Fundacja Wolności

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

20–002 Lublin

tel. 513 97 95 97


KRS: 0000428743
REGON: 061444494

Dane do faktur

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

20–002 Lublin
NIP: 7123272946

Numer rachunku bankowego

34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Skontaktuj się z Nami

Pola obo­wiąz­ko­we *

*Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych celem kon­tak­tu w zgło­szo­nej spra­wie. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.

Zapis na newsletter

Pola obo­wiąz­ko­we *