Zostań wolontariuszem Fundacji Wolności
Zapra­sza­my oso­by zain­te­re­so­wa­ne samo­rzą­dem lokal­nym, jaw­no­ścią i przejrzystością,oraz par­ty­cy­pa­cją oby­wa­tel­ską do zaan­ga­żo­wa­nia się w dzia­łal­ność Fun­da­cji Wolności.

Ofe­ru­je­my:

  • udział w życiu orga­ni­za­cji (szko­le­nia, konferencje),
  • nowe, nie­tu­zin­ko­we znajomości,
  • wspar­cie eksperckie,
  • umo­wę wolontariacką,
  • refe­ren­cje,

Skontaktuj się i zostań naszym wolontariuszem

Powiedz nam coś o sobie. Jak chciał­byś żeby nasza współ­pra­ca wyglą­da­ła?
Kie­dy może­my się spotkać?

Pola obo­wiąz­ko­we *

*Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych celem kon­tak­tu w zgło­szo­nej spra­wie. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.