Krzysztof Żuk

Weryfikujemy wypowiedzi Krzysztofa Żuka z debaty w TVP3 Lublin

Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy praw­dzi­wość wypo­wie­dzi z sobot­niej deba­ty kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta Lubli­na. Na począ­tek przed­sta­wia­my wynik wery­fi­ka­cji trzech wypo­wie­dzi Krzysz­tof Żuk. 1. W Lubli­nie nie bra­ku­je miejsc w żłob­kach i przed­szko­lach (praw­da 🆗), 2. Rząd nie dofi­nan­so­wu­je budowy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Gdzie znaleźć strony internetowe komitetów wyborczych z rejestrami wpłat i kredytów?

Komi­te­ty wybor­cze i par­tie poli­tycz­ne powin­ny publi­ko­wać reje­stry wpłat i zacią­gnię­tych kre­dy­tów. Pod­po­wia­da­my gdzie ich szu­kać. Spraw­dza­my też, co w nich widać. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Najlepszy portal lokalny

Nasz portal jawnylublin.pl najlepszym portalem lokalnym w kraju

Nasz por­tal JawnyLublin.pl został wybra­ny naj­lep­szym por­ta­lem lokal­nym w kon­kur­sie Local e‑Journalism Awards 2023, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mediów Lokal­nych. To wiel­kie wyróż­nie­nie dla nasze­go zespo­łu, któ­re­go zdo­by­cie nie było­by moż­li­we bez naszych dar­czyń­ców i gran­to­daw­ców. Dziękujemy,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kandydaci na prezydenta Lublina 2024

Zadaj pytanie kandydatom na Prezydenta Lublina

Zbie­ra­my pyta­nia do kan­dy­da­tów na urząd Pre­zy­den­ta Lubli­na. Chce­my wszyst­kim kan­dy­da­tom zadać te same pyta­nia, a następ­nie udo­stęp­ni­my je w for­mie latar­ni­ka wybor­cze­go miesz­kań­com. Dzię­ki temu każ­dy będzie mógł spraw­dzić, któ­ry z kan­dy­da­tów ma naj­bar­dziej zbliżone… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
PIS odmawia udostępnienia umów

Najgłupsza odmowa udostępnienia informacji publicznej

Par­tia poli­tycz­na Pra­wo i Spra­wie­dli­wość zaskar­ży­ła wyrok sądu, któ­ry naka­zał jej ujaw­nić treść zawar­tych umów na wyna­jem biur w Lubli­nie. W skar­dze przed­sta­wio­no naj­głup­sze uza­sad­nie­nia odmo­wy udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej, z jaką się spo­tka­li­śmy w swo­jej działalności…… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Ile zarabiają urzędnicy w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Wojewódzkim

Na począt­ku lute­go wysła­li­śmy zapy­ta­nia o ujaw­nie­nie wyna­gro­dzeń, jakie otrzy­mu­ją poszcze­gól­ni urzęd­ni­cy w Urzę­dzie Mia­sta Lublin, Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Lubel­skie­go oraz Lubel­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim. Przed­sta­wia­my odpo­wie­dzi, jakie otrzy­ma­li­śmy z poszcze­gól­nych urzę­dów. Choć to samo pyta­nie wysłaliśmy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wygrana w sądzie z MPK Lublin

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną MPK Lublin. Tym samym zobo­wią­zał miej­ską spół­kę do wyko­na­nia wyro­ku sądu I instan­cji i odpo­wie­dzi na nasze pyta­nia: 1. Kto w spół­ce zaj­mu­je się pro­mo­cją komu­ni­ka­cji miej­skiej? Ile osób, jakie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

W tym roku miasta wojewódzkie zadłużą się o 3,5 miliarda złotych

Fun­da­cja Wol­no­ści po raz kolej­ny prze­ana­li­zo­wa­ła Wie­lo­let­nie Pro­gno­zy Finan­so­we oraz pro­jek­ty budże­tu osiem­na­stu miast o sta­tu­sie woje­wódz­kim. Na tej pod­sta­wie porów­na­li­śmy kon­dy­cję finan­so­wą i stan zadłu­że­nia tych miast. Porów­na­nie doty­czy sta­nu z tego­rocz­nych pro­jek­tów budże­tów w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.