Pro­jekt „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne” był reali­zo­wa­ny na tere­nie Ukra­iny i Pol­ski. Doty­czył wymia­ny doświad­czeń oraz pro­pa­go­wa­nia jaw­no­ści i otwar­to­ści w dzia­ła­niach samo­rzą­du lokal­ne­go na Ukra­inie. W cią­gu kil­ku mie­się­cy odby­ły się dwie wizy­ty stu­dyj­ne akty­wi­stów i dzien­ni­ka­rzy z Łuc­ka i Rów­ne­go do Lubli­na (w tym udział w Kon­gre­sie Ini­cja­tyw Euro­py Wschod­niej). Na Ukra­inie zre­ali­zo­wa­no dwa warsz­ta­ty dot. tema­ty­ki pro­jek­tu. W ramach warsz­ta­tów uczest­ni­cy opra­co­wa­li pomy­sły, wnio­ski i ini­cja­ty­wy dot. posze­rze­nia jaw­no­ści samo­rzą­du lokal­ne­go. Na zakoń­cze­nie w Rów­nem odby­ła się kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca zre­ali­zo­wa­ne dzia­ła­nia. Rezul­ta­tem pro­jek­tu są ini­cja­ty­wy pod­ję­te przez lokal­nych akty­wi­stów oraz pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji w zakre­sie otwar­to­ści i jaw­no­ści w samo­rzą­dzie lokalnym.

Opis poszcze­gól­nych działań:

1. Wizy­ta stu­dyj­na w Lubli­nie – warsz­ta­ty nt. pra­wa do infor­ma­cji w Pol­sce, pre­zen­ta­cja narzę­dzi moni­to­ro­wa­nia budże­tu, spo­tka­nie z dyrek­to­rem NIK w Lubli­nie, spo­tka­nie z dzien­ni­ka­rza­mi śled­czy­mi z Zamo­ścia, spo­tka­nie z watch­do­ga­mi Kin­ga Kulik (Lubel­ska Akcja Loka­tor­ka i Homo Faber), Krzysz­tof Kowa­lik (Towa­rzy­stwo dla Natu­ry i Czło­wie­ka, Fun­da­cja Wol­no­ści), dzień w urzę­dzie mia­sta (dostęp do infor­ma­cji publicz­nej z per­spek­ty­wy urzę­du, orga­ni­za­cja prze­tar­gów, otwar­te dane)..
2. Warsz­ta­ty w Łuc­ku i Rów­nem. Pre­zen­ta­cja Wypra­co­wa­nie w gru­pach pro­po­zy­cji ini­cja­tyw, wnio­sków i pomy­słów do lokal­nych władz samorządowych.
3. Warsz­ta­ty dla ukra­iń­skich uczest­ni­ków Kon­gre­su Ini­cja­tyw Euro­py Wschod­niej. W zaję­ciach udział wzię­ło 13 osób, wolon­ta­riu­szy i ucze­snit­ków kon­gre­si z Ukra­iny (głów­nie stu­den­ci i oso­by tuż po stu­diach, prze­waż­nie ze wschod­niej Ukra­iny). Warsz­tat dot. pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej w Pol­sce, doświad­czeń Fun­da­cji Wol­no­ści w dzia­łal­no­ści straż­ni­czej, współ­pra­cy z urzę­dem mia­sta oraz omó­wie­nia waż­niej­szych dzia­łań i ini­cja­tyw fundacji.
4. Kon­gres Ini­cja­tyw Euro­py Wschod­niej w Lubli­nie. W ramach środ­ków z budże­tu pro­jek­tu sfi­nan­so­wa­no przy­jazd 10 osób z Łuc­ka i Rów­ne­go. W dniu 26 wrze­śnia odbył się panel dys­ku­syj­ny „Urzęd­ni­cy i watch­do­gi. Czy współ­pra­ca jest moż­li­wa?”, z udzia­łem dwóch uczest­ni­ków pro­jek­tu z Rów­ne­go (nagra­nie dostęp­ne na: https://www.youtube.com/watch?v=Q0gB33V2mF4).
5. Kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca w Rów­nem. Pro­grm kon­fe­ren­cji obej­mo­wał poniż­sze kwestie:
– wpro­wa­dze­nie (Krzysz­tof Jaku­bow­ski i Svy­ato­slav Klichuk)
– dostęp do publicz­nej infor­ma­cji w Pol­sce (Krzysz­tof Jaku­bow­ski i Krzysz­tof Kowalik),
– instru­men­ty moni­to­rin­gu miej­skie­go budże­tu (Krzysz­tof Jakubowski),
– pod­su­mo­wa­nie reali­za­cji pro­jek­tu. Pre­zen­ta­cja, to, co uda­ło się zro­bić na Ukra­inie (Svy­ato­slaw Klichuk),
– w jaki spo­sób miesz­kań­cy mogą brać udział w decy­zjach miej­skiej rady (Krzysz­tof Jakubowski),
– pol­ska prak­ty­ka pro­wa­dze­nia budże­tów oby­wa­tel­skich – pozy­ty­wy i nega­ty­wy (Krzysz­tof Jakubowski),
– pod­su­mo­wa­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w War­sza­wie dot. stra­te­gii roz­wo­ju mia­sta (Krzysz­tof Kowalik).

Czy­taj więcej:

Warsz­ta­ty nt. przej­rzy­sto­ści samo­rzą­du w Łuc­ku i Równem

Pod­su­mo­wa­nie wizy­ty ukra­iń­skich dzien­ni­ka­rzy i watchdogów

Urzęd­ni­cy i watch­do­gi – czy współ­pra­ca jest możliwa?