Dostęp do Informacji Publicznej

Jako miesz­kań­cy i oby­wa­te­le posia­da­my potęż­ny przy­wi­lej, jakim jest pra­wo do infor­ma­cji. Jed­nak nie wszy­scy zda­je­my sobie z tego spra­wę. Fun­da­cja Wol­no­ści zaj­mu­je się pro­pa­go­wa­niem wie­dzy na temat dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej wśród miesz­kań­ców Lubli­na. W niniej­szym teście przy­to­czę pod­sta­wy oraz przy­kła­dy wyko­rzy­sta­nia infor­ma­cji publicznej.

Pra­wo do infor­ma­cji zosta­ło okre­ślo­ne jako jed­no z pod­sta­wo­wych praw i wol­no­ści czło­wie­ka. W Pol­sce pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej zosta­ło zapi­sa­ne w Kon­sty­tu­cji z 1997 roku (art. 61) a w 2001 roku Par­la­ment przy­jął usta­wę o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195).

Mimo tego, że pra­wo to funk­cjo­nu­je już kil­ka­na­ście lat, nie da się nie zauwa­żyć małej wie­dzy oby­wa­te­li w tym zakre­sie. Tak­że w naszym mieście.

Pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej daje każ­de­mu pra­wo do uzy­ska­nia infor­ma­cji nt. dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz innych osób i jed­no­stek, któ­re wyko­nu­ją zada­nia publicz­ne, gospo­da­ru­ją mie­niem lub mająt­kiem komu­nal­nym oraz Skar­bu Pań­stwa. W prak­ty­ce ozna­cza to, że mamy pra­wo wie­dzieć o wszyst­kim, co jest zwią­za­ne z wyda­wa­niem publicz­nych (czy­li naszych) pieniędzy.

Nie ma prze­pi­sów, okre­śla­ją­cych wzór oraz tryb skła­da­nia wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej. W prak­ty­ce może­my wysłać go mailem, na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej urzę­du mia­sta. Przy­kła­do­wy wnio­sek może wyglą­dać tak:

W try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, zgod­nie z usta­wą z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (D.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, ze zmia­na­mi), zwra­cam się z wnio­skiem o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji w zakre­sie: (żąda­na infor­ma­cja publiczna).
Przed­mio­to­we dane pro­szę prze­słać w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy (nasz adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej). Jeśli taka for­ma nie jest moż­li­wa, pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny (nr tele­fo­nu kon­tak­to­we­go), w celu uzgod­nie­nia szczegółów.
z powa­ża­niem

Zapy­ta­ny powi­nien udzie­lić odpo­wie­dzi nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż w cią­gu 14 dni od zło­że­nia wnio­sku. Nato­miast ewen­tu­al­na odmo­wa udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji powin­na zostać wyda­na w for­mie decy­zji administracyjnej.

Wśród celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji Wol­no­ści znaj­du­ją się roz­wój spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go, zwięk­sze­nie udzia­łu oby­wa­te­li w spra­wo­wa­niu wła­dzy oraz edu­ka­cja obywatelska.

Dla­te­go sta­wia­my sobie za cel infor­mo­wa­nie oby­wa­te­li o dzia­łal­no­ści orga­nów admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samorządowej.

Poni­żej zamiesz­cza­my odpo­wie­dzi na wnio­ski o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nej, któ­re zebraliśmy.

