Polityka cookies

Dla Pań­stwa wygo­dy ten ser­wis inter­ne­to­wy uży­wa pli­ków cookies i podob­nych tech­no­lo­gii m.in. po to, by dosto­so­wać ser­wis do potrzeb użyt­kow­ni­ków, i w celach sta­ty­stycz­nych. Cookies to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez ser­wis inter­ne­to­wy, któ­ry odwie­dza inter­nau­ta, do urzą­dze­nia internauty.

Cookies uży­wa­ją też ser­wi­sy, do któ­rych się odwo­łu­je­my poka­zu­jąc np. multimedia.

W prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej moż­na zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce cookies. Brak zmia­ny tych usta­wień ozna­cza akcep­ta­cję dla sto­so­wa­nych tu cookies.

Ten ser­wis inter­ne­to­wy sto­su­je cookies wydaj­no­ścio­we, czy­li słu­żą­ce do zbie­ra­nia infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stro­ny, by lepiej dzia­ła­ła, oraz funk­cjo­nal­ne, czy­li pozwa­la­ją­ce „pamię­tać” o usta­wie­niach użyt­kow­ni­ka (np. język, roz­miar czcion­ki). To m.in.:

- cookies google-analytics.com – sta­ty­sty­ki dla witryny

- cokies sesyj­ne (wyga­sa­ją po zakoń­cze­niu sesji)

Ser­wi­sy obce, z któ­rych mate­ria­ły przed­sta­wia­my, mogą tak­że uży­wać cookies, któ­re umoż­li­wia­ją logo­wa­nie się, oraz słu­żą dostar­cza­niu reklam odpo­wia­da­ją­cych upodo­ba­niom i zacho­wa­niom użyt­kow­ni­ka. W szcze­gól­no­ści takie cookies to:

W ser­wi­sie youtube.com – zawie­ra­ją­ce pre­fe­ren­cje użyt­kow­ni­ka, oraz liczy­dło klik­nięć (opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacyklik­nię­cie spo­wo­du­je opusz­cze­nie tej stro­ny i prze­nie­sie­nie do zewnętrz­ne­go ser­wi­su/)

W ser­wi­sie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwa­la­ją­ce się zalo­go­wać, a tak­że cookies umiesz­cza­ne przez rekla­mo­daw­ców pozwa­la­ją­ce uza­leż­niać wyświe­tla­ne rekla­my od zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ka (poli­ty­ka w spra­wie pli­ków cookies dostęp­na jest pod adre­sem http://vimeo.com/cookie_policyklik­nię­cie spo­wo­du­je opusz­cze­nie tej stro­ny i prze­nie­sie­nie do zewnętrz­ne­go ser­wi­su)

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochro­ny przed cookies moż­na usta­wić w swo­jej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej – aż do cał­ko­wi­te­go blo­ko­wa­nia pli­ków cookies. Zwięk­sza to poziom bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych, ale może tak­że unie­moż­li­wiać nie­któ­re funk­cje, np. zalo­go­wa­nie się na kon­to pocztowe.

Jak zmie­nia się usta­wie­nia w naj­bar­dziej popu­lar­nych wyszukiwarkach

  • Google Chro­me

Trze­ba klik­nąć na menu (w pra­wym gór­nym rogu), zakład­ka Usta­wie­nia > Pokaż usta­wie­nia zaawan­so­wa­ne. W sek­cji „Pry­wat­ność” trze­ba klik­nąć przy­cisk Usta­wie­nia tre­ści. W sek­cji „Pli­ki cookie” moż­na zmie­nić nastę­pu­ją­ce usta­wie­nia pli­ków cookie:

Usu­wa­nie pli­ków cookie

Domyśl­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookie

Domyśl­ne zezwa­la­nie na pli­ki cookie

Domyśl­ne zacho­wy­wa­nie pli­ków cookie i danych stron do zamknię­cia przeglądarki

Okre­śla­nie wyjąt­ków dla pli­ków cookie z kon­kret­nych witryn lub domen

  • Inter­net Explo­rer 6.0 i 7.0

Z menu prze­glą­dar­ki (pra­wy gór­ny róg): Narzę­dzia > Opcje Inter­ne­to­we > Pry­wat­ność, przy­cisk Witry­ny. Suwa­kiem usta­wia­my poziom, zmia­nę zatwier­dza­my przy­ci­skiem OK.

  • Mozil­la Firefox

Z menu prze­glą­dar­ki: Narzę­dzia > Opcje > Pry­wat­ność. Uak­tyw­nić pole Pro­gram Fire­fox: „będzie uży­wał usta­wień użytkownika”.

O cia­stecz­kach (cookies) decy­du­je zakli­ka­nie – bądź nie – pozy­cji Akcep­tuj ciasteczka.

  • Ope­ra

Z menu prze­glą­dar­ki: Narzę­dzie > Pre­fe­ren­cje > Zaawansowane.

O cia­stecz­kach decy­du­je zazna­cze­nie – bądź nie – pozy­cji Ciasteczka.

  • Safa­ri

W menu roz­wi­ja­nym Safa­ri trze­ba wybrać Pre­fe­ren­cje i klik­nąć iko­nę Bez­pie­czeń­stwo. Tu wybie­ra się poziom bez­pie­czeń­stwa w obsza­rze „Akcep­tuj pli­ki cookie”.

Jak Google wyko­rzy­stu­je dane gro­ma­dzo­ne pod­czas korzy­sta­nia z witryn i apli­ka­cji naszych partnerów