MRM Zamość

Na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Zamość

W dniu 13 kwiet­nia wzię­li­śmy udział w posie­dze­niu Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Zamość. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­li­śmy naszą orga­ni­za­cję oraz zapro­po­no­wa­li­śmy zor­ga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów dla mło­dzie­ży na jeden z kil­ku zapro­po­no­wa­nych tema­tów: pra­wo dostę­pu do infor­ma­cji, narzę­dzia wpły­wu mieszkańców… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Urząd Miasta zezwolił deweloperowi na wycięcie drzew, które były pod ochroną

Przy ul. Jutrzen­ki znaj­do­wał się chod­nik, wzdłuż, któ­re­go rosły licz­ne drze­wa. Trzy z nich – klo­ny i jesion, zosta­ły wpi­sa­ne do ochro­ny w pla­nie miej­sco­wym. Drzew tych nie moż­na było wyci­nać. Wyjąt­ko­wo wycię­cie było­by moż­li­we w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Urząd w końcu udostępnił koncepcję stadionu żużlowego

Po pół roku urząd ujaw­nił, nie­ak­tu­al­ną już kon­cep­cję sta­dio­nu przy Zyg­mun­tow­skich. Pro­jekt sta­dio­nu przy ul. Cukrow­ni­czej ma się od nie­go róż­nić m.in. par­kin­giem pod­ziem­nym czy obec­no­ścią cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne­go. Ujaw­nio­na doku­men­ta­cja wska­zu­je, że kon­cep­cja nie zosta­ła wykonania… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Współpracujemy ze studentami dziennikarstwa KUL

Roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Stu­den­tów Dzien­ni­kar­stwa na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. W ramach współ­pra­cy stu­den­ci będą uczyć się dzien­ni­kar­skie­go rze­mio­sła i anga­żo­wać w pra­ce redak­cji naszej gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. Pla­nu­je­my regu­lar­ne spo­tka­nia, oma­wia­nie wyda­rzeń pre­zen­to­wa­nych w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Urząd Miasta: kontrola nie jest potrzebna

Nie będzie kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki sprze­da­nej za 10% war­to­ści Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. Pre­zy­dent Lubli­na odmó­wił prze­pro­wa­dze­nia kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki, o co wnio­sko­wa­li­śmy. Pre­zy­dent Lubli­na za zgo­dą Rady Mia­sta sprze­dał w 2014 roku dział­kę na rogu ulic Dożynkowej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Lublin solidarny z Ukrainą

Dzi­siaj Rada Mia­sta Lublin przy­ję­ła sta­no­wi­sko, w któ­rym wyra­ża soli­dar­ność z Ukra­iną. Kate­ry­na Nikit­chuk, ukra­iń­ska rad­na Szpa­niw­skiej Gro­ma­dy, uczest­nicz­ka nasze­go pro­jek­tu wymia­ny doświad­czeń „Oby­wa­tel­ski rad­ny w ukra­iń­skiej gro­ma­dzie” zabra­ła głos na dzi­siej­szym posie­dze­niu Rady Mia­sta Lublin.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

#Możnamniej: koszty poboru podatku od nieruchomości

Kosz­ty wysył­ki decy­zji podat­ko­wych w tym roku wynio­są ponad 1,5 mln zł (w kolej­nych latach pew­nie wię­cej). Naszym zda­niem czę­ści tych kosz­tów moż­na unik­nąć. Mamy kon­kret­ny pomysł i nie zawa­ha­my się go ujaw­nić. Wystar­czy zachę­cić mieszkańców… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Dewelowatch: Zgłoś do nas problem z zagospodarowaniem przestrzennym

Wczo­raj spo­tka­li­śmy się z gru­pą miesz­kań­ców jed­nej z lubel­skich dziel­nic. Skar­ży­li się na nie­rów­ne trak­to­wa­nie miesz­kań­ców i dewe­lo­pe­rów przez lubel­skich urzęd­ni­ków. Przy uli­cy, przy któ­rej miesz­ka­ją jest wyłącz­nie zabu­do­wa jed­no­ro­dzin­na. Jed­nej z miesz­ka­nek Urząd Mia­sta odmówił… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.