Uczciwsze wybory na Lubelszczyźnie

GMF logoOkres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 wrze­śnia 2023 – 31 maja 2024

Źró­dło finan­so­wa­nia: Ger­man Mar­shall Fund w ramach kon­kur­su dla lokal­nych watch­do­gów Enga­ging Cen­tral Euro­pe. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 20 000 USD (77 462,20 zł).

Opis:

Celem pro­jek­tu jest wspar­cie miesz­kań­ców małych miej­sco­wo­ści w woje­wódz­twie lubel­skim w moni­to­rin­gu kam­pa­nii wybor­czych, podej­mo­wa­niu inter­wen­cji oraz nagła­śnia­niu przy­pad­ków łama­nia prze­pi­sów wybor­czych. Szcze­gól­nie wybo­ry samo­rzą­do­we wzbu­dza­ją dużo emo­cji w małych spo­łecz­no­ściach lokal­nych, gdzie o wygra­nej może zde­cy­do­wać nie­wiel­ka licz­ba gło­sów. Ocze­ku­je­my, że rezul­ta­ta­mi pro­jek­tu będzie wzrost poczu­cia spraw­czo­ści miesz­kań­ców małych miej­sco­wo­ści (zain­te­re­so­wa­nych pra­wo­rząd­no­ścią) w wychwy­ty­wa­niu i nagła­śnia­niu nie­pra­wi­dło­wo­ści w kam­pa­niach wybor­czych. Przy­czy­ni się do tego orga­ni­za­cja warsz­ta­tów dla akty­wi­stek i akty­wi­stów, wspar­cie eks­perc­kie, podej­mo­wa­nie inter­wen­cji na zgło­sze­nia miesz­kań­ców oraz nagła­śnia­nie spraw w mediach.

Plan dzia­łań:

1. Wspar­cie lokal­nych akty­wi­stek i aktywistów.

2. Moni­to­ring kam­pa­nii wyborczej.

3. Dzien­ni­kar­stwo śled­cze w kam­pa­nii wyborczej.