W naszym inte­re­sie” to pro­jekt mają­cy na celu zwięk­sze­nie aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej senio­rów poprzez wspar­cie rzecz­nic­twa ich inte­re­sów i roz­wój sie­ci pomo­co­wo­in­for­ma­cyj­nej. Zapla­no­wan­no wie­le dzia­łań, któ­re moż­na podzie­lić na kil­ka kate­go­rii: orga­ni­za­cja kawia­re­nek oby­wa­tel­skich, roz­wój kom­pe­ten­cji senio­rów – lokal­nych lide­rów (warsz­ta­ty dot. par­ty­cy­pa­cji i udzia­łu w życiu publicz­nym, warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we) oraz wspar­cie w ich dzia­ła­niach (pie­nią­dze na ini­cja­ty­wę). Gru­pa lide­rów będzie mia­ła za zada­nie zor­ga­ni­zo­wać min. 5 spo­tkań dla senio­rów z przed­sta­wi­cie­la­mi orga­nów wła­dzy. Dru­ga kate­go­ria dzia­łań dot. pod­nie­sie­nia zna­cze­nia senio­rów w życiu publicz­nym: funk­cjo­no­wa­nie biu­ra porad praw­nych i oby­wa­tel­skich, inter­wen­cje w spra­wach zgła­sza­nych przez senio­rów a tak­że kam­pa­nia spo­łecz­na na rzecz włą­cze­nia osób star­szych w dzia­ła­nia publicz­ne na pozio­mie dziel­ni­cy i mia­sta. Pla­no­wa­ne dzia­ła­nia są tym, w czym ofe­rent się spe­cja­li­zu­je a z dru­giej stro­ny są odpo­wie­dzą na pro­ble­my lubel­skich senio­rów zdia­gno­zo­wa­ne w doku­men­tach stra­te­gicz­nych oraz lokal­nych bada­niach aktyw­no­ści spo­łecz­nej osób star­szych. Pro­jekt reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z radą senio­rów, jest skie­ro­wa­ny do miesz­kań­ców Lubli­na w wie­ku 60 i wię­cej lat i będzie odby­wał się na tere­nie mia­sta.

PORADY PRAWNE I INTERWENCJE DLA SENIORÓW

Jeśli miesz­kasz w Lubli­nie, masz wię­cej niż 60 lat i widzisz pro­ble­my doty­czą­ce więk­szej gru­py miesz­kań­ców, zgłoś się do nas, a my zaj­mie­my się tą spra­wą.

W każ­dy ponie­dzia­łek i wto­rek w godz. 15–18 w biu­rze przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I pię­tro) dyżu­ru­je rad­ca praw­ny.

Możesz też napi­sać do nas na kontakt@fundacjawolnosci.org. Uru­cho­mi­li­śmy rów­nież tele­fon zaufa­nia 533 363 538. Zgła­sza­ją­cym gwa­ran­tu­je­my ano­ni­mo­wość.

W ostat­nim cza­sie pomo­gli­śmy np. w uzy­ska­niu wie­dzy, jak wyeg­ze­kwo­wać od spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej dostęp do doku­men­tów (uchwa­ły zarzą­du, sta­tut) oraz zaję­li­śmy się zgło­sze­niem eme­ry­to­wa­ne­go pra­cow­ni­ka jed­nej z publicz­nych insty­tu­cji dot. mar­no­traw­stwa pie­nię­dzy.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Rzą­do­we­go na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.Logo programu ASOS

Tele­fon zaufa­nia:

533 363 538

Napisz do nas:

Pola obo­wiąz­ko­we *

*Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych celem kon­tak­tu w zgło­szo­nej spra­wie. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lubli­nie.