sprawozdanie fundacji - wizualizacja

List otwarty do Andrzeja Pruszkowskiego

Sza­now­ny Panie Andrze­ju! Zwra­ca­my się do Pana publicz­nie z pro­po­zy­cją zrze­cze­nia się wyna­gro­dze­nia z tytu­łu zaka­zu pra­cy u kon­ku­ren­cji, jakie przy­słu­gu­je Panu z związ­ku z roz­wią­za­niem umo­wy ze spół­ką PGE Dys­try­bu­cja. Wczo­raj Mariusz Grad (poli­tyk PO)…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Uwagi do sprawozdań lokalnych komitetów wyborczych

Jed­nym z celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji Wol­no­ści jest ana­li­za finan­so­wa kam­pa­nii wybor­czych. W związ­ku z tym prze­pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej w 2018 roku. Kolej­nym eta­pem naszych dzia­łań było prze­sła­nie Komi­sa­rzo­wi Wybor­cze­mu w Lubli­nie I naszych uwag…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Uwagi Fundacji Wolności do statutów Dzielnic

W publi­ka­cji „Jed­nost­ki pomoc­ni­cze gmi­ny – ana­li­za ure­gu­lo­wań praw­nych” wyda­nej przez Pra­cow­nię Badań i Inno­wa­cji Stocz­nia tak opi­sa­no rady dziel­nic w Lubli­nie: „jed­nost­ka pomoc­ni­cza jest for­mą akty­wi­za­cji miesz­kań­ców, w związ­ku z tym pra­wo miej­sco­we nie przy­pi­su­je…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Szymon Osowski w Lublinie. Zapraszamy na spotkanie nt. rad dzielnic.

21 stycz­nia o godz. 18 w sali obrad Rady Mia­sta Lublin (w ratu­szu) roz­pocz­nie­my spo­tka­nie nt. rad dziel­nic oraz praw oby­wa­te­li do decy­do­wa­nia mia­stem. Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia będzie Szy­mon Osow­ski, pre­zes Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska, praw­nik,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Darowizna dla Fundacji Wolności

Darowizna się zwraca – wpłać dzisiaj

Przed nami koniec roku. To zara­zem ostat­nia szan­sa w tym roku, aby zwięk­szyć swój zwrot podat­ku, wpła­ca­jąc daro­wi­znę dla Fun­da­cji Wol­no­ści. Jak prze­ka­zać daro­wi­znę Aby móc odli­czyć daro­wi­znę od podat­ku, w tytu­le prze­le­wu wpisz „Daro­wi­zna na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Nagrody od marszałka w 2018 roku – kto, ile i za co?

Wykaz pra­cow­ni­ków, peł­nią­cych funk­cje publicz­ne, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w 2018: Nagro­dy Pra­cow­ni­ków Umwl w Lubli­nie Peł­nią­cych Funk­cjie Publicz­ne Za 2018 by Fun­da­cja Wol­no­ści on Scribd Wykaz nagród wraz z kwo­tą i uza­sad­nie­niem, przy­zna­nych pra­cow­ni­kom…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie pracy komisji ds. statutów dzielnic

Nowe sta­tu­ty dziel­nic – wię­cej obo­wiąz­ków niż praw? Taka myśl nasu­wa się po lek­tu­rze zmian przy­ję­tych przez komi­sję rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych. W pią­tek, 30 listo­pa­da zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w ratu­szu spo­tka­nie dla człon­ków rad dziel­nic,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zmiany w statutach dzielnic – więcej obowiązków niż praw

Komi­sja rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych pra­co­wa­ła od listo­pa­da 2017 do paź­dzier­ni­ka 2018. W tym cza­sie odby­ła 12 posie­dzeń. Pra­co­wa­ła nad uwa­ga­mi zło­żo­ny­mi wcze­śniej przez rady dziel­nic i Fun­da­cję Wol­no­ści. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *