Podsumowanie aktywności radnych VII kadencji

No Com­ments

Pod­su­mo­wa­li­śmy aktyw­ność rad­nych VII kaden­cji (2014–2018). Pod oce­nę wzię­li­śmy poli­czal­ne kry­te­ria, któ­re wcze­śniej (w sierp­niu) prze­sła­li­śmy rad­nym, w tym licz­ba zło­żo­nych inter­pe­la­cji, udział w gło­so­wa­niach, obec­ność na posie­dze­niach sesji i komi­sji, skła­da­nie wnio­sków do budże­tu mia­sta a nawet odpo­wia­da­nie na maile.

Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych nie tyl­ko poka­zu­je miesz­kań­com, jak pra­cu­ją wybra­ni przez nich samo­rzą­dow­cy, ale rów­nież sta­no­wi mobi­li­za­cję do pra­cy dla samych rad­nych. Po wysła­niu infor­ma­cji o tym, co będzie­my oce­niać zauwa­ży­li­śmy wzrost aktyw­no­ści czę­ści z nich. W BIPie znaj­dzie­my wię­cej infor­ma­cji o rad­nych niż dwa lata temu (np. więk­sza licz­ba osób poda­ła tam swój nr telefonu).

O koń­co­wej oce­nia decy­do­wa­ła suma ocen za pierw­szą poło­wę kaden­cji (wyni­ki opu­bli­ko­wa­li­śmy pod koniec 2016 roku) oraz za dru­gą poło­wę kadencję.

Naj­ak­tyw­niej­si rad­ni VII kadencji:
1. Piotr Popiel (62 pkt.)
2. Mar­cin Nowak (59 pkt.)
3. Sta­ni­sław Brzo­zow­ski (55 pkt.)
4. Beata Ste­­pa­­niuk-Kuśmie­­rzak (49 pkt.)
5. Zbi­gniew Jur­kow­ski (45 pkt.)

Nie ma zde­cy­do­wa­ne­go zwy­cięz­cy, któ­ry wyróż­nia się we wszyst­kich kate­go­riach. Naj­wię­cej inter­pe­la­cji zło­żył Mar­cin Nowak (183 przez czte­ry lata), naj­więk­szą fre­kwen­cją w gło­so­wa­niach może pochwa­lić się Bar­tosz Mar­gul (99,84% przy ponad 1200 gło­so­wa­niach w całej kaden­cji) nato­miast rad­ny Piotr Popiel odpo­wie­dział na wszyst­kie wysła­ne przez nas maile (dwa razy w 2016 i dwa razy w 2018).

Wybra­ne aktyw­no­ści rad­nych VII kadencji:

Poni­żej pre­zen­ta­cja z meto­do­lo­gią i wyni­ka­mi badania:

Od lewej: Mar­cin Nowak, Krzysz­tof Jaku­bow­ski, Piotr Popiel, Beata Ste­­pa­­niuk-Kuśmie­­rzak i Sta­ni­sław Brzozowski.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy