Gmina w Pandemii

Pro­jekt odpo­wia­da na pro­blem zwią­za­ny z lokal­ną dzia­łal­no­ścią straż­ni­czą w cza­sach pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Z doświad­cze­nia wnio­sko­daw­cy i naszych part­ne­rów wyni­ka, że urzę­dy już teraz ogra­ni­cza­ją dostęp miesz­kań­com oraz uza­sad­nia­ją finan­so­we pro­ble­my pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Wspól­nie z lokal­ny­mi watch­do­ga­mi podej­mie­my się wery­fi­ka­cji dzia­łań samo­rzą­dów zwią­za­nych ze skut­ka­mi pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Jed­no­cze­śnie orga­ni­za­cje i oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w pro­jekt zwięk­szą swo­je kom­pe­ten­cje i uzy­ska­ją wspar­cie w dzia­ła­niach straż­ni­czych w dobie pan­de­mii. Podej­mie­my się wdro­że­nia wypra­co­wa­nych rekomendacji.

Wyni­ki moni­to­rin­gu -> www.fundacjawolnosci.org/gmina-w-pandemii/