Co przed wyborami obiecał Jakub Banaszek – Prezydent Chełma?

No Com­ments

Dokład­nie 46 obiet­nic zło­żył przed wybo­ra­mi Jakub Bana­szek, wów­czas kan­dy­dat na Pre­zy­den­ta Cheł­ma. Rok przed koń­cem jego kaden­cji spraw­dza­my jak wywią­zał się z tych obietnic.

Roz­po­czę­cie prac nad obwod­ni­cą połu­dnio­wą, oddłu­że­nia mia­sta, budo­wa sta­dio­nu lek­ko­atle­tycz­ne­go czy znie­sie­nie opła­ty tar­go­wej to tyl­ko kil­ka z kil­ku­na­stu obiet­nic Jaku­ba Banasz­ka. Na rok przed wybo­ra­mi 26% obiet­nic jest speł­nio­nych, 37% w trak­cie a 26% wciąż nie­zre­ali­zo­wa­nych. Przy­zna­je­my, że 11% obiet­nic nie byli­śmy w sta­nie zweryfikować.

Co już się udało?

W pierw­szej kolej­no­ści dokoń­czo­no inwe­sty­cje roz­po­czę­te za poprzed­niej kaden­cji: odda­no do użyt­ku amfi­te­atr, prze­bu­do­wa­no kra­jo­wą „Dwu­nast­kę” oraz zakoń­czo­no roz­bu­do­wę base­nu przy SP8. Od 2022 roku znie­sio­no opła­tę tar­go­wą. Posze­rzo­no ofer­tę kul­tu­ral­ną mia­sta, naj­bar­dziej medial­nym wyda­rze­niem była „Waka­cyj­na Tra­sy Dwój­ki”. Uda­ło się też zakoń­czyć pra­ce nad Stra­te­gią Roz­wo­ju Mia­sta. Chełm dołą­czył tak­że do gro­ma mia­sta z bez­płat­ną komunikacją.

Waka­cyj­na tra­sa dwój­ki” nada­wa­na była z Chełma

Dro­ga Kra­jo­wa nr 12 w Cheł­mie od dłuż­sze­go cza­su jest już prze­jezd­na. Ukoń­cze­nie jej to kon­ty­nu­acja roz­po­czę­tych przez poprzed­ni­ków inwestycji

To jest w trakcie

Na plac budo­wy sta­dio­nu lek­ko­atle­tycz­ne­go przy II LO dopie­ro co wszedł wyko­naw­ca. Pra­ce ma skoń­czyć do koń­ca roku. Z obie­ca­nych 500 miesz­kań na razie powsta­je 125. Przy ul. Sza­rych Sze­re­gów chełm­ski TBS budu­je aktu­al­nie 2 blo­ki. Mia­sto pozy­ska­ło 45 milio­nów zło­tych dofi­nan­so­wa­nia z Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki na prze­bu­do­wę sta­dio­nu miej­skie­go na „Lubel­skie Cen­trum Pił­ki Noż­nej”. W trak­cie jest też wdra­ża­nie cyfro­wych roz­wią­zań. Miesz­kań­com powin­ny być udo­stęp­nio­ne w I poło­wie tego roku. Mia­sto prze­ka­za­ło już ARP dział­kę przy ul. Wschod­niej. Agen­cja ma w tym miej­scu wybu­do­wać hub logistyczny.

Przy II LO w Cheł­mie trwa­ją pra­ce przy budo­wie sta­dio­nu lekkoatletycznego

Przy ul. Sza­rych Sze­re­gów chełm­ski TBS budu­je 125 miesz­kań. Mia­ło ich powstać 500

Na dzi­siej­szym sta­dio­nie miej­skim w Cheł­mie ma powstać Lubel­skie Cen­trum Pił­ki Nożnej

Tutaj ma powstać hub logi­stycz­ny w Chełmie

Jed­ną z obiet­nic było tak­że oddłu­że­nie mia­sta. Dług może nie spadł, ale dotych­czas tak­że się nie powięk­szył, a uwzględ­nia­jąc pan­de­mię, woj­nę w Ukra­inie i sza­le­ją­cą infla­cję – jest to cał­kiem dobry wynik.

Czego nie udało się zrobić?

Nie powstał pro­gram wal­ki z zanie­czysz­czo­nym powie­trzem, nie uda­ło się wdro­żyć pro­gra­mu oddłu­że­nio­we­go dla miesz­kań­ców czy kar­ty Cheł­mia­ni­na. Póki co odle­głe jest utwo­rze­nie Chełm­skie­go Cen­trum Nauki Koper­ni­ka. Póki co zmie­ni­ła się jego poten­cjal­na loka­li­za­cja: z tar­go­wi­ska koń­skie­go przy ul. Zawa­dów­ka na oko­li­ce ul. Pszen­nej i Meta­lo­wej. Nie roz­po­czę­ły się też pra­ce nad pro­jek­tem obwod­ni­cy południowej.

Tak w tym momen­cie wyglą­da pla­no­wa­na połu­dnio­wa obwod­ni­ca Chełma

Na razie nie ma kar­ty cheł­mia­ni­na. Jest tyl­ko chełm­ska kar­ta 3+ dla rodzin wielodzietnych

Kil­ku obiet­nic nie uda­ło nam się zwe­ry­fi­ko­wać: Stwo­rze­nie i wypro­mo­wa­nie mar­ki Chełm, Pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji kadry w UM, Pro­gram kom­plek­so­wej obsłu­gi inwe­sto­ra czy Pod­nie­sie­nie Cheł­ma do ran­gi mia­sta akademickiego.

Z pozio­mem reali­za­cji poszcze­gól­nych obiet­nic moż­na się zapo­znać poniżej.

Obiet­ni­ca Stan Uza­sad­nie­nie
Chełm­ski Park Technologiczny nie­zre­ali­zo­wa­na Pre­zy­dent Bana­szek w 2020 roku infor­mo­wał, że zosta­nie ogło­szo­ny kon­kurs na Park Nauko­wo – Tech­no­lo­gicz­ny. Kon­kur­su nie ogło­szo­no. Komen­tarz z biu­ra pra­so­we­go: „W Cheł­mie powsta­ło Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­ra, któ­re­go celem jest sty­mu­la­cja roz­wo­ju gospo­dar­cze­go, rów­nież w zakre­sie nowych tech­no­lo­gii. W pla­nach, (na tere­nach, któ­re zosta­ną włą­czo­ne do mia­sta od 1 stycz­nia 2023 roku) jest rów­nież utwo­rze­nie dużej stre­fy aktyw­no­ści gospo­dar­czej. Euro-Park sta­nie się atrak­cyj­ną płasz­czy­zną m.in. do loko­wa­nia firm z sek­to­ra nowych tech­no­lo­gii. Inny­mi dzia­ła­nia­mi, któ­re przy­cią­gną przed­się­bior­ców – tak­że z bran­ży tech­no­lo­gicz­nej, w tym Chełm­skie Cen­trum Aktyw­no­ści Gospodarczej.”
Chełm­skie Cen­trum Nauki Kopernik nie­zre­ali­zo­wa­na Mia­sto Chełm pod­pi­sa­ło z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji i Nauki list inten­cyj­ny ws. utwo­rze­nia takiej insty­tu­cji w Cheł­mie. Nie ruszy­ły jed­nak żad­ne prace.
Pro­gram oddłu­że­nia mieszkańców nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Roz­po­czę­cie prac nad pro­jek­tem „Obwod­ni­ca Południowa” nie­zre­ali­zo­wa­na

w trak­cie

Pod koniec 2021 roku Mia­sto Chełm chwa­li­ło się otrzy­ma­niem 100 milio­nów zło­tych dofi­nan­so­wa­nia na zapro­jek­to­wa­nie i budo­wę połu­dnio­wej obwod­ni­cy. Do tej pory nie ogło­szo­no nawet prze­tar­gu na doku­men­ta­cję.

Uzu­peł­nie­nie rzecz­ni­ka pra­so­we­go chełm­skie­go ratu­sza: mia­sto ogło­si­ło postę­po­wa­nie na opra­co­wa­nie OPZ stu­dium tech­ni­cz­no-śro­­do­­wi­­sko­­we­­go inwe­sty­cji, któ­re zosta­ło wyko­na­ne. Teraz mia­sto przy­go­to­wu­je się do ogło­sze­nia postę­po­wa­nia stric­te na stu­dium techniczno-środowiskowe.

Stwo­rze­nie i wdro­że­nie pro­gra­mu wal­ki z zanie­czysz­czo­nym powietrzem nie­zre­ali­zo­wa­na Mia­sto nie wpro­wa­dzi­ło wła­sne­go pro­gra­mu moder­ni­za­cji „kop­ciu­chów”. Urzęd­ni­cy tłu­ma­czą, że na szko­łach są mier­ni­ki jako­ści powie­trza a w mie­ście funk­cjo­nu­je bez­płat­na komunikacja.
Ter­mi­nal przeładunkowy nie­zre­ali­zo­wa­na W chwi­li obec­nej nie ma żad­nych infor­ma­cji o reali­za­cji takie­go ter­mi­na­la.

Uzu­peł­nie­nie rzecz­ni­ka pra­so­we­go chełm­skie­go ratu­sza: Obiet­ni­ca ter­mi­na­la prze­ła­dun­ko­we­go doty­czy­ła utwo­rze­nia spół­ki LCHS, któ­ra powsta­ła. Obec­nie pra­ce zwią­za­ne z utwo­rze­niem ter­mi­na­la leżą po stro­nie PKP.

Utwo­rze­nie kar­ty Chełmianina nie­zre­ali­zo­wa­na Urzęd­ni­cy wska­zu­ją jed­nak, że pro­wa­dzą roz­mo­wy z Kan­ce­la­rią Pre­ze­sa Rady Mini­strów w spra­wie wyko­rzy­sta­nia Sys­te­mu i Apli­ka­cji mOby­wa­tel na potrze­by zadań i usług reali­zo­wa­nych przez mia­sto. Inten­cja KPRM jest roz­sze­rze­nie funk­cjo­nal­no­ści apli­ka­cji mOby­wa­tel o usłu­gi dedy­ko­wa­ne samo­rzą­dom w zakre­sie wpro­wa­dze­nia „kar­ty miesz­kań­ca”. Mia­sto Chełm zade­kla­ro­wa­ło chęć współ­pra­cy w ww. zakre­sie na zasa­dzie pilotażu.
W ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go wyod­ręb­nie­nie kwo­ty na mło­dzie­żo­wy BO nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Wdro­że­nie budże­tów rocz­nych dla rad społecznych nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Wdro­że­nie tzw. Bonu dla Seniora nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Wpro­wa­dze­nie tzw. „szyb­kiej kolej­ki” do miej­skie­go ZOZ nie­zre­ali­zo­wa­na Urzęd­ni­cy wska­zu­ją, że „szyb­ka kolej­ka” doty­czy osób, któ­re z mocy obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa obsłu­gi­wa­ni są poza kolej­no­ścią. Naszym zda­niem nie to było celem obiet­ni­cy.

Uzu­peł­nie­nie rzecz­ni­ka pra­so­we­go chełm­skie­go ratu­sza: „szyb­ka kolej­ka” doty­czy osób, któ­re ze wzglę­du na stan zdro­wia lub inne szcze­gól­ne upraw­nie­nia mają pra­wo do przy­jęć poza kolej­no­ścią. Szyb­sza kolej­ka doty­czy pacjen­tów ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej i stomatologii.

