Ujawniamy sprawozdania finansowe samorządowych komitetów wyborczych

No Com­ments

Fun­da­cja Stań­czy­ka foto­gra­fu­je spra­woz­da­nia ogól­no­pol­skich komi­te­tów wybor­czych z wybo­rów samo­rzą­do­wych 2014. My byli­śmy w Dele­ga­tu­rze Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go i spo­rzą­dzi­li­śmy kopie doku­men­tów lokal­nych komi­te­tów wybor­czych z Lubli­na (KWW Wspól­ny Lublin, KWW Lubel­ska Lewi­ca Razem i KWW Solow­skie­go), któ­ry­mi dys­po­nu­je Dele­ga­tu­ra Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go w Lublinie.

Ujaw­nia­my spra­woz­da­nia finan­so­we loka­l­nych-lube­l­skich komi­te­tów wybor­czych (klik­nij, aby otwo­rzyć plik):

KWW Wspól­ny Lublin + lista wpłat na kon­to komitetu

KWW Lubel­ska Lewi­ca Razem (zawie­ra wykaz wpłat)

KWW Solowskiego

Suma wydat­ków na kam­pa­nię wybor­czą poszcze­gól­nych komi­te­tów wyniosła:

KWW Wspól­ny Lublin 241 717,41 zł

KWW Lubel­ska Lewi­ca Razem 67 252,13 zł

KWW Solow­skie­go 1 243,53 zł

Dzie­ląc powyż­sze kwo­ty przez licz­bę uzy­ska­nych gło­sów, moż­na okre­ślić ile kosz­to­wa­ło pozy­ska­nie poje­dyn­cze­go gło­su przez poszcze­gól­ne komi­te­ty. I tak, naj­mniej na pozy­ska­nie gło­su­ją­cych wydał komi­tet Lubel­ska Lewi­ca Razem (8,62 zł/głos), ponad dwa razy wię­cej kosz­to­wa­ło to Wspól­ny Lublin (18,15 zł/głos), a naj­wię­cej za pozy­ska­nie poje­dyn­cze­go gło­su wydał KWW Solow­skie­go (21,82 zł/głos).

Ujaw­nia­my rów­nież fak­tu­ry i rachun­ki loka­l­nych-lube­l­skich komi­te­tów wyborczych:

KWW Wspól­ny Lublin (59 faktur)

DSC_0326 DSC_0327 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0330 DSC_0331 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0346 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0359 DSC_0360 DSC_0361 DSC_0362 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0372 DSC_0373 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0384

KWW Lubel­ska Lewi­ca Razem


DSC_0386
DSC_0388
DSC_0390 DSC_0391 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0396 DSC_0397 DSC_0398 DSC_0399 DSC_0400IMG_20150331_102028542 IMG_20150331_102045201 IMG_20150331_102113971IMG_20150331_102135989 IMG_20150331_102144879 IMG_20150331_102205815 IMG_20150331_102216445 IMG_20150331_102221575 IMG_20150331_102230383 IMG_20150331_102241656 IMG_20150331_102249740 IMG_20150331_102253676 IMG_20150331_102258086 IMG_20150331_102303271 IMG_20150331_102313068 IMG_20150331_102320209 IMG_20150331_102325360 IMG_20150331_102329492 IMG_20150331_102333827 IMG_20150331_102347055 IMG_20150331_102356089 IMG_20150331_102401274 IMG_20150331_102410840 IMG_20150331_102415906 IMG_20150331_102422896 IMG_20150331_102428611 IMG_20150331_102436204 IMG_20150331_102443176 IMG_20150331_102454076 IMG_20150331_102500194 IMG_20150331_102516497 IMG_20150331_102521984 IMG_20150331_102529904 IMG_20150331_102535371 IMG_20150331_102539384 IMG_20150331_102543121 IMG_20150331_102548237 IMG_20150331_102552535 IMG_20150331_102559651 IMG_20150331_102604293 IMG_20150331_102625051 IMG_20150331_102637427 IMG_20150331_102648381 IMG_20150331_102654138 IMG_20150331_102700812 IMG_20150331_103020913 IMG_20150331_103028228 IMG_20150331_103036842 IMG_20150331_103101135 IMG_20150331_103109211 IMG_20150331_103117371 IMG_20150331_103124426 IMG_20150331_103139942 IMG_20150331_103146246 IMG_20150331_103156320 IMG_20150331_103202673 IMG_20150331_103210416 IMG_20150331_103215894 IMG_20150331_103223161 IMG_20150331_103228684 IMG_20150331_103234481 IMG_20150331_103240677 IMG_20150331_103248381 IMG_20150331_103256398 IMG_20150331_103303818 IMG_20150331_103309839 IMG_20150331_103315885 IMG_20150331_103322010 IMG_20150331_103328482 IMG_20150331_103333932 IMG_20150331_103338902 IMG_20150331_103344357 IMG_20150331_103406287_HDR IMG_20150331_103410896_HDR IMG_20150331_103415730_HDR IMG_20150331_103419833_HDR IMG_20150331_103423921 IMG_20150331_103428316_HDR IMG_20150331_103432558_HDR IMG_20150331_103437659_HDR IMG_20150331_103442741_HDR IMG_20150331_103447713_HDR IMG_20150331_103454035_HDR IMG_20150331_103500674_HDR IMG_20150331_103505650_HDR IMG_20150331_103511352_HDR IMG_20150331_103516234_HDR IMG_20150331_103521068_HDR IMG_20150331_103526158_HDR IMG_20150331_103532342_HDR IMG_20150331_103537792_HDR IMG_20150331_103543173_HDR IMG_20150331_103548954_HDR

 

KWW Solow­skie­go (1 faktura):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy