Zobacz inne projekty:

Po(mocny) watchdog

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia 2022 – 31 mar­ca 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 38 340 zł.

Umo­wa dotacji

Opis:

Pla­no­wa­ne dzia­ła­nia, finan­so­wa­ne z dotacji:

1. Opra­co­wa­nie stra­te­gii komu­ni­ka­cyj­nej, w opar­ciu o warsz­ta­ty wyjaz­do­we z zewnętrz­nym tre­ne­rem (2 spo­tka­nia). W opra­co­wa­nie stra­te­gii zaan­ga­żu­je­my człon­ków zespo­łu (pra­cow­ni­cy,
wolontariusze).
2. Stwo­rze­nie pro­gra­mu prak­tyk i opie­kun prak­tyk, stwo­rze­nie bazy eks­per­tów dla naszej gaze­ty „Jaw­ny Lublin” i Fundacji.
3. Roz­wój współ­pra­cy z lokal­ny­mi (powia­to­wy­mi) media­mi spo­za Lubli­na. Pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić spo­tka­nia i roz­mo­wy z dzien­ni­ka­rza­mi, zawę­zić współ­pra­cę. Liczy­my, że dopro­wa­dzi do do
częst­sze­go poja­wia­nia się nas i naszych tema­tów w tych mediach oraz zwięk­szy sku­tecz­ność dzien­ni­ka­rzy w pozy­ski­wa­niu infor­ma­cji. Z dru­giej stro­ny dzien­ni­ka­rze cza­sem mają temat, o któ­rym nie mogą pisać w swo­jej gaze­cie – wte­dy my się nim zajmiemy.
4. Zakup dwóch lap­to­pów wraz z akcesoriami.
5. Drob­ny remont biu­ra: zakup dwóch rolet na okna w biu­rze (chro­nią­cych przed słoń­cem) oraz wymia­na 32 m² pane­li pod­ło­go­wych (obec­ne są sta­re, znisz­czo­ne w kil­ku miej­scach, prze­tar­te, co
może wpły­wać na nega­tyw­ne postrze­ga­nie przez odwie­dza­ją­cych biuro).
6. Opła­ce­nie kosz­tów sądo­wych – coraz czę­ściej spo­ty­ka­my się z koniecz­no­ścią anga­żo­wa­nia praw­ni­ków, szcze­gól­nie w spra­wach skom­pli­ko­wa­nych czy precedensowych.

Ini­cja­ty­wę wspie­ra Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska i Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wujca