Zało­że­nie Cen­trum Wolon­ta­ria­tu Pokoleń nie­zre­ali­zo­wa­na brak
Pod­nie­sie­nie Cheł­ma do ran­gi mia­sta akademickiego nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Trud­no w spo­sób obiek­tyw­ny wska­zać czy Chełm jest czy nie jest mia­stem akademickim.
Pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji kadry w UM nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Zda­niem urzęd­ni­ków pra­cow­ni­cy Urzę­du Mia­sta regu­lar­nie bio­rą udział w szko­le­niach pod­wyż­sza­ją­cych poziom ich umie­jęt­no­ści oraz kom­pe­ten­cji celem jesz­cze lep­sze­go świad­cze­nia usług dla miesz­kań­ców. Media opi­sy­wa­ły jed­nak sytu­ację odejść doświad­czo­nych urzęd­ni­ków. Trud­no zwe­ry­fi­ko­wać na ile obiet­ni­ca ta jest realizowana.
Pro­gram kom­plek­so­wej obsłu­gi inwestora nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Zda­niem urzęd­ni­ków utwo­rze­nie Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­ra speł­nia funk­cję pro­gra­mu kom­plek­so­wej obsłu­gi inwe­sto­ra. Trud­no nam oce­nić na ile jest to realne.
Ramo­wy plan napra­wy chełm­skich dróg nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Od począt­ku kaden­cji, dzię­ki wspar­ciu środ­ków rzą­do­wych, prze­pro­wa­dzo­no kil­ka­na­ście remon­tów klu­czo­wych cią­gów komu­ni­ka­cyj­nych, m.in. Okszow­skiej, Sybi­ra­ków, Kole­jo­wej, Obłoń­skiej, Waśniew­skie­go, Jagiel­loń­skiej, Bato­re­go, 3‑go maja, Cera­micz­nej, Hut­ni­czej, Pił­sud­skie­go, Lubelskiej.
Zmia­na godzin urzę­do­wa­nia kie­row­nic­twa UM nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na Nie uda­ło nam się zwe­ry­fi­ko­wać tej infor­ma­cji. Rzecz­nik pra­so­wy poin­for­mo­wał nas: „Kie­row­nic­two Urzę­du Mia­sta jest dostęp­ne dla miesz­kań­ców i w zależ­no­ści od potrzeb uczest­ni­czy w bez­po­śred­nich, uma­wia­nych wcze­śniej przez sekre­ta­riat spo­tka­niach. Spo­tka­nia, ze wzglę­du na ela­stycz­ny czas pra­cy kie­row­nic­twa, uma­wia­ne są zarów­no w godzi­nach poran­nych, jak i popołudniowych.”
500 nowych mieszkań w trak­cie Do tej pory powsta­ło 150 miesz­kań. Kolej­ne dwa blo­ki powsta­ją przy ul. Sza­rych Sze­re­gów. Ma tam powstać 125 mieszkań.
Bez­płat­na komu­ni­ka­cja miej­ska i nowa siat­ka połączeń w trak­cie Od 2 mar­ca 2020 obo­wią­zu­je nowa siat­ka połą­czeń. Od 1 wrze­śnia 2021 roku obo­wią­zu­je bez­płat­na komunikacja.
Cyfry­za­cja miej­skie­go ZOZ w trak­cie Obec­nie reali­zo­wa­ny jest pro­jekt w ramach Rzą­do­we­go Fun­du­szu Inwe­sty­cji Lokal­nych, na mocy któ­re­go miej­ski zakład opie­ki zdro­wot­nej przej­dzie kom­plek­so­wą cyfryzację.
Inku­ba­tor Przedsiębiorczości w trak­cie Dzia­ła­nia są reali­zo­wa­ne przez Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­ra oraz uru­cho­mio­ne Chełm­skie Cen­trum Aktyw­no­ści Gospo­dar­czej. W pół roku pra­wie wszyst­kie biu­ra i hale zosta­ły w nim wynajęte.
Moder­ni­za­cja miej­skie­go stadionu w trak­cie Mia­sto pozy­ska­ło 45 milio­nów zło­tych dofi­nan­so­wa­nia z Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki na prze­bu­do­wę sta­dio­nu miej­skie­go oraz budo­wę trzech pił­kar­skich boisk tre­nin­go­wych w ramach pro­jek­tu: „Lubel­skie Cen­trum Pił­ki Nożnej”.
Nowa poli­ty­ka śmieciowa w trak­cie Reali­zo­wa­ny jest pro­jekt unij­ny „Budo­wa Sys­te­mu Selek­tyw­nej Zbiór­ki Odpa­dów Komu­nal­nym wraz z Punk­tem Selek­tyw­nej Zbiór­ki Odpa­dów Komu­nal­nych w Chełmie”.
Oddłu­że­nie miasta w trak­cie Na począt­ku kaden­cji dług wyno­sił 162,5 mln zł. Na koniec 2022 roku wyno­sił 160,5 mln zł (wg pro­jek­tu budże­tu na 2023 rok). Dług może się nie zmniej­sza, ale też nie powięk­sza. Choć wg pro­gnoz na 2023 rok dług ma się powięk­szyć do 214,3 mln zł.
Pakiet Spor­to­wy: m.in. budo­wa kor­tów teni­so­wych, otwar­te stre­fy aktyw­no­ści, remont szkol­nych boisk w trak­cie Powsta­ły czte­ry boiska wie­lo­funk­cyj­ne przy chełm­skich szko­łach: ZS‑P Nr 3, SP nr 7, ZSE­iT, ZwiPPP nr 1.
Reali­za­cja pro­gra­mów osiedlowych w trak­cie Obec­nie pro­ce­do­wa­ne jest postę­po­wa­nie prze­tar­go­we na wyło­nie­nie wyko­naw­cy, któ­ry doko­na kom­plek­so­wej rewi­ta­li­za­cji dróg na osie­dlu Zachód. Ana­lo­gicz­ne dzia­ła­nia w ramach pro­gra­mów osie­dlo­wych pla­no­wa­ne są na pozo­sta­łych chełm­skich osiedlach.
Sta­dion Lekkoatletyczny w trak­cie Obec­nie trwa­ją pra­ce budow­la­ne na tere­nie przy­szłe­go sta­dio­nu przy II LO. Umo­wa na budo­wę sta­dio­nu lek­ko­atle­tycz­ne­go zosta­ła pod­pi­sa­na w grud­niu ubie­głe­go roku. Fir­ma Tamex, wyko­naw­ca przed­się­wzię­cia, ma od tego cza­su osiem mie­się­cy na reali­za­cję inwe­sty­cji. Pra­ce roz­po­czę­ły się na począt­ku 2023 roku. Do koń­ca roku sta­dion ma być odda­ny do użytku.
Stwo­rze­nie i wypro­mo­wa­nie mar­ki Chełm w trak­cie Trwa­ją pra­ce nad Stra­te­gią Mar­ki Mia­sta Chełm, w maju mogą roz­po­cząć się kon­sul­ta­cje z miesz­kań­ca­mi. Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem do paź­dzier­ni­ka 2023 roku ma się odbyć pre­zen­ta­cja i prze­ka­za­nie dokumentu.
Utwo­rze­nie Cen­trum Usług Gospo­dar­czych (BPO – Pro­jekt Fabryka) w trak­cie W ramach obiet­ni­cy w Cheł­mie ma powstać biu­ro­wiec kla­sy A, z nowo­cze­sny­mi powierzch­nia­mi biu­ro­wy­mi na wyna­jem. Budo­wa się roz­po­cząć w 2023 roku.
Utwo­rze­nie dwóch hub’ów: logi­stycz­ne­go i technologicznego w trak­cie Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu naby­ła od mia­sta dział­kę przy ul. Wschod­niej i zapre­zen­to­wa­ła kon­cep­cję utwo­rze­nia w tym miej­scu Hubu Logi­stycz­ne­go. Pla­no­wa­ny jest prze­targ na uzbro­je­nie tego tere­nu w media.
Hub tech­no­lo­gicz­ny – Cen­trum Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, czy­li filia Cen­tral­ne­go Ośrod­ka Infor­ma­ty­ki (COI) to rzą­do­wa agen­da, któ­rej ulo­ko­wa­nie zapo­wie­dzia­no w Cheł­mie w kwiet­niu 2023 roku.
Utwo­rze­nie Medycz­ne­go Mia­stecz­ka, we współ­pra­cy z PWSZ w trak­cie Trwa budo­wa budyn­ku Insty­tu­tu Nauk Medycz­nych. Pra­ce mają trwać do koń­ca 2023 roku.
Wpro­wa­dze­nie cyfro­wych roz­wią­zań dla miasta w trak­cie Mia­sto Chełm reali­zu­je pro­jekt „Cyfry­za­cja Urzę­du Mia­sta Chełm oraz wdro­że­nie e‑usług publicz­nych dla miesz­kań­ców mia­sta Chełm”.

