Obywatelski radny w ukraińskiej gromadze

Okres reali­za­cji: 1 lute­go – 30 wrze­śnia 2021

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ska Fun­da­cja Wolności

Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 57 600,00 zł

Part­ne­rzy:

Rówień­skie Cen­trum – Socjal­ne Partnerstwo

Fun­da­cja Roz­wo­ju Euro­py Środkowo-Wschodniej

Opis:

Celem pro­jek­tu jest prze­ka­zy­wa­nie pol­skich doświad­czeń z zakre­su dobrych prak­tyk w samo­rzą­dzie lokal­nym na grunt ukra­iń­ski oraz wzrost kom­pe­ten­cji nowo wybra­nych samo­rzą­dow­ców z obwo­dów rówień­skie­go i wołyńskiego.

Pla­no­wa­ny­mi dzia­ła­nia­mi są wizy­ta stu­dyj­na 13 ukra­iń­skich rad­nych i przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji straż­ni­czych w Pol­sce. Pod­czas wizy­ty pozna­ją dobre prak­ty­ki ze stro­ny urzę­du mia­sta, lokal­nych rad­nych oraz orga­ni­za­cji straż­ni­czej. Po powro­cie na Ukra­inę zada­niem uczest­ni­ków wizy­ty będzie opra­co­wa­nie dia­gno­zy lokal­nych potrzeb w swo­ich samo­rzą­dach. Następ­nie na Ukra­inie odbę­dą się czte­ry warsz­ta­ty (w obwo­dach wołyń­skim i rówień­skim, oddziel­ne dla samo­rzą­dow­ców z miast i gmin wiej­skich), pod­czas któ­rych zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne pol­skie doświad­cze­nia a na bazie opra­co­wa­nych dia­gnoz, zosta­ną wypra­co­wa­ne pla­ny działania.

Samo­rzą­dow­cy będą mogli skon­sul­to­wać swo­je pro­jek­ty z pol­ski­mi eks­per­ta­mi. Ostat­nim eta­pem pro­jek­tu będą warsz­ta­ty wdro­że­nio­we w Łuc­ku i Rów­nem. Zgod­nie z pro­ble­ma­mi wska­za­ny­mi w dia­gno­zie, w reali­za­cji pro­jek­tu chce­my posta­wić duży akcent na prak­ty­kę oraz obu­stron­ne kon­sul­ta­cje. Refor­ma samo­rzą­do­wa oraz nad­cho­dzą­ce wybo­ry są świet­ną oka­zją do reali­za­cji zapla­no­wa­nych działań.

Wizy­tów­ka pro­jek­tu w por­ta­lu Civicportal

Opis zre­ali­zo­wa­nych działań:

1. Warsz­ta­ty dla nowo wybra­nych samo­rzą­dow­ców – trans­fer pol­skich doświad­czeń 12–13 mar­ca w Łuc­ku (w Domu Kul­tu­ry) oraz 14–15 mar­ca w Rów­nem (Miej­ska Maj­ster­nia). Stresz­cze­nie tema­ty­ki zajęć:
‑Wpro­wa­dze­nie w zakre­sie celów i dzia­łań projektu.
‑Zarzą­dza­nie stra­te­gicz­ne roz­wo­jem lokal­nym gromad.
‑Pra­ca i sku­tecz­ność rad­nych w samo­rzą­dzie – dobre prak­ty­ki z Polski.
‑Wstęp do prze­pro­wa­dze­nia dia­gno­zy lokal­nych problemów.
‑Spo­so­by prze­ciw­dzia­ła­nia lokal­nym problemom.
‑Przed­sta­wie­nie zasad wyko­na­nia “pra­cy domo­wej” i kry­te­riów rekru­ta­cji do udzia­łu w wizy­cie stu­dyj­nej w Polsce.
Licz­ba uczest­ni­ków na poszcze­gól­nych warsz­ta­tach: 13 osób (12 mar­ca), 11 osób (13 mar­ca), 12 osób (14 mar­ca) oraz 18 osób (15 marca).

2. Opra­co­wa­nie dia­gnoz pro­ble­mów lokal­nych samorządów.
Warun­kiem udzia­łu w wizy­cie stu­dyj­nej do Pol­ski było przed­sta­wie­nie w for­mie pisem­nej dia­gno­zy pro­ble­mów w swo­im samo­rzą­dzie (spraw wyma­ga­ją­cych inter­wen­cji). Osta­tecz­nie 17 samo­rzą­dow­ców prze­sła­ło swo­je pra­ce. Każ­da pra­ca zosta­ła prze­czy­ta­na oraz zosta­ły opra­co­wa­ne reko­men­da­cje przez pol­skich ekspertów.

3. Wizy­ta stu­dyj­na w Lublinie.
Mimo pro­ble­mów z obostrze­nia­mi uda­ło się nam dopro­wa­dzić do orga­ni­za­cji wizy­ty stu­dyj­nej. Do Lubli­na przy­je­cha­ło 13 uczest­ni­ków (samo­rzą­dow­cy, któ­rzy prze­sła­li swo­je pra­ce oraz dwo­je przed­sta­wi­cie­li ukra­iń­skie­go part­ne­ra). Pod­czas wizy­ty zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy warsz­ta­ty dot. logi­ki pro­jek­to­wej oraz spo­tka­nia i wizy­ty w urzę­dzie mar­szał­kow­skim, urzę­dzie mia­sta Lublin, gmi­nie Jabłon­na (spo­tka­nie z zastęp­cą wój­ta, wizy­ta­cja gmin­nej biblio­te­ki), przed­sta­wi­ciel­ką Fun­da­cji Sem­pre a Fren­te (zaj­mu­ją­cej się współ­pra­cą i ani­ma­cją mło­dzie­ży), ani­ma­to­ra­mi kul­tu­ry (pre­zen­ta­cja i roz­mo­wa nt. ani­ma­cji kul­tu­ry w gmi­nach wiej­skich), człon­ki­nią Lubel­skiej Gru­py Badaw­czej (dzia­ła­nia par­ty­cy­pa­cyj­ne, włą­cze­nie miesz­kań­ców), miej­skim archi­tek­tem zie­le­ni i archi­tek­tem kra­jo­bra­zu a tak­że z rad­ny­mi mia­sta Lublin. Ponad­to zre­ali­zo­wa­li­śmy warsz­ta­ty nt. moni­to­rin­gu samo­rzą­dzie lokal­nym (Krzysz­tof Jaku­bow­ski) oraz pra­cy meto­dą pro­jek­to­wą (Krzysz­tof Łątka).

4. Warsz­ta­ty wdrożeniowe.
6 lip­ca (Łuck, 11 osób, Dom Kul­tu­ry) i 7 lip­ca (Rów­ne, 16 osób, Miej­ska Majsternia)
Tema­ty­ka warsz­ta­tów obej­mo­wa­ła obsza­ry roz­wo­ju lokal­ne­go i uszcze­gó­ła­wia­nie pla­nów dzia­łań samo­rzą­dow­ców. Każ­dy z uczest­ni­ków pod­czas zajęć pre­cy­zo­wał swój plan dzia­łań w samo­rzą­dzie, bazu­jąc na wie­dzy zdo­by­tej wcze­śniej pod­czas warsz­ta­tów i wizy­ty stu­dyj­nej w Pol­sce. Każ­dy z uczest­ni­ków zakoń­czył warsz­ta­ty z goto­wym planem.

5. Kon­sul­ta­cje (webi­na­ry) z pol­ski­mi ekspertami.
Tema­ty wybra­ne przez uczest­ni­ków pro­jek­tu (poprzez gru­pę dys­ku­syj­ną na face­bo­oku dla uczest­ni­ków). Następ­nie do każ­de­go tema­tu wyszu­ka­li­śmy eks­per­ta. Odby­ły się trzy spotkania:
27 wrze­śnia: Festi­wa­le ulicz­ne – Joan­na Wawió­r­ka-Kamie­­nie­c­ka (8 osób plus eks­pert­ka i organizatorzy),
28 wrze­śnia: Cyfry­za­cja i otwar­te dane w mie­ście – Tomasz Nadol­ny (6 osób plus eks­pert i organizatorzy),
30 wrze­śnia: Wspar­cie infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej – Łukasz Bosow­ski (6 osób plus eks­pert i organizatorzy).

Rezul­ta­ty mia­ły wymier­ne prze­ło­że­nie na pra­ce rad­nych. 30 lip­ca 2021 Rada Miej­ska Łuc­ka pod­ję­ła decy­zję o zatwier­dze­niu kon­cep­cji roz­wo­ju infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej mia­sta Łuc­ka na lata 2021–2030 (dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu rad­ne­go Myko­la Nakho­da, uczest­ni­ka nasze­go pro­jek­tu). 30 wrze­śnia rada mia­sta Rów­ne przy­ję­ła regu­la­min „Budże­tu Publicz­ne­go Zago­spo­da­ro­wa­nia Kra­jo­bra­zu Gmi­ny Tery­to­rial­nej Mia­sta Rów­ne na lata 2021 – 2022” (wzo­ro­wa­ny na lubel­skim „Zie­lo­nym Budże­cie”, z któ­rym samo­rzą­dow­cy zapo­zna­li się pod­czas wizy­ty w Lublinie).

W cza­sie reali­za­cji pro­jek­tu poja­wi­ła się oka­zja do posze­rze­nia dzia­łań, dzię­ki oszczęd­no­ściom w wydat­kach. Dzię­ki temu, we wrze­śniu zre­ali­zo­wa­li­śmy trzy spo­tka­nia kon­sul­ta­cyj­ne (onli­ne) z eks­per­ta­mi z Pol­ski. Uczest­ni­cy pro­jek­tu wybra­li tema­ty­kę, któ­ra ich inte­re­su­je (festi­wa­le ulicz­ne i ich wpływ na roz­wój mia­sta, cyfry­za­cja i otwar­te dane w urzę­dzie oraz wspar­cie infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej) a my wyszu­ka­li­śmy eks­per­tów (Joan­na Wawió­r­ka-Kamie­­nie­c­ka, Tomasz Nadol­ny oraz Łukasz Bosow­ski). W spo­tka­niach, któ­re odby­ły się 27,28 i 30 wrze­śnia udział wzię­ło kolej­no 8, 6 i 6 osób (nie licząc eks­per­tów i obsłu­gi spotkań).

Pod­czas pierw­szej, mar­co­wej wizy­ty w Łuc­ku spo­tka­li­śmy się tak­że z panią kon­sul Tere­są Chruszcz z Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP. Wspól­nie z przed­sta­wi­cie­lem orga­ni­za­cji part­ner­skiej z Ukra­iny opo­wie­dzie­li­śmy o naszym pro­jek­cie. Pani kon­sul wyra­zi­ła zain­te­re­so­wa­nie (przy­szła na chwi­lę na jeden z warsz­ta­tów) oraz zade­kla­ro­wa­ła chęć współ­pra­cy i pomo­cy w przy­szło­ści. Ponad­to, dwu­krot­nie spo­tka­li­śmy się z merem mia­sta Rów­ne (facebook.com/tretyak.rivne/posts/316402966866274), któ­re­mu przed­sta­wi­li­śmy nasz pro­jekt oraz roz­ma­wia­li­śmy o wymia­nie doświad­czeń. Mer wyra­ził zain­te­re­so­wa­nie współ­pra­cą mię­dzy samo­rzą­da­mi, zwłasz­cza w zakre­sie reali­za­cji wspól­nych pro­jek­tów międzynarodowych.

Klik­nij w obra­zek, aby pobrać prezentację.