Lublin more transparent

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 grud­nia 2023 – 30 czerw­ca 2024

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram „Local Media for Demo­cra­cy”, reali­zo­wa­ny przez Jour­na­li­sm­fund Euro­pe. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 27 653 euro.

Opis:

Pro­jekt pole­ga na zwięk­sze­niu ska­li i efek­tyw­no­ści por­ta­lu jawnylublin.pl. Dofi­nan­so­wa­nie pozwo­li nam roz­wi­jać nie­za­leż­ność finan­so­wą (pozy­ski­wa­nie fun­du­szy), moż­li­wo­ści pra­cy (zakup sprzę­tu i szko­le­nia) oraz zaan­ga­żo­wa­nie czy­tel­ni­ków (new­slet­ter, popra­wa jako­ści portalu).

Poprzez pozy­ski­wa­nie środ­ków chce­my wzmac­niać naszą nie­za­leż­ność finan­so­wą. Chce­my wpro­wa­dzić kil­ka uspraw­nień na por­ta­lu (łatwiej­sze komen­to­wa­nie, czyt­nik tek­stów, rela­cje na żywo, dostęp­ność dla osób nie­peł­no­spraw­nych). Zwięk­szy­my zaan­ga­żo­wa­nie czy­tel­ni­ków (new­slet­ter, ano­ni­mo­we rapor­to­wa­nie). Wzmoc­ni­my redak­cję m. in poprzez zakup sprzętu.

Pro­jekt podzie­li­li­śmy na trzy działania:

1. Wzmoc­nie­nie por­ta­lu w wymia­rze strategicznym.

2. Uatrak­cyj­nie­nie stro­ny portalu.

3. Zwięk­sze­nie zaan­ga­żo­wa­nia czytelników.

 

Stan przed roz­po­czę­ciem pro­jek­tu (listo­pad 2023):

  • 20 regu­lar­nych darczyńców,
  • 5374 obser­wu­ją­cych pro­fil JL na facebooku,
  • 252 obser­wu­ją­cych pro­fil JL na twitterze,
  • 607 tys. użyt­kow­ni­ków na por­ta­lu JL w roku 2023,
  • 1097 komen­ta­rzy na por­ta­lu JL w roku 2023,
  • brak regu­lar­ne­go newslettera,

Sławomir Skomra
Dziennikarz 
W mediach od kil­ku­na­stu lat. Pra­co­wał w „Gaze­cie Wybor­czej” (2006 – 2015), „Kurie­rze Lubel­skim” (2015 – 2020) i „Dzien­ni­ku Wschodnim”… 
Dziennikarz 
Przez całą karie­rę zawo­do­wą zwią­za­ny z „Dzien­ni­kiem Wschod­nim”, któ­re­go redak­to­rem naczel­nym był przez 16 lat. Uwa­ża, że dzien­ni­kar­stwo, szcze­gól­nie to… 
Redak­tor Naczelna 
b. zastęp­czy­ni redak­to­ra naczel­ne­go „Dzien­ni­ka Wschod­nie­go”. Dzien­ni­kar­ka zaj­mu­ją­ca się tema­ta­mi bli­ski­mi ludziom, spra­wach spo­łecz­ny­mi i dzien­ni­kar­stwem śled­czym. Jej ostat­nim artykułem… 
Krzysztof Jakubowski
Pre­zes Zarządu 
Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS w Lubli­nie, Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz Pro­men­go edy­cja 2019 (Pro­gram Mena­dże­ro­wie NGO). Sty­pen­dy­sta Fun­da­cji im.…