Regularna wpłata miesięczna (PayPal)

Prze­lew tradycyjny:

Fun­da­cja Wol­no­ści, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A, 20–002 Lublin

nr kon­ta: 71 1090 2590 0000 0001 4947 2615

San­tan­der Bank Polska

prze­lew zagra­nicz­ny: PL71 1090 2590 0000 0001 4947 2615 SWIFT: WBKPPLPP

Pro­si­my o dopi­sek „daro­wi­zna na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go

 

Regu­la­min płatności

Daro­wi­zny prze­zna­czo­ne na cele sta­tu­to­we naszej fun­da­cji możesz odpi­sać od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, co zmniej­szy Twój poda­tek (zarów­no oso­by fizycz­ne jak i firmy).