 1. Licz­ba i war­tość sprze­da­nych bile­tów komu­ni­ka­cji miej­skiej w Lubli­nie w latach 2008–2011.
 2. Ankie­ty PARPA G1 doty­czą­ce Lubli­na za lata 2009 (pobierz), 2010 (pobierz) 2011 (pobierz) oraz 2012 (pobierz).
 3. Wyso­kość diet wypła­co­nych poszcze­gól­nym rad­nym mia­sta Lublin od począt­ku VI kaden­cji Rady Mia­sta do koń­ca listo­pa­da 2012 roku.
 4. Tre­ści wnio­sków budże­to­wych skła­da­nych przez rad­nych mia­sta Lublin do budże­tu mia­sta na 2012 (posia­da­my w wer­sji papie­ro­wej) oraz 2013 rok (pobierz).
 5. Fre­kwen­cja rad­nych na posie­dze­niach wszyst­kich komi­sji sta­łych Rady Mia­sta Lublin w okre­sie od listo­pa­da 2010 do listo­pa­da 2012 (posia­da­my w wer­sji papie­ro­wej).
 6. Czy mia­sto Lublin zamie­rza reali­zo­wać w 2012 roku budo­wę lub moder­ni­za­cję boisk spor­to­wych ze środ­ków Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych.
 7. Wyso­kość wyna­gro­dze­nia otrzy­my­wa­ne­go przez człon­ków rady pro­gra­mo­wej Oddzia­łu Tele­wi­zji Pol­skiej w Lubli­nie.
 8. Wykaz klu­bów spor­to­wych, dzia­ła­ją­cych w Lubli­nie.
 9. Wykaz obiek­tów spor­to­wych, znaj­du­ją­cych się w Lubli­nie.
 10. Kon­tak­ty mailo­we do przed­sta­wi­cie­li rad dziel­nic w Lubli­nie.
 11. Zada­nia zgło­szo­ne do reali­za­cji w ramach rezer­wy celo­wej przez rady dziel­nic w Lubli­nie w roku 2012.
 12. Kopia wnio­sku „Orzeł Może”, zło­żo­ne­go przez Fun­da­cję Pol­ska Oby­wa­tel­ska w I nabo­rze 2013 kon­kur­su Kul­tu­ra Interwencje.
 13. Jakie pro­jek­ty z zakre­su edu­ka­cji eko­no­micz­nej reali­zu­je Urząd Mia­sta Lublin na tere­nie szkół w roku szkol­nym 2012/13.
 14. Wyni­ki ana­li­zy opła­cal­no­ści dopro­wa­dze­nia rur cie­płow­ni­czych do sta­dio­nu miej­skie­go w Lubli­nie oraz pla­no­wa­ne kosz­ty przed­się­wzię­ciapismo LPEC ws. prze­dłu­że­nia cza­su na odpo­wiedź, odpo­wiedź.
 15. Zakres obo­wiąz­ków dla sta­no­wi­ska „dyrek­tor pro­jek­tu” w Por­cie Lot­ni­czym Lublin (brak odpo­wie­dzi w usta­wo­wym cza­sie).
 16. Skład i wyna­gro­dze­nie Rady Nad­zor­czej i zarzą­du Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji „Bystrzy­ca” w Lubli­nie.
 17. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej Lubel­skie­go Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ne­­go.
 18. Wyna­gro­dze­nie człon­ków Rady Nad­zor­czej MPK Lublin.
 19. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej spół­ki Kamie­ni­ce Mia­sta.
 20. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej LPEC.
 21. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej MPWiK.
 22. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej SPR Lublin
 23. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej Motor Lublin SA. (odpo­wiedź nie­peł­na, wnio­sek zło­żo­ny ponow­nie, brak odpo­wie­dzi)
 24. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej spół­ki Tar­gi Lublin
 25. Wyna­gro­dze­nie człon­ków zarzą­du i Rady Nad­zor­czej spół­ki TBS Lublin.
 26. Zarzą­dze­nie w spra­wie tajem­ni­cy przed­się­bior­stwa LPEC.
 27. Czy w okre­sie od 1 stycz­nia 2006 do 30 czerw­ca 2013 roku Gmi­na Lublin prze­ka­zy­wa­ła spół­kom pra­wa han­dlo­we­go pie­nią­dze lub nie­ru­cho­mo­ści? Jeśli tak, to kie­dy, jakim spół­kom oraz jakie kwo­ty i nie­ru­cho­mo­ści zosta­ły prze­ka­za­ne. Odpo­wiedź: stro­na 1, stro­na 2, stro­na 3
 28. W jakich spół­kach pra­wa han­dlo­we­go Gmi­na Lublin posia­da udzia­ły oraz w jakiej wiel­ko­ści oraz jakie udzia­ły w spół­kach pra­wa han­dlo­we­go posia­da­ją spół­ki z więk­szo­ścio­wym udzia­łem Gmi­ny Lublin.
 29. Kosz­ty zaku­pu przy cmen­ta­rzu na Maj­dan­ku wiat dla han­dlu­ją­cych.  (brak odpo­wie­dzi, zło­żo­na skar­ga na bez­czyn­ność do WSA, sygna­tu­ra spra­wy II Sab/Lu 9/14, w dniu 18 mar­ca 2014 WSA w Lubli­nie uznał skar­gę za zasad­ną i zobo­wią­zał spół­kę do udzie­le­nie odpo­wie­dzi, odpo­wiedź udzie­lo­na 9 czerw­ca 2014)
 30. Skład i wyna­gro­dze­nie zarzą­du i rady nad­zor­czej spół­ki Miej­ska Kor­po­ra­cja Komu­ni­ka­cyj­na. (brak odpo­wie­dzi, zło­żo­na skar­ga na bez­czyn­ność do WSA, sygna­tu­ra spra­wy II Sab/Lu 10/14, w dniu 18 mar­ca 2014 WSA w Lubli­nie uznał skar­gę za zasad­ną i zobo­wią­zał spół­kę do udzie­le­nie odpo­wie­dzi, odpo­wiedź udzie­lo­na 9 czerw­ca 2014)
 31. Kosz­ty zor­ga­ni­zo­wa­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Puła­wach w 2013 roku.
 32. Elek­tro­nicz­na kopia wydru­ku wszyst­kich pomy­słów i ini­cja­tyw zgła­sza­nych przez miesz­kań­ców w cza­sie spo­tkań z pre­zy­den­tem mia­sta Lublin w lubel­skich dziel­ni­cach jesie­nią 2013 roku.
 33. Wyni­ki kon­kur­su na edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną na 2014 rok, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Woje­wódz­ki Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Lublinie.
 34. Na jakiej pod­sta­wie spół­ka MKK zarzą­dza mie­niem komu­nal­nym. Umo­wa dzier­ża­wy 1/GM/14 (tere­ny przy dwor­cu pks), umo­wa dzier­ża­wy nr 167/GM/14 (tere­ny przy dwor­cu kolejowym)
 35. Wnio­sek o utwo­rze­nie publicz­ne­go reje­stru umów, zawie­ra­nych przez Urząd Mia­sta Lublin.
 36. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez Kamie­ni­ce Mia­sta sp. z o.o.
 37. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez LPEC Lublin.
 38. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez MOSiR Lublin – stro­na 1, stro­na 2.
 39. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez Motor Lublin.
 40. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez MPK Lublin.
 41. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez MPWiK Lublin.
 42. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez Port Lot­ni­czy Lublin.
 43. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez SPR Lublin.
 44. Wykaz wszyst­kich umów zawar­tych w 2013 rok przez TBS Nowy Dom.
 45. Załącz­ni­ki do spra­woz­dań finan­so­wych za 2012 rok par­tii PO, PiS, SLD, TR, PSL i SP.
 46. Kopie umów na rekla­mę bil­l­bo­ar­do­wą zawar­te przez Gmi­nę Lublin w latach 2012–2013.
 47. Cen­tral­ny Rejestr Umów Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Lubel­skie­go.
 48. Cen­tral­ny Rejestr Umów Urzę­du Mia­sta Lublin.
 49. Cen­tral­ny Rejestr Umów Jed­no­stek Orga­ni­za­cyj­nych Urzę­du Mia­sta Lublin: ZTM Lublin, ZNK Lublin, ZDiM Lublin, MUP Lublin, Cen­trum Kul­tu­ry, Warsz­ta­ty Kul­tu­ry.
 50. Uwa­gi zgło­szo­ne przez miesz­kań­ców w ramach kon­sul­ta­cji zało­żeń budże­tu obywatelskiego.
 51. Licz­ba osób w wie­ku eme­ry­tal­nym, zatrud­nio­nych w poszcze­gól­nych Wydzia­łach Urzę­du Mia­sta Lublin.
 52. Kopia umo­wy, na mocy któ­rej zewnętrz­ny rad­ca praw­ny repre­zen­to­wał spół­kę miej­ską MKK sp. z o.o. przed Woje­wódz­kim Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym w Lubli­nie w spra­wach o sygn. II Sab/Lu 9/14 oraz II Sab/Lu 10/14 w dniu 18 mar­ca 2014 roku.
 53. a) Kopii umo­wy 11/KP/14 z dnia 28 stycz­nia 2014, zawar­tej z Mint Media sp. z o.o.
  b) Kopii umo­wy 25/IR/13 z dnia 4 mar­ca 2013, zawar­tej z Euro­com­pass sp. z o.o. wraz z kopią przed­mio­tu, któ­re­go doty­czy­ła umowa.
 54. Kopie wszyst­kich umów, zawar­tych przez spół­ki MPK Lublin, LPEC Lublin, MPWiK Lublin, TBS Nowy Dom, MOSiR Lublin, Kamie­ni­ce Mia­sta, SPR Lublin, Motor Lublin oraz MKK w okre­sie od 1 do 7 stycz­nia 2014 roku.
 55. Wyna­gro­dze­nie rad­ców praw­nych, zatrud­nio­nych w Urzę­dzie Mia­sta Lublin.
 56. Na jakich zasa­dach i w opar­ciu o jakie kry­te­ria Pre­zy­dent Mia­sta Lublin, zwa­ny dalej Pre­zy­den­tem wybie­ra media, z któ­ry­mi są pod­pi­sy­wa­ne umo­wy na usłu­gi rekla­mo­we, ogło­sze­nio­we, spon­sor­skie itp.?
 57. Czy rad­nym Pio­tro­wi Dre­he­ro­wi i Lesz­ko­wi Daniew­skie­mu, któ­rzy opu­ści­li oby­dwa dotych­cza­so­we posie­dze­nia komi­sji doraź­nej rady mia­sta ds. budże­tu oby­wa­tel­skie­mu, zosta­ła potrą­co­na die­ta? Jeśli nie, to dlaczego.
 58. W jaki spo­sób w spół­ce LPEC pro­wa­dzo­ny jest rejestr/ewidencja zapi­sów księ­go­wych, obro­tów, doku­men­tów źró­dło­wych? Jakie zawie­ra pozy­cje? Jaka jest jego struk­tu­ra? Czy rejestr zawie­ra podrejestry?
 59. Fak­tu­ry za wybra­ne płat­no­ści służ­bo­wy­mi kar­ta­mi płat­ni­czy­mi UM Lublin.
 60.  Czy spół­ki miej­skie MOSiR, MPWiK i MPK zawie­ra­ły umo­wy z Fun­da­cją Roz­wo­ju Spor­tu? Jeśli tak, to pro­szę o prze­sła­nie kopii umów.
 61. Czy spół­ka Lubel­skie Dwor­ce pro­wa­dzi rejestr umów.
 62. Kopie umów spół­ki SPR Lublin za okres 1–7 stycz­nia 2014 (brak odpo­wie­dzi, zło­żo­na skar­ga na bez­czyn­ność do WSA).
 63. Ile i jakie mode­le tele­fo­nów posia­da Urząd Mia­sta Lublin.
 64. Kto ma służ­bo­wy tele­fon w Urzę­dzie Mia­sta Lublin.
 65. Czy spół­ki miej­skie posia­da­ją pro­fi­le na face­bo­oku? Jeśli tak, kto nimi zarzą­dza (wnio­sek o kopie umów w przy­pad­ku zle­ca­nia na zewnątrz) (spół­ki nie odpo­wie­dzia­ły, odmó­wi­ły udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji lub prze­sła­ły odpo­wiedź, że nie zle­ca­ją pro­wa­dze­nia stro­ny).
 66. Spra­woz­da­nie Fun­da­cji Roz­wo­ju Spor­tu z dzia­łal­no­ści za rok 2012 i 2013 (brak odpo­wie­dzi na wnio­sek, po zło­że­niu skar­gi na bez­czyn­ność do WSA, fun­da­cja zamie­ści­ła spra­woz­da­nie na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej).
 67. Spra­woz­da­nia finan­so­we spół­ek miej­skich za 2012 i 2013 rok.
 68. Co się sta­ło ze środ­ka­mi z Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, nie­wy­dat­ko­wa­ny­mi w roku 2013?
 69. W jakich spół­kach pra­wa han­dlo­we­go oraz fun­da­cjach Samo­rząd Woje­wódz­twa Lubel­skie­go posia­da udzia­ły, w jakiej wiel­ko­ści oraz jakie udzia­ły w spół­kach pra­wa han­dlo­we­go posia­da­ją spół­ki z więk­szo­ścio­wym udzia­łem Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Lubel­skie­go.
 70. Umo­wa nr 79/KP/14 dot. opra­co­wa­nia tre­ści na pro­fil face­bo­ok obcho­dów 700-lecia Lubli­na.
 71. Umo­wa nr 83/KP/14 dot. pro­wa­dze­nia pro­fi­lu 700-lecia Lubli­na na por­ta­lu face­bo­ok.
 72. Spra­woz­da­nia spół­ek miej­skich za 2013 rok (nie otrzy­ma­li­śmy spra­woz­dań).
 73. Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Lubel­skie­go Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ne­­go za 2013 rok.
 74. Plan pra­cy i postę­po­wa­nia kon­tro­l­ne Komi­sji Rewi­zyj­nej Rady Mia­sta Lublin.
 75. Nazwi­ska oraz wyso­kość wyna­gro­dze­nia asy­sten­tów Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin.
 76. Udzia­ły Gmi­ny Lublin w spół­kach, posia­da­ne ana­li­zy i uchwa­ły spół­ek pra­wa han­dlo­we­go.
 77. Kopia umo­wy, na pod­sta­wie któ­rej SPR Lublin SSA korzy­sta z hali spor­to­wej Glo­bus w roz­gryw­kach pił­ki ręcznej.
 78. Licz­ba zale­głych dni urlo­pu Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin i jego zastęp­ców. W któ­rych dniach Pre­zy­dent korzy­stał z urlo­pu wypo­czyn­ko­we­go w 2014 roku.
 79. Wyciąg z kont ban­ko­wych Urzę­du Mia­sta Lublin, zawie­ra­ją­cy infor­ma­cje o kwo­cie płat­no­ści, tytu­le prze­le­wu oraz odbior­cy prze­le­wu za mie­siąc sier­pień oraz wrze­sień 2014 roku.
 80. Bilans i rachu­nek wyni­ków spół­ek z kapi­ta­łem samo­rzą­du woje­wódz­twa: Port Lot­ni­czy Lublin SA, Tar­gi Lublin SA, Lubel­skie Dwor­ce SA, Lubel­ski Rynek Hur­to­wy SA
 81. Eks­per­ty­zy doty­czą­ce sytu­acji finan­so­wej spół­ek miej­skich Motor Lublin i Tar­gi Lublin.
 82. Eks­per­ty­za dot. sytu­acji eko­­no­­mi­cz­no-pra­w­nej spół­ki SPR Lublin.
 83. Wyso­kość nagród rocz­nych przy­zna­nych poszcze­gól­nym człon­kom zarzą­dów spół­ek miej­skich w latach 2011–2014.
 84. Kosz­ty zatrud­nie­nia mene­dże­ra sta­dio­nu miej­skie­go w Lublinie.
 85. Pro­to­ko­ły z kon­tro­li Komi­sji Rewi­zyj­nej Rady Mia­sta, prze­pro­wa­dzo­nych w 2013 rok, dot. Por­tu Lot­ni­cze­go, MPWiK i MOPR.
 86. Ile wnio­sków na reali­za­cję ini­cja­ty­wy lokal­nej, w try­bie okre­ślo­nym w uchwa­le Nr 1156/XLIII/2014 Rady Mia­sta Lublin z dnia 4 wrze­śnia 2014, zosta­ło skie­ro­wa­nych do Urzę­du Mia­sta Lublin w roku 2014
 87. Udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji doty­czą­cych prze­pro­wa­dzo­nych kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w latach 2010–2014.
 88. Czy i w jakiej for­mie zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na ewa­lu­acja zeszło­rocz­ne­go budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lublinie.
 89. Ile kosz­tu­je utrzy­ma­nie par­kin­gu za ratu­szem oraz kto może z nie­go korzy­stać.
 90. Umo­wa pomię­dzy Gmi­ną Lublin a MOSiR dot. korzy­sta­nia ze sta­dio­nu Lublin Are­na przez klu­by Motor Lublin i Lubli­nian­ka Lublin w roku 2014.
 91. Umo­wa pomię­dzy Gmi­ną Lublin a MOSiR dot. korzy­sta­nia ze sta­dio­nu Lublin Are­na przez klu­by Motor Lublin i Lubli­nian­ka Lublin w roku 2015.
 92. Wykaz wszyst­kich pra­cow­ni­ków Urzę­du Mia­sta Lublin.
 93. Ewi­den­cja ryczał­tów samo­cho­do­wych, wypła­co­nych pra­cow­ni­kom Urzę­du Mia­sta Lublin.
 94. Wycią­gi ze służ­bo­wych kart płat­ni­czych UM Lublin za okres lipiec 2014-lipiec 2015.
 95. Ste­no­gra­my roz­mów pomię­dzy poli­ty­ka­mi (Pro­ku­ra­tor Okrę­go­wy odmó­wił, zło­żo­ne odwo­ła­nia do Pro­ku­ra­to­ra Ape­la­cyj­ne­go).
 96. Spra­woz­da­nie finan­so­we za 2014 rok spół­ki miej­skiej MPK Lublin (odmo­wa).
 97. Spra­woz­da­nie finan­so­we za 2014 rok spół­ki miej­skiej LPGK Lublin (odmo­wa).
 98. Opi­nie rad­ców praw­nych ws. powo­ły­wa­nia rad­nych do Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych (odmo­wa).
 99. Kopia fak­tur dot. usług ochro­niar­skich Cen­trum Kul­tu­ry w Lubli­nie.

 

Zgło­si­łeś wnio­sek o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nej? Chcesz podzie­lić się jego wyni­ka­mi z inny­mi? Prze­ślij go do nas kontakt@fundacjawolnosci.org