Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia 2023 – 30 listo­pa­da 2023

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 14 999,91 euro.

Celem pro­jek­tu było wspar­cie nie­za­leż­ne­go dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go w Lubli­nie. Został on zre­ali­zo­wa­ny dzię­ki zatrud­nie­niu do pra­cy w por­ta­lu jawnylublin.pl dzien­ni­kar­ki Agniesz­ki Mazuś.

Reali­za­cja pro­jek­tu pozwo­li­ła odbu­do­wać nie­za­leż­ne dzien­ni­kar­stwo śled­cze w Lubli­nie. W ramach pro­jek­tu powsta­ło 120 tek­stów dzien­ni­kar­skich, w tym wyma­ga­ją­cych zebra­nia i ana­li­zy danych oraz prze­pro­wa­dze­nia śledztw dzien­ni­kar­skich. Pro­jekt przy­czy­nił się do znacz­ne­go roz­wo­ju por­ta­lu jawnylublin.pl, zarów­no pod wzglę­dem zwięk­sze­nia roz­po­zna­wal­no­ści, zasię­gów jak i pozy­ska­niem nowych, regu­lar­nych darczyńców.

Dużo pra­cy redak­cja mia­ła w okre­sie kam­pa­nii wybor­czej, w któ­rej nie tyl­ko infor­mo­wa­li­śmy o kan­dy­da­tach, ale też przy­glą­da­li­śmy się ich dzia­ła­niom i opi­sy­wa­li­śmy nie­pra­wi­dło­wo­ści, np. w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia zaso­bów publicz­nych do finan­so­wa­nia kam­pa­nii. Wie­le naszych tek­stów było cyto­wa­nych przez ogól­no­pol­skie media.

Wzmian­ki w mediach:

Zwol­nie­ni przez dewe­lo­pe­ra, zatrud­nie­ni w fun­da­cji. „To waż­ne, żeby poma­gać” Radio TOK.FM,

Wolne media w Lublinie

Sukces naszego portalu JawnyLublin.pl

Z dumą może­my ogło­sić, że nasz por­tal jawnylublin.pl cie­szy się coraz więk­szym uzna­niem opi­nii publicz­nej i powo­dze­niem wśród czy­tel­ni­ków. W… 
CONTINUE READING 
Agnieszka Mazuś i Krzysztof Wiejak

Zwolnieni przez dewelopera, zatrudnieni w Fundacji Wolności

Zwol­nie­ni kil­ka mie­się­cy temu z Dzien­ni­ka Wschod­nie­go po prze­ję­ciu gaze­ty przez dewe­lo­pe­ra Agniesz­ka Mazuś i Krzysz­tof Wie­jak wró­ci­li do pracy… 
CONTINUE READING 

Aktualności

View all projects