Budżet Oby­wa­tel­ski jest to pro­ces, któ­ry umoż­li­wia miesz­kań­com dys­ku­sję i bez­po­śred­ni wpływ na decy­zję o prze­zna­cze­niu czę­ści budże­tu publicz­ne­go mia­sta  na przed­się­wzię­cia zgło­szo­ne przez swo­ich miesz­kań­ców.  Pozwa­la on zgła­szać wła­sne pro­jek­ty zmia­ny w oto­cze­niu i gło­so­wać na naj­lep­szy z nich. Dzię­ki temu moż­li­we sta­je się decy­do­wa­nie o tym, co powsta­nie w mie­ście nawet wte­dy, gdy nie jest się pre­zy­den­tem czy urzędnikiem.