Z wizytą w Łucku i Równem

W dniach od 10 do 16 mar­ca jeste­śmy na Ukra­inie. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty dla nowo­wy­bra­nych rad­nych samo­rzą­do­wych z regio­nu Wołyń­skie­go i Rówień­skie­go. Zaję­cia dzie­lą się na dwa blo­ki: sku­tecz­ność pra­cy rad­ne­go – nor­my praw­ne dobre prak­ty­ki z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Lech Sprawka

Wojewoda wezwał Radę Powiatu Radzyńskiego do wygaszenia mandatu jednego z radnych

Woje­wo­da Lubel­ski wezwał Radę Powia­tu Radzyń­skie­go do wyga­sze­nia man­da­tu jed­ne­go z rad­nych. To reak­cja na naszą skar­gę na dzia­łal­ność Rady Powia­tu Radzyń­skie­go w kwe­stii zanie­cha­nia wyga­sze­nia man­da­tu rad­ne­go Rady Powia­tu w Radzy­niu Pod­la­skim Jaro­sła­wa Ejsmon­ta. Po… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Więcej korzyści dla przekazujących 1% podatku

Publi­ku­je­my treść wnio­sku do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin oraz Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin. Doty­czy zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicz­ne­go. Od lute­go br. trwa okres roz­li­czeń podat­ko­wych. Urząd Mia­sta Lublin… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wolność słowa: odkupmy Dziennik Wschodni!

Sąd usta­no­wił likwi­da­to­ra spół­ki Cor­ner Media, wydaw­cy Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Zada­niem likwi­da­to­ra spół­ki jest jej sprze­daż, poprzez licy­ta­cję jej mająt­ku. Tym samym mamy szan­sę ura­to­wać jeden z czte­rech regio­nal­nych dzien­ni­ków w Pol­sce, któ­ry nie jest wła­sno­ścią Skarbu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Sąd: WFOŚIGW łamie prawo, Fundacja Wolności nie

4 lute­go 2021 roku Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny uznał, że Woje­wódz­ki Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej rażą­co naru­szył pra­wo. Wyrok jest efek­tem Naszej skar­gi, w któ­rej zarzu­ca­li­śmy insty­tu­cji bez­czyn­ność w zakre­sie udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej. Sąd nie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Tych drzew nie trzeba wycinać! (list otwarty do Prezydenta Lublina)

Przed­sta­wia­my treść listu otwar­te­go do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, pod­pi­sa­ne­go przez gru­pę lubel­skich spo­łecz­ni­ków. Doty­czy ochro­ny przed wycin­ką drzew w oko­li­cach Dwor­ca PKP. Auto­rzy listu wska­zu­ją, że co naj­mniej dwu­dzie­stu dużych drzew nie trze­ba w ogó­le wycinać.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rozlicz PIT-28 i przekaż 1% podatku

Z danych zebra­nych przez Fun­da­cję Wol­no­ści wyni­ka, że tyl­ko 47% podat­ni­ków podat­ku PIT-28 (tzw. ryczałt ewi­den­cjo­no­wa­ny) z obsza­ru I i III Urzę­du Skar­bo­we­go w Lubli­nie (mia­sta Lublin i Świd­nik oraz gmi­ny Meł­giew, Pia­ski, Ryb­cze­wi­ce, Traw­ni­ki) prze­ka­zu­je 1% podatku… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Marszałek powołał Komisję Antymobbingową. Czekamy na zgłoszenia pracowników

Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go powo­łał Komi­sję Anty­mob­bin­go­wą w zgło­szo­nej przez nas spra­wie. W związ­ku z tym zwra­ca­my się do pra­cow­ni­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go. Może­cie do nas zgło­sić wszel­kie uwa­gi, a my prze­ka­że­my je Komi­sji. Pro­si­my o prze­sy­ła­nie listów… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *