Czy urząd może nagrywać posiedzenia komisji rady miasta? Rozwiewamy wątpliwości

Rada Mia­sta roz­pa­trzy pety­cję naszej fun­da­cji w spra­wie nagry­wa­nia, trans­mi­to­wa­nia i publi­ka­cji w BIP fil­mów z obrad komi­sji rady miast. W związ­ku z tym przy­go­to­wa­li­śmy dla rad­nych i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zesta­wie­nie naj­częst­szych wąt­pli­wo­ści oraz odpo­wie­dzi na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Szkolenie z dostępu do informacji publicznej

Warsztat „Weź władzę w swoje ręce!” 13.03.2019

Nie zga­dzasz się z tym, jak pre­zy­dent lub Rada Mia­sta zarzą­dza­ją Waszym mia­stem? Nie podo­ba Ci się, że decy­zje zapa­da­ją ponad gło­wa­mi miesz­kań­ców? Masz dość czu­cia się bez­sil­nym wobec tego, co dzie­je się w szko­le, na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wniosek o większą jawność w planowaniu przestrzennym

Na pod­sta­wie art. 63 Kon­sty­tu­cji RP oraz art. 241 Kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go skła­da­my wnio­sek o: 1) Stwo­rze­nie w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej urzę­du zakład­ki, w któ­rej będą poja­wiać się aktu­al­ne infor­ma­cje o spo­tka­niach władz mia­sta (Pre­zy­den­ta oraz…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
sprawozdanie fundacji - wizualizacja

List otwarty do Andrzeja Pruszkowskiego

Sza­now­ny Panie Andrze­ju! Zwra­ca­my się do Pana publicz­nie z pro­po­zy­cją zrze­cze­nia się wyna­gro­dze­nia z tytu­łu zaka­zu pra­cy u kon­ku­ren­cji, jakie przy­słu­gu­je Panu z związ­ku z roz­wią­za­niem umo­wy ze spół­ką PGE Dys­try­bu­cja. Wczo­raj Mariusz Grad (poli­tyk PO)…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Uwagi do sprawozdań lokalnych komitetów wyborczych

Jed­nym z celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji Wol­no­ści jest ana­li­za finan­so­wa kam­pa­nii wybor­czych. W związ­ku z tym prze­pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej w 2018 roku. Kolej­nym eta­pem naszych dzia­łań było prze­sła­nie Komi­sa­rzo­wi Wybor­cze­mu w Lubli­nie I naszych uwag…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Uwagi Fundacji Wolności do statutów Dzielnic

W publi­ka­cji „Jed­nost­ki pomoc­ni­cze gmi­ny – ana­li­za ure­gu­lo­wań praw­nych” wyda­nej przez Pra­cow­nię Badań i Inno­wa­cji Stocz­nia tak opi­sa­no rady dziel­nic w Lubli­nie: „jed­nost­ka pomoc­ni­cza jest for­mą akty­wi­za­cji miesz­kań­ców, w związ­ku z tym pra­wo miej­sco­we nie przy­pi­su­je…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Szymon Osowski w Lublinie. Zapraszamy na spotkanie nt. rad dzielnic.

21 stycz­nia o godz. 18 w sali obrad Rady Mia­sta Lublin (w ratu­szu) roz­pocz­nie­my spo­tka­nie nt. rad dziel­nic oraz praw oby­wa­te­li do decy­do­wa­nia mia­stem. Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia będzie Szy­mon Osow­ski, pre­zes Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska, praw­nik,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Darowizna dla Fundacji Wolności

Darowizna się zwraca – wpłać dzisiaj

Przed nami koniec roku. To zara­zem ostat­nia szan­sa w tym roku, aby zwięk­szyć swój zwrot podat­ku, wpła­ca­jąc daro­wi­znę dla Fun­da­cji Wol­no­ści. Jak prze­ka­zać daro­wi­znę Aby móc odli­czyć daro­wi­znę od podat­ku, w tytu­le prze­le­wu wpisz „Daro­wi­zna na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *