Zobacz inne projekty:

Wsparcie niezależnego dziennikarstwa lokalnego w Lublinie

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 lute­go 2023 – 31 lip­ca 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 19 000 zł.

 

Opis:

Dzia­ła­nie doty­czy wspar­cia jako­ścio­we­go dzien­ni­kar­stwa w nie­za­leż­nych mediach lokal­nych w Lubli­nie. Do reali­za­cji ini­cja­ty­wy zaan­ga­żu­je­my dzien­ni­ka­rzy nie­daw­no zwol­nio­nych z Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Dzię­ki temu, że nadal patrzeć na ręce lokal­nej wła­dzy, miesz­kań­cy uzy­ska­ją nie­za­leż­ne źró­dło infor­ma­cji o lokal­nej poli­ty­ce i wyda­rze­niach. W ramach ini­cja­ty­wy na por­ta­lu jawnylublin.pl będą publi­ko­wa­ne arty­ku­ły o lokal­nych spra­wach waż­nych dla miesz­kań­ców Lubli­na i regionu.

Fundusz Obywatelski