Jawny Lublin

PROJEKT

 

Jaw­ność sprzy­ja – jeśli mamy wybie­rać tych, któ­rym daje­my wła­dzę, to musi­my wie­dzieć, jak wyda­ją nasze (publicz­ne) pie­nią­dze. Jaw­ność wydat­ków publicz­nych wpły­nie na lep­sze ich gospo­da­ro­wa­nie i ochro­nę przez nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi. Jaw­ność pozwo­li wresz­cie uczyć się nam wszyst­kim, jak efektywnie(j) wydat­ko­wać nasze (publicz­ne) pieniądze.

Por­tal jawnylublin.pl oka­zał się naszym dużym suk­ce­sem. Napi­sa­ły o nim m. in. „Gaze­ta Samo­rzą­du i Admi­ni­stra­cji” w rubry­ce pt. „Gieł­da Pomy­słów” jako przy­kład god­ny naśla­do­wa­nia dla samo­rzą­dów. Był nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Oby­wa­tel­skiej Pre­zy­den­ta RP.

Dzię­ki naszym dzia­ła­niom, rejestr umów został utwo­rzo­ny i zamiesz­czo­ny nie tyl­ko na naszym por­ta­lu, ale rów­nież w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej. Urząd zaczął rów­nież zamiesz­czać odpo­wie­dzi na wszyst­kie wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej. Nie­ste­ty wszyst­kie spół­ki miej­skie odmó­wi­ły utwo­rze­nia i udo­stęp­nie­nia swo­je­go reje­stru umów, jed­no­cze­śnie odmó­wi­ły udo­stęp­nie­nia kopii zawie­ra­nych umów. W jed­nym przy­pad­ku skie­ro­wa­li­śmy spra­wę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go (sygn. spra­wy II SAB/Lu 374/14), w dniu 30 paź­dzier­ni­ka Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie uznał naszą skar­gę i naka­zał spół­ce udzie­le­nie odpo­wie­dzi. Wysto­so­wa­li­śmy list otwar­ty do pre­zy­den­ta w spra­wie spół­ek, któ­re nie udo­stęp­ni­ły infor­ma­cji, ale pre­zy­dent odpo­wie­dział, że nie ma na to wpły­wu. Osta­tecz­nie zło­ży­li­śmy zawia­do­mie­nia o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa przez spół­ki (na mocy art. 23 usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej), jed­nak pro­ku­ra­tu­ra odmó­wi­ła wsz­czę­cia postępowania.

W dwóch szko­le­niach nt. korzy­sta­nia z pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej uczest­ni­czy­ły w sumie 22 oso­by. W lek­cjach oby­wa­tel­skich w szko­łach śred­nich wzię­ło udział ok. 520 uczniów. Utwo­rzy­li­śmy i udo­stęp­ni­li­śmy na por­ta­lu porad­nik dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, któ­ry zawie­ra pod­sta­wo­we infor­ma­cje nt. korzy­sta­nia z dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej a tak­że wzo­ry 18 róż­nych pism i wnio­sków z tym związanych.

Ppor­tal jawnylublin.pl oka­zał się dużym suk­ce­sem . Tyl­ko w grud­niu odwie­dzi­ło go ponad 1300 użyt­kow­ni­ków. Dosta­li­śmy zgło­sze­nia od orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i miesz­kań­ców z kil­ku­na­stu miast Pol­ski, któ­rzy chcie­li­by iden­tycz­ny por­tal stwo­rzyć u sie­bie. Jed­no­cze­śnie zwró­ci­ła się do nas Fun­da­cja ePań­stwo, któ­ra zapro­po­no­wa­ła pomoc w jego roz­bu­do­wie i prze­nie­sie­niu do innych miast. Por­tal został opi­sa­ny i poja­wił się w jed­nym z nume­rów pisma „Gaze­ta Samo­rzą­du i Admi­ni­stra­cji” w rubry­ce pt. „Gieł­da Pomy­słów” jako przy­kład god­ny naśla­do­wa­nia dla samorządów.

Histo­ria ujaw­nia­nia reje­strów umów w Lublinie

W Lubli­nie w 2014 roku wystą­pi­li­śmy do Urzę­du Mia­sta (zobacz treść wnio­sku), jego naj­więk­szych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych oraz Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go o udo­stęp­nie­nie reje­strów umów. Wszyst­kie otrzy­ma­ne reje­stry zosta­ły zamiesz­czo­ne poni­żej. Ponad­to Urząd Mar­szał­kow­ski zgo­dził się na umiesz­cze­nie reje­stru umów w swo­im Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej. Urząd Mia­sta odmó­wił takie­go dzia­ła­nia (zobacz treść odpo­wie­dzi).

Jesz­cze w stycz­niu wystą­pi­li­śmy o udo­stęp­nie­nie wyka­zów umów przez spół­ki pra­wa han­dlo­we­go z domi­nu­ją­cym kapi­ta­łem miej­skim. Wszyst­kie zgod­nie odpo­wie­dzia­ły, że nie pro­wa­dzą reje­strów umów oraz ich nie utwo­rzą, bo jaw­ność i moż­li­wość wglą­du w umo­wy przez miesz­kań­ców nie leży to w inte­re­sie publicznym.

Cen­tral­ny Rejestr Umów Urzę­du Mia­sta Lublin

Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyciąg z Cen­tral­ne­go Reje­stru Umów, pro­wa­dzo­ne­go przez Urząd Mia­sta Lublin. Dane doty­czą wszyst­kich 2760 umów, zawar­tych w 2013 roku. Suk­ce­syw­nie będzie­my zamiesz­czać tu kolej­ne rejestry.

Zobacz też:

Cen­tral­ny Rejestr Umów Urzę­du Mia­sta za rok 2014 – do 7 maja (1129 pozycji)

Rok 2012 (3937 pozycji)

Rok 2011 (4207 pozycji)

Rok 2010 (2762 pozycje)

XII 2009 – V 2010 (2020 pozycji)

Rok 2009 (4873 pozycje)

Rok 2008 (3716 pozycje)

Rok 2007 (3892 pozycje)

Rejestr umów w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wykaz umów za okres 19 lip­ca 2011 – 2 kwiet­nia 2014

Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Lublinie

Rejestr umów za 2012 rok (254 pozycje)

Rejestr umów za 2013 rok (469 pozycji)

Rejestr umów za 2014 rok (127 pozy­cji – dane do dnia 9 kwiet­nia 2014)

Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Rodzi­nie w Lublinie

Rejestr umów za 2013 rok (1077 pozycji)

Miej­ski Urząd Pra­cy w Lublinie

Rejestr umów za 2013 i 2014 rok wg sta­nu na 25.03.2014 (446 pozycji)

Centralny Rejestr Umów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

rejestr 2012 cz. 1 (umo­wy od 1 do 246)

rejestr 2012 cz. 2 (nr 247–421)

rejestr 2012 cz.3 (elek­tro­nicz­ny)

rejestr 2013 cz. 1 (elek­tro­nicz­ny)

rejestr 2013 cz.2 (1–789 spi­sy­wa­ny ręcznie)

rejestr 2014 (umo­wy od 1 do 362)

Centralny Rejestr Umów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za rok 2013

Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyciąg z Cen­tral­ne­go Reje­stru Umów, pro­wa­dzo­ne­go przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skie­go. Zawie­ra spis 2680 umów, zawar­tych w 2013 roku.

Rejestr za rok 2012 

Cen­tral­ny Rejestr Umów za rok 2014, zamiesz­czo­ny w BIPie urzę­du marszałkowskiego

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie