Nasi darczyńcy

Omega SystemDziś gro­no naszych Dar­czyń­ców się powięk­szy­ło — dzię­ku­je­my za wspar­cie fir­mie Ome­ga Sys­tem omegasystem.pl Pomoc od zewnętrz­nych firm umac­nia nas w prze­ko­na­niu, że dzia­ła­my w słusz­nych sprawach!

 

Dołącz do gro­na dar­czyń­ców Fun­da­cji Wol­no­ści — napisz na kontakt@fundacjawolnosci.org