MPWiK w Puławach jednak udostępnił protokoły

No Com­ments

Wła­dze Puław­skich Wodo­cią­gów (spół­ka komu­nal­na) zre­flek­to­wa­ły się po naszym piśmie z ub. tygo­dnia. Spół­ka udo­stęp­ni­ła nam pro­to­ko­ły z posie­dzeń rady nad­zor­czej z bie­żą­ce­go roku.

Jak widać po zakre­sie ano­ni­mi­za­cji, pro­to­ko­ły zawie­ra­ją nie­mal wyłącz­nie infor­ma­cje publicz­ne. Co cie­ka­we, spół­ka ukry­wa przed nami nazwi­sko głów­ne­go księ­go­we­go. Na szczę­ście na stro­nie inter­ne­to­wej spół­ki moż­na odna­leźć jego imię i nazwisko.

Poni­żej publi­ku­je­my otrzy­ma­ne dokumenty.

pro­to­kół nr 32 RN z dnia 9 stycz­nia pro­to­kół nr 33 RN z dnia 6 lute­go pro­to­kół nr 34 RN z dnia 5 mar­ca pro­to­kół nr 35 RN z dnia 9 kwietnia

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy