Dewelowatch

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 paź­dzier­ni­ka 2021 – 30 wrze­śnia 2023
Źró­dło finan­so­wa­nia: Pro­gram „Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy”
Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 66 000 euro

Opis:

Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny w Lubli­nie. Pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu moni­to­rin­gu inwe­sty­cji dewe­lo­per­skich i zależ­no­ści mię­dzy dewe­lo­pe­ra­mi i urzę­dem mia­sta. Dzia­ła­nie to obej­mie wie­le płasz­czyzn i ma odpo­wie­dzieć na pyta­nie: czy dewe­lo­pe­rzy są lepiej trak­to­wa­ni? Z jed­nej stro­ny moni­to­ring obej­mie prze­szłe inwe­sty­cje, z dru­giej będzie pole­gał na bie­żą­cym moni­to­rin­gu podej­mo­wa­nych inwe­sty­cji. Pro­jekt wska­że na sys­te­mo­we luki lub błę­dy pro­ce­du­ral­ne w pra­cy urzędu.

Kolej­nym z dzia­łań jest wspar­cie miesz­kań­ców w nie­rów­nej wal­ce z dewe­lo­pe­ra­mi, a czę­sto tak­że urzęd­ni­ka­mi. Miesz­kań­cy nie są wypo­sa­że­ni w wie­dzę, umie­jęt­no­ści czy kan­ce­la­rie praw­ne. Nie mogą więc na rów­ni brać udzia­łu w pro­ce­du­rach admi­ni­stra­cyj­nych czy nawet kon­sul­ta­cyj­nych. Fun­da­cja będzie dla nich wspar­ciem w tym zakre­sie, jed­nak to miesz­kań­cy nabę­dą wie­dzę przez doświad­cze­nie i będą działać.

Po zakoń­cze­niu moni­to­rin­gu prze­pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia rzecz­ni­cze w celu popra­wy przej­rzy­sto­ści dzia­ła­nia urzę­du w zakre­sie spraw oko­­ło­­bu­­do­w­la­­nych-dewe­­lo­­pe­r­skich. Wypad­nie to w trak­cie kam­pa­nii wybor­czej par­la­men­tar­nej i samo­rzą­do­wej. Nie wie­rzy­my w szyb­kie zmia­ny praw­ne (mówi się o tym od ponad 10 lat), wie­rzy­my, jed­nak w zmia­nę prak­ty­ki sto­so­wa­nia prze­pi­sów. Nagła­śnia­nie spraw i anga­żo­wa­nie miesz­kań­ców przy­no­si­ło już w Lubli­nie pozy­tyw­ne efekty.

Infor­ma­cje w mediach o reali­za­cji projektu:

Fun­da­cja Wol­no­ści będzie moni­to­ro­wać lubel­skie inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie , Radio Lublin, 4.11.2021

Nie chcą pato­lo­gii dewe­lo­per­skich. Fun­da­cja bie­rze pod lupę urzęd­ni­ków, Dzien­nik Wschod­ni, 4.11.2021

Lublin. Inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie pod lupą Fun­da­cji Wol­no­ści. „Brak pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia sprzy­ja korup­cji”, Kurier Lubel­ski, 4.11.2021

Lubel­ski moni­to­ring inwe­sty­cji dewe­lo­pe­rów, TVP Lublin, 4.11.2021

To nas doty­czy, TVP Lublin, 4.11.2021

Fun­da­cja Wol­no­ści będzie kon­tro­lo­wać inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie, Radio Cen­trum, 9.11.2021

 

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin

kontakt@fundacjawolnosci.org
513 97 95 97

Aktu­al­no­ści

Wraca temat zamiany działek miejskich z deweloperem

W przy­szłym tygo­dniu rad­ni kolej­ny raz pochy­lą się na tym, czy wyra­zić zgo­dę na zamia­nę dzia­łek z fir­mą Inter­bud. Zamiana… 
CONTINUE READING 

Urząd Miasta zezwolił deweloperowi na wycięcie drzew, które były pod ochroną

Przy ul. Jutrzen­ki znaj­do­wał się chod­nik, wzdłuż, któ­re­go rosły licz­ne drze­wa. Trzy z nich – klo­ny i jesion, zosta­ły wpisane… 
CONTINUE READING 

Urząd Miasta: kontrola nie jest potrzebna

Nie będzie kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki sprze­da­nej za 10% war­to­ści Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. Pre­zy­dent Lubli­na odmó­wił prze­pro­wa­dze­nia kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki, o co… 
CONTINUE READING 

Dewelowatch: Zgłoś do nas problem z zagospodarowaniem przestrzennym

Wczo­raj spo­tka­li­śmy się z gru­pą miesz­kań­ców jed­nej z lubel­skich dziel­nic. Skar­ży­li się na nie­rów­ne trak­to­wa­nie miesz­kań­ców i dewe­lo­pe­rów przez lubelskich… 
CONTINUE READING 

Urząd nie ujawni numerów działek. Główny Geodeta Kraju: „niezrozumiałe praktyki”

Fun­da­cja Wol­no­ści spraw­dza czy dewe­lo­pe­rzy w Lubli­nie są lepiej trak­to­wa­ni niż pozo­sta­li miesz­kań­cy. W tym celu potrze­bu­je­my danych, któ­re posiada… 
CONTINUE READING 

Poznaj inne nasze projekty