W naszym interesie

[PROJEKT ZAKOŃCZONY]

Okres reali­za­cji: 1 mar­ca – 31 grud­nia 2019

W naszym inte­re­sie” to pro­jekt mają­cy na celu zwięk­sze­nie aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej senio­rów poprzez wspar­cie rzecz­nic­twa ich inte­re­sów i roz­wój sie­ci pomo­co­wo­in­for­ma­cyj­nej. Zapla­no­wa­no wie­le dzia­łań, któ­re moż­na podzie­lić na kil­ka kate­go­rii: orga­ni­za­cja kawia­re­nek oby­wa­tel­skich, roz­wój kom­pe­ten­cji senio­rów – lokal­nych lide­rów (warsz­ta­ty dot. par­ty­cy­pa­cji i udzia­łu w życiu publicz­nym, warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we) oraz wspar­cie w ich dzia­ła­niach (pie­nią­dze na ini­cja­ty­wę). Gru­pa lide­rów będzie mia­ła za zada­nie zor­ga­ni­zo­wać min. 5 spo­tkań dla senio­rów z przed­sta­wi­cie­la­mi orga­nów wła­dzy. Dru­ga kate­go­ria dzia­łań dot. pod­nie­sie­nia zna­cze­nia senio­rów w życiu publicz­nym: funk­cjo­no­wa­nie biu­ra porad praw­nych i oby­wa­tel­skich, inter­wen­cje w spra­wach zgła­sza­nych przez senio­rów a tak­że kam­pa­nia spo­łecz­na na rzecz włą­cze­nia osób star­szych w dzia­ła­nia publicz­ne na pozio­mie dziel­ni­cy i mia­sta. Pla­no­wa­ne dzia­ła­nia są tym, w czym ofe­rent się spe­cja­li­zu­je a z dru­giej stro­ny są odpo­wie­dzą na pro­ble­my lubel­skich senio­rów zdia­gno­zo­wa­ne w doku­men­tach stra­te­gicz­nych oraz lokal­nych bada­niach aktyw­no­ści spo­łecz­nej osób star­szych. Pro­jekt reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z radą senio­rów, jest skie­ro­wa­ny do miesz­kań­ców Lubli­na w wie­ku 60 i wię­cej lat i będzie odby­wał się na tere­nie miasta.

Zobacz fil­my z kawia­re­nek obywatelskich:

Czy w Lubli­nie dobrze się mieszka?

Dla­cze­go war­to działać?

O aktyw­no­ści spo­łecz­nej seniorów

O aktyw­no­ści spo­łecz­nej a sta­rze­niu się

Aktyw­ni senio­rzy – aktyw­ność obywatelska

PODSUMOWANIE

W toku reali­za­cji zada­nia osią­gnę­li­śmy zamie­rzo­ne cele.

1. Włą­czy­li­śmy oso­by star­sze w funk­cjo­no­wa­nie grup oby­wa­tel­skich. W poło­wie 2019 roku zawią­za­ła się gru­pa senio­­rów-lide­­rów. W jej spo­tka­niach uczest­ni­czy­ło 30 osób (z róż­ną czę­sto­tli­wo­ścią). Gru­pa spo­ty­ka­ła się regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, a w cza­sie poprze­dza­ją­cym reali­za­cję ini­cja­ty­wy czę­ściej (co tydzień). Człon­ko­wie gru­py uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach komputerowych.

2. Stwo­rzy­li­śmy sieć pomo­­co­­wo-info­r­ma­­cy­j­ną. Pro­wa­dzi­li­śmy biu­ro porad oby­wa­tel­skich (81 udzie­lo­nych porad i 228 godzin dyżu­rów), podej­mo­wa­li­śmy inter­wen­cje w spra­wach zgła­sza­nych przez senio­rów (20 udo­ku­men­to­wa­nych inter­wen­cji oraz kil­ka­na­ście krót­kich porad i odpo­wie­dzi), sta­le czyn­ny tele­fon zaufa­nia, wyda­nie i kol­por­taż ulot­ki infor­ma­cyj­nej. Czę­sto do biu­ra zgła­sza­ły się oso­by ze spra­wa­mi, któ­ry­mi się nie zaj­mu­je­my (np. pro­ble­my z zakre­su pra­wa kon­su­menc­kie­go, kar­ne­go, cywil­ne­go). W takich przy­pad­kach z grzecz­no­ści rów­nież udzie­la­li­śmy porad lub kie­ro­wa­li­śmy do innych insty­tu­cji (nie zosta­ły uwzględ­nio­ne w sprawozdaniu).

3. Popra­wa wize­run­ku senio­rów, jako osób anga­żu­ją­cych się w życie spo­łecz­ne. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy 6 kawia­re­nek oby­wa­tel­skich w róż­nych śro­do­wi­skach, w tym w gru­pach szcze­gól­nie nara­żo­nych na wyklu­cze­nie spo­łecz­ne. Opu­bli­ko­wa­li­śmy doda­tek do naj­więk­sze­go regio­nal­ne­go dzien­ni­ka (z kon­kur­sem pro­mu­ją­cym aktyw­ność oby­wa­tel­ską senio­rów). Pro­mo­wa­li­śmy dzia­łal­ność senio­­rów-lide­­rów w internecie.

4. Zre­ali­zo­wa­li­śmy kam­pa­nie spo­łecz­ną na rzecz zwięk­sze­nia udzia­łu senio­rów w życiu spo­łecz­nym. Opu­bli­ko­wa­li­śmy doda­tek do naj­więk­sze­go regio­nal­ne­go dzien­ni­ka zawie­ra­ją­cy pora­dy oby­wa­tel­skie i kon­kurs dla senio­rów. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy warsz­ta­ty dzien­ni­kar­skie dla senio­rów. Część z nich wyko­rzy­sta­ła zdo­by­te umie­jęt­no­ści, pisząc tek­sty dzien­ni­kar­skie. Zosta­ły one opu­bli­ko­wa­ne w gaze­cie „Jaw­ny Lublin”.

 

Infografika z danymi ASOS 2019

 

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Rzą­do­we­go na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.asos logo

Napisz do nas: