Skąd się wzięły bloki na ul. Dereckiego?

Jesz­cze parę lat temu pomię­dzy ul. Kon­cer­to­wą a ul. Derec­kie­go były pola. Dziś teren ten jest szczel­nie zabu­do­wa­ny przez blo­ki. Nie było­by to moż­li­we bez pierw­szej pozy­tyw­nej decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, któ­ra zosta­ła wyda­na w 2014… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Raport: dostępność do mediów dla nowej zabudowy

Pyta­nie badaw­cze Czy stu­dium prze­wi­dzia­ło wystar­cza­ją­ce zaopa­trze­nia w media tere­nów pla­no­wa­nych pod nową zabu­do­wę miesz­ka­nio­wą wie­lo­ro­dzin­ną? Czy zapi­sy te są zbież­ne z inny­mi doku­men­ta­mi? Ana­li­za danych Ana­li­zie pod­da­no przed­sta­wio­ne w stu­dium kie­run­ków uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zagospodarowania… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Raport: prognozy skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Pyta­nie badaw­cze Czy pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych speł­nia­ją pra­wem prze­pi­sa­ne wyma­ga­nia? Czy pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych są zbież­ne z rze­czy­wi­sto­ścią? Meto­do­lo­ga pozy­ska­nia danych Loso­wo dobra­no 8 pro­jek­tów pla­nów miej­sco­wych oraz pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych ich przy­ję­cia. Ana­li­za danych Analizie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Minister Cyfryzacji: MOSiR nie może utajniać informacji o wynikach finansowych obiektów sportowych

Mini­ster Cyfry­za­cji uchy­lił decy­zję pre­ze­sa Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji „Bystrzy­ca”. Cho­dzi o odmo­wę udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji o wyni­kach finan­so­wych poszcze­gól­nych obiek­tów. Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci­ła się z wnio­skiem o ponow­ne wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji sek­to­ra publicz­ne­go. Spół­ka powo­ła­ła się… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Raport: decyzje środowiskowe dla lubelskich deweloperów.

Hipo­te­za Róż­ni dewe­lo­pe­rzy są róż­nie trak­to­wa­ni na eta­pie wyda­wa­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wych. Zapi­sy tych decy­zji nie są prze­strze­ga­ne. Meto­do­lo­ga pozy­ska­nia danych Dane – decy­zje o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach inwe­sty­cji pobra­li­śmy z BIP. Ana­li­zie pod­da­no wszyst­kie decy­zje z lat… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Dajemy drugą szansę Wojewodzie – ponowna skarga

Woje­wo­da Lubel­ski nie uznał naszej skar­gi w spra­wie unie­waż­nie­nia Stu­dium oraz pla­nu miej­sco­we­go w oko­li­cach ul. Prze­skok. Pomi­nął naj­waż­niej­sze nasze argu­men­ty, któ­re zawar­li­śmy. Dla­te­go daje­my Woje­wo­dzie dru­gą szan­sę. Zło­ży­li­śmy ponow­ną skar­gę. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Co to jest „dobre sąsiedztwo” na przykładzie ulicy Goździkowej

Urząd Mia­sta wydał zgo­dę na zlo­ka­li­zo­wa­nie blo­ków w oto­cze­niu zabu­do­wy rezy­den­cjo­nal­nej o niskim zagęsz­cze­niu. Po inter­wen­cji Fun­da­cji Wol­no­ści Samo­rzą­do­we Kole­gium Odwo­ław­cze stwier­dzi­ło nie­waż­ność decy­zji o warun­kach zabu­do­wy dla tych blo­ków. To ide­al­ny przy­kład na poka­za­nie czym… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Radni mieli 3 miesiące, ale i tak się nie wyrobili. Składamy wniosek o potrącenie diet

1 czerw­ca br. zło­ży­li­śmy pety­cję do Rady Mia­sta Lublin. Zgod­nie z usta­wą o pety­cjach, rad­ni mie­li trzy mie­sią­ce na jej roz­pa­trze­nie. Czas minął, a rad­ni ani razu nie spo­tka­li się, aby pod­jąć decy­zję, czy uwzględ­nić petycję.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.