie­ro­we­go wyda­nia gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. W tym nume­rze prze­czy­ta­cie m. in. na temat: Kto napraw­dę rzą­dzi w Lubli­nie? Jak Pre­zy­dent Lubli­na nagra­dza ludzi kul­tu­ry, zmia­nie władz w spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej im. Nałkowskich,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Instytut Stomatologii – plomba czy próchnica?

Na prze­ło­mie 2020 i 2021 roku spół­ka Helve­tia Cen­trum odku­pi­ła od Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go budy­nek Insty­tu­tu Sto­ma­to­lo­gii. Dział­ka znaj­du­je się w kwar­ta­le ulic Świę­to­du­ska-Zie­lo­na-Sta­szi­ca, czy­li w ści­słym cen­trum Lubli­na. Od tej pory trwa prze­py­chan­ka pomię­dzy dewe­lo­pe­rem, urzędnikami… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Rada Miasta Chełm

Rada Miasta Chełm przyznała nam rację. Będą zmiany w zasadach wypłacania diet

Pety­cja w spra­wie zmia­ny spo­so­bu wypła­ca­nia diet miej­skim rad­nych zosta­ła roz­pa­trzo­na pozy­tyw­nie przez Radę Mia­sta Chełm. Gło­so­wa­nie odby­ło się pod­czas sesji w dniu 28 sierp­nia br. W pety­cji zło­żo­nej 1 czerw­ca br., wno­si­li­śmy o taką zmianę… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

List do Państwowej Komisji Wyborczej

Fun­da­cja Wol­no­ści i 37 innych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, wysto­so­wa­ły list do Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej w spra­wie refe­ren­dum ogól­no­kra­jo­we­go, zapla­no­wa­ne­go na 15 paź­dzier­ni­ka br. Zwra­ca­my się w nim o uwzględ­nie­nie w wytycz­nych dla obwo­do­wych komi­sji wybor­czych infor­ma­cji w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wojewoda nie uznał naszej skargi w sprawie zaskarżenia zmiany uchwały planu miejscowego

Woje­wo­da Lubel­ski uznał za nie­za­sad­ną naszą skar­gę w spra­wie w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin w rejo­nie ulic: Dwor­co­wej, Kroch­mal­nej, 1‑go Maja, Al. Zyg­mun­tow­skich i Pił­sud­skie­go. Cie­szy­my się, że nasz wnio­sek był… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Unia Art Residence – Sky is the limit

Przy al. Racła­wic­kich 10 powstał eks­klu­zyw­ny wie­żo­wiec. Inwe­sty­cja była moż­li­wa dzię­ki pozy­tyw­nej decy­zji urzęd­ni­ków z lubel­skie­go Ratu­sza. To oni pozwo­li­li w tym miej­scu na tak wyso­ką zabu­do­wę. Przy­glą­da­my się jak do tego doszło. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Na Wojennej i Nowym Świecie wybrani deweloperzy mogą się budować wyżej niż sąsiedzi.

Fun­da­cja Wol­no­ści inter­we­nio­wa­ła ws. dopusz­cze­nia zbyt wyso­kiej zabu­do­wy przy uli­cach Wojen­nej i Nowym Świe­cie. Zda­niem Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go nie prze­ma­wia za tym inte­res spo­łecz­ny. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wniosek do Zarządu województwa lubelskiego o powtórne przeprowadzenie konkursu na dyrektora Filharmonii Lubelskiej

W związ­ku z infor­ma­cja­mi opu­bli­ko­wa­nym wczo­raj w Kurie­rze Lubel­skim, zło­ży­li­śmy wnio­sek do Zarzą­du Woje­wódz­twa Lubel­skie­go o unie­waż­nie­nie pro­ce­du­ry kon­kur­so­wej oraz ponow­ne powo­ła­nie komi­sji do wybo­ru dyrek­to­ra Fil­har­mo­nii Lubel­skiej. Poni­żej publi­ku­je­my treść wnio­sku: W związ­ku tre­ścią artykułu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.