Zobacz inne projekty:

Wsparcie niezależnego dziennikarstwa lokalnego w Lublinie

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 lute­go 2023 – 30 listo­pa­da 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 19 000 zł.

 

Opis:

Dzia­ła­nie doty­czy­ło wspar­cia jako­ścio­we­go dzien­ni­kar­stwa w nie­za­leż­nych mediach lokal­nych w Lubli­nie. Do reali­za­cji ini­cja­ty­wy zaan­ga­żo­wa­li­śmy dzien­ni­ka­rza nie­daw­no zwol­nio­ne­go z Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Dzię­ki temu, że mogli­śmy patrzeć na ręce lokal­nej wła­dzy, miesz­kań­cy uzy­ska­li nie­za­leż­ne źró­dło infor­ma­cji o lokal­nej poli­ty­ce i wyda­rze­niach. W ramach ini­cja­ty­wy na por­ta­lu jawnylublin.pl zosta­ło opu­bli­ko­wa­nych pra­wie 140 tek­stów o lokal­nych spra­wach waż­nych dla miesz­kań­ców Lubli­na i regionu.

Infor­ma­cje, któ­re odbi­ły się naj­więk­szym echem, to m.in.:
1. Ujaw­nie­nie, że za publicz­ne pie­nią­dze na bil­bor­dach, w ramach pro­jek­tu „Bez­piecz­na kobie­ta”, pro­mu­ją się dwie kan­dy­dat­ki PiS do Sej­mu: posłan­ka Moni­ka Paw­łow­ska i rad­na woje­wódz­ka Mag­da­le­na Filipek-Sobczak

Kam­pa­nia Bez­piecz­na Kobie­ta za milio­ny rzą­do­wej dota­cji. Na bil­bor­dach dzia­łacz­ki PiS

2. Nepo­tyzm w spół­ce pań­stwo­­wo-samo­­rzą­­do­­wej KZN SIM Połu­dnio­we Pod­la­sie. W jej wła­dzach zasia­da­ją: żona posła PiS i syn sena­to­ra PiS
https://jawnylublin.pl/biala-podlaska-zona-posla-pis-syn-senatora-pis-w-spolce-mieszkaniowej/

3. Dzien­ni­kar­skie śledz­two, wraz z red. Agniesz­ką Mazuś, na temat biz­ne­sów Janu­sza Pali­ko­ta, któ­re dopro­wa­dzi­ły wie­lu inwe­sto­rów do utra­ty pieniędzy:

https://jawnylublin.pl/janusz-palikot-stracil-wille-w-kazimierzu/
https://jawnylublin.pl/czarcia-lapa-niespelniona-marzenie-janusza-palikota-i-problem-tysiaca-akcjonariuszy/

4. O hailo­wa­niu w mło­do­ści przez kan­dy­da­ta na posła z Pol­ski 2050
https://jawnylublin.pl/wstydliwe-zdjecie-z-mlodosci-kandydata-z-polski-2050-zaluje-tego-wyglupu/

Fundusz Obywatelski