Wyrok sądu: prywatność musi ustąpić jawności

W czerw­cu ubie­głe­go roku zapy­ta­li­śmy Zarząd Nie­ru­cho­mo­ści Komu­nal­nych w Lubli­nie o: Kwo­ty i nazwy pod­mio­tów, któ­re nie ure­gu­lo­wa­ły należ­no­ści za 2018 rok za korzy­sta­nie z loka­li użyt­ko­wa­nych. Infor­ma­cji komu i w jakiej kwo­cie w 2018 roku…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zapraszamy na warsztaty „Ocena jakości prawa”

Zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na bez­płat­ne warsz­ta­ty „Oce­na jako­ści pra­wa. Moni­to­ring i ewa­lu­acja pra­wa” w Lubli­nie w dniu 28 stycz­nia 2020 r. w godz. 10.00–16.30 reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Aka­de­mia Sta­no­wie­nia Dobre­go Pra­wa”. Szko­le­nie odbę­dzie się w Lubli­nie, w sie­dzi­bie Fun­da­cji Wol­no­ści, ul.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie roku 2019

Rok 2019 był dla nas rokiem, w któ­rym: zgło­si­li­ście do nas rekor­do­wą licz­bę 75 spraw,w kil­ku miej­scach na uli­cach Lubli­na pre­zen­to­wa­li­śmy wysta­wę nt. jawności,zorganizowaliśmy kon­fe­ren­cję pod­su­mo­wu­ją­cą moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej (>zobacz film<),wygraliśmy w sądzie admi­ni­stra­cyj­nym spra­wy…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

W naszym interesie” Przewodnik aktywności obywatelskiej dla seniorów

Masz pra­wo wie­dzieć Pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej Każ­dy oby­wa­tel ma pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne. Pra­wo to obej­mu­je rów­nież uzy­ski­wa­nie infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów samo­rzą­du gospo­dar­cze­go i…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Obniżmy podatek od nieruchomości przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji

W związ­ku z pla­no­wa­nym uchwa­le­niem sta­wek podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści na 2020 rok, Fun­da­cja Wol­no­ści, po kon­sul­ta­cjach z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi, zło­ży­ła wnio­sek do rad­nych Rady Mia­sta Lublin w spra­wie zmniej­sze­nia sta­wek podat­ku od powierzch­ni budyn­ków zwią­za­nych z…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wojewoda Lubelski prowadzi kampanię wyborcza w godzinach pracy urzędu

2 wrze­śnia o godzi­nie 12 na Pla­cu Litew­skim odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa inau­gu­ru­ją­ca kam­pa­nię wybor­czą Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Jest on kan­dy­da­tem PiS do sej­mu. A na co dzień pra­cu­je na sta­no­wi­sku Woje­wo­dy Lubel­skie­go. Kon­fe­ren­cja w godzi­nach pra­cy…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
zegar długu

Zróbmy Zegar Długu Lublina

Przed nami etap gło­so­wa­nia na budżet oby­wa­tel­ski. W tym roku gło­so­wa­nie będzie trwać od 23 wrze­snia do 10 paź­dzier­ni­ka. Każ­dy może zagło­so­wać na dwa pro­jek­ty ogól­no­miej­skie i dwa dziel­ni­co­we. Nie ma zna­cze­nia, w któ­rej dziel­ni­cy zosta­ły…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zmiana adresu biura

Infor­mu­je­my, że z dniem 1 sierp­nia zmie­ni­li­śmy adres nasze­go biu­ra. Od teraz pra­cu­je­my przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I pię­tro). Wej­ście od stro­ny dep­ta­ka. Tym samym nie znaj­dzie­cie nas pod poprzed­nim adre­sem.
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *