Krzysztof Wiejak

Przez całą karie­rę zawo­do­wą zwią­za­ny z „Dzien­ni­kiem Wschod­nim”, któ­re­go redak­to­rem naczel­nym był przez 16 lat. Uwa­ża, że dzien­ni­kar­stwo, szcze­gól­nie to lokal­ne, jest nie­zwy­kle istot­nym ele­men­tem kon­tro­li oby­wa­tel­skiej i słu­ży m.in. temu, by ci, któ­rzy spra­wu­ją nad nami wła­dzę, nigdy nie poczu­li się zbyt kom­for­to­wo na swo­ich stanowiskach.

What clients say

See all testimonials