Rada Miasta Lublin uznała naszą petycję za zasadną

Rada Mia­sta Lublin na dzi­siej­szym posie­dze­niu bez gło­su sprze­ci­wu (przy 1 wstrzy­mu­ją­cym), uzna­ła za zasad­ną nasza pety­cję. Doty­czy­ła zmniej­sze­nia wyma­ga­nej licz­by pod­pi­sów miesz­kań­ców pod wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Nowe­li­za­cja usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym zmniej­szy­ła wymaganą… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyniki głosowania mieszkańców przed październikową sesją Rady Miasta

Czwart­ko­wa sesja Rady Mia­sta będzie zdal­na. Rad­ni będą gło­so­wać sie­dząc w swo­ich domach. Tak samo z domu mogli gło­so­wać miesz­kań­cy. Dzię­ki nasze­mu por­ta­lo­wi www.glosuje.fundacjawolnosci.org, w czte­rech spra­wach, któ­ry­mi zaj­mą się rad­ni. Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy gło­so­wa­nia w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Nie będzie rejestru wydatków. Marszałek i prezydent odmawiają.

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła pety­cje do Pre­zy­den­ta Lubli­na i Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go w spra­wie publi­ka­cji w Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej obu urzę­dów reje­stru wydat­ków. Oby­dwaj urzęd­ni­cy odmó­wi­li. Rejestr wydat­ków to zesta­wie­nie wszyst­kich wydat­ków, pono­szo­nych z kont ban­ko­wych. Jest… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

PGE Dystrybucja spróbuje przekonać sąd że nie jest spółką Skarbu Państwa. Poprzednie sześć razy się nie udało.

PGE Dys­try­bu­cja zło­ży­ła skar­gę kasa­cyj­ną od wyro­ku WSA w Lubli­nie, naka­zu­ją­ce­go ujaw­nić infor­ma­cje o wyko­rzy­sta­niu samo­cho­dów służ­bo­wych przez człon­ków zarzą­du i rady nad­zor­czej, wraz z kosz­ta­mi pali­wa. Spra­wa dru­gi raz będzie roz­pa­try­wa­na przez NSA. W grudniu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Po raz drugi mieszkańcy mogli podpowiedzieć radnym

Zakoń­czy­li­śmy gło­so­wa­nia na stro­nie glosuje.fundacjawolnosci.org. Przez kil­ka dni na stro­nie w sumie odda­no 234 gło­sy. Pod­su­mo­wa­nie licz­bo­we: 1. Pro­jekt uchwa­ły w spra­wie pomo­cy finan­so­wej dla mia­sta Jasło. 17x ZA 26x PRZECIW 11x WSTRZ 2. Zgo­da na loka­li­za­cję inwe­sty­cji mieszkaniowej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

We wrześniu sprawdzian z jawności dla Prezydenta Lublina i Marszałka

We wrze­śnia mija usta­wo­wy, trzy­mie­sięcz­ny ter­min na roz­pa­trze­nie pety­cji o publi­ka­cję reje­stru wydat­ków przez Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go (ósme­go) i Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin (dzie­sią­te­go wrze­śnia). To swe­go rodza­ju spraw­dzian przej­rzy­sto­ści dla obu wło­da­rzy. Od 2014 roku zarówno… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Porady i interwencje obywatelskie dla seniorów

Masz 60 lat, miesz­kasz w Lubli­nie i widzisz pro­ble­my doty­czą­ce więk­szej gru­py miesz­kań­ców? Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza do biu­ra bez­płat­nych porad praw­nych i inter­wen­cji w spra­wach doty­czą­cych pro­ble­mów i potrzeb miesz­kań­ców Lubli­na. Zgłoś pro­blem doty­czą­cy: – działania… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Opinia przyjaciela sądu w sprawie o rozwiązanie Corner Media

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła opi­nię przy­ja­cie­la sądu w spra­wie pozwu o roz­wią­za­nie spół­ki Cor­ner Media (wydaw­cy Dzien­ni­ka Wschod­nie­go). Peł­na treść poni­żej: Zarów­no Kon­sty­tu­cja jak i pra­wo pra­so­we zwra­ca­ją uwa­gę na cel funk­cjo­no­wa­nia nie­za­leż­nej pra­sy. Pra­sa “korzy­sta z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *