Korupcja? Niegospodarność? Spore nagrody od odchodzących włodarzy

No Com­ments

Nie­drzwi­ca Duża, Sułów, Trze­bie­szów, Radzyń Pod­la­ski, Lubar­tów, Batorz. Co łączy te gmi­ny? Ich wło­da­rze przed poże­gna­niem się z urzę­dem przy­zna­li swo­im pod­wład­nym spo­re nagrody.

Wybo­ry samo­rzą­do­we odby­ły się 7 kwiet­nia. W tym cza­sie część wło­da­rzy posta­no­wi­ła przy­znać nagro­dy swo­im pra­cow­ni­kom. Nie pyta­li­śmy ich o powo­dy, spraw­dzi­li­śmy jed­nak gdzie nagro­dy przy­zna­ne w 2024 roku zna­czą­co odbie­ga­ły od nagród przy­zna­nych rok wcześniej.

Zapy­ta­nie wysła­li­śmy do 68 gmin z Lubelsz­czy­zny, w któ­rych zmie­ni­ły się wła­dze. Odpo­wie­dzi nie udzie­li­ły tyl­ko 3. Spo­śród gmin, któ­re udzie­li­ły odpo­wie­dzi w 30 nagród nie przy­zna­no w 2024 roku. W pozo­sta­łych 35 gmi­nach nagro­dy były. Jed­nak tyl­ko w kil­ku przy­pad­kach wzbu­dzi­ły nasze wąt­pli­wo­ści. Dla­cze­go? Bo zna­czą­co róż­ni­ły się od nagród przy­zna­nych rok wcze­śniej, gdy wybo­rów nie było.

Jak nagradzano w gminach, które nie wzbudziły naszej wątpliwości?

JOto kil­ka przykładów:

 • W gmi­nie Zale­sie w 2023 roku wypła­co­no 79 tys. zł nagród, przy czym w 1 kwar­ta­le pra­wie 42 tys. zł (nagro­dzo­no 21 osób). Do koń­ca kwiet­nia 2024 roku wypła­co­no podob­ną kwo­tę – 49,5 tys. zł (18 osób).
 • W Urzę­dzie Mia­sta Kra­śni­ku w całym 2023 r. przy­zna­no 360 tys. zł nagród 127 oso­bom. Ile przy­zna­no do wybo­rów samo­rzą­do­wych? Tyl­ko 20 tys. zł dla 6 osób.
 • W Urzę­dzie Mia­sta Biło­graj nagro­dy w 2024 roku były iden­tycz­ne jak w 2023 roku. Odpo­wiedź otrzy­ma­li­śmy w wymow­nej tabe­li, któ­rą zamiesz­cza­my poni­żej. Tutaj ewen­tu­al­ną wąt­pli­wość budzi kto i za co dostał te nagro­dy. Jed­nak nie to było isto­tą nasze­go przeglądu.
Okres I kwar­tał 2023 roku 2023 rok do kwiet­nia 2024
Licz­ba pracowników 2 4 2
Kwo­ta w zł brutto 6 000 zł 8 500 zł 6 000 zł
 • Dużo wię­cej wypła­co­no za to w Szcze­brze­szy­nie i Sawi­nie. Tam wło­da­rze do koń­ca kwiet­nia 2024 roku wypłacili:
  – 54% (53 tys. zł dla 52 z 54 zatrud­nio­nych pracowników),
  – 57% (56 tys. zł dla 42 z 65 zatrudnionych),
  budże­tu nagród za cały 2023 rok. Tutaj daje­my żół­tą kart­kę, ale dostrze­ga­my, że nowy wło­darz wciąż może mieć do dys­po­zy­cji jakiś budżet na nagrody.

Exwłodarze z czerwoną kartką

W kil­ku gmi­nach nagro­dy przy­zna­ne w 2024 roku, deli­kat­nie mówiąc, odsta­wa­ły od nor­my. Były podob­ne lub więk­sze niż za cały 2023 rok! A kwie­cień to czwar­ty z dwu­na­stu mie­się­cy. W Trze­bie­szo­wie i Ostrów­ku nagród w 2023 roku nie było wca­le, a przed wybo­ra­mi lub zaraz po nich się poja­wi­ły (wypła­ta nagro­dy nastę­pu­je jakiś czas po pod­ję­ciu decy­zji o jej wypłacie). 

Nie­drzwi­ca Duża

W 2023 roku w Nie­drzwi­cy Dużej wypła­co­no 305 tys. zł nagród. Nagro­dy otrzy­ma­ło 45 z 48 pra­cow­ni­ków. Nagro­dy wypła­co­no w grud­niu 2023 roku. W 2024 roku, nie­wie­le mniej, bo pra­wie 290 tys. zł wypła­co­no 29 kwiet­nia. Uza­sad­nie­nie nagród? Szcze­gól­ne osią­gnię­cia w pra­cy zawodowej.

