Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Author Archives: Krzysztof Kowalik

Szkolenie z dostępu do informacji publicznej

Warsztat „Weź władzę w swoje ręce!” 13.03.2019

Nie zga­dzasz się z tym, jak pre­zy­dent lub Rada Mia­sta zarzą­dza­ją Waszym mia­stem? Nie podo­ba Ci się, że decy­zje zapa­da­ją ponad gło­wa­mi miesz­kań­ców?…
Con­ti­nue reading

Drugi numer Jawnego Lublina już jest!

Wła­śnie z dru­kar­ni ode­bra­li­śmy dru­gi numer Jaw­ne­go Lubli­na. Jutro będzie­my go roz­da­wać w trak­cie sesji Rady Mia­sta, nato­miast po świę­tach 10 tys. egzem­pla­rzy…
Con­ti­nue reading

Opinia do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Usta­wa o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej to akt praw­ny, z któ­re­go w Fun­da­cji Wol­no­ści korzy­sta­my naj­czę­ściej. W naj­bliż­szym cza­sie, prak­tycz­nie bez kon­sul­ta­cji zastą­pić…
Con­ti­nue reading
Szkolenie z dostępu do informacji publicznej

Zapraszamy na szkolenie nt. prawa dostępu do informacji publicznej

Chcesz się dowie­dzieć w jaki spo­sób są wydat­ko­wa­ne Two­je podat­ki, jak będą wyglą­da­ły miej­skie inwe­sty­cje w Two­im oto­cze­niu czy kto pro­wa­dzi miej­skie­go Face­bo­oka?…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!