Wydatki urzędu miasta na reklamę w mediach

Pod­da­li­śmy szcze­gó­ło­wej ana­li­zie wydat­ki urzę­du mia­sta Lublin na rekla­mę i ogło­sze­nia w lokal­nych mediach. W zeszłym roku urzęd­ni­cy wyda­li na media ponad 438 tys. zł. Wśród zle­ce­nio­bior­ców urzę­du domi­nu­ją dzien­ni­ki. Naj­wię­cej (159 tys. zł) tra­fi­ło do…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Pomagamy Marszałkowi znaleźć argumenty dla jawności nagród

Poma­ga­my Mar­szał­ko­wi Woje­wódz­twa zna­leźć argu­men­ty dla ujaw­nie­nia infor­ma­cji o nagro­dach dla pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li 20 tys. zł. i wię­cej. Ofi­cjal­nie zło­ży­li­śmy odwo­ła­nie od decy­zji odma­wia­ją­cej ujaw­nie­nia imion i nazwisk pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy w…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Petycja o większy pluralizm w programie „To nas dotyczy” TVP 3 Lublin

Ze sta­ran­no­ścią prze­ana­li­zo­wa­li­śmy oso­by, któ­re wystę­po­wa­ły w tym roku w pro­gra­mie „To nas doty­czy” po głów­nym wyda­niu Pano­ra­my Lubel­skiej. W tym cza­sie, w pro­gra­mie wystę­po­wa­li: • posło­wie – 27 razy, w tym 26 razy z PiS…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Spotkanie z marszałkiem województwa w sprawach jawności

Z ini­cja­ty­wy mar­szał­ka woje­wódz­twa lubel­skie­go Jaro­sła­wa Sta­wiar­skie­go spo­tka­li­śmy się dziś, aby poroz­ma­wiać o jaw­no­ści nagród (i nie tyl­ko). Mar­sza­łek przed­sta­wił swo­je racje oraz wrę­czył decy­zję w tej spra­wie (odmow­ną). Mamy nadzie­ję, że wspól­nie z sądem admi­ni­stra­cyj­nym…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Marszałku, pokaż nagrody – rap

Rapu­je­my w ramach akcji #Hot16Challenge2. Przy oka­zji zwra­ca­my uwa­gę na zna­cze­nie pra­wa do infor­ma­cji. Obej­rzyj­cie, posłu­chaj­cie. Sko­ro wnio­ski nie pomo­gły, to może rapem prze­ko­na­my mar­szał­ka woje­wódz­twa do poda­nia infor­ma­cji o tym, któ­rzy pra­cow­ni­cy urzę­du otrzy­ma­li od…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Marszałek opóźnia odpowiedź na pytanie o nagrodzonych tłumacząc się koronawirusem

W dniu 28 kwiet­nia wystą­pi­li­śmy z wnio­skiem do Mar­szał­ka woje­wódz­twa lubel­skie­go o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nych w zakre­sie imion i nazwisk, sta­no­wi­ska i zakre­su obo­wiąz­ków pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go nie­peł­nią­cych funk­cji publicz­nych, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w roku…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

6,5 mln zł na nagrody dla pracowników urzędu marszałkowskiego

W 2019 roku mar­sza­łek woje­wódz­twa lubel­skie­go przy­znał w sumie 6,5 mln zł na nagro­dy dla urzęd­ni­ków. Pra­wie trzy­krot­nie wię­cej niż rok wcze­śniej. Lista nagro­dzo­nych Poni­żej wykaz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne w urzę­dzie mar­szał­kow­skim. Lista zawie­ra imię…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Praca zdalna w urzędzie. Sprawdzamy!

Zain­spi­ro­wa­ni infor­ma­cją, że w lubel­skim Ratu­szu tyl­ko 5% osób świad­czy pra­cę zdal­ną posta­no­wi­li­śmy zba­dać jak sytu­acja wyglą­da w całej Pol­sce. Bada­niem obję­li­śmy urzę­dy woje­wódz­kie, mar­szał­kow­skie oraz urzę­dy miast w mia­stach woje­wódz­kich (z wyjąt­kiem War­sza­wy). Jak jest?…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *