Partnerzy Fundacji Wolności

Od lat współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma orga­ni­za­cja­mi dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie uczy­nić wię­cej dla dobra społeczeństwa.

 

FLOP to sta­le roz­sze­rza­ją­ca się regio­nal­na ponad bran­żo­wa fede­ra­cja orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w woj. lubel­skim. Od 2004 r. posia­da sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go (OPP). FLOP podej­mu­je dzia­ła­nia tam, gdzie poje­dyn­cze NGOs są zbyt sła­be, gdzie ist­nie­je potrze­ba sil­ne­go gło­su, wyra­że­nia wspól­ne­go sta­no­wi­ska. Jest rzecz­ni­kiem inte­re­sów tych orga­ni­za­cji wobec JST i innych pod­mio­tów spo­łecz­nych. Płasz­czy­zna współ­pra­cy w ramach FLOP słu­ży nawią­zy­wa­niu nowych kon­tak­tów, wymia­nie infor­ma­cji i doświad­czeń oraz ini­cjo­wa­niu wspól­nych pro­jek­tów. Cha­rak­ter ponad bran­żo­wy i regio­nal­ny jest jego zale­tą i szansą.

sieć obywatelska watchdog

Zacznij z nami współpracować

Jeste­śmy otwar­ci na roz­mo­wę. Być może Two­ja orga­ni­za­cja chcia­ła­by roz­po­cząć z nami współ­pra­ce? Zapra­sza­my do kontaktu.