Zostań wolontariuszem Fundacji Wolności
Chcesz odbyć prak­ty­ki stu­denc­kie? A może chcesz zostać wolontariuszką/wolontariuszem Fun­da­cji Wolności?

Fun­da­cja Wol­no­ści cią­gle poszu­ku­je osób, któ­rym bli­skie są ide­ały jaw­no­ści, prze­strze­ga­nia pra­wa dobre­go rzą­dze­nia czy racjo­nal­ne­go wydat­ko­wa­nia pie­nię­dzy publicznych.

W okre­sie 2021/2022 szcze­gól­nie poszu­ku­je­my osób, któ­re inte­re­su­ją się jed­nym z poniż­szych obszarów:

 • pro­mo­cja w inter­ne­cie oraz dziennikarstwo,
 • reali­za­cja obiet­nic wybor­czych przez pre­zy­den­tów miast grodzkich,
 • dzia­ła­nia praw­ne na rzecz jaw­no­ści i dobre­go rządzenia,
 • uprzy­wi­le­jo­wa­nie dewe­lo­pe­rów i pla­no­wa­nie przestrzenne.

Oso­bom pla­nu­ją­cym odby­cie prak­tyk ofe­ru­je­my dosto­so­wa­nie ofer­ty prak­tyk do pro­gra­mu stu­diów, co pozwa­la na odby­cie prak­tyk, nawet w sytu­acji, gdy pozor­nie… Fun­da­cja Wol­no­ści nie ma nic wspól­ne­go z pro­gra­mem Two­ich stu­diów. Prak­ty­ki dopa­so­wu­je­my do Two­ich umie­jęt­no­ści i zain­te­re­so­wać. U nas nie musisz się nudzić!

Co ofe­ru­je­my?

 • moż­li­wość cie­ka­we­go odby­cia prak­tyk i nauki prak­tycz­nych umiejętności,
 • ela­stycz­ną for­mę reali­za­cji praktyk,
 • moż­li­wość udzia­łu w cie­ka­wych szko­le­niach i konferencjach,
 • roz­wią­zy­wa­nie fascy­nu­ją­cych pro­ble­mów i bada­nie nie­tu­zin­ko­wych spraw,
 • pozo­sta­wie­nie trwa­łe­go śla­du po swo­ich praktykach,
 • poczu­cie speł­nie­nia w zmie­nia­niu swo­je­go oto­cze­nia na lepsze,
 • wspar­cie eksperckie,
 • refe­ren­cje,
 • moż­li­wość płat­nej współpracy.

Skontaktuj się i zostań naszym wolontariuszem

Powiedz nam coś o sobie. Jak chciał­byś żeby nasza współ­pra­ca wyglą­da­ła?
Kie­dy może­my się spotkać?

For­mu­larz kon­tak­to­wy