O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

 

PL

Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście. Spraw­dza­my czy urzęd­ni­cy sen­sow­nie wyda­ją nasze pie­nią­dze. Dzię­ki nam miesz­kań­cy dziel­ni­cy Rury sko­rzy­sta­li z budże­tu oby­wa­tel­skie­go – teraz budżet oby­wa­tel­ski jest w całym mie­ście. Dopro­wa­dzi­li­śmy do powsta­nia reje­stru miej­skich wydat­ków, dzię­ki któ­re­mu Lubli­nia­nie mogą spraw­dzić ile ich kosz­to­wa­ła budo­wa base­nu olim­pij­skie­go, kon­cert Bud­ki Sufle­ra czy remont osie­dlo­wej drogi.

EN

Fun­da­cja Wol­no­ści (Fre­edom Foun­da­tion) is a watch­dog orga­ni­za­tion from Lublin, Eastern Poland. Its mis­sion is chec­king of spen­ding money by local govern­ment – for exam­ple for media adver­ti­sing. Fun­da­cja Wol­no­ści checks whe­ther offi­cials have sen­si­bly spend the public money. With this foun­da­tion, resi­dents of Lublin have bene­fi­ted from the civil bud­get. Fun­da­cja Wol­no­ści led to the cre­ation of the regi­ster of muni­ci­pal spen­ding of Lublin city, so that people can see how much they cost struc­tu­re of the Olym­pic pool or reno­va­tion of housing esta­te roads.

Fundacja to Ludzie

Od same­go począt­ku nasta­wie­ni jeste­śmy na rozwój

40 wygranych spraw sądowych o dostęp do informacji publicznej

70 zgłoszeń od mieszkańców rocznie

Ponad 300 wystąpień w mediach

Kamienie milowe

Od naro­dzin Fun­da­cji wie­le się wyda­rzy­ło. Mamy czym się chwalić!

2016

8 grudnia 2017

Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści – Krzysz­tof Jaku­bow­ski, wybra­ny Czło­wie­kiem Roku przez kapi­tu­łę kon­kur­su Dzien­ni­ka Wschodniego.

2015

12 sierpnia 2015

W ramach publicz­nej zbiór­ki zebra­li­śmy 1500 zł na wysta­wę pre­zen­tu­ją­cą reje­stry umów urzę­du mia­sta i marszałkowskiego. 

2014

1 sierpnia 2014

Na stro­nie mia­sta Lublin opu­bli­ko­wa­no rejestr zawie­ra­nych umów. Był to efekt naszych starań.

2013

 

8 sierpnia 2013

Fun­da­cja Wol­no­ści jest człon­kiem Związ­ku Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych.

 

2013

Zosta­li­śmy wyróż­nie­ni za naszą pra­cę przezFun­da­cję Bato­re­go i orga­ni­za­to­rów akcji Masz Głos, Masz Wybór.

2012

 

3 Sierpnia 2012

Fun­da­cja Wol­no­ści roz­po­czy­na swo­ją działalność.