Siła Prawdy

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 grud­nia 2023 – 30 kwiet­nia 2024

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pol­sko Ame­ry­kań­ska Fun­da­cja Wol­no­ści oraz Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji w ramach pro­gra­mu Wspie­ra­my Ukra­inę (edy­cja jesień 2023). Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 39 497,50 zł.

Opis:

Celem pro­jek­tu jest wzmoc­nie­nie współ­pra­cy z nie­za­leż­ny­mi media­mi lokal­ny­mi na Woły­niu, poprzez wspól­ną wery­fi­ka­cję dez­in­for­ma­cji i fake new­sów nt. sytu­acji uchodź­ców w Pol­sce i sytu­acji w Ukra­inie. W tym celu prze­pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie w Łuc­ki, będzie­my wspól­nie wery­fi­ko­wać podej­rza­ne tre­ści a w dal­szej czę­ści pro­jek­tu zapro­si­my na tydzień do Pol­ski dwo­je dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy na miej­scu będą mogli wyko­ny­wać swo­ją pra­cę dzien­ni­kar­ską i wery­fi­ko­wać infor­ma­cje nt. sytu­acji uchodź­ców z Ukrainy.

Arty­ku­ły, któ­re powsta­ną w ramach pro­jek­tu będą publi­ko­wa­ne na stro­nach internetowych:

https://jawnylublin.pl