Obywatelski radny w ukraińskiej gromadze

Okres reali­za­cji: 1 lute­go – 31 lip­ca 2021

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ska Fun­da­cja Wolności

Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 57 600,00 zł

Part­ne­rzy:

Rówień­skie Cen­trum – Socjal­ne Partnerstwo

Fun­da­cja Roz­wo­ju Euro­py Środkowo-Wschodniej

Opis:

Celem pro­jek­tu jest prze­ka­zy­wa­nie pol­skich doświad­czeń z zakre­su dobrych prak­tyk w samo­rzą­dzie lokal­nym na grunt ukra­iń­ski oraz wzrost kom­pe­ten­cji nowo wybra­nych samo­rzą­dow­ców z obwo­dów rówień­skie­go i wołyńskiego.

Pla­no­wa­ny­mi dzia­ła­nia­mi są wizy­ta stu­dyj­na 13 ukra­iń­skich rad­nych i przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji straż­ni­czych w Pol­sce. Pod­czas wizy­ty pozna­ją dobre prak­ty­ki ze stro­ny urzę­du mia­sta, lokal­nych rad­nych oraz orga­ni­za­cji straż­ni­czej. Po powro­cie na Ukra­inę zada­niem uczest­ni­ków wizy­ty będzie opra­co­wa­nie dia­gno­zy lokal­nych potrzeb w swo­ich samo­rzą­dach. Następ­nie na Ukra­inie odbę­dą się czte­ry warsz­ta­ty (w obwo­dach wołyń­skim i rówień­skim, oddziel­ne dla samo­rzą­dow­ców z miast i gmin wiej­skich), pod­czas któ­rych zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne pol­skie doświad­cze­nia a na bazie opra­co­wa­nych dia­gnoz, zosta­ną wypra­co­wa­ne pla­ny działania.

Samo­rzą­dow­cy będą mogli skon­sul­to­wać swo­je pro­jek­ty z pol­ski­mi eks­per­ta­mi. Ostat­nim eta­pem pro­jek­tu będą warsz­ta­ty wdro­że­nio­we w Łuc­ku i Rów­nem. Zgod­nie z pro­ble­ma­mi wska­za­ny­mi w dia­gno­zie, w reali­za­cji pro­jek­tu chce­my posta­wić duży akcent na prak­ty­kę oraz obu­stron­ne kon­sul­ta­cje. Refor­ma samo­rzą­do­wa oraz nad­cho­dzą­ce wybo­ry są świet­ną oka­zją do reali­za­cji zapla­no­wa­nych działań.

Wizy­tów­ka pro­jek­tu w por­ta­lu Civicportal

Klik­nij w obra­zek, aby pobrać prezentację. 

Just some pla­ce­hol­der con­tent. Edit the modu­le to chan­ge it.