MPK odwołuje się od wyroku sądu. Nie chce ujawniać informacji.

No Com­ments

Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji w Lubli­nie zło­ży­ło skar­gę kasa­cyj­ną na wyrok Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w Lubli­nie. Sąd naka­zał spół­ce ujaw­nić infor­ma­cje doty­czą­ce oko­licz­no­ści przy­zna­nia patro­na­tu na wyda­rze­nie, orga­ni­zo­wa­ne przez mło­dzie­żów­kę jed­nej z par­tii politycznych.

W czerw­cu 2021 roku w Lubli­nie zor­ga­ni­zo­wa­no Forum Dia­lo­gu. Jego orga­ni­za­to­rem było sto­wa­rzy­sze­nie „Mło­dzi Demo­kra­ci” (mło­dzie­żów­ka jed­nej z par­tii poli­tycz­nych) a wśród uczest­ni­ków domi­no­wa­li poli­ty­cy tej par­tii. Part­ne­rem wyda­rze­nia było Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji z Lubli­na, któ­re jest spół­ką miej­ską. Spra­wa part­ner­stwa zain­te­re­so­wa­ła Fun­da­cję Wolności.

Zapy­ta­li­śmy spół­kę MPK Lublin o part­ner­stwo w Forum Dia­lo­gu, któ­re odby­ło się w dniach 25–27 czerw­ca 2021 roku w Lubli­nie – na czym pole­ga bycie part­ne­rem tej impre­zy, i czy orga­ni­za­to­rzy otrzy­ma­li wspar­cie finan­so­we na orga­ni­za­cję tej impre­zy (jeśli tak to w jakiej wyso­ko­ści, za co i na co?) Zda­niem spół­ki, wnio­sko­wa­ne infor­ma­cje nie sta­no­wią infor­ma­cji publicz­nej, więc spół­ka nie musi ich ujawniać.

Inne­go zda­nia był WSA w Lubli­nie, któ­ry w listo­pa­dzie ub. roku naka­zał miej­skiej spół­ce roz­pa­trzeć wnio­sek fun­da­cji oraz zwró­cić 100 zł kosz­tów sądo­wych. orze­cze­nie sądu jest dostęp­ne na stro­nie Cen­tral­nej Bazy Orze­czeń Sądów Admi­ni­stra­cyj­nych pod sygna­tu­rą II SAB/Lu 112/21. W swo­im orze­cze­niu sąd stwier­dził m. in., że „Wspar­cie finan­so­we róż­ne­go rodza­ju imprez wią­że się ze spo­so­bem gospo­da­ro­wa­nia środ­ka­mi sta­no­wią­cy­mi mają­tek publicz­ny, a zatem wnio­sko­wa­na infor­ma­cja sta­no­wi infor­ma­cję o wyso­ko­ści środ­ków pie­nięż­nych wypła­ca­nych z zaso­bów publicz­nych na rzecz innych pod­mio­tów. (…)

Spółka gra na zwłokę

Wła­dze spół­ki nie zgo­dzi­ły się z wyro­kiem sąd I instan­cji i wła­śnie zło­ży­ły skar­gę kasa­cyj­ną. W swo­jej skar­dze mece­nas Moni­ka Drozd-Kowa­l­czyk repre­zen­tu­ją­ca spół­kę poda­je dokład­nie ten sam argu­ment, któ­ry był poda­wa­ny wcze­śniej – o tym, że wnio­sko­wa­ne infor­ma­cje nie doty­czą reali­za­cji zadań publicz­nych, więc nie sta­no­wią infor­ma­cji publicznej.

- Argu­men­ta­cja, przed­sta­wio­na przez Organ w skar­dze kasa­cyj­nej, zaska­ku­je lako­nicz­no­ścią. Trud­no oce­nić ją ina­czej jak ele­ment tak­ty­ki pro­ce­so­wej, zmie­rza­ją­cy do prze­dłu­że­nia całej spra­wy - oce­nia rad­ca praw­ny dr Bar­tosz Wilk z kan­ce­la­rii Wilk & Wojna.

Nie­za­leż­nie od postę­po­wa­nia sądo­we­go, zwró­ci­li­śmy się o pomoc do miej­skich rad­nych mia­sta (będą­cych człon­ka­mi Komi­sji Rewi­zyj­nej). Pro­po­nu­je­my im sko­rzy­sta­nia z upraw­nień dostę­pu do infor­ma­cji posia­da­nych przez miej­skie spół­ki i usta­le­nie zasad part­ner­stwa i kwo­ty, prze­ka­za­nej przez MPK.

Poni­żej publi­ku­je­my treść skar­gi kasacyjnej

2022.02.01 Skar­ga kasa­cyj­na MPK Lublin sygn. II SAB_LU 112_21

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy