MPK odwołuje się od wyroku sądu. Nie chce ujawniać informacji.

Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji w Lubli­nie zło­ży­ło skar­gę kasa­cyj­ną na wyrok Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w Lubli­nie. Sąd naka­zał spół­ce ujaw­nić infor­ma­cje doty­czą­ce oko­licz­no­ści przy­zna­nia patro­na­tu na wyda­rze­nie, orga­ni­zo­wa­ne przez mło­dzie­żów­kę jed­nej z par­tii poli­tycz­nych. W czerw­cu 2021… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wniosek o kontrolę przeznaczenia działki sprzedanej przez Radę Miasta z bonifikatą

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o kon­tro­lę reali­za­cji uchwa­ły uchwa­ły Rady Mia­sta dot. zby­cia z boni­fi­ka­tą dział­ki przy ul. Dożyn­ko­wej. 11 lute­go 2016 roku Rada Mia­sta Lublin wyra­zi­ła zgo­dę na sprze­daż dział­ki leżą­cej przy ul.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Urząd nie ujawni numerów działek. Główny Geodeta Kraju: „niezrozumiałe praktyki”

Fun­da­cja Wol­no­ści spraw­dza czy dewe­lo­pe­rzy w Lubli­nie są lepiej trak­to­wa­ni niż pozo­sta­li miesz­kań­cy. W tym celu potrze­bu­je­my danych, któ­re posia­da Urząd Mia­sta. Pro­blem w tym, że urzęd­ni­cy odmó­wi­li nam udo­stęp­nie­nia czę­ści danych. Urzęd­ni­ków nie prze­ko­nał nawet… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Prezydent Lublina odmawia dodania kampanii 1% do akcji „Rozlicz PIT w Lublinie”

Pre­zy­dent mia­sta Lublin odpo­wie­dział na nasz wnio­sek doty­czą­cy zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do prze­ka­zy­wa­nia 1% podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym. Jego zda­niem nie jest moż­li­we wpro­wa­dze­nie takiej zachę­ty do tego­rocz­nej kam­pa­nii „Roz­licz PIT w Lubli­nie”. Poni­żej publi­ku­je­my treść… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Senator Bury proponuje dać głos Radom Dzielnic w Radzie Miasta

Sena­tor Jacek Bury chce dać głos Radom Dziel­nic. Przed­sta­wił dziś pro­po­zy­cje zmia­ny Sta­tu­tu Mia­sta oraz sta­tu­tów Dziel­nic. Ich celem ma być zwięk­sze­nie kom­pe­ten­cji Rad Dziel­nic i ich zna­cze­nia w miej­skim samo­rzą­dzie. Jak czy­ta­my w uza­sad­nie­niu: „pro­jek­to­wa­ne…
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rozlicz PIT w Lublinie i przekaż 1% lubelskim OPP

Wkrót­ce roz­pocz­nie się sezon roz­li­czeń podat­ko­wych. Urząd mia­sta co roku pro­wa­dzi akcje „Roz­licz PIT w Lubli­nie”. Miesz­kań­cy, któ­ry roz­li­czą swój poda­tek w naszym mie­ście, wezmą udział w loso­wa­niu nagród o łącz­nej war­to­ści pra­wie 100 tys. zł.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Raport pokontrolny NIK: budowa stadionu nad Bystrzycą niezgodna z wieloma dokumentami

Pozna­li­śmy raport pokon­trol­ny NIK w spra­wie ochro­ny zie­le­ni w Lubli­nie. Wyni­ki kon­tro­li są „miaż­dżą­ce”. Kon­tro­le­rzy wytknę­li sze­reg nie­pra­wi­dło­wo­ści i nie­zgod­no­ści. Ich zda­niem, plan budo­wy sta­dio­nu przy Bystrzy­cy jest nie­zgod­ny ze Stu­dium (tym uchwa­lo­nym w 2019), Strategią… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

W Chełmie nie ma Młodzieżowej Rady Miasta, bo „w pandemii jest utrudniony kontakt z młodzieżą”

W Cheł­mie od dwóch lata nie funk­cjo­nu­je Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta. W grud­niu zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Chełm o powo­ła­nie Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta. Zaofe­ro­wa­li­śmy swo­ją pomoc i współ­pra­cę. Nie­ste­ty, pre­zy­dent odmó­wił jej powo­ła­nia. Jego zda­niem na… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.