Zobacz inne projekty:

Kontrola obywatelska dwóch kampanii wyborczych na Lubelszczyźnie

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 12 lute­go 2024 – 30 czerw­ca 2024
Źró­dło finan­so­wa­nia: Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wuj­ca. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 20 000 zł.

Opis:

Reali­za­cja ini­cja­ty­wy pole­ga na wzmoc­nie­niu kon­tro­li spo­łecz­nej poli­ty­ków w cza­sie kam­pa­nii wybor­czych do samo­rzą­du lokal­ne­go oraz Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Lubli­nie i woje­wódz­twie lubel­skim. Cel zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny poprzez zatrud­nie­nie dzien­ni­ka­rza, któ­ry będzie pisał w cza­sie kam­pa­nii wybor­czych tek­sty na por­ta­lu jawnylublin.pl, w tym tema­ty inter­wen­cyj­ne i zwią­za­ne z moni­to­rin­giem kam­pa­nii wybor­czej, pro­wa­dzo­nym przez naszą fundację.

 

 

Ini­cja­ty­wę wspie­ra Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wujca

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca