Sąd przyznaje racje Fundacji. Mimo tego deweloper może budować bloki

No Com­ments
Sąd roz­pa­trzył skar­gę spół­ki GP Pasz­kow­ski na decy­zję SKO unie­waż­nia­ją­cą warun­ki zabu­do­wy dla blo­ków przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11. Sąd uznał, że unie­waż­nie­nie było pra­wi­dło­we. Tym samym sąd przy­zna­je rację Fun­da­cji Wol­no­ści, któ­ra zaini­cjo­wa­ła całe postępowanie. Cho­dzi o wybu­do­wa­nie czte­rech blo­ków przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11. Aktu­al­nie znaj­du­je się tam opusz­czo­ne gospo­dar­stwo rol­ne i daw­ne pola. W naj­bliż­szej oko­li­cy znaj­du­ją się wyłącz­nie niskie dom­ki jed­no­ro­dzin­ne o wyso­ko­ści do ok. 6 metrów. Mimo to ratu­szo­wi urzęd­ni­cy wyda­li dla tej dział­ki decy­zję o warun­kach zabu­do­wy dopusz­cza­ją­cą zabu­do­wę dwa razy wyż­szą. Taką decy­zję aktu­al­nie posia­da spół­ka GP Pasz­kow­ski. O unie­waż­nie­nie tej decy­zji wno­si­ła Fun­da­cja Wol­no­ści. Wska­zy­wa­li­śmy, że taka zabu­do­wa nie pasu­je do oto­cze­nia. Pod­kre­śla­li­śmy, że w trak­cie wyda­wa­nia decy­zji urzęd­ni­cy w spo­sób nie­upraw­nio­ny roz­sze­rzy­li obszar ana­li­zy urba­ni­stycz­nej. Cho­dzi­ło o to by objąć odda­lo­ne o kil­ka­set metrów blo­ki poło­żo­ne za ul. Dożyn­ko­wą. Naszym zda­niem prze­ma­wia­ło to za wyda­niem decy­zji z rażą­cym naru­sze­niem pra­wa. To zaś pozwo­li­ło nam zło­żyć wnio­sek o unie­waż­nie­nie tej decy­zji do Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go. Samo­rzą­do­we Kole­gium Odwo­ław­cze, zga­dza­jąc się z naszy­mi zarzu­ta­mi unie­waż­ni­ło decy­zję. Z tym nie zgo­dził się dewe­lo­per. Zaskar­żył decy­zję SKO do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Zda­niem spół­ki GP Pasz­kow­ski wszyst­ko było zgod­nie z pra­wem. Zda­niem dewe­lo­pe­ra bez­praw­ne było wsz­czę­cie postę­po­wa­nia po naszym wnio­sku a za unie­waż­nie­niem decy­zji nie prze­ma­wiał inte­res publicz­ny. A tyl­ko w takim przy­pad­ku SKO mogło­by unie­waż­nić decy­zję z wnio­sku fun­da­cji. Dziś skar­gę dewe­lo­pe­ra roz­pa­try­wał Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny. Sąd w cało­ści nie zgo­dził się z zarzu­ta­mi dewe­lo­pe­ra. Skład orze­ka­ją­cy pod­kre­ślił, że urzęd­ni­cy Urzę­du Mia­sta Lublin popeł­ni­li błąd logicz­ny roz­sze­rza­jąc obszar ana­li­zy urba­ni­stycz­nej. Z obsza­ru jed­no­li­tej zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej, uczy­ni­li obszar o zabu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej i wie­lo­ro­dzin­nej. Jak pod­kre­śla sąd: zabieg ten miał na celu wyłącz­nie dopa­so­wa­nie się do ocze­ki­wań dewe­lo­pe­ra. Sąd pod­kre­ślił, że gdy­by obszar ana­li­zo­wa­ny był zgod­ny z pra­wem, to wyni­ki ana­li­zy urba­ni­stycz­nej były­by zgo­ła odmien­ne. Wte­dy dewe­lo­per nie dostał­by zgo­dy na budo­wę tak wyso­kich blo­ków. Sąd nie zgo­dził się też z zarzu­ta­mi, że Fun­da­cja Wol­no­ści nie mogła wsz­cząć postę­po­wa­nia. Zda­niem sądu SKO szcze­gó­ło­wo uza­sad­ni­ło dla­cze­go wnio­sek fun­da­cji był dopusz­czal­ny. Sąd wska­zał, że decy­zję moż­na unie­waż­nić tyl­ko, gdy prze­ma­wia za tym inte­res publicz­ny. Tym w szcze­gól­no­ści jest tro­ska o ład prze­strzen­ny. Nie­za­leż­nie od tego sąd pod­kre­ślił, że SKO wsz­czę­ło postę­po­wa­nie po wnio­sku Fun­da­cji, jed­nak uczy­ni­ło to z urzę­du. Nie­ste­ty pomi­mo dzi­siej­szej wygra­nej dewe­lo­per posia­da pozwo­le­nie na budo­wę, któ­re pozwa­la mu roz­po­cząć budo­wę. Nie­ste­ty w tym zakre­sie prze­pi­sy nie prze­wi­du­ją moż­li­wo­ści unie­waż­nie­nia decy­zji na wnio­sek orga­ni­za­cji spo­łecz­nej. Z wyro­kiem moż­na się zapo­znać tutaj.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy