NSA wygrana z PGE Dystrybucja 2022

PGE Dystrybucja musi ujawnić informacje o samochodach służbowych

Jesz­cze w 2017 roku wysła­li­śmy do spół­ki PGE Dys­try­bu­cja wnio­sek z pyta­nia­mi o wyko­rzy­sta­nie samo­cho­dów służ­bo­wych przez człon­ków zarzą­du, rady nad­zor­czej i osób na dyrek­tor­skich sta­no­wi­skach. Sąd admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie naka­zał spół­ce ujaw­nić infor­ma­cje, ale ta… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Na co poszły dotacje z Funduszu Sprawiedliwości? Sąd nakazał udzielić odpowiedzi Ministrowi Sprawiedliwości

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie, na posie­dze­niu nie­jaw­nym, zobo­wią­zał Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści do roz­pa­trze­nia nasze­go wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o dota­cjach przy­zna­nych z tzw. Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści w woje­wódz­twie lubel­skim (sygn. akt II SAB/Wa 316/22). Poni­żej publi­ku­je­my treść… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Bolesława Chrobrego

Pre­zen­tu­je­my nagra­nie z publicz­ne­go wyło­że­nia pro­jek­tu zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go. Obwiesz­cze­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o wyło­że­niu do publicz­ne­go wglą­du pro­jek­tów zmian miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin – część II -… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego – ul. Leszka Czarnego

Obwiesz­cze­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o wyło­że­niu do publicz­ne­go wglą­du pro­jek­tów zmian miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin – część II – dla obsza­rów: obszar I‑J – rejon uli­cy Lesz­ka Czar­ne­go (ponow­ne II wyło­że­nie) »klik­nij tutaj« … 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyłożenie zmiany planu zagospodarowania – ulica Muzyczna

Poni­żej publi­ku­je­my naszą trans­mi­sję z wyło­że­nia pro­jek­tu zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – uli­ca Muzycz­na, z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2022. Zmia­na pla­nu dopusz­cza reali­za­cję miesz­kań (zabu­do­wa jed­no- i wie­lo­ro­dzin­na) w zakre­sie nie­prze­kra­cza­ją­cym 50% powierzch­ni użyt­ko­wej na terenie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wyłożenie planu Wapienna

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy Wapiennej

Poni­żej trans­mi­sja z wyło­że­nia pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – rejon uli­cy Wapien­nej, z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2022. Obwiesz­cze­nie Pre­zy­den­ta o wyło­że­niu do publicz­ne­go wglą­du pro­jek­tów zmian miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin – część II – dla… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego Zelwerowicza-Koncertowa (transmisja)

W dniu 30 wrze­śnia odby­ło się publicz­ne wyło­że­nie zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu ulic Zelwe­ro­wi­cza i Kon­cer­to­wej. Poni­żej nasze nagra­nie z pre­zen­ta­cją pla­nu i dys­ku­sją: Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Co zmienić w budżecie obywatelskim

Zakoń­czy­ły się kon­sul­ta­cje budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Opra­co­wa­li­śmy kil­ka uwag i pro­po­zy­cji, któ­rych wpro­wa­dze­nie przy­czy­ni się do popra­wy efek­tyw­no­ści reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go w naszym mie­ście. Uwa­ga nr 1 Doty­czy pod­wyż­sze­nia mak­sy­mal­nych kwot: war­to­ści pro­jek­tu dziel­ni­co­we­go do… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.