Projekt „Otwarty Łuck, Otwarte Równe” był realizowany na terenie Ukrainy i Polski. Dotyczył wymiany doświadczeń oraz propagowania jawności i otwartości w działaniach samorządu lokalnego na Ukrainie