O nagro­dach w Nie­drzwi­cy Dużej sze­rzej pisał Michał Dyba­czew­ski w Jaw­nym Lubli­nie (któ­re­go Fun­da­cja Wol­no­ści jest wydawcą).

https://jawnylublin.pl/po-kilkanascie-tysiecy-na-pozegnanie-wojt-przegrywa-wybory-i-wyplaca-nagrody/

Sułów

W 2023 roku w Suło­wie wypła­co­no 201 tys. zł nagród. Nagro­dy otrzy­ma­ło 30 pra­cow­ni­ków. Nagro­dy wypła­co­no w dużej mie­rze w grud­niu 2023 roku. W 2024 roku wypła­co­no wię­cej – 203 tys. zł! Wypła­ta nastą­pi­ła 22 kwiet­nia. Uza­sad­nie­nie nagród? Wzo­ro­we wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków służbowych.

O nagro­dach w Suło­wie sze­rzej pisał Michał Dyba­czew­ski w Jaw­nym Lubli­nie (któ­re­go Fun­da­cja Wol­no­ści jest wydawcą).

Swo­im urzęd­ni­kom na „do widze­nia”. Jak po wybo­rach wój­to­wie wypła­ca­li nagrody

Trze­bie­szów

W Trze­bie­szo­wie w 2023 roku nagród uzna­nio­wych nie było wca­le. W 2024 wypła­co­no ich 53 tys. zł. Wypła­ty mia­ły miej­sce 26 kwiet­nia. Kolej­ne 23 nagro­dy – po 250 zł na oso­bę – wypła­co­no 27 maja 2024 roku. W urzę­dzie pra­cu­je 28 osób.

Uza­sad­nie­nie nagród? Wzo­ro­we wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych oraz oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie w wyko­ny­wa­niu zadań powierzonych.

Gmi­na Radzyń Pod­la­ski

W 2023 roku w gmi­nie Radzyń Pod­la­ski wypła­co­no 235 tys. zł nagród. Nagro­dy otrzy­ma­ło 41 z 45 pra­cow­ni­ków. Nagro­dy wypła­co­no w dzień samo­rzą­dow­ca w maju a nagro­dę rocz­ną w stycz­niu 2024 (uwzględ­nio­na jest w nagro­dach za 2023 rok) . W 2024 roku, nie­wie­le mniej, bo pra­wie 230 tys. zł wypła­co­no 23 kwiet­nia. Uza­sad­nie­nie nagród? Para­graf 10 Regu­la­mi­nu Pra­cy. Spraw­dzi­li­śmy jak brzmi ten przepis:

1. Nagro­da uzna­nio­wa może być przy­zna­na pra­cow­ni­ko­wi, który:

 • 1) pra­wi­dło­wo i ter­mi­no­wo reali­zu­je powie­rzo­ne mu obowiązki,
 • 2) przy reali­za­cji zadań docho­wu­je pro­ce­dur i innych wymo­gów wyni­ka­ją­cych z odno­śnych przepisów,
 • 3) wyka­zu­je się zaan­ga­żo­wa­niem, ini­cja­ty­wą i samo­dziel­no­ścią w pracy,
 • 4) dba o dobre imię i wize­ru­nek Urzę­du i Gmi­ny na zewnątrz,
 • 5) w kon­tak­tach z peten­ta­mi oka­zu­je życz­li­wość, zro­zu­mie­nie i wolę zała­twie­nia sprawy,
 • 6) przy­czy­nia się do two­rze­nia przy­ja­zne­go kli­ma­tu w miej­scu pra­cy, w szcze­gól­no­ści nie gene­ru­je konfliktów,
 • nie­zdro­wej rywa­li­za­cji czy atmos­fe­ry plo­tek i pomówień,
 • 7) współ­pra­cow­ni­kom oka­zu­je pomoc i życz­li­wość, jest otwar­ty na współpracę,
 • 8) pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje zawodowe

Dalej wska­za­no tak­że, że Nagro­da, o któ­rej mowa w ust. 1 przy­zna­wa­na jest w dwóch ter­mi­nach: na Dzień Pra­cow­ni­ka Samo­rzą­do­we­go (27 maja); przed zakoń­cze­niem roku kalen­da­rzo­we­go. Odcho­dzą­cy wójt zła­mał więc pra­wo, bo nagro­da zosta­ła przy­zna­na w innym terminie.

Gmi­na Lubartów

W 2023 roku w gmi­nie Lubar­tów wypła­co­no nie­wie­le ponad 25 tys. zł nagród. Nagro­dy otrzy­ma­li wszy­scy pra­cow­ni­cy. Jest ich 44. Nagro­dy wypła­co­no w maju i grud­niu 2023 roku. W 2024 roku wypła­co­no kil­ka­krot­nie wię­cej – 154 035,32 zł! Wypła­ta nastą­pi­ła 22 kwiet­nia. Uza­sad­nie­nie nagród? Za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w pra­cy zawodowej.

Batorz

W 2023 roku w gmi­nie Batorz wypła­co­no nie­wie­le 36,5 tys. zł nagród. Nagro­dy otrzy­ma­ło 26 z 29 pra­cow­ni­ków. W 2024 roku wypła­co­no wię­cej – ponad 40 tys. zł! Wypła­ta nastą­pi­ła 30 kwiet­nia. Uza­sad­nie­nie nagród? Sumien­ne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków oraz zaan­ga­żo­wa­nie w pracę.

Władza bez zmian, nagrody bez zmian

Iden­tycz­ne zapy­ta­nie wysła­li­śmy tak­że do 63 gmin z Lubelsz­czy­zny, w któ­rych wła­dze się nie zmie­ni­ły. 42 gmi­ny nie przy­zna­ły nagród uzna­nio­wych w 2024. W 19 nagro­dy były, ale nie budzi­ły naszych wąt­pli­wo­ści. W gmi­nie Łabu­nie nagro­dy w 2023 roku wynio­sły 47 tys. zł, gdy w 2024 tyl­ko 10 tys. zł. W Urzę­dzie Mia­sta w Par­cze­wie w 2023 nagro­dy dosta­ło 50 z 65 pra­cow­ni­ków na kwo­tę ponad 200 tys. zł. W 2024? Póki co tyl­ko 1 oso­ba dosta­ła nagro­dę w kwo­cie tysią­ca zło­tych. Podob­nie w Urzę­dzie Mia­sta w Łuko­wie: w 2023 roku przy­zna­no ponad 0,5 mln zł nagród. – Nagro­dy otrzy­ma­li wszy­scy pra­cow­ni­cy dwu­krot­nie w cią­gu roku (nagro­da na Dzień Pra­cow­ni­ka Samo­rzą­do­we­go – 114 osób; nagro­da rocz­na za rok 2023 – 112 osób) – czy­ta­my w odpo­wie­dzi. W 2023 roku nagro­dy były tyl­ko dwie na sumę 10 tys. zł. W Suś­cu w 2023 roku przy­zna­no 17,5 tys. zł nagród. Nagro­dy otrzy­ma­ło 13 z 43 pra­cow­ni­ków. W 2024 roku nagro­dy przy­zna­no już 10 oso­bom na kwo­tę 7,3 tys. zł., gdy w pierw­szym kwar­ta­le 2023 roku takich nagród nie było.

Pośród gmin, gdzie wło­darz zacho­wał wła­dzę, tyl­ko bur­mistrz Tere­spo­la Jacek Danie­luk wyróż­nia się nega­tyw­nie. Danie­luk w 2023 roku przy­znał nagro­dy 24 oso­bom na kwo­tę 55 tys. zł. Pra­wie wszyst­kie wypła­co­no w dzień samo­rzą­dow­ca – 29 maja. W 2024 roku nagro­dy wypła­co­no zaś… 17 stycz­nia. Jak czy­ta­my w odpo­wie­dzi są to nagro­dy rocz­ne za 2023 rok (podob­nych nie przy­zna­wa­no w 2023 roku). Nagro­dy otrzy­ma­ło 24 pra­cow­ni­ków w kwo­cie 52 tys. zł. W wybo­rach Danie­luk wygrał w pierw­szej turze zdo­by­wa­jąc ponad 1668 gło­sów (68% poparcia).

Na koniec waż­na uwa­ga: pyta­jąc gmi­ny nie pyta­li­śmy ani tym bar­dziej nie oce­nia­li­śmy zasad­no­ści nagród. A nagro­dy są róż­ne: w część gmin nie ma ich wca­le, w innych dosta­ją wybra­ni, w jesz­cze innych wszy­scy. Raz nagro­dy są wyso­kie, innym razem niewielkie.

Źró­dło zdję­cia: canva.com

GMF logo

 

USAIDMoni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej jest pro­wa­dzo­ny w ramach pro­jek­tu „Uczciw­sze wybo­ry na Lubelsz­czyź­nie”, sfi­nan­so­wa­ne­go przez Uni­ted Sta­tes Agen­cy for Inter­na­tio­nal Deve­lop­ment i  Ger­man Mar­shall Fund of the Uni­tes Sta­tes w ramach pro­gra­mu Enga­ging Cen­tral Europe.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy