Rozlicz PIT-28 i przekaż 1% podatku

Z danych zebra­nych przez Fun­da­cję Wol­no­ści wyni­ka, że tyl­ko 47% podat­ni­ków podat­ku PIT-28 (tzw. ryczałt ewi­den­cjo­no­wa­ny) z obsza­ru I i III Urzę­du Skar­bo­we­go w Lubli­nie (mia­sta Lublin i Świd­nik oraz gmi­ny Meł­giew, Pia­ski, Ryb­cze­wi­ce, Traw­ni­ki) prze­ka­zu­je 1% podatku… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Marszałek powołał Komisję Antymobbingową. Czekamy na zgłoszenia pracowników

Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go powo­łał Komi­sję Anty­mob­bin­go­wą w zgło­szo­nej przez nas spra­wie. W związ­ku z tym zwra­ca­my się do pra­cow­ni­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go. Może­cie do nas zgło­sić wszel­kie uwa­gi, a my prze­ka­że­my je Komi­sji. Pro­si­my o prze­sy­ła­nie listów… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Petycja w sprawie zmniejszenia liczebności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W związ­ku ze spo­dzie­wa­nym spad­kiem wpły­wów z zezwo­leń na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych w tym roku, wysto­so­wa­li­śmy pety­cję do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin. Wnio­sku­je­my o zmniej­sze­nie liczeb­no­ści Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Przy­czy­ni się to do wzro­stu efek­tyw­no­ści jej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Komisje Sejmiku Województwa Lubelskiego on-line!

Sej­mik Woje­wódz­twa dołą­cza do jaw­no­ści! Od dzi­siaj zdal­ne posie­dze­nia komi­sji Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Lubel­skie­go będą dostęp­ne onli­ne… o ile wcze­śniej zgło­si­my chęć udzia­łu. Jest to poło­wicz­ny suk­ces nasze­go ape­lu o udo­stęp­nie­nie komi­sji Sej­mi­ku miesz­kań­com Lubelsz­czy­zny. Jesz­cze dziś zasugerowaliśmy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Szukamy wolontariuszy do analizowania finansów gmin

Jeśli inte­re­su­ją Cię spra­wy lokal­ne­go samo­rzą­du. Dobrze radzisz sobie z ana­li­zo­wa­niem danych. Chciał­byś zostać watch­do­giem… Zapra­sza­my do współ­pra­cy! Wspól­nie sprawdź­my jak koro­na­wi­rus wpły­nął na budże­ty lokal­nych samo­rzą­dów. Ofe­ru­je­my: Prak­tycz­ną naukę jak dzia­ła lokal­ny samo­rząd i jak… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Znamy wynagrodzenia zarządu PGE Dystrybucja

PGE Dys­try­bu­cja w odpo­wie­dzi na nasz wnio­sek udo­stęp­ni­ła infor­ma­cje o wyna­gro­dze­niach, pre­miach i odpra­wach wypła­co­nych człon­kom zarzą­du i rady nad­zor­czej spół­ki w latach 2019–2020. Wyna­gro­dze­nia brut­to człon­ków zarzą­du w 2019 roku wynio­sły 2,2 mln zł. Do… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Posiedzenia komisji Rady Miasta dostępne dla mieszkańców

Mia­sto Lublin dołą­cza do jaw­no­ści! Od wczo­raj zdal­ne posie­dze­nia komi­sji Rada Mia­sta Lublin moż­na oglą­dać onli­ne: https://bit.ly/3sUgfRL To efekt nasze­go wnio­sku o wpro­wa­dze­nie bez­wa­run­ko­we­go dostę­pu do trans­mi­sji z posie­dzeń. Przed czwart­ko­wą sesją cze­ka­ją nas jesz­cze posiedzenia:… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Świdnik helikopter

Publikujemy rejestr umów gminy Świdnik

W związ­ku z odmo­wą publi­ka­cji reje­stru umów w BIPie mia­sta Świd­nik, sami publi­ku­je­my rejestr umów zawar­tych przez gmi­nę Świd­nik w latach 2018–2020. Infor­ma­cje pozy­ska­li­śmy dize­ki rad­nym mia­sta Świd­nik, któ­rzy zło­ży­li inter­pe­la­cję w tej spra­wie. Czy­taj więcej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rozlicz PIT przez internet

Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *