Krzysztof Jakubowski

Krzysztof Jakubowski

Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS oraz Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go (2009). W latach 2009–2011 prze­wod­ni­czą­cy Rady Osie­dla Aka­de­mic­kie­go UMCS. Sty­pen­dy­sta Fun­da­cji Lesła­wa A. Pagi. Czło­nek Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin (2014–2016). Eks­pert w zakre­sie par­ty­cy­pa­cji oby­wa­tel­skiej i straż­nic­twa. Czło­wiek Roku 2017 wg Kapi­tu­ły kon­kur­su Dzien­ni­ka Wschod­nie­go.

What clients say

See all testimonials