Zobacz inne projekty:

Po(mocny) watchdog

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia 2022 – 31 mar­ca 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 38 340 zł.

Umo­wa dotacji

Treść wnio­sku

Spra­woz­da­nie merytoryczne

Spra­woz­da­nie finansowe

 

Opis:

Pla­no­wa­ne dzia­ła­nia, finan­so­wa­ne z dotacji:

1. Opra­co­wa­nie stra­te­gii komu­ni­ka­cyj­nej, w opar­ciu o warsz­ta­ty wyjaz­do­we z zewnętrz­nym tre­ne­rem (2 spo­tka­nia). W opra­co­wa­nie stra­te­gii zaan­ga­żu­je­my człon­ków zespo­łu (pra­cow­ni­cy, wolontariusze).
2. Stwo­rze­nie pro­gra­mu prak­tyk i opie­kun prak­tyk, stwo­rze­nie bazy eks­per­tów dla naszej gaze­ty „Jaw­ny Lublin” i Fundacji.
3. Roz­wój współ­pra­cy z lokal­ny­mi (powia­to­wy­mi) media­mi spo­za Lubli­na. Pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić spo­tka­nia i roz­mo­wy z dzien­ni­ka­rza­mi, zawę­zić współ­pra­cę. Liczy­my, że dopro­wa­dzi do do częst­sze­go poja­wia­nia się nas i naszych tema­tów w tych mediach oraz zwięk­szy sku­tecz­ność dzien­ni­ka­rzy w pozy­ski­wa­niu infor­ma­cji. Z dru­giej stro­ny dzien­ni­ka­rze cza­sem mają temat, o któ­rym nie mogą pisać w swo­jej gaze­cie – wte­dy my się nim zajmiemy.
4. Zakup dwóch lap­to­pów wraz z akcesoriami.
5. Drob­ny remont biu­ra: zakup dwóch rolet na okna w biu­rze (chro­nią­cych przed słoń­cem) oraz wymia­na 32 m² pane­li pod­ło­go­wych (obec­ne są sta­re, znisz­czo­ne w kil­ku miej­scach, prze­tar­te, co może wpły­wać na nega­tyw­ne postrze­ga­nie przez odwie­dza­ją­cych biuro).
6. Opła­ce­nie kosz­tów sądo­wych – coraz czę­ściej spo­ty­ka­my się z koniecz­no­ścią anga­żo­wa­nia praw­ni­ków, szcze­gól­nie w spra­wach skom­pli­ko­wa­nych czy precedensowych.

Spra­woz­da­nie z realizacji:

W lip­cu oraz grud­niu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dwa week­en­do­we warsz­ta­ty wyjaz­do­we, w któ­rych udział wzię­ło po 9 osób (pra­cow­ni­cy i wolon­ta­riu­sze fun­da­cji). Przy opra­co­wa­niu stra­te­gii współ­pra­co­wa­li­śmy ze Stu­diem Wzór, for­mą zaj­mu­ją­cą się mar­ke­tin­giem, z któ­rą już wcze­śniej współ­pra­co­wa­li­śmy (stwo­rzy­ła nowy lay­out stro­ny jawnylublin.pl).

Poza wyjaz­da­mi, pra­co­wa­li­śmy też w biu­rze, nad wypra­co­wa­niem zasad komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej i zewnętrz­nej. W związ­ku z tym wdro­ży­li­śmy: coty­go­dnio­we spo­tka­nia (odpra­wy) fun­da­cji w każ­dą śro­dę, coty­go­dnio­we kole­gia redak­cyj­ne dot. por­ta­lu jawnylublin.pl w każ­dy ponie­dzia­łek, komu­ni­ka­cję i podział zadań w pro­gra­mie Asa­na, utwo­rzy­li­śmy gru­pę na mes­sen­ge­rze dla osób, któ­re zaj­mu­ją się w fun­da­cji komunikacją.

Nasz wolon­ta­riusz Zby­szek (eme­ry­to­wa­ny dzien­ni­karz) opra­co­wał pro­gram prak­tyk stu­denc­kich oraz pro­wa­dził regu­lar­ne spo­tka­nia z wolon­ta­riu­sza­mi i wolon­ta­riusz­ka­mi, ucząc ich dzien­ni­kar­stwa oraz posze­rza­jąc wie­dzę o lokal­nych wyda­rze­niach. W cza­sie trwa­nia ini­cja­ty­wy stu­den­ci opra­co­wa­li 48 prze­glą­dów tygo­dnia (pod­su­mo­wa­nia naj­waż­niej­szych wyda­rzeń publi­ko­wa­nych w lokal­nych mediach), któ­re zamiesz­cza­li­śmy na por­ta­lu jawnylublin.pl. Na prak­ty­ki stu­denc­kie przy­ję­li­śmy czwo­ro stu­den­tów (Maciek, Oli­wia, Mar­cin i Arek) oraz znacz­nie roz­wi­nę­li­śmy współ­pra­cę z wolon­ta­riu­sza­mi (w sumie 10 osób).

Opra­co­wa­li­śmy bazę kon­tak­to­wą 20 eks­per­tów i eks­per­tek dla fun­da­cji i Jaw­ne­go Lubli­na, tj. osób, któ­re pod­czas indy­wi­du­al­nych roz­mów zgo­dzi­ły się udzie­lać publicz­nych wypo­wie­dzi na potrze­by pro­wa­dzo­nych przez nas dzia­łań lub pisa­nych tekstów.

W ramach ini­cja­tyw opła­ci­li­śmy kosz­ty sądo­we w jede­na­stu waż­nych dla nas spra­wach o dostęp do infor­ma­cji publicznych:
• skar­ga kasa­cyj­na II SAB/Lu 4/22 (nume­ry dzia­łek w wyka­zie pozwo­leń budow­la­nych w Lublinie),
• spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie skar­gi kasa­cyj­nej w spra­wie o sygn. II SAB/Lu 25/22 (wyni­ki ankie­ty anty­mob­bin­go­wej w Cen­trum Kul­tu­ry w Lublinie),
• spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie skar­gi kasa­cyj­nej w spra­wie o sygn. II SAB/Lu 31/22 (ewi­den­cjo­no­wa­nie umów, zarzą­dzeń, kore­spon­den­cji w MPK Lublin),
• spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie czte­rech skarg na bez­czyn­ność prze­ciw­ko Muzeum Naro­do­we­mu w Lubli­nie II SAB/Lu 91/22, 92/22, 93/22 oraz 94/22 (doku­men­ta­cja kon­tro­li, któ­rej nie ma w BIP, dwie umo­wy na orga­ni­za­cje wysta­wy, reje­stry wska­za­ne w BIP oraz pyta­nia w związ­ku z bra­kiem rejestrów),
• wpis od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/LU 62/22 (pro­ce­du­ry ISO w MPK Lublin),
• wpis od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/LU 64/22 (re use wnio­sków unij­nych z Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Lubelskiego),
• wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność par­tii PIS, II SAB/Wa 39/23 (umo­wy na wyna­jem biur w woj. lubelskim),
• wpis sądo­wy oraz spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie skar­gi kasa­cyj­nej II Sab/Lu 93/22 (treść reje­strów wska­za­nych w BIP Muzeum Naro­do­we­go w Lublinie),

Roz­wi­nę­li­śmy współ­pra­cę z media­mi lokal­ny­mi. W tym celu odby­li­śmy roz­mo­wy z 13 lokal­ny­mi media­mi, głów­nie spo­za Lubli­na. Do dnia zakoń­cze­nia reali­za­cji ini­cja­ty­wy mamy już kon­kret­ne pla­ny współ­pra­cy z por­ta­la­mi lublin112.pl (publi­ka­cja naszych naj­waż­niej­szych tek­stów, moż­li­wość zamiesz­cze­nia lin­ku lub bane­ru) oraz lpu24.pl (publi­ka­cja naszych tek­stów dot. Puław i oko­lic, pomoc w pro­mo­cji przy oka­zji zbie­ra­nia 1,5% podatku).

Zaku­pi­li­śmy dwa lap­to­py z akce­so­ria­mi. Sprzęt ten słu­ży w codzien­nej dzia­łal­no­ści fun­da­cji, np. pod­czas spo­tkań z wolon­ta­riu­sza­mi wyświe­tla­my z nie­go ekran pod­czas dys­ku­sji o prze­glą­dzie tygo­dnia w lokal­nych mediach.

Ze środ­ków na reali­za­cję ini­cja­ty­wy zaku­pi­li­śmy i zamon­to­wa­li­śmy role­ty typu dzień-noc oraz wymie­ni­li­śmy pane­le pod­ło­go­we w naszym biu­rze. W oby­dwu przy­pad­kach mon­taż wyko­na­li­śmy wła­sny­mi siłami.

Ini­cja­ty­wę wspie­ra Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska i Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wujca