Sławomir Skomra

Sławomir Skomra

W mediach od kil­ku­na­stu lat. Pra­co­wał w „Gaze­cie Wybor­czej” (2006 – 2015), „Kurie­rze Lubel­skim” (2015 – 2020) i „Dzien­ni­ku Wschod­nim” (2020 – 2023). Od 2023 w redak­cji „Jaw­ne­go Lubli­na”. Zaj­mo­wał się na prze­strze­ni lat bar­dzo róż­ny­mi zagad­nie­nia­mi: poli­ty­ką, samo­rzą­dem, ochro­ną zdro­wia, gospo­dar­ką i biz­ne­sem. W ostat­nich latach moc­no zaan­ga­żo­wał się w nowe media i dzien­ni­kar­stwo inter­ne­to­we. Był wydaw­cą onli­ne ser­wi­su infor­ma­cyj­ne­go, przy­go­to­wu­je mate­ria­ły wideo, pro­wa­dził roz­mo­wy wideo.

What clients say

See all testimonials