O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa
i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej,
w inte­re­sie obywateli.

 

PL

Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście. Spraw­dza­my czy urzęd­ni­cy sen­sow­nie wyda­ją nasze pie­nią­dze. Dzię­ki nam miesz­kań­cy dziel­ni­cy Rury sko­rzy­sta­li z budże­tu oby­wa­tel­skie­go – teraz budżet oby­wa­tel­ski jest w całym mie­ście. Dopro­wa­dzi­li­śmy do powsta­nia reje­stru miej­skich wydat­ków, dzię­ki któ­re­mu Lubli­nia­nie mogą spraw­dzić ile ich kosz­to­wa­ła budo­wa base­nu olim­pij­skie­go, kon­cert Bud­ki Sufle­ra czy remont osie­dlo­wej drogi.

EN

Fun­da­cja Wol­no­ści (Fre­edom Foun­da­tion) is a watch­dog orga­ni­za­tion from Lublin, Eastern Poland. Its mis­sion is chec­king of spen­ding money by local govern­ment – for exam­ple for media adver­ti­sing. Fun­da­cja Wol­no­ści checks whe­ther offi­cials have sen­si­bly spend the public money. With this foun­da­tion, resi­dents of Lublin have bene­fi­ted from the civil bud­get. Fun­da­cja Wol­no­ści led to the cre­ation of the regi­ster of muni­ci­pal spen­ding of Lublin city, so that people can see how much they cost struc­tu­re of the Olym­pic pool or reno­va­tion of housing esta­te roads.

Fundacja to Ludzie

Od same­go począt­ku nasta­wie­ni jeste­śmy na rozwój

15 zrealizowanych projektów

70 zgłoszeń od mieszkańców rocznie

Ponad 200 wystąpień w mediach

Kamienie milowe

Od naro­dzin Fun­da­cji wie­le się wyda­rzy­ło. Mamy czym się chwalić!

2016

9 marca 2016

Po naszej skar­dze Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie naka­zał wła­dzom mia­sta ujaw­nić tre­ści opi­nii praw­nych dot. radnych.

2015

12 sierpnia 2015

W ramach publicz­nej zbiór­ki zebra­li­śmy 1500 zł na wysta­wę pre­zen­tu­ją­cą reje­stry umów urzę­du mia­sta i marszałkowskiego. 

2014

1 sierpnia 2014

Na stro­nie mia­sta Lublin opu­bli­ko­wa­no rejestr zawie­ra­nych umów. Był to efekt naszych starań.

2013

 

8 sierpnia 2013

Fun­da­cja Wol­no­ści jest człon­kiem Związ­ku Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych.

 

2013

Zosta­li­śmy wyróż­nie­ni za naszą pra­cę przezFun­da­cję Bato­re­go i orga­ni­za­to­rów akcji Masz Głos, Masz Wybór.

2012

 

3 Sierpnia 2012

Fun­da­cja Wol­no­ści roz­po­czy­na swo­ją działalność.