Marszałek przeprowadzi kontrolę ws mobbingu w jednym z departamentów?

Otrzy­ma­li­śmy list od osób, poda­ją­cych się a pra­cow­ni­ków Depar­ta­men­tu Gospo­dar­ki i Wspie­ra­nia Przed­się­bior­czo­ści Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go. Z uwa­gi na to, że żad­nych sygna­łów nie pozo­sta­wia­my bez reak­cji, nawet ano­ni­mo­wych listów, zło­ży­li­śmy wnio­sek do Mar­szał­ka o prze­pro­wa­dze­nie kontroli… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Jarosław Pakuła

Rada Miasta zdecydowała: będą transmisje z posiedzeń komisji

W odpo­wie­dzi na nasz wnio­sek Rada Mia­sta zde­cy­do­wa­ła, że posie­dze­nia komi­sji Rady będą od teraz trans­mi­to­wa­ne onli­ne (tak jak sesje Rady Mia­sta). Dzię­ki temu miesz­kań­cy zyska­ją bez­wa­run­ko­wy dostęp do posie­dzeń komi­sji. Art. 11b pkt 2. ustawy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Uwagi do Programu Ochrony Środowiska miasta Lublin

Do 12 stycz­nia 2021 trwa­ły kon­sul­ta­cje Pro­gra­mu Ochro­ny Śro­do­wi­ska dla mia­sta Lublin na lata 2020–2023 z per­spek­ty­wą do roku 2027. Choć nie jeste­śmy spe­ca­mi od tej tema­ty­ki posta­no­wi­li­śmy się przyj­rzeć doku­men­to­wi… Jego treść była dla nas… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wniosek o dostępność posiedzeń komisji rady miasta

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Rady Mia­sta Lublin o uła­twie­nie miesz­kań­com dostę­pu do obrad komi­sji Rady Mia­sta. Aby obra­dy były bar­dziej dostęp­ne i jaw­ne. Od kil­ku mie­się­cy w har­mo­no­gra­mie posie­dzeń komi­sji, zamiast miej­sca posie­dze­nia jest tyl­ko adno­ta­cja „posie­dze­nie…
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

1000 zł grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu

Sąd wymie­rzył 1000 zł grzyw­ny dla Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Lubli­nie za nie­prze­ka­za­nie skar­gi na bez­czyn­ność. Wyko­na­nie posta­no­wie­nia o zasą­dze­niu grzyw­ny zosta­ło jed­nak wstrzy­ma­ne, w związ­ku ze zło­żo­nym zaża­le­niem. Teraz spra­wę zbada… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Uwagi do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego

Budżet Oby­wa­tel­ski do Lubli­na wpro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści. Pilo­taż w dziel­ni­cy Rury, następ­nie wnio­sek o jego ogól­no­miej­ską wer­sję. Choć wnio­sek został odrzu­co­ny, to chwi­lę póź­niej Budżet Oby­wa­tel­ski poja­wił się w Lubli­nie… I pozo­stał. Dziś Budżet Oby­wa­tel­ski jest… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Uwagi do Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów

Aktyw­ni senio­rzy to w ostat­nim cza­sie waż­na część Fun­da­cji. Dla­te­go aktyw­nie włą­czy­li­śmy się w kon­sul­ta­cje Pro­gra­mu Wspar­cia i Akty­wi­za­cji Spo­łecz­nej Senio­rów. Poni­żej uwa­gi przez nas zgło­szo­ne. W zakre­sie celu szcze­gó­ło­we­go: C.2.5 Roz­wój ofer­ty edu­ka­cyj­nej i kulturalnej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Uwagi do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021–2030

Stra­te­gia Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Spo­łecz­nych to doku­ment stra­te­gicz­ny, któ­re­go celem jest roz­wią­za­nia zdia­gno­zo­wa­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych wystę­pu­ją­cych w gmi­nie. Fun­da­cja Wol­no­ści w opar­ciu o współ­pra­cę z gru­pą senio­rów i postu­la­ty poru­sza­ne przez Lubel­ski Ruch Miej­ski zgło­si­ła uwa­gi dot.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rozlicz PIT przez internet

Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *