Dostęp do Informacji Publicznej

Jako mieszkańcy i obywatele posiadamy potężny przywilej, jakim jest prawo do informacji. Jednak nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Fundacja Wolności zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej wśród mieszkańców Lublina. W niniejszym teście przytoczę podstawy oraz przykłady wykorzystania informacji publicznej.

Prawo do informacji zostało określone jako jedno z podstawowych praw i wolności człowieka. W Polsce prawo do informacji publicznej zostało zapisane w Konstytucji z 1997 roku (art. 61) a w 2001 roku Parlament przyjął ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195).

Mimo tego, że prawo to funkcjonuje już kilkanaście lat, nie da się nie zauważyć małej wiedzy obywateli w tym zakresie. Także w naszym mieście.

Prawo do informacji publicznej daje każdemu prawo do uzyskania informacji nt. działalności organów władzy publicznej oraz innych osób i jednostek, które wykonują zadania publiczne, gospodarują mieniem lub majątkiem komunalnym oraz Skarbu Państwa. W praktyce oznacza to, że mamy prawo wiedzieć o wszystkim, co jest związane z wydawaniem publicznych (czyli naszych) pieniędzy.

Nie ma przepisów, określających wzór oraz tryb składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W praktyce możemy wysłać go mailem, na adres poczty elektronicznej urzędu miasta. Przykładowy wniosek może wyglądać tak:

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, ze zmianami), zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w zakresie: (żądana informacja publiczna).
Przedmiotowe dane proszę przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy (nasz adres poczty elektronicznej). Jeśli taka forma nie jest możliwa, proszę o kontakt telefoniczny (nr telefonu kontaktowego), w celu uzgodnienia szczegółów.
z poważaniem

Zapytany powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Natomiast ewentualna odmowa udostępnienia informacji powinna zostać wydana w formie decyzji administracyjnej.

Wśród celów statutowych Fundacji Wolności znajdują się rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy oraz edukacja obywatelska.

Dlatego stawiamy sobie za cel informowanie obywateli o działalności organów administracji rządowej i samorządowej.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, które zebraliśmy.

