Usprawiedliwienia radnych

Radni w Lublinie powinni mieć potrącaną dietę za nieobecność

Rad­ni w Lubli­nie powin­ni mieć potrą­ca­ną die­tę za nie­obec­ność. Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Rady Mia­sta Lublin w spra­wie zmia­ny uchwa­ły dot. wypła­ty diet miej­skim rad­nym. Naszym zda­niem rad­ni nie­słusz­nie otrzy­mu­ją die­tę w mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści w przy­pad­kach, gdy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Składamy petycję o podwyżkę diet w Radach Dzielnic

Zło­ży­li­śmy pety­cję do Rady Mia­sta Lublin, w któ­rej wnio­sku­je­my o pod­wyż­sze­nie kwot diet wypła­ca­nych człon­kom Rad Dziel­nic o 50%. Skła­dam pety­cję w inte­re­sie publicz­nym, w spra­wie zmia­ny uchwa­ły nr 184/V/2019 Rady Mia­sta Lublin z dnia 28 marca… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Apelujemy o zmianę zasad wyboru przedstawicieli do RDPP WL

fot. Rada Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Woje­wódz­twa Lubel­skie­go Rada dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go to gro­no dorad­cze, któ­re­go rolą jest kon­sul­to­wa­nie i opi­nio­wa­nie doku­men­tów dla potrzeb orga­nu jed­nost­ki admi­ni­stra­cyj­nej, przy któ­rej dzia­ła. Zarząd Woje­wódz­twa Lubelskiego… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Krzysztof Kowalik i Krzysztof Jakubowski fot. Radosław Grudzień

Stoimy po jasnej stronie jawności

Ponad tydzień temu napi­sa­li­śmy do redak­to­ra naczel­ne­go Dzien­ni­ka Wschod­nie­go oraz auto­ra arty­ku­łu „Ciem­na stro­na bojow­ni­ków o jaw­ność” z proś­bą o publi­ka­cję poniż­sze­go tek­stu, w któ­rym wyja­śnia­my, jaka jest rola eks­per­tów w NIW oraz ujaw­nia­my inne pola… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Radny powiatu radzyńskiego złożył mandat. Mieliśmy rację

We wrze­śniu 2020 roku napi­sa­li­śmy do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tu rad­ne­go powia­tu radzyń­skie­go, Jaro­sła­wa Ejsmon­ta. Rad­ny jest Pre­ze­sem Przed­się­bior­stwa Usług Komu­nal­nych w Radzy­niu Pod­la­skim, spół­ki komu­nal­nej, któ­ra pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą z wyko­rzy­sta­niem mie­nia powiatu.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Młodzieżowa Rada Miasta Chełm

Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Chełm

W pią­tek popo­łu­dniu spo­tka­li­śmy się z ucznia­mi i uczen­ni­ca­mi Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy zaję­cia nt. praw oby­wa­tel­skich, w tym pra­wa do infor­ma­cji, pety­cji, wnio­sków oraz budże­tu oby­wa­tel­skie­go (Rada Mia­sta CHełm w grud­niu roz­pa­trzy­ła pozy­tyw­nie nasza… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Sąd przyznaje rację Fundacji ws. Instytutu Stomatologii

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny przy­znał rację Fun­da­cji Wol­no­ści. To kolej­na prze­gra­na dewe­lo­pe­ra w wal­ce o zabu­do­wę dział­ki po Insty­tu­cie Sto­ma­to­lo­gii. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Podsumowanie rejestracji kandydatów i kandydatek do rad dzielnic w Lublinie

Fun­da­cja Wol­no­ści prze­ana­li­zo­wa­ła dane dot. zgło­szo­nych kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów w wybo­rach do rad dziel­nic w Lubli­nie, pla­no­wa­nych na 5 mar­ca br. Tyl­ko 560 chęt­nych do pra­cy w radach dziel­nic Miej­ska Komi­sja Wybor­cza zare­je­stro­wa­ła 560 kan­dy­da­tów i… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.