Ponad­to ofi­cjal­ną stro­nę Mia­sta Chełm prze­nie­sio­no na plat­for­mę samorzad.gov.pl, uru­cho­mio­no plat­for­mę inter­ne­to­wą do prze­pro­wa­dza­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych oraz do obsłu­gi Budże­tu Obywatelskiego.

Wymia­na tabo­ru miej­skiej komu­ni­ka­cji na ekologiczny w trak­cie W 2021 roku mia­sto zaku­pi­ło 6 pojaz­dów spa­li­no­wych speł­nia­ją­cych nor­mę Euro6. Mia­sto pla­nu­je też zakup pojaz­dów wodorowych.
Zmniej­sze­nie bezrobocia w trak­cie Na koniec 2018 roku bez­ro­bo­cie w Cheł­mie kształ­to­wa­ło się na pozio­mie 11,2%, nato­miast według GUS stan na gru­dzień 2022 roku to 9,2%.
500 mln zł na inwe­sty­cje pozy­ska­ne z środ­ków zewnętrz­nych w cią­gu 6 lat zre­ali­zo­wa­na Ze spra­woz­dań z wyko­na­nia budże­tów mia­sta Chełm wyni­ka, że od 2019 roku na inwe­sty­cje wyda­no 308 mln zł na inwe­sty­cje. W 2023 roku pla­nu­je się wydać dodat­ko­we 140 mln zł. Zda­niem urzęd­ni­ków aktu­al­nie „środ­ków pozy­ska­nych dla Cheł­ma” jest już ponad 750 mln zł. Wli­cza­ją oni do tego środ­ki przy­zna­ne a nie wyda­ne, oraz środ­ki, któ­re otrzy­ma­ją jed­nost­ki nie zali­cza­ne do budże­tu miasta.
Audyt mia­sta zre­ali­zo­wa­na Audyt mia­sta został zre­ali­zo­wa­ny tuż po obję­ciu urzę­du przez Pre­zy­den­ta Jaku­ba Banasz­ka. Jego wyni­ki posłu­ży­ły do zmian struk­tu­ral­nych i orga­ni­za­cyj­nych w Urzę­dzie Miasta.
Z wyni­ka­mi audy­ty moż­na się zapo­znać tutaj.
Dokoń­cze­nie inwe­sty­cji roz­po­czę­tych za poprzed­niej kadencji zre­ali­zo­wa­na Dokoń­czo­no roz­po­czę­te inwe­sty­cje, m.in.. amfi­te­atr, prze­bu­do­wę „Dwu­nast­ki” czy roz­bu­do­wę base­nu przy SP nr 8.
Nowe miej­sca parkingowe zre­ali­zo­wa­na W ramach pro­jek­tu „Budo­wa nisko­emi­syj­ne­go sys­te­mu trans­por­tu w Chełm­skim Obsza­rze Funk­cjo­nal­nym” Zre­ali­zo­wa­no prze­bu­do­wę par­kin­gów na tere­nie Mia­sta Chełm (par­king przy dwor­cu PKP oraz przy par­ku miejskim).
Posze­rze­nie ofer­ty kul­tu­ral­nej miasta zre­ali­zo­wa­na W Cheł­mie orga­ni­zo­wa­nych jest wię­cej wyda­rzeń kul­tu­ral­nych niż przed laty. Kon­cer­ty w ramach „Waka­cyj­nej Tra­sy Dwójki”,festiwale „Chełm Drop Festi­wal”, „Retro Fest”, „Skraj Kul­tu­ry. Etno Festi­wal”, a tak­że even­ty spor­to­we (np. Tour de Pologne).
Powo­ła­nie Rzecz­ni­ka Praw Miesz­kań­ców Chełma zre­ali­zo­wa­na Rzecz­nik Praw Miesz­kań­ca został powołany.
Powo­ła­nie Rzecz­ni­ka Praw Osób Niepełnosprawnych zre­ali­zo­wa­na Rzecz­nik Praw Osób Nie­peł­no­spraw­nych został powołany.
Utwo­rze­nie Stra­te­gii Roz­wo­ju Mia­sta na lata 2019–2024 zre­ali­zo­wa­na 29 grud­nia 2022 roku Rada Mia­sta Chełm przy­ję­ła Stra­te­gię Roz­wo­ju Mia­sta Chełm na lata 2021–2030.
Wdro­że­nie pro­gra­mu wspar­cia dla lokal­nych firm zre­ali­zo­wa­na W ramach ulg dla przed­się­bior­ców wpro­wa­dzo­no m.in. obni­że­nie podat­ku od środ­ków trans­por­to­wych oraz likwi­da­cję opła­ty tar­go­wej, a w dobie pan­de­mii Covid-19 wdro­żo­no kom­plek­so­wy pro­gram, któ­ry zakła­dał m.in. zwol­nie­nie z opła­ty za sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych, rabat kwo­to­wy od spół­ek komu­nal­nych w wyso­ko­ści 5000 zł na rachun­ki za media oraz wydłu­że­nie ter­mi­nu płat­no­ści w mie­sią­cach, w któ­rych utrzy­ma­ne były obostrze­nia zwią­za­ne z zaka­zem pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. W sezo­nie let­nim przed­się­bior­cy mogli ubie­gać się zwol­nie­nie z opłat za zaję­cie pasa dro­go­we­go przez ogród­ki restauracyjne.
Wpro­wa­dze­nia spotkań/warsztatów dla miesz­kań­ców, na któ­rych obli­ga­to­ryj­nie będą obec­ni człon­ko­wie ści­słe­go kie­row­nic­twa UM zre­ali­zo­wa­na Odby­wa­ły się spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi, np. dot. siat­ki połą­czeń, utrzy­ma­nia czy­sto­ści, zago­spo­da­ro­wa­nia pl. Łucz­kow­skie­go czy Glinianek.
Zało­że­nie Miej­skiej Rady Pożyt­ku Publicz­ne­go i komór­ki zaj­mu­ją­cej się par­ty­cy­pa­cją społeczną zre­ali­zo­wa­na Rada Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Chełm zosta­ła powo­ła­na, a w jej skła­dzie zasia­da 10 osób. Z kolei komór­ką zaj­mu­ją­cą się par­ty­cy­pa­cją spo­łecz­ną w ramach Urzę­du Mia­sta Chełm jest nato­miast Rzecz­nik Praw Mieszkańców.
Znie­sie­nie opła­ty targowej zre­ali­zo­wa­na Opła­ta tar­go­wa zosta­ła znie­sio­na uchwa­łą Rady Mia­sta z listo­pa­da 2021 roku.

O tym jak zebra­li­śmy obiet­ni­ce wybor­cze i jak je spraw­dza­my możesz prze­czy­tać tutaj.

Fun­da­cja Wol­no­ści doło­ży­ła nale­ży­tej sta­ran­no­ści by przed­sta­wio­ne infor­ma­cje były praw­dzi­we i aktu­al­ne, zastrze­ga­my sobie jed­nak pra­wo do błę­dów. Jeśli je widzisz – koniecz­nie nas o tym poin­for­muj (obietnice@fundacjawolnosci.org)!!!


Aktu­ali­za­cja 24 maja 2023.

Otrzy­ma­li­śmy zastrze­że­nia do oce­ny do rzecz­ni­ka pra­so­we­go chełm­skie­go Ratu­sza. Zamiesz­cza­my je poniżej.

  • Roz­po­czę­cie prac nad pro­jek­tem „Obwod­ni­ca Połu­dnio­wa” – w trak­cie reali­za­cji (nie­zre­ali­zo­wa­na) – mia­sto ogło­si­ło postę­po­wa­nie na opra­co­wa­nie OPZ stu­dium tech­ni­cz­no-śro­­do­­wi­­sko­­we­­go inwe­sty­cji, któ­ra zosta­ło wyko­na­ne. Teraz mia­sto przy­go­to­wu­je się do ogło­sze­nia postę­po­wa­nia stric­te na stu­dium tech­ni­cz­no-śro­­do­­wi­­sko­­we. Dodat­ko­wo, samo­rząd otrzy­mał nie­mal 100 mln zło­tych dofi­nan­so­wa­nia na reali­za­cję inwe­sty­cji. Obiet­ni­ca zde­cy­do­wa­nie jest więc w trak­cie realizacji.
  • Bez­płat­na komu­ni­ka­cja i nowa siat­ka połą­czeń – zre­ali­zo­wa­na (w trak­cie) – Od 2 mar­ca 2020 obo­wią­zu­je nowa siat­ka połą­czeń. Od 1 wrze­śnia 2021 roku obo­wią­zu­je bez­płat­na komu­ni­ka­cja. Obiet­ni­ca jest zre­ali­zo­wa­na, a nie w trak­cie reali­za­cji, jak Pań­stwo podali.
  • Inku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści – zre­ali­zo­wa­na (w trak­cie) – Chełm­skie Cen­trum Aktyw­no­ści Gospo­dar­czej, któ­re peł­ni funk­cję inku­ba­to­ra, dzia­ła. Wszyst­kie powierzch­nie w CHCAG zosta­ły wyna­ję­te. Obiet­ni­ca zosta­ła zrealizowana.
  • Oddłu­że­nie mia­sta – w trak­cie – obec­nie dług mia­sta wyno­si 150,5 mln zł, nato­miast w momen­cie obję­cia urzę­du pre­zy­den­ta przez Jaku­ba Banasz­ka wyno­sił 162,5 mln zł. Dług więc spadł i jest regu­lar­nie spła­ca­ny. Tym­cza­sem w Pań­stwa tek­ście poja­wia się nie­praw­dzi­wa infor­ma­cja: „Dług może nie spadł, ale dotych­czas tak­że się nie powiększył”.
  • Ter­mi­nal prze­ła­dun­ko­wy – w trak­cie (nie­zre­ali­zo­wa­na) – we wcze­śniej­szym mailu kole­ga nie­ste­ty popeł­nił błąd (cho­ciaż i tak powin­no być to uzna­ne za „w trak­cie). Obiet­ni­ca ter­mi­na­la prze­ła­dun­ko­we­go doty­czy­ła utwo­rze­nia spół­ki LCHS, któ­ra powsta­ła. Obec­nie pra­ce zwią­za­ne z utwo­rze­niem ter­mi­na­la leżą po stro­nie PKP.
  • Wpro­wa­dze­nie tzw. „szyb­kiej kolej­ki” do miej­skie­go ZOZ – w trak­cie (nie­zre­ali­zo­wa­na) – w prze­sła­nej do Pań­stwa odpo­wie­dzi wyraź­nie poda­li­śmy, iż „obec­nie tzw. „szyb­ka kolej­ka” doty­czy osób, któ­re ze wzglę­du na stan zdro­wia lub inne szcze­gól­ne upraw­nie­nia mają pra­wo do przy­jęć poza kolej­no­ścią. Szyb­sza kolej­ka doty­czy pacjen­tów ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej i sto­ma­to­lo­gii.” Trwa­ją dal­sze pra­ce, więc obiet­ni­ca jest „w trakcie”.
  • Pro­gram kom­plek­so­wej obsłu­gi inwe­sto­ra – zre­ali­zo­wa­na (nie­zwe­ry­fi­ko­wa­na) – powsta­ło Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­ra, któ­re świad­czy kom­plek­so­wą obsłu­gę inwe­sto­ra. Jest to obiet­ni­ca zre­ali­zo­wa­na. Jeże­li chcą Pań­stwo na wła­sne oczy „zwe­ry­fi­ko­wać” jej dzia­łal­ność – zapra­sza­my do Cheł­ma lub do kon­tak­tu z inwe­sto­ra­mi i przed­się­bior­ca­mi, któ­rzy współ­pra­cu­ją z COI.
  • Utwo­rze­nie kar­ty Cheł­mia­ni­na – w trak­cie (nie­zre­ali­zo­wa­na) – zde­cy­do­wa­nie w trak­cie reali­za­cji, ponie­waż tak jak poda­li­śmy we wcze­śniej­szej odpo­wie­dzi trwa­ją zaawan­so­wa­ne roz­mo­wy z KPRM w spra­wie poro­zu­mie­nia mają­ce­go na celu okre­śle­nie zasad współ­pra­cy Stron (Mini­ster Cyfry­za­cji i Mia­sta Chełm) w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia Sys­te­mu i Apli­ka­cji mOby­wa­tel na potrze­by zadań i usług reali­zo­wa­nych przez mia­sto. Co pozwo­li na utwo­rze­nie „kar­ty Cheł­mia­ni­na”, czy­li pakie­tu ulg dla mieszkańców.
  • W ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go wyod­ręb­nie­nie kwo­ty na mło­dzie­żo­wy BO –  w trak­cie reali­za­cji (nie­zre­ali­zo­wa­na) – obec­nie w przy­go­to­wa­niu jest pro­jekt zarzą­dze­nia w tej spra­wie. Zada­nie zde­cy­do­wa­nie w trak­cie realizacji.

Zdję­cie tytu­ło­we: zdję­cie Cheł­ma: Dariusz Gro­chal Cre­ati­ve Com­mons Attri­­bu­­tion-Sha­­re Ali­ke 4.0, zdję­cie Jaku­ba Banasz­ka: UM Chełm

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy