Czy Fundacja Wolności chroni kompetencje nadzorcze Wojewody? Chcemy być uczestnikiem postepowania ws Górek Czechowskich

W ub. tygo­dniu otrzy­ma­li­śmy posta­no­wie­nie WSA w Lubli­nie dot. odmó­wie­nia dopusz­cze­nia Fun­da­cji Wol­no­ści do udzia­łu w cha­rak­te­rze uczest­ni­ka postę­po­wa­nia w spra­wie skar­gi Woje­wo­dy Lubel­skie­go na uchwa­łę Rady Mia­sta Lublin w spra­wie uchwa­le­nia Stu­dium uwa­run­ko­wań i kierunków… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kongres Ruchów Miejskich w Lublinie. Warsztat dot. konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w Lublinie – aktywiści z Polski mają uwagi

W trak­cie Kon­gres Ruchów Miej­skich, któ­ry w ostat­ni week­end czerw­ca odby­wał się w Lubli­nie prze­pro­wa­dzi­li­śmy warsz­tat nt. ewa­lu­acji lubel­skich kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Akty­wi­ści mie­li spo­ro uwag. Prze­ka­za­li­śmy je lubel­skim urzęd­ni­kom. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Konkursy na dyrektorów instytucji kultury? Popieramy!

Gro­no lubel­skich dzia­ła­czy kul­tu­ry ape­lu­je do pre­zy­den­ta Lublin o obsa­dza­nie sta­no­wisk dyrek­tor­skich w insty­tu­cjach kul­tu­ry w dro­dze kon­kur­sów. Pod­pi­su­je­my się pod tym postu­la­tem. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Delegacja samorządowców z Wołynia i Rówieńszczyzny w Lublinie

W dniach 20–23 czerw­ca br. w Lubli­nie będzie prze­by­wać gru­pa 13 samo­rzą­dow­ców z gmin, rejo­nów i obwo­dów Woły­nia i Rówieńsz­czy­zny. W więk­szo­ści są to rad­ni wybra­ni po raz pierw­szy. Jesie­nią ub. roku na Ukra­inie były wybory… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Prezentujemy raport „Gmina w pandemii”

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring finan­sów 10 gmin woje­wódz­twa lubel­skie­go, bada­jąc wpływ pan­de­mii na budże­ty samo­rzą­dów. Bada­niem obję­li­śmy Lublin, Chełm, Bia­łą Pod­la­skę, Zamość, Lubar­tów, Radzyń Pod­la­ski, Kra­sny­staw, Zamość (gm. wiej­ska), Puła­wy i Par­czew. Głów­ne wnio­ski: lubel­skie samo­rzą­dy dobrze poradziły… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

1000 zł grzywny dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Lubli­nie na wyrok sądu I instan­cji. Tym samym urząd musi zapła­cić 1000 zł grzyw­ny. W grud­niu 2020 WSA (sąd I instan­cji) zasądził… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy lubelska uchwała śmieciowa trafi do kosza?

Skie­ro­wa­li­śmy wnio­sek do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o zba­da­nie zgod­no­ści z pra­wem uchwa­ły Rady Mia­sta Lublin z 29 kwiet­nia br. dot. opłat za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi. Nasze wąt­pli­wo­ści wzbu­dza przy­ję­ta w uchwa­le licz­ba miesz­kań­ców Lubli­na (280 tysię­cy). Zgodnie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Porównanie stawek za odbiór śmieci w miastach wojewódzkich

Pre­zy­dent mia­sta Lublin przed­sta­wił pro­po­zy­cję pod­wy­żek cen za odbiór odpa­dów komu­nal­nych. Rada Mia­sta będzie gło­so­wać nad pro­po­no­wa­ną uchwa­łą już w czwar­tek. My spraw­dzi­li­śmy, ile wyno­szą opła­ty za odbiór odpa­dów komu­nal­nych w pozo­sta­łych mia­stach woje­wódz­kich. Patrząc na… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *