Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 kwiet­nia 2023 – 30 listo­pa­da 2023

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 14 999,91 euro.

 

Opis:

Celem pro­jek­tu jest wspar­cie nie­za­leż­ne­go dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go w Lubli­nie. Od kil­ku mie­się­cy trwa roz­kład lokal­nych mediów: jed­na gaze­ta zmie­nia­ła wła­ści­cie­la, któ­ry od razu zwol­nił trój­kę dzien­ni­ka­rzy, inna gaze­ta zapo­wie­dzia­ła, że prze­sta­nie się uka­zy­wać dru­kiem a w mediach huczy o cen­zu­rze na tek­sty nie­przy­chyl­ne PIS w gaze­cie nale­żą­cej do Orlenu.

Reali­za­cja pro­jek­tu pozwo­li odbu­do­wać nie­za­leż­ne dzien­ni­kar­stwo lokal­ne w Lubli­nie. Zatrud­ni­my jed­ne­go ze zwol­nio­nych dzien­ni­ka­rzy, któ­ry zaj­mie się patrze­niem na ręce lokal­nym politykom.

Ele­men­tem pro­jek­tu jest moni­to­ring pre­kam­pa­nii i kam­pa­nii wybor­czej do par­la­men­tu, któ­ra odbę­dzie się w przy­szłym roku. Wresz­cie – reali­za­cja pro­jek­tu przy­czy­ni się do wzmoc­nie­nia nie­za­leż­ne­go dzien­ni­kar­stwa lokal­ne­go poprzez pozy­ska­nie regu­lar­ne­go, poza­gran­to­we­go wspar­cia dla por­ta­lu jawnylublin.pl.

Tema­ty, któ­re na łamach Jaw­ne­go Lubli­na będą poru­sza­ne, były dotych­czas poru­sza­ne w innych mediach, jed­nak teraz nie są już poru­sza­ne. Głów­ny­mi tema­ta­mi będą:
– racjo­nal­ność wydat­ko­wa­nia pie­nię­dzy publicznych,
– nie­pra­wi­dło­wo­ści w urzędach,
– kon­tro­wer­sje zwią­za­ne z deweloperami,
– kon­tro­wer­syj­ne decy­zje zwią­za­ne z nisz­cze­niem zieleni,
– nad­uży­wa­nie publicz­nych zaso­bów w celu pro­wa­dze­nia kam­pa­nii wyborczej.

Wolne media w Lublinie

Aktualności

View all projects