Zobacz inne projekty:

Niezależny watchdog w lubelskim

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2023 – 31 mar­ca 2024
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 40 000 zł.

Umo­wa dotacji

Treść wnio­sku

 

Opis:

Chce­my zająć się moni­to­rin­giem wybo­rów par­la­men­tar­nych i samo­rzą­do­wych – pod­su­mo­wa­niem mija­ją­cej kaden­cji i reali­za­cją obiet­nic przed­wy­bor­czych, moni­to­rin­giem kam­pa­nii, reago­wa­niem na zgło­sze­nia od miesz­kań­ców dot. nie­pra­wi­dło­wo­ści (sza­cu­je­my, że otrzy­ma­my kil­ka­dzie­siąt zgło­szeń dot. nie­pra­wi­dło­wo­ści pod­czas wybo­rów), zgła­sza­niem uza­sad­nio­nych podej­rzeń wykro­czeń na poli­cję i do komi­sa­rzy wybor­czych. Podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia będzie­my rapor­to­wać na naszych stro­nach i w mediach spo­łecz­no­ścio­wych a na zakoń­cze­nie przy­go­tu­je­my raport, któ­ry będzie­my pro­mo­wać oraz wyko­rzy­sta­my do dzia­łań rzecz­ni­czych po wybo­rach. Będzie­my też współ­pra­co­wać z inny­mi ngo, zaj­mu­ją­cy­mi się moni­to­rin­giem pro­ce­su wyborczego.

5 spraw sądo­wych o dostęp do infor­ma­cji (kosz­ty zastępstw pro­ce­so­wych) – spra­wy szcze­gól­nie trud­ne (wyma­ga­ją­ce pomo­cy praw­ni­ka), o klu­czo­wym zna­cze­niu dla nas, mają­ce szan­se zmie­nić linię orzecz­ni­czą sądów.

Zaku­pio­ny smart­fon będzie słu­żył do robie­nia zdjęć na potrze­by fun­da­cji i por­ta­lu jawnylublin.pl oraz trans­mi­sji wideo (zwłasz­cza w zw. z par­la­men­tar­ną i samo­rzą­do­wą kam­pa­nią wybor­czą). Dzię­ki zaku­po­wi będzie­my publi­ko­wać wię­cej trans­mi­sji i fil­mów oraz będą lep­szej jakości.

Utrzy­ma­nie dotych­cza­so­we­go biu­ra, w któ­rym będzie­my przyj­mo­wać miesz­kań­ców, orga­ni­zo­wać spo­tka­nia, pra­co­wać z wolon­ta­riu­sza­mi. Obec­nie w biu­rze co 2 tyg. spo­ty­ka się gru­pa senio­rów, 2 razy w tygo­dniu stu­den­ci, od mar­ca przyj­mu­je­my dwie oso­by na prak­ty­ki stu­denc­kie, co tydzień odpra­wy dla pra­cow­ni­ków i wolon­ta­riu­szy, nie­re­gu­lar­nie orga­ni­zu­je­my inne spotkania.

Chce­my prze­pro­wa­dzić inter­ne­to­wą kam­pa­nię fun­dra­isin­go­wą, zachę­ca­ją­cą do wspar­cia finan­so­we­go naszej dzia­łal­no­ści (kosz­ty wyświe­tla­nia reklam na fb, youtu­be, google). Szcze­gól­nie zale­ży nam na pozy­ska­niu sta­łych dar­czyń­ców oraz osób prze­ka­zu­ją­cych 1,5% podatku.

Ini­cja­ty­wę wspie­ra Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska i Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wujca