Zobacz inne projekty:

Niezależny watchdog w lubelskim

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2023 – 31 mar­ca 2024
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 40 000 zł.

Umo­wa dotacji

Treść wnio­sku

Spra­woz­da­nie finansowe

Spra­woz­da­nie merytoryczne

Opis:

Pro­wa­dzi­li­śmy moni­to­ring „pre­kam­pa­nii” i kam­pa­nii wybor­czej samo­rzą­do­wej oraz par­la­men­tar­nej (na co osta­tecz­nie pozy­ska­li­śmy też inny grant).

Jesie­nią obser­wo­wa­li­śmy prze­strzeń publicz­ną na tere­nie Lubli­na. Przy pomo­cy 2 wolon­ta­riu­szy wyko­na­li­śmy 207 foto­gra­fii róż­nych mate­ria­łów wybor­czych (głów­nie bane­rów i bil­l­bo­ar­dów, nie­któ­re mate­ria­ły po kil­ka zdjęć) Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy i zgło­si­li­śmy 115 bane­rów wybor­czych, posta­wio­nych w pasie dro­go­wym bez zgo­dy urzę­du mia­sta. Dwa wykro­cze­nia zgło­si­li­śmy na poli­cję (nie dopa­trzy­ła się zła­ma­nia prawa).

Oso­by zatrud­nio­ne przy reali­za­cji ini­cja­ty­wy współ­pra­co­wa­ły z dzien­ni­ka­rza­mi, piszą­cy­mi na por­ta­lu jawnylublin.pl, np. w pozy­ska­niu infor­ma­cji publicz­nych i ana­li­zie danych. Dzię­ki tej współ­pra­cy mogło powstać wię­cej tek­stów na por­ta­lu oraz były peł­niej­sze w infor­ma­cje i dane. Np. wysła­li­śmy zapy­ta­nia o infor­ma­cję publicz­ną do sze­ściu spół­ek skar­bu pań­stwa, aby usta­lić kto i jakie wyda­rze­nia spon­so­ro­wał. W efek­cie tyl­ko jed­nak udo­stęp­ni­ła infor­ma­cję (bez poda­nia kwot) a z kil­ko­ma z nich mie­li­śmy spra­wy sądowe.

Opra­co­wa­li­śmy lubel­ski latar­nik wybor­czy, któ­ry słu­żył porów­na­niu poglą­dów kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta Lubli­na. Nie­ste­ty, mimo wie­lu sta­rań, urzę­du­ją­cy pre­zy­dent nie udzie­lił odpo­wie­dzi, co było pro­ble­ma­tycz­ne, bo nie­któ­rzy zarzu­ca­li, że latar­nik nie ma sen­su bez odpo­wie­dzi aktu­al­ne­go pre­zy­den­ta i głów­ne­go kan­dy­da­ta. Wzię­li­śmy udział w deba­cie eks­per­tów nt. wybo­rów samo­rzą­do­wych.

Poza wybo­ra­mi, oso­by zatrud­nio­ne dzię­ki fun­du­szo­wi zaj­mo­wa­ły się kon­tro­lą oby­wa­tel­ską i wspie­ra­niem miesz­kań­ców, któ­rzy się do nas zgła­sza­li z pro­ble­ma­mi, np. miesz­kań­cy uli­cy Kar­me­lic­kiej, któ­rzy są prze­ciw­ni posta­wie­niu wie­żow­ca przy ich uli­cy (pomo­gli­śmy im wygrać w Samo­rzą­do­wym Kole­gium Odwoławczym).

W zakre­sie moni­to­rin­gu pro­ce­su wybor­cze­go współ­pra­co­wa­li­śmy m. in. z Fun­da­cją Odpo­wie­dzial­na Poli­ty­ka, Sie­cią Oby­wa­tel­ską Watch­dog Pol­ska. Uczest­ni­czy­li­śmy w spo­tka­niach (onli­ne) gru­py orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych ”Oby­wa­te­le w wybo­rach”, zaj­mu­ją­cych się wybo­ra­mi i kam­pa­nią wyborczą.

Kosz­ty zastęp­stwa pro­ce­so­we­go w 5 spra­wach sądo­wych zwią­za­nych z dostę­pem do infor­ma­cji publicz­nej. Dzię­ki dota­cji sfi­nan­so­wa­li­śmy pomoc praw­ni­ka, któ­ry pomógł nam w spra­wach szcze­gól­nie dla nas ważnych:
1. Spra­wa dot. tre­ści wnio­sków dofi­nan­so­wa­nych przez Woje­wo­dę Lubel­skie­go w ramach pro­gra­mu „Razem bez­piecz­niej”. Wnio­sek zło­ży­li­śmy do kil­ku woje­wo­dów, spo­śród któ­rych część bez pro­ble­mu udzie­li­ła odpowiedzi.
2. Stu­dium wyko­nal­no­ści dla dwor­ca metro­po­li­tal­ne­go z Urzę­dem Mia­sta Lublin. W stu­dium były zało­że­nia zwią­za­ne z wnio­skiem o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków UE (to naj­więk­sze dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków UE w histo­rii Lubli­na), któ­rych nie może­my zwe­ry­fi­ko­wać, bo urząd mia­sta nie chce udo­stęp­nić tego dokumentu.
3. O pro­wa­dzo­ne reje­stry i ewi­den­cje z Muzeum Naro­do­wym w Lubli­nie. Pań­stwo­we muzeum utrud­nia nam dostęp do jakich­kol­wiek infor­ma­cji. Po naszym wnio­sku z BIPu usu­nię­to infor­ma­cję o pro­wa­dzo­nych rejestrach.
4. Wyna­gro­dze­nie za wystę­py w tele­wi­zji latach 2019–2023 eks­per­tów: Robert Dere­wen­da, Marian Kowal­ski oraz Mie­czy­sław Ryba z TVP. To lokal­ni poli­ty­cy PiS z Lubli­na. Wnio­sek zło­ży­li­śmy po tym, jak poli­ty­cy KO ujaw­ni­li, że TVP pła­ci­ła za wystę­py w tele­wi­zji. Nam pań­stwo­wa spół­ka odmó­wi­ła informacji.
5. O umo­wy spon­so­rin­gu z Tota­li­za­to­rem Spor­to­wym. Według naszych usta­leń, spół­ki skar­bu pań­stwa finan­so­wa­ły w ub. roku serię kon­cer­tów w kościo­łach, na któ­rych pro­mo­wał się Ryszard Madziar, bli­ski współ­pra­cow­nik Jaska Sasi­na (Mini­stra Akty­wów Pań­stwo­wych), któ­ry kan­dy­do­wał do Sejmu.

Przy reali­za­cji powyż­szych spraw współ­pra­co­wa­li­śmy z mec. Bar­to­szem Wil­kiem, rad­cą praw­nym, auto­rem ksią­żek o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, w prze­szło­ści człon­kiem Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Polska.

Kupi­li­śmy smart­fon do pro­wa­dze­nia trans­mi­sji live oraz do robie­nia zdjęć. Do tej pory wyko­na­li­śmy nim ok. 200 zdjęć (głów­nie z samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej). Zdję­cia wyko­rzy­stu­je­my do naszych dzia­łań oraz publi­ku­je­my w mediach spo­łecz­no­ścio­wych fun­da­cji i por­ta­lu Jaw­ny Lublin.

Ze środ­ków z gran­tu sfi­nan­so­wa­li­śmy ok. poło­wę kosz­tów utrzy­ma­nia biu­ra, w tym głów­nie opła­ty za czynsz, gaz, prąd, tele­fo­ny, inter­net. Dzię­ki temu mogli­śmy pra­co­wać w kom­for­to­wych warun­kach. Z biu­ra na co dzień korzy­sta­ją pra­cow­ni­cy, ale rów­nież wolon­ta­riu­sze (gru­pa senio­rów, któ­ra ma spo­tka­nia ok. dwa razy w mie­sią­cu a co tydzień odby­wa się spo­tka­nie gru­py stu­den­tów, któ­ra opra­co­wu­je prze­gląd tygo­dnia naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w Lubli­nie – dzia­ła­nia roz­po­czę­te w 2022 roku dzię­ki dota­cji z Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go i nadal kon­ty­nu­owa­ne) i interesariusze.

Zre­ali­zo­wa­li­śmy tez kam­pa­nię fun­dra­isin­go­wą, zachę­ca­ją­cą do wspie­ra­nia finan­so­we­go naszych dzia­łań oraz prze­ka­za­nia 1,5% podat­ku na rzecz Fun­da­cji Wol­no­ści i pro­wa­dzo­ne­go przez nas por­ta­lu jawnylublin.pl. W ramach tych dzia­łań opublikowaliśmy:
– rekla­mę gra­ficz­na na fb dot. wpła­ty daro­wi­zny na Jaw­ny Lublin (21 525 wyświetleń),
– wideo na fb nt. 1,5% podat­ku (27 350 wyświetleń),
– rekla­mę gra­ficz­na na fb nt. 1,5% podat­ku (17 397 wyświetleń),

Ini­cja­ty­wę wspie­ra Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska i Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wujca