Kandydaci na prezydenta Lublina

Który z kandydatów na prezydenta Lublina ma poglądy najbliższe Twoim?

Któ­ry z kan­dy­da­tów ma naj­bliż­sze Two­im poglą­dy na przy­szłość Lubli­na? Sprawdź na: fundacjawolnosci.org/latarnik Z opra­co­wa­nych przez nas oraz prze­sła­nych przez Was pytań wybra­li­śmy 20, któ­re zada­li­śmy kan­dy­da­tom na Pre­zy­den­ta mia­sta. 👉 ile spa­lar­ni powin­no powstać w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wygraliśmy w sądzie z NIWem

Wygra­li­śmy w sądzie z Naro­do­wym Insty­tu­tem Wol­no­ści – Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. To pre­ce­den­so­wy wyrok, któ­ry potwier­dza, że orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we mają pra­wo odwo­łać się od roz­strzy­gnięć kon­kur­sów w NIW, jeśli te są nie­zgod­ne z pra­wem. W… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Najczęstsze nieprawidłowości związane z materiałami wyborczymi

Wysy­ła­cie do nas bar­dzo dużo pytań o legal­ność mate­ria­łów wybor­czych. W związ­ku z tym przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik, któ­ry wska­że naj­częst­sze naru­sze­nia oraz pod­po­wie­dzi, komu je zgło­sić. Poni­żej przed­sta­wia­my opis sied­miu sytu­acji, wraz z wyja­śnie­niem oraz przykładowym… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kandydaci na prezydenta w TVP Lublin

Weryfikujemy wypowiedzi kandydatów na prezydenta z debaty w TVP3 Lublin

Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy praw­dzi­wość wypo­wie­dzi z sobot­niej deba­ty w TVP3 Lublin kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta Lubli­na: Rober­ta Dere­wen­dy, Mar­ci­na Nowa­ka i Ryszar­da Zającz­kow­skie­go. Wynik wery­fi­ka­cji trzech wypo­wie­dzi Krzysz­to­fa Żuk znaj­dziesz tutaj. Robert Dere­wen­da: 1. „Licz­ba miesz­kań­ców nie­ustan­nie spa­da” (praw­da…
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Krzysztof Żuk

Weryfikujemy wypowiedzi Krzysztofa Żuka z debaty w TVP3 Lublin

Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy praw­dzi­wość wypo­wie­dzi z sobot­niej deba­ty kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta Lubli­na. Na począ­tek przed­sta­wia­my wynik wery­fi­ka­cji trzech wypo­wie­dzi Krzysz­tof Żuk. 1. W Lubli­nie nie bra­ku­je miejsc w żłob­kach i przed­szko­lach (praw­da 🆗), 2. Rząd nie dofi­nan­so­wu­je budowy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Gdzie znaleźć strony internetowe komitetów wyborczych z rejestrami wpłat i kredytów?

Komi­te­ty wybor­cze i par­tie poli­tycz­ne powin­ny publi­ko­wać reje­stry wpłat i zacią­gnię­tych kre­dy­tów. Pod­po­wia­da­my gdzie ich szu­kać. Spraw­dza­my też, co w nich widać. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Najlepszy portal lokalny

Nasz portal jawnylublin.pl najlepszym portalem lokalnym w kraju

Nasz por­tal JawnyLublin.pl został wybra­ny naj­lep­szym por­ta­lem lokal­nym w kon­kur­sie Local e‑Journalism Awards 2023, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mediów Lokal­nych. To wiel­kie wyróż­nie­nie dla nasze­go zespo­łu, któ­re­go zdo­by­cie nie było­by moż­li­we bez naszych dar­czyń­ców i gran­to­daw­ców. Dziękujemy,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kandydaci na prezydenta Lublina 2024

Zadaj pytanie kandydatom na Prezydenta Lublina

Zbie­ra­my pyta­nia do kan­dy­da­tów na urząd Pre­zy­den­ta Lubli­na. Chce­my wszyst­kim kan­dy­da­tom zadać te same pyta­nia, a następ­nie udo­stęp­ni­my je w for­mie latar­ni­ka wybor­cze­go miesz­kań­com. Dzię­ki temu każ­dy będzie mógł spraw­dzić, któ­ry z kan­dy­da­tów ma naj­bar­dziej zbliżone… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Przekaż 1,5% podatku na jawność

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.