Budżet Obywatelski w Puławach

O wpływie mieszkańców na sprawy lokalne z Młodzieżową Radą Miasta Puławy

W czwar­tek 22 wrze­śnia mie­li­śmy przy­jem­ność gościć w puław­skim urzę­dzie miej­skim, gdzie spo­tka­li­śmy się z Mło­dzie­żo­wą Radą Mia­sta Puła­wy. Tema­tem prze­wod­nim spo­tka­nia były narzę­dzia wpły­wu miesz­kań­ców na spra­wy lokal­ne. Roz­ma­wia­li­śmy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, skutecznym… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

O krok bliżej od powstrzymania budowy bloków na ul. Goździkowej

Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła z dwo­ma wnio­ska­mi o unie­waż­nie­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11 (dziel­ni­ca Poni­kwo­da). Miej­scy urzęd­ni­cy dopu­ści­li by w oto­cze­niu rural­nej, eks­ten­syw­nej zabu­do­wy powsta­ło blo­ko­wi­sko. Naszym zda­niem taka loka­li­za­cja jest nie­zgod­na z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy miasto sprzeda działki przy ul. Filaretów?

Spo­ro kon­tro­wer­sji wzbu­dza spra­wa sprze­da­ży czte­rech miej­skich dzia­łek przy ul. Fila­re­tów. W czerw­cu Pre­zy­dent wyco­fał się z tego pro­jek­tu, gdy Rada Dziel­ni­cy Rury przy­po­mnia­ła, że kil­ka mie­się­cy wcze­śniej obie­cy­wał, że ten teren nie zosta­nie sprze­da­ny. Po… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
MKS Lublin logo

MKS Lublin przegrywa w sądzie. Czy spółka ujawni umowę z radną?

Spół­ka miej­ska MKS Lublin utaj­ni­ła treść umo­wy na pod­sta­wie któ­rej na meczach klu­bu poja­wi­ły się rekla­my rad­nej Anny Ryf­ki. Zaskar­ży­li­śmy spół­kę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go. Wła­śnie pozna­li­śmy decy­zję sądu w tej spra­wie. Z postę­po­wa­niem spół­ki nie zgodził… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Anna Ryfka

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej miasta Lublin

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Rady Mia­sta Lublin o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tu rad­nej Anny Ryf­ki. Powo­dem jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z wyko­rzy­sta­niem mie­nia komu­nal­ne­go gmi­ny. Fir­ma rad­nej kupo­wa­ła usłu­gi pro­mo­cyj­ne od spół­ki miej­skiej. Pra­wo zabra­nia rad­nym pro­wa­dze­nia działalności… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy można łączyć członkostwo w Zarządzie z funkcją Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy

Czy moż­na łączyć człon­ko­stwo w Zarzą­dzie z funk­cją Prze­wod­ni­czą­ce­go lub Wice­prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Dziel­ni­cy? Zna­my treść opi­nii praw­nej, któ­rej wyko­na­nie zle­cił pre­zy­dent Lubli­na. Czy moż­na łączyć człon­ko­stwo w Zarzą­dzie z funk­cją Prze­wod­ni­czą­ce­go lub Wice­prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Dziel­ni­cy? Statut… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Z miłości do partii. Wykaz politycznych darczyńców 2021

Jak co roku przy­go­to­wa­li­śmy wykaz poli­tycz­nych dar­czyń­ców, czy­li osób, któ­re prze­ka­za­ły w poprzed­nim roku naj­wyż­sze daro­wi­zny pie­nięż­ne par­tiom poli­tycz­nym. Wyka­zy sta­no­wią załącz­nik do spra­woz­dań finan­so­wych i są skła­da­ne do Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go. Naj­bar­dziej hoj­nym poli­tycz­nym darczyńcom… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Uwaga! Nasze działania są niezgodne z kierunkami polityki rządu

Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich to naj­więk­szy ogól­no­pol­ski kon­kurs dota­cyj­ny dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. W tym roku o dofi­nan­so­wa­nie ubie­ga­ło się ponad 2100 orga­ni­za­cji. My tak­że zło­ży­li­śmy wnio­sek. Doty­czył wspar­cia miesz­kań­ców w pro­ce­du­rach pla­ni­stycz­nych w Lubli­nie. Pla­no­wa­li­śmy opra­co­wy­wać opinie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.