Dewelowatch

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 30 wrze­śnia 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram „Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy”
Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 66 000 euro

Opis:

Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny w Lubli­nie. Pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu moni­to­rin­gu inwe­sty­cji dewe­lo­per­skich i zależ­no­ści mię­dzy dewe­lo­pe­ra­mi i urzę­dem mia­sta. Dzia­ła­nie to obej­mie wie­le płasz­czyzn i ma odpo­wie­dzieć na pyta­nie: czy dewe­lo­pe­rzy są lepiej trak­to­wa­ni? Z jed­nej stro­ny moni­to­ring obej­mie prze­szłe inwe­sty­cje, z dru­giej będzie pole­gał na bie­żą­cym moni­to­rin­gu podej­mo­wa­nych inwe­sty­cji. Pro­jekt wska­że na sys­te­mo­we luki lub błę­dy pro­ce­du­ral­ne w pra­cy urzędu.

Kolej­nym z dzia­łań jest wspar­cie miesz­kań­ców w nie­rów­nej wal­ce z dewe­lo­pe­ra­mi, a czę­sto tak­że urzęd­ni­ka­mi. Miesz­kań­cy nie są wypo­sa­że­ni w wie­dzę, umie­jęt­no­ści czy kan­ce­la­rie praw­ne. Nie mogą więc na rów­ni brać udzia­łu w pro­ce­du­rach admi­ni­stra­cyj­nych czy nawet kon­sul­ta­cyj­nych. Fun­da­cja będzie dla nich wspar­ciem w tym zakre­sie, jed­nak to miesz­kań­cy nabę­dą wie­dzę przez doświad­cze­nie i będą działać.

Po zakoń­cze­niu moni­to­rin­gu prze­pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia rzecz­ni­cze w celu popra­wy przej­rzy­sto­ści dzia­ła­nia urzę­du w zakre­sie spraw oko­­ło­­bu­­do­w­la­­nych-dewe­­lo­­pe­r­skich. Wypad­nie to w trak­cie kam­pa­nii wybor­czej par­la­men­tar­nej i samo­rzą­do­wej. Nie wie­rzy­my w szyb­kie zmia­ny praw­ne (mówi się o tym od ponad 10 lat), wie­rzy­my, jed­nak w zmia­nę prak­ty­ki sto­so­wa­nia prze­pi­sów. Nagła­śnia­nie spraw i anga­żo­wa­nie miesz­kań­ców przy­no­si­ło już w Lubli­nie pozy­tyw­ne efekty.

Infor­ma­cje w mediach o reali­za­cji projektu:

Fun­da­cja Wol­no­ści będzie moni­to­ro­wać lubel­skie inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie , Radio Lublin, 4.11.2021

Nie chcą pato­lo­gii dewe­lo­per­skich. Fun­da­cja bie­rze pod lupę urzęd­ni­ków, Dzien­nik Wschod­ni, 4.11.2021

Lublin. Inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie pod lupą Fun­da­cji Wol­no­ści. „Brak pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia sprzy­ja korup­cji”, Kurier Lubel­ski, 4.11.2021

Lubel­ski moni­to­ring inwe­sty­cji dewe­lo­pe­rów, TVP Lublin, 4.11.2021

To nas doty­czy, TVP Lublin, 4.11.2021

Fun­da­cja Wol­no­ści będzie kon­tro­lo­wać inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie, Radio Cen­trum, 9.11.2021

 

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin

kontakt@fundacjawolnosci.org
513 97 95 97

Aktu­al­no­ści

Coraz bliżej wstrzymania budowy bloków na ul. Goździkowej. Pora na ruch Wojewody.

Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła z dwo­ma wnio­ska­mi o unie­waż­nie­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11 (dziel­ni­ca Poni­kwo­da). SKO właśnie… 
CONTINUE READING 

Sąd przyznaje rację Fundacji ws. Instytutu Stomatologii

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny przy­znał rację Fun­da­cji Wol­no­ści. To kolej­na prze­gra­na dewe­lo­pe­ra w wal­ce o zabu­do­wę dział­ki po Insty­tu­cie Sto­ma­to­lo­gii. (wię­cej…)
CONTINUE READING 

Sąd przyznaje racje Fundacji. Mimo tego deweloper może budować bloki

Sąd roz­pa­trzył skar­gę spół­ki GP Pasz­kow­ski na decy­zję SKO unie­waż­nia­ją­cą warun­ki zabu­do­wy dla blo­ków przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11. Sąd uznał,… 
CONTINUE READING 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Bolesława Chrobrego

Pre­zen­tu­je­my nagra­nie z publicz­ne­go wyło­że­nia pro­jek­tu zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go. Obwiesz­cze­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o… 
CONTINUE READING 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego – ul. Leszka Czarnego

Obwiesz­cze­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin o wyło­że­niu do publicz­ne­go wglą­du pro­jek­tów zmian miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin – część II… 
CONTINUE READING 

Wyłożenie zmiany planu zagospodarowania – ulica Muzyczna

Poni­żej publi­ku­je­my naszą trans­mi­sję z wyło­że­nia pro­jek­tu zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – uli­ca Muzycz­na, z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2022. Zmiana… 
CONTINUE READING 
Wyłożenie planu Wapienna

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy Wapiennej

Poni­żej trans­mi­sja z wyło­że­nia pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – rejon uli­cy Wapien­nej, z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2022. Obwiesz­cze­nie Pre­zy­den­ta o wyłożeniu… 
CONTINUE READING 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego Zelwerowicza-Koncertowa (transmisja)

W dniu 30 wrze­śnia odby­ło się publicz­ne wyło­że­nie zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla rejo­nu ulic Zelwe­ro­wi­cza i Kon­cer­to­wej. Poni­żej nasze… 
CONTINUE READING 

O krok bliżej od powstrzymania budowy bloków na ul. Goździkowej

Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła z dwo­ma wnio­ska­mi o unie­waż­nie­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11 (dziel­ni­ca Poni­kwo­da). Miej­scy urzędnicy… 
CONTINUE READING 

Czy miasto sprzeda działki przy ul. Filaretów?

Spo­ro kon­tro­wer­sji wzbu­dza spra­wa sprze­da­ży czte­rech miej­skich dzia­łek przy ul. Fila­re­tów. W czerw­cu Pre­zy­dent wyco­fał się z tego pro­jek­tu, gdy… 
CONTINUE READING 

Wraca temat zamiany działek miejskich z deweloperem

W przy­szłym tygo­dniu rad­ni kolej­ny raz pochy­lą się na tym, czy wyra­zić zgo­dę na zamia­nę dzia­łek z fir­mą Inter­bud. Zamiana… 
CONTINUE READING 
Wyłożenie miejscowego planu okolice ulic Smorawińskiego i Wojtasa

Wyłożenie miejscowego planu okolice ulic Smorawińskiego i Wojtasa (transmisja)

Przed­sta­wia­my nagra­nie z wyło­że­nie pla­nu miej­sco­we­go: ‑przy skrzy­żo­wa­niu ul. Woj­ta­sa i ul. Cho­iny, ‑w pobli­żu węzła dro­go­we­go Soli­dar­no­ści – Smorawińskiego.… 
CONTINUE READING 

Urząd Miasta zezwolił deweloperowi na wycięcie drzew, które były pod ochroną

Przy ul. Jutrzen­ki znaj­do­wał się chod­nik, wzdłuż, któ­re­go rosły licz­ne drze­wa. Trzy z nich – klo­ny i jesion, zosta­ły wpisane… 
CONTINUE READING 

Wyłożenie planu miejscowego dla Bronowic (transmisja)

Poni­żej trans­mi­sja z wyło­że­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce. Spo­tka­nie odby­ło sie 8 kwiet­nia 2022 w lubel­skim ratuszu.… 
CONTINUE READING 

Wyłożenie miejscowego planu dla Podzamcza (Transmisja)

Nagra­nie z pre­zen­ta­cji wyło­że­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla oko­lic Pod­zam­cza w Lubli­nie.   »Link do nagra­nia na por­ta­lu face­bo­ok« (moż­na…
CONTINUE READING 
Wyłożenie planu miejscowego

Wyłożenie miejscowego planu dla okolic ulic Zelwerowicza, Koncertowe i Poligonowej (Transmisja)

Wyło­że­nie pla­nu miej­sco­we­go dla oko­lic ulic Zelwe­ro­wi­cza, Kon­cer­to­we i Poli­go­no­wej, do gra­nic mia­sta.   »Link do nagra­nia na por­ta­lu face­bo­ok« (moż­na…
CONTINUE READING 

Prezentacja planu zagospodarowania doliny Bystrzycy (transmisja)

Pre­zen­ta­cja i publicz­na deba­ta o pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia doli­ny Bystrzy­cy w oko­li­cy Nał­kow­skich.  »Link do nagra­nia na por­ta­lu face­bo­ok« (moż­na oglądać… 
CONTINUE READING 

Urząd Miasta: kontrola nie jest potrzebna

Nie będzie kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki sprze­da­nej za 10% war­to­ści Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. Pre­zy­dent Lubli­na odmó­wił prze­pro­wa­dze­nia kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki, o co… 
CONTINUE READING 

Dewelowatch: Zgłoś do nas problem z zagospodarowaniem przestrzennym

Wczo­raj spo­tka­li­śmy się z gru­pą miesz­kań­ców jed­nej z lubel­skich dziel­nic. Skar­ży­li się na nie­rów­ne trak­to­wa­nie miesz­kań­ców i dewe­lo­pe­rów przez lubelskich… 
CONTINUE READING 

Urząd nie ujawni numerów działek. Główny Geodeta Kraju: „niezrozumiałe praktyki”

Fun­da­cja Wol­no­ści spraw­dza czy dewe­lo­pe­rzy w Lubli­nie są lepiej trak­to­wa­ni niż pozo­sta­li miesz­kań­cy. W tym celu potrze­bu­je­my danych, któ­re posiada… 
CONTINUE READING