 1. Liczba i wartość sprzedanych biletów komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2008-2011.
 2. Ankiety PARPA G1 dotyczące Lublina za lata 2009 (pobierz), 2010 (pobierz) 2011 (pobierz) oraz 2012 (pobierz).
 3. Wysokość diet wypłaconych poszczególnym radnym miasta Lublin od początku VI kadencji Rady Miasta do końca listopada 2012 roku.
 4. Treści wniosków budżetowych składanych przez radnych miasta Lublin do budżetu miasta na 2012 (posiadamy w wersji papierowej) oraz 2013 rok (pobierz).
 5. Frekwencja radnych na posiedzeniach wszystkich komisji stałych Rady Miasta Lublin w okresie od listopada 2010 do listopada 2012 (posiadamy w wersji papierowej).
 6. Czy miasto Lublin zamierza realizować w 2012 roku budowę lub modernizację boisk sportowych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków rady programowej Oddziału Telewizji Polskiej w Lublinie.
 8. Wykaz klubów sportowych, działających w Lublinie.
 9. Wykaz obiektów sportowych, znajdujących się w Lublinie.
 10. Kontakty mailowe do przedstawicieli rad dzielnic w Lublinie.
 11. Zadania zgłoszone do realizacji w ramach rezerwy celowej przez rady dzielnic w Lublinie w roku 2012.
 12. Kopia wniosku „Orzeł Może„, złożonego przez Fundację Polska Obywatelska w I naborze 2013 konkursu Kultura Interwencje.
 13. Jakie projekty z zakresu edukacji ekonomicznej realizuje Urząd Miasta Lublin na terenie szkół w roku szkolnym 2012/13.
 14. Wyniki analizy opłacalności doprowadzenia rur ciepłowniczych do stadionu miejskiego w Lublinie oraz planowane koszty przedsięwzięciapismo LPEC ws. przedłużenia czasu na odpowiedź, odpowiedź.
 15. Zakres obowiązków dla stanowiska „dyrektor projektu” w Porcie Lotniczym Lublin (brak odpowiedzi w ustawowym czasie).
 16. Skład i wynagrodzenie Rady Nadzorczej i zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie.
 17. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 18. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MPK Lublin.
 19. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki Kamienice Miasta.
 20. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej LPEC.
 21. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej MPWiK.
 22. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej SPR Lublin
 23. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej Motor Lublin SA. (odpowiedź niepełna, wniosek złożony ponownie, brak odpowiedzi)
 24. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki Targi Lublin
 25. Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki TBS Lublin.
 26. Zarządzenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa LPEC.
 27. Czy w okresie od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2013 roku Gmina Lublin przekazywała spółkom prawa handlowego pieniądze lub nieruchomości? Jeśli tak, to kiedy, jakim spółkom oraz jakie kwoty i nieruchomości zostały przekazane. Odpowiedź: strona 1, strona 2, strona 3
 28. W jakich spółkach prawa handlowego Gmina Lublin posiada udziały oraz w jakiej wielkości oraz jakie udziały w spółkach prawa handlowego posiadają spółki z większościowym udziałem Gminy Lublin.
 29. Koszty zakupu przy cmentarzu na Majdanku wiat dla handlujących.  (brak odpowiedzi, złożona skarga na bezczynność do WSA, sygnatura sprawy II Sab/Lu 9/14, w dniu 18 marca 2014 WSA w Lublinie uznał skargę za zasadną i zobowiązał spółkę do udzielenie odpowiedzi, odpowiedź udzielona 9 czerwca 2014)
 30. Skład i wynagrodzenie zarządu i rady nadzorczej spółki Miejska Korporacja Komunikacyjna. (brak odpowiedzi, złożona skarga na bezczynność do WSA, sygnatura sprawy II Sab/Lu 10/14, w dniu 18 marca 2014 WSA w Lublinie uznał skargę za zasadną i zobowiązał spółkę do udzielenie odpowiedzi, odpowiedź udzielona 9 czerwca 2014)
 31. Koszty zorganizowania budżetu obywatelskiego w Puławach w 2013 roku.
 32. Elektroniczna kopia wydruku wszystkich pomysłów i inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców w czasie spotkań z prezydentem miasta Lublin w lubelskich dzielnicach jesienią 2013 roku.
 33. Wyniki konkursu na edukację ekologiczną na 2014 rok, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 34. Na jakiej podstawie spółka MKK zarządza mieniem komunalnym. Umowa dzierżawy 1/GM/14 (tereny przy dworcu pks), umowa dzierżawy nr 167/GM/14 (tereny przy dworcu kolejowym)
 35. Wniosek o utworzenie publicznego rejestru umów, zawieranych przez Urząd Miasta Lublin.
 36. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez Kamienice Miasta sp. z o.o.
 37. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez LPEC Lublin.
 38. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez MOSiR Lublin – strona 1, strona 2.
 39. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez Motor Lublin.
 40. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez MPK Lublin.
 41. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez MPWiK Lublin.
 42. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez Port Lotniczy Lublin.
 43. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez SPR Lublin.
 44. Wykaz wszystkich umów zawartych w 2013 rok przez TBS Nowy Dom.
 45. Załączniki do sprawozdań finansowych za 2012 rok partii PO, PiS, SLD, TR, PSL i SP.
 46. Kopie umów na reklamę billboardową zawarte przez Gminę Lublin w latach 2012-2013.
 47. Centralny Rejestr Umów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 48. Centralny Rejestr Umów Urzędu Miasta Lublin.
 49. Centralny Rejestr Umów Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin: ZTM Lublin, ZNK Lublin, ZDiM Lublin, MUP Lublin, Centrum Kultury, Warsztaty Kultury.
 50. Uwagi zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji założeń budżetu obywatelskiego.
 51. Liczba osób w wieku emerytalnym, zatrudnionych w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miasta Lublin.
 52. Kopia umowy, na mocy której zewnętrzny radca prawny reprezentował spółkę miejską MKK sp. z o.o. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawach o sygn. II Sab/Lu 9/14 oraz II Sab/Lu 10/14 w dniu 18 marca 2014 roku.
 53. a) Kopii umowy 11/KP/14 z dnia 28 stycznia 2014, zawartej z Mint Media sp. z o.o.
  b) Kopii umowy 25/IR/13 z dnia 4 marca 2013, zawartej z Eurocompass sp. z o.o. wraz z kopią przedmiotu, którego dotyczyła umowa.
 54. Kopie wszystkich umów, zawartych przez spółki MPK Lublin, LPEC Lublin, MPWiK Lublin, TBS Nowy Dom, MOSiR Lublin, Kamienice Miasta, SPR Lublin, Motor Lublin oraz MKK w okresie od 1 do 7 stycznia 2014 roku.
 55. Wynagrodzenie radców prawnych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin.
 56. Na jakich zasadach i w oparciu o jakie kryteria Prezydent Miasta Lublin, zwany dalej Prezydentem wybiera media, z którymi są podpisywane umowy na usługi reklamowe, ogłoszeniowe, sponsorskie itp.?
 57. Czy radnym Piotrowi Dreherowi i Leszkowi Daniewskiemu, którzy opuścili obydwa dotychczasowe posiedzenia komisji doraźnej rady miasta ds. budżetu obywatelskiemu, została potrącona dieta? Jeśli nie, to dlaczego.
 58. W jaki sposób w spółce LPEC prowadzony jest rejestr/ewidencja zapisów księgowych, obrotów, dokumentów źródłowych? Jakie zawiera pozycje? Jaka jest jego struktura? Czy rejestr zawiera podrejestry?
 59. Faktury za wybrane płatności służbowymi kartami płatniczymi UM Lublin.
 60.  Czy spółki miejskie MOSiR, MPWiK i MPK zawierały umowy z Fundacją Rozwoju Sportu? Jeśli tak, to proszę o przesłanie kopii umów.
 61. Czy spółka Lubelskie Dworce prowadzi rejestr umów.
 62. Kopie umów spółki SPR Lublin za okres 1-7 stycznia 2014 (brak odpowiedzi, złożona skarga na bezczynność do WSA).
 63. Ile i jakie modele telefonów posiada Urząd Miasta Lublin.
 64. Kto ma służbowy telefon w Urzędzie Miasta Lublin.
 65. Czy spółki miejskie posiadają profile na facebooku? Jeśli tak, kto nimi zarządza (wniosek o kopie umów w przypadku zlecania na zewnątrz) (spółki nie odpowiedziały, odmówiły udostępnienia informacji lub przesłały odpowiedź, że nie zlecają prowadzenia strony).
 66. Sprawozdanie Fundacji Rozwoju Sportu z działalności za rok 2012 i 2013 (brak odpowiedzi na wniosek, po złożeniu skargi na bezczynność do WSA, fundacja zamieściła sprawozdanie na swojej stronie internetowej).
 67. Sprawozdania finansowe spółek miejskich za 2012 i 2013 rok.
 68. Co się stało ze środkami z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, niewydatkowanymi w roku 2013?
 69. W jakich spółkach prawa handlowego oraz fundacjach Samorząd Województwa Lubelskiego posiada udziały, w jakiej wielkości oraz jakie udziały w spółkach prawa handlowego posiadają spółki z większościowym udziałem Samorządu Województwa Lubelskiego.
 70. Umowa nr 79/KP/14 dot. opracowania treści na profil facebook obchodów 700-lecia Lublina.
 71. Umowa nr 83/KP/14 dot. prowadzenia profilu 700-lecia Lublina na portalu facebook.
 72. Sprawozdania spółek miejskich za 2013 rok (nie otrzymaliśmy sprawozdań).
 73. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego za 2013 rok.
 74. Plan pracy i postępowania kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin.
 75. Nazwiska oraz wysokość wynagrodzenia asystentów Prezydenta Miasta Lublin.
 76. Udziały Gminy Lublin w spółkach, posiadane analizy i uchwały spółek prawa handlowego.
 77. Kopia umowy, na podstawie której SPR Lublin SSA korzysta z hali sportowej Globus w rozgrywkach piłki ręcznej.
 78. Liczba zaległych dni urlopu Prezydenta Miasta Lublin i jego zastępców. W których dniach Prezydent korzystał z urlopu wypoczynkowego w 2014 roku.
 79. Wyciąg z kont bankowych Urzędu Miasta Lublin, zawierający informacje o kwocie płatności, tytule przelewu oraz odbiorcy przelewu za miesiąc sierpień oraz wrzesień 2014 roku.
 80. Bilans i rachunek wyników spółek z kapitałem samorządu województwa: Port Lotniczy Lublin SA, Targi Lublin SA, Lubelskie Dworce SA, Lubelski Rynek Hurtowy SA
 81. Ekspertyzy dotyczące sytuacji finansowej spółek miejskich Motor Lublin i Targi Lublin.
 82. Ekspertyza dot. sytuacji ekonomiczno-prawnej spółki SPR Lublin.
 83. Wysokość nagród rocznych przyznanych poszczególnym członkom zarządów spółek miejskich w latach 2011-2014.
 84. Koszty zatrudnienia menedżera stadionu miejskiego w Lublinie.
 85. Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, przeprowadzonych w 2013 rok, dot. Portu Lotniczego, MPWiK i MOPR.
 86. Ile wniosków na realizację inicjatywy lokalnej, w trybie określonym w uchwale Nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014, zostało skierowanych do Urzędu Miasta Lublin w roku 2014
 87. Udostępnienie informacji dotyczących przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2010-2014.
 88. Czy i w jakiej formie została przeprowadzona ewaluacja zeszłorocznego budżetu obywatelskiego w Lublinie.
 89. Ile kosztuje utrzymanie parkingu za ratuszem oraz kto może z niego korzystać.
 90. Umowa pomiędzy Gminą Lublin a MOSiR dot. korzystania ze stadionu Lublin Arena przez kluby Motor Lublin i Lublinianka Lublin w roku 2014.
 91. Umowa pomiędzy Gminą Lublin a MOSiR dot. korzystania ze stadionu Lublin Arena przez kluby Motor Lublin i Lublinianka Lublin w roku 2015.
 92. Wykaz wszystkich pracowników Urzędu Miasta Lublin.
 93. Ewidencja ryczałtów samochodowych, wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta Lublin.
 94. Wyciągi ze służbowych kart płatniczych UM Lublin za okres lipiec 2014-lipiec 2015.
 95. Stenogramy rozmów pomiędzy politykami (Prokurator Okręgowy odmówił, złożone odwołania do Prokuratora Apelacyjnego).
 96. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok spółki miejskiej MPK Lublin (odmowa).
 97. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok spółki miejskiej LPGK Lublin (odmowa).
 98. Opinie radców prawnych ws. powoływania radnych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odmowa).
 99. Kopia faktur dot. usług ochroniarskich Centrum Kultury w Lublinie.

 

Zgłosiłeś wniosek o udzielenie informacji publicznej? Chcesz podzielić się jego wynikami z innymi? Prześlij go do nas kontakt@fundacjawolnosci.org