Partnerzy Fundacji Wolności

Od lat współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma orga­ni­za­cja­mi dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie uczy­nić wię­cej dla dobra spo­łe­czeń­stwa.

 

Fun­da­cja Wol­no­ści jest człon­kiem naj­więk­szej fede­ra­cji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w woje­wódz­twie lubel­skim.

Zamoj­ski dzien­nik inter­ne­to­wy wyda­wa­ny przez Fun­da­cję im. Ber­nar­do Moran­do. Naj­star­szy na Zamojsz­czyź­nie infor­ma­cyj­ny ser­wis inter­ne­to­wy.

sieć obywatelska watchdog

Zacznij z nami współpracować

Jeste­śmy otwar­ci na roz­mo­wę. Być może Two­ja orga­ni­za­cja chcia­ła­by roz­po­cząć z nami współ­pra­ce? Zapra­sza­my do kon­tak­tu.