Dewelowatch

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 31 paź­dzier­ni­ka 2023

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram „Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy”

Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 66 000 euro

Opis: Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny w Lubli­nie. Pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu moni­to­rin­gu inwe­sty­cji dewe­lo­per­skich i zależ­no­ści mię­dzy dewe­lo­pe­ra­mi i urzę­dem mia­sta. Dzia­ła­nie to obej­mie wie­le płasz­czyzn i ma odpo­wie­dzieć na pyta­nie: czy dewe­lo­pe­rzy są lepiej trak­to­wa­ni? Z jed­nej stro­ny moni­to­ring obej­mie prze­szłe inwe­sty­cje, z dru­giej będzie pole­gał na bie­żą­cym moni­to­rin­gu podej­mo­wa­nych inwe­sty­cji. Pro­jekt wska­że na sys­te­mo­we luki lub błę­dy pro­ce­du­ral­ne w pra­cy urzę­du. Kolej­nym z dzia­łań jest wspar­cie miesz­kań­ców w nie­rów­nej wal­ce z dewe­lo­pe­ra­mi, a czę­sto tak­że urzęd­ni­ka­mi. Miesz­kań­cy nie są wypo­sa­że­ni w wie­dzę, umie­jęt­no­ści czy kan­ce­la­rie praw­ne. Nie mogą więc na rów­ni brać udzia­łu w pro­ce­du­rach admi­ni­stra­cyj­nych czy nawet kon­sul­ta­cyj­nych. Fun­da­cja będzie dla nich wspar­ciem w tym zakre­sie, jed­nak to miesz­kań­cy nabę­dą wie­dzę przez doświad­cze­nie i będą dzia­łać. Po zakoń­cze­niu moni­to­rin­gu prze­pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia rzecz­ni­cze w celu popra­wy przej­rzy­sto­ści dzia­ła­nia urzę­du w zakre­sie spraw oko­­ło­­bu­­do­w­la­­nych-dewe­­lo­­pe­r­skich. Wypad­nie to w trak­cie kam­pa­nii wybor­czej par­la­men­tar­nej i samo­rzą­do­wej. Nie wie­rzy­my w szyb­kie zmia­ny praw­ne (mówi się o tym od ponad 10 lat), wie­rzy­my, jed­nak w zmia­nę prak­ty­ki sto­so­wa­nia prze­pi­sów. Nagła­śnia­nie spraw i anga­żo­wa­nie miesz­kań­ców przy­no­si­ło już w Lubli­nie pozy­tyw­ne efekty. =

Infor­ma­cje w mediach o reali­za­cji projektu:

Fun­da­cja Wol­no­ści będzie moni­to­ro­wać lubel­skie inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie , Radio Lublin, 4.11.2021

Nie chcą pato­lo­gii dewe­lo­per­skich. Fun­da­cja bie­rze pod lupę urzęd­ni­ków, Dzien­nik Wschod­ni, 4.11.2021

Lublin. Inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie pod lupą Fun­da­cji Wol­no­ści. „Brak pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia sprzy­ja korup­cji”, Kurier Lubel­ski, 4.11.2021

Lubel­ski moni­to­ring inwe­sty­cji dewe­lo­pe­rów, TVP Lublin, 4.11.2021

To nas doty­czy, TVP Lublin, 4.11.2021

Fun­da­cja Wol­no­ści będzie kon­tro­lo­wać inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie, Radio Cen­trum, 9.11.2021

Fun­da­cja Wol­no­ści wno­si o wyja­śnie­nie do pre­zy­den­ta Lubli­na, TVP Lublin, 17.12.2021

Każ­dy może patrzeć wła­dzy na ręce. Fun­da­cja Wol­no­ści robi to od 10 lat, Dzien­nik Wschod­ni, 26.08.2022

Ważą się losy apar­ta­men­tów w cen­trum Lubli­na. Na rękę dewe­lo­pe­ro­wi, na prze­kór prze­oro­wi, Dzien­nik Wschod­ni, 13.09.2022

Sąd: To nie miej­sca na blo­ki. A jed­nak moż­na je budo­wać, Dzien­nik Wschod­ni, 7.12.2022

Fun­da­cja Wol­no­ści zaape­lo­wa­ła do woje­wo­dy. Cho­dzi o sta­dion żuż­lo­wy, TVP 3 Lublin, 4.08.2023

Sta­dion żuż­lo­wy: fun­da­cja ape­lu­je do woje­wo­dy i ma plan awa­ryj­ny, Kurier Lubel­ski, 9.08.2023

Poważ­ny spór w Lubli­nie. Co z budo­wą sta­dio­nu?, Prze­gląd Spor­to­wy, 12.08.2023

Dewe­lo­pe­rzy zna­leź­li się pod lupą Fun­da­cji Wol­no­ści, Radio Cen­trum, 26.10.2023

Dewe­lo­pe­rzy pod lupą trze­cie­go sek­to­ra. W Lubli­nie powstał raport, Radio Lublin, 26.10.2023


Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

 

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin

kontakt@fundacjawolnosci.org
513 97 95 97

Aktu­al­no­ści

Podsumowanie monitoringu inwestycji deweloperskich w Lublinie 2021–2023

W Pol­sce w prze­strze­ni publicz­nej poja­wia się wie­le zarzu­tów uprzy­wi­le­jo­wa­nia dewe­lo­pe­rów przez lokal­ny samo­rząd. Jako lokal­na orga­ni­za­cja straż­ni­cza spraw­dzi­li­śmy, w… 
CONTINUE READING 

Skąd się wzięły bloki na ul. Dereckiego?

Jesz­cze parę lat temu pomię­dzy ul. Kon­cer­to­wą a ul. Derec­kie­go były pola. Dziś teren ten jest szczel­nie zabu­do­wa­ny przez bloki.… 
CONTINUE READING 

Raport: dostępność do mediów dla nowej zabudowy

Pyta­nie badaw­cze Czy stu­dium prze­wi­dzia­ło wystar­cza­ją­ce zaopa­trze­nia w media tere­nów pla­no­wa­nych pod nową zabu­do­wę miesz­ka­nio­wą wie­lo­ro­dzin­ną? Czy zapi­sy te są… 
CONTINUE READING 

Czy w Lublinie przestrzegane są wskaźniki urbanistyczne?

Hipo­te­za Wskaź­ni­ki urba­ni­stycz­ne nie są prze­strze­ga­ne. Pro­blem ten ma kil­ka pozio­mów: Brak zgod­no­ści Miej­sco­wych Pla­nów Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go ze Stu­dium Uwarunkowań… 
CONTINUE READING 

Raport: prognozy skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Pyta­nie badaw­cze Czy pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych speł­nia­ją pra­wem prze­pi­sa­ne wyma­ga­nia? Czy pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych są zbież­ne z rze­czy­wi­sto­ścią? Meto­do­lo­ga pozyskania… 
CONTINUE READING 

Raport: decyzje środowiskowe dla lubelskich deweloperów.

Hipo­te­za Róż­ni dewe­lo­pe­rzy są róż­nie trak­to­wa­ni na eta­pie wyda­wa­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wych. Zapi­sy tych decy­zji nie są prze­strze­ga­ne. Meto­do­lo­ga pozy­ska­nia danych… 
CONTINUE READING 

Dajemy drugą szansę Wojewodzie – ponowna skarga

Woje­wo­da Lubel­ski nie uznał naszej skar­gi w spra­wie unie­waż­nie­nia Stu­dium oraz pla­nu miej­sco­we­go w oko­li­cach ul. Prze­skok. Pomi­nął naj­waż­niej­sze nasze… 
CONTINUE READING 

Co to jest „dobre sąsiedztwo” na przykładzie ulicy Goździkowej

Urząd Mia­sta wydał zgo­dę na zlo­ka­li­zo­wa­nie blo­ków w oto­cze­niu zabu­do­wy rezy­den­cjo­nal­nej o niskim zagęsz­cze­niu. Po inter­wen­cji Fun­da­cji Wol­no­ści Samo­rzą­do­we Kolegium… 
CONTINUE READING 

Instytut Stomatologii – plomba czy próchnica?

Na prze­ło­mie 2020 i 2021 roku spół­ka Helve­tia Cen­trum odku­pi­ła od Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go budy­nek Insty­tu­tu Sto­ma­to­lo­gii. Dział­ka znaj­du­je się w… 
CONTINUE READING 

Unia Art Residence – Sky is the limit

Przy al. Racła­wic­kich 10 powstał eks­klu­zyw­ny wie­żo­wiec. Inwe­sty­cja była moż­li­wa dzię­ki pozy­tyw­nej decy­zji urzęd­ni­ków z lubel­skie­go Ratu­sza. To oni pozwolili… 
CONTINUE READING 

Na Wojennej i Nowym Świecie wybrani deweloperzy mogą się budować wyżej niż sąsiedzi.

Fun­da­cja Wol­no­ści inter­we­nio­wa­ła ws. dopusz­cze­nia zbyt wyso­kiej zabu­do­wy przy uli­cach Wojen­nej i Nowym Świe­cie. Zda­niem Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go nie przemawia… 
CONTINUE READING 

Raport: Czy warto wierzyć wizualizacjom deweloperów?

Hipo­te­za Wizu­ali­za­cje obiek­tów dewe­lo­per­skich róż­nią się od rze­czy­wi­sto­ści. Zało­że­nia badaw­cze W celu spraw­dze­nia hipo­te­zy prze­ana­li­zo­wa­li­śmy mate­ria­ły rekla­mo­we roz­da­wa­ne w trakcie… 
CONTINUE READING 

Panie Wojewodo, proszę unieważnić studium

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła do Woje­wo­dy Lubel­skie­go skar­gę na stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia mia­sta Lublin. Naszym zda­niem stu­dium jest niezgodne… 
CONTINUE READING 

Apelujemy do wojewody o unieważnienie planu miejscowego pod wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z funkcją stadionu żużlowego

Na czerw­co­wej sesji Rady Mia­sta Lublin pod­ję­to uchwa­łę o zmia­nie pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go pod wie­lo­funk­cyj­ny obiekt spor­to­wo-rekre­acyj­ny z funk­cją stadionu… 
CONTINUE READING 

Coraz bliżej wstrzymania budowy bloków na ul. Goździkowej. Pora na ruch Wojewody.

Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła z dwo­ma wnio­ska­mi o unie­waż­nie­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11 (dziel­ni­ca Poni­kwo­da). SKO właśnie… 
CONTINUE READING 

Analiza odwołań od decyzji do SKO

Hipo­te­za: Dewe­lo­pe­rzy w Lubli­nie dosta­ją lep­sze warun­ki zabu­do­wy. Zało­że­nia badaw­cze W celu spraw­dze­nia tezy prze­ana­li­zo­wa­li­śmy wszyst­kie odwo­ła­nia od wyda­nych decyzji… 
CONTINUE READING 

Czy deweloperom w Lublinie zmienia się warunki zabudowy na lepsze? Nasza analiza

Teza: Dewe­lo­pe­rom w Lubli­nie zmie­nia się warun­ki zabu­do­wy na lep­sze. Zało­że­nia badaw­cze W celu spraw­dze­nia tezy prze­ana­li­zo­wa­li­śmy loso­wo wybra­ne decyzje… 
CONTINUE READING 

Raport: realizacja inwestycji niedrogowych przez deweloperów

Hipo­te­za Dewe­lo­pe­rzy w Lubli­nie są róż­nie trak­to­wa­ni, w zakre­sie koniecz­no­ści reali­za­cji ukła­du dro­go­we­go. Zało­że­nia badaw­cze Zgod­nie z art. 16 ustawy… 
CONTINUE READING 

Sąd przyznaje rację Fundacji ws. Instytutu Stomatologii

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny przy­znał rację Fun­da­cji Wol­no­ści. To kolej­na prze­gra­na dewe­lo­pe­ra w wal­ce o zabu­do­wę dział­ki po Insty­tu­cie Sto­ma­to­lo­gii. (wię­cej…)
CONTINUE READING 

Sąd przyznaje racje Fundacji. Mimo tego deweloper może budować bloki

Sąd roz­pa­trzył skar­gę spół­ki GP Pasz­kow­ski na decy­zję SKO unie­waż­nia­ją­cą warun­ki zabu­do­wy dla blo­ków przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11. Sąd uznał,… 
CONTINUE READING