Krzysztof Jakubowski

Krzysztof Jakubowski

Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS w Lubli­nie, Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz Pro­men­go edy­cja 2019 (Pro­gram Mena­dże­ro­wie NGO). Sty­pen­dy­sta Fun­da­cji im. Lesła­wa A. Pagi. Dzia­łacz poza­rzą­do­wy. Fun­da­tor, pre­zes oraz fun­dra­iser Fun­da­cji Wol­no­ści. Autor publi­ka­cji o współ­udzia­le oby­wa­te­li w decy­do­wa­niu o spra­wach lokal­nych. Czło­wiek Roku 2017 wg Kapi­tu­ły kon­kur­su Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Czło­nek Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Polska.

What clients say

See all testimonials