Podsumowanie rejestracji kandydatów i kandydatek do rad dzielnic w Lublinie

Fun­da­cja Wol­no­ści prze­ana­li­zo­wa­ła dane dot. zgło­szo­nych kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów w wybo­rach do rad dziel­nic w Lubli­nie, pla­no­wa­nych na 5 mar­ca br. Tyl­ko 560 chęt­nych do pra­cy w radach dziel­nic Miej­ska Komi­sja Wybor­cza zare­je­stro­wa­ła 560 kan­dy­da­tów i… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

NIE dla pośpiesznych i nieprzemyślanych zmian w Kodeksie wyborczym!

Sta­no­wi­sko orga­ni­za­cji spo­łecz­nych Jako orga­ni­za­cje obser­wu­ją­ce od lat pro­ces wybor­czy w Pol­sce oraz wspie­ra­ją­ce roz­wój demo­kra­cji i spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go z nie­po­ko­jem przyj­mu­je­my roz­po­czę­te w Sej­mie pra­ce nad pro­jek­tem nowe­li­za­cji Kodek­su wybor­cze­go, wpro­wa­dza­ją­cym dale­ko idą­ce zmia­ny w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wniosek do Prezydenta Lublina w sprawie wyborów do Rad Dzielnic

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Lubli­na, dot. dwóch pomy­słów na zwięk­sze­nie fre­kwen­cji wybor­czej w nad­cho­dzą­cych wybo­rach do Rad Dziel­nic. Pro­po­nu­je­my zwięk­sze­nie kwo­ty rezer­wy celo­wej (pie­nię­dzy) dla tych dziel­nic, w któ­rych będzie wyso­ka fre­kwen­cja wybor­cza. Dru­gi postu­lat dotyczy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Sąd przyznaje racje Fundacji. Mimo tego deweloper może budować bloki

Sąd roz­pa­trzył skar­gę spół­ki GP Pasz­kow­ski na decy­zję SKO unie­waż­nia­ją­cą warun­ki zabu­do­wy dla blo­ków przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11. Sąd uznał, że unie­waż­nie­nie było pra­wi­dło­we. Tym samym sąd przy­zna­je rację Fun­da­cji Wol­no­ści, któ­ra zaini­cjo­wa­ła całe postę­po­wa­nie. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Koszt obsługi długu miasta w 2023 w przeliczeniu na 1 mieszkańca

W przyszłym roku zadłużenie największych miast w Polsce wzrośnie o 8 miliardów

Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy Wie­lo­let­nie Pro­gno­zy Finan­so­we oraz pro­jek­ty budże­tu na 2023 osiem­na­stu miast o sta­tu­sie woje­wódz­kim. Na tej pod­sta­wie porów­na­li­śmy kon­dy­cję finan­so­wą i stan zadłu­że­nia tych miast. Stan i przy­rost zadłu­że­nia W latach 2022–2023 zadłu­że­nie miast woje­wódz­kich wzrośnie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy będzie misja obserwacyjna OBWE podczas wyborów w Polsce?

W gru­pie kil­ku­na­stu orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich zaj­mu­ją­cych się róż­ny­mi aspek­ta­mi wybo­rów i poli­ty­ki opra­co­wa­li­śmy list do Dyrek­to­ra Biu­ra Insty­tu­cji Demo­kra­tycz­nych i Praw Czło­wie­ka OBWE. Zachę­ca­my w nim do wysła­nia do Pol­ski peł­nej misji obser­wa­cyj­nej OBWE, któ­ra będzie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Zespół fundacji wolności

Już 10 lat patrzymy władzy na ręce

  Roz­mo­wa z Krzysz­to­fem Jaku­bow­skim, zało­ży­cie­lem i pre­ze­sem Fun­da­cji Wol­no­ści. Fun­da­cja Wol­no­ści obcho­dzi dzie­sią­te uro­dzi­ny. Od tylu lat patrzy na ręce lokal­nym urzęd­ni­kom i samo­rzą­dow­com oraz poka­zu­je miesz­kań­com, jak mogą wpły­wać na to, co dzie­je się w Lublinie.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Pułap wieku w konsultacjach niezgodny z prawem. Petycja do Rady Miasta Chełm

Rada Mia­sta Chełm wyklu­czy­ła z gło­so­wa­nia w budże­cie oby­wa­tel­skim miesz­kań­ców mia­sta, któ­rzy mają mniej niż 16 lat. Takie wyklu­cze­nie jest nie­zgod­ne z osta­wą o samo­rzą­dzie powia­to­wym oraz Kon­sty­tu­cją RP. Zło­ży­li­śmy pety­cję do Rady Mia­sta o zniesienie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.