Lex Deweloper, opłaty za usuwanie pojazdów i wydłużenie strategii rozwoju – jak zagłosowali mieszkańcy?

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 18 listo­pa­da odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Mia­sta, a to ozna­cza, że rusza­my z kolej­ną serią gło­so­wań dla miesz­kań­ców. Tym razem wybra­li­śmy pro­jek­ty doty­czą­ce: 1. Zgo­dy na loka­li­za­cję inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej przy Alei Spół­dziel­czo­ści Pracy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Polityczni darczyńcy 2019

Zna­my już wyka­zy osób, któ­re wpła­ci­ły daro­wi­zny na par­tie poli­tycz­ne. Uzy­ska­li­śmy je w Kra­jo­wym Biu­rze Wybor­czym dzię­ki prze­pi­som usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej. Sama usta­wa o par­tiach poli­tycz­nych wska­zu­je, że finan­so­wa­nie par­tii w Pol­sce jest… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspólnie zróbmy audyt zatrudnienia w urzędzie!

Czy wiesz, że tyl­ko w urzę­dach pod­le­głych pre­zy­den­to­wi mia­sta Lublin (łącz­nie ze szko­ła­mi) przy­by­wa co roku śred­nio 100 eta­tów (w latach 2013–2019)? Kosz­ty admi­ni­stra­cji sta­le rosną. Finan­so­wa­nie pra­cy urzęd­ni­ków leży w głów­nej mie­rze na bar­kach przedsiębiorców.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Webinarium „Jawna Gmina” – zapraszamy

Zapra­sza­my na webi­na­rium „Jaw­na Gmi­na”, któ­re odbę­dzie się przez apli­ka­cję Google Meets (nie trze­ba nic insta­lo­wać, do udzia­łu wystar­czy mikro­fon i słu­chaw­ki lub gło­śni­ki). Poza pre­zen­ta­cją narzę­dzia do moni­to­ro­wa­nia gmin, zapre­zen­tu­je­my dobre prak­ty­ki w zakre­sie przejrzystości… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Szkolenie na Mazurach dla pracowników szpitala w Białej Podlaskiej. 36 tys. zł za 40 osób.

Kil­ka­na­ście dni temu otrzy­ma­li­śmy proś­bę o wyja­śnie­nie kwe­stii wyjaz­du szko­le­nio­we­go na Mazu­ry, w któ­rym udział bra­li pra­cow­ni­cy Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go w Bia­łej Pod­la­skiej. Poni­żej przed­sta­wia­my nasze usta­le­nia. Wysła­li­śmy do szpi­ta­la kil­ka pytań: 1. Kosz­ty zwią­za­ne z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wojewoda nie wygasi mandatu radnego, który sprzedawał usługi powiatowi

Po dwu­krot­nym wydłu­że­niu ter­mi­nu, Woje­wo­da Lubel­ski roz­pa­trzył nasz wnio­sek w spra­wie wezwa­nia Rady Powia­tu Radzyń­skie­go do wyga­sze­nia man­da­tu rad­ne­go Mazur­ka. Woje­wo­da nie podej­mie takie­go dzia­ła­nia. Z odpo­wie­dzi Woje­wo­dy wyni­ka, że nie widzi pod­staw do wyga­sze­nia mandatu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Porady obywatelskie – zadzwoń do nas!

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza senio­rów do kon­tak­tu z biu­rem porad i inter­wen­cji oby­wa­tel­skich. Teraz przez tele­fon. W odróż­nie­niu od typo­wych biur porad praw­nych, nie zaj­mu­je­my się spra­wa­mi pry­wat­ny­mi. Może­my nato­miast pomóc w uzy­ska­niu infor­ma­cji od spół­dziel­ni mieszkaniowych,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Radni w 3/4 zgodni z mieszkańcami

Porów­na­li­śmy wyni­ki gło­so­wań miesz­kań­ców z wyni­ka­mi gło­so­wa­nia rad­nych w Radzie Mia­sta. W 3 z 4 zapro­po­no­wa­nych gło­so­wa­niach, wynik w Radzie Mia­sta był taki sam jak w przy­pad­ku gło­so­wa­nia miesz­kań­ców. Zarów­no miesz­kań­cy jak i rad­ni popar­li projekty… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *