Sąd: PiS ma ujawnić umowę

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie przy­znał nam rację i naka­zał udo­stęp­nić tre­ści umów na wyna­jem biur w Lubli­nie, jakie zawar­ło Pra­wo i Spra­wie­dli­wość. Par­tia ma też zwró­cić nam 100 zł kosz­tów sądo­wych. Wnio­sek o infor­ma­cję publicz­ną złożyliśmy… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Badanie Aktywności Radnych Miasta Lublin 2018–2023

Przed­sta­wia­my wyni­ki Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych Mia­sta Lublin, uwzględ­nia­ją­cy okres od począt­ku kaden­cji (listo­pad 2018) do koń­ca sierp­nia 2023 roku. Pod uwa­gę wzię­li­śmy rad­nych, któ­rzy zasia­da­li w radzie od począt­ku kaden­cji. Zli­czy­li­śmy dane z 51 sesji Rady… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Najaktywniejsi w Radzie Miasta Biała Podlaska

Przed­sta­wia­my wyni­ki Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska, uwzględ­nia­ją­cy okres od począt­ku kaden­cji (listo­pad 2018) do koń­ca sierp­nia 2023 roku. Pod uwa­gę wzię­li­śmy rad­nych, któ­rzy zasia­da­li w radzie od począt­ku kaden­cji. Zli­czy­li­śmy dane z 54 sesji… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Garaż i usługi w parku Jana Pawła II – nasze wątpliwości

Spół­ka Glo­bal Rent ma już pozwo­le­nie na budo­wę w wąwo­zie Czu­by. Ma tam powstać budy­nek gara­żo­wy oraz usłu­go­wy. Inwe­sty­cja budzi sprze­ciw lokal­nej spo­łecz­no­ści. Przyj­rze­li­śmy się całej inwe­sty­cji i mamy wąt­pli­wo­ści, czy taka inwe­sty­cja powin­na tam powstać.… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Od nowego roku będzie podwyżka diet w Radach Dzielnic

Pre­zy­dent Lubli­na pro­po­nu­je pod­wyż­ki diet dla człon­ków Rad Dziel­nic. To efekt naszej pety­cji w tej samej spra­wie, któ­rą zło­ży­li­śmy wio­sną br. Obec­nie die­ty w Radach Dziel­nic otrzy­mu­ją: Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du (912 zł), Prze­wod­ni­czą­cy Rady (411 zł), Sekretarz… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Ile ze swoich przedwyborczych obietnic zrealizował Paweł Maj, Prezydent Puław?

„Boga­te Puła­wy”, „Przy­ja­zna Admi­ni­stra­cja” – to nie­któ­re z haseł wybor­czych obec­ne­go pre­zy­den­ta Puław z kam­pa­nii wybor­czej z 2018 roku. Spraw­dzi­li­śmy, w jakim stop­niu Paweł Maj zre­ali­zo­wał swo­je przed­wy­bor­cze obiet­ni­ce. Obiet­ni­ce Paw­ła Maja zaczerp­nę­li­śmy z jego programu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Skąd się wzięły bloki na ul. Dereckiego?

Jesz­cze parę lat temu pomię­dzy ul. Kon­cer­to­wą a ul. Derec­kie­go były pola. Dziś teren ten jest szczel­nie zabu­do­wa­ny przez blo­ki. Nie było­by to moż­li­we bez pierw­szej pozy­tyw­nej decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, któ­ra zosta­ła wyda­na w 2014… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Raport: dostępność do mediów dla nowej zabudowy

Pyta­nie badaw­cze Czy stu­dium prze­wi­dzia­ło wystar­cza­ją­ce zaopa­trze­nia w media tere­nów pla­no­wa­nych pod nową zabu­do­wę miesz­ka­nio­wą wie­lo­ro­dzin­ną? Czy zapi­sy te są zbież­ne z inny­mi doku­men­ta­mi? Ana­li­za danych Ana­li­zie pod­da­no przed­sta­wio­ne w stu­dium kie­run­ków uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zagospodarowania… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.