20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ile kosz­tu­je utrzy­ma­nie naszej szko­ły? Dla­cze­go pod­nie­sio­no opła­ty za wywóz śmie­ci? Kto zde­cy­do­wał o wyko­naw­cy remon­tu naszej uli­cy? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia może­my poznać dzię­ki pra­wu do infor­ma­cji. Dokład­nie 6 wrze­śnia 2001 roku Sejm uchwa­lił ustawę… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Petycja do Rady Miasta Lublin w sprawie procedowania zmian w budżecie miasta

Zło­ży­li­śmy pety­cję w inte­re­sie publicz­nym dot. spo­so­bu pro­ce­do­wa­nia na posie­dze­niach Rady Mia­sta popra­wek do budże­tu mia­sta Lublin. Sta­tut Mia­sta Lublin sta­no­wi, że „Mate­ria­ły doty­czą­ce zmia­ny budże­tu prze­sy­ła się rad­nym naj­póź­niej w 14 dniu przed ter­mi­nem sesji,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Teksty jednolite będą ogłaszane!

Zna­my już finał naszych pety­cji o wyda­nie przez Bia­łą Pod­la­skę, Chełm, Zamość i samo­rząd woje­wódz­twa tek­stów jed­no­li­tych swo­ich uchwał. 3:1 dla jaw­no­ści! (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Uwagi do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Celem pro­jek­tu usta­wy jest stwo­rze­nie sys­te­mu słu­żą­ce­go do skła­da­nia spra­woz­dań przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. War­to więc spoj­rzeć sze­rzej na obo­wiąz­ki spra­woz­daw­cze orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, funk­cjo­nu­ją­ce obec­nie: 1) Sto­wa­rzy­sze­nia i fun­da­cje zare­je­stro­wa­ne w KRS, mają obo­wią­zek co roku sporządzić,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Chełmski Budżet Obywatelski – źle się dzieje, mamy pomysły jak to naprawić

Zapo­zna­li­śmy się z oce­ną for­mal­ną pro­jek­tów zgło­szo­nych do Chełm­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Zamu­ro­wa­ło nas. Ten par­ty­cy­pa­cyj­ny pro­ces w Cheł­mie zmie­rza w abso­lut­nie złą stro­nę. Prze­ka­za­li­śmy Pre­zy­den­to­wi Cheł­ma Jaku­bo­wi Banasz­ko­wie nasze uwa­gi i reko­men­da­cje. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Siemiński

Sąd: rażące naruszenie prawa przez prezesa miejskiej spółki

Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy wyrok Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go, dot. skar­gi kasa­cyj­nej zło­żo­nej przez pre­ze­sa Lubel­skie­go Przed­się­bior­stwa Gospo­dar­ki Komu­nal­nej, na wyrok WSA w Lubli­nie z 2018 roku, dot. naszej skar­gi na bez­czyn­ność spół­ki. Spra­wa doty­czy­ła pyta­nia o udo­stęp­nie­nie umowy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Czy Fundacja Wolności chroni kompetencje nadzorcze Wojewody? Chcemy być uczestnikiem postepowania ws Górek Czechowskich

W ub. tygo­dniu otrzy­ma­li­śmy posta­no­wie­nie WSA w Lubli­nie dot. odmó­wie­nia dopusz­cze­nia Fun­da­cji Wol­no­ści do udzia­łu w cha­rak­te­rze uczest­ni­ka postę­po­wa­nia w spra­wie skar­gi Woje­wo­dy Lubel­skie­go na uchwa­łę Rady Mia­sta Lublin w spra­wie uchwa­le­nia Stu­dium uwa­run­ko­wań i kierunków… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Kongres Ruchów Miejskich w Lublinie. Warsztat dot. konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w Lublinie – aktywiści z Polski mają uwagi

W trak­cie Kon­gres Ruchów Miej­skich, któ­ry w ostat­ni week­end czerw­ca odby­wał się w Lubli­nie prze­pro­wa­dzi­li­śmy warsz­tat nt. ewa­lu­acji lubel­skich kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Akty­wi­ści mie­li spo­ro uwag. Prze­ka­za­li­śmy je lubel­skim urzęd­ni­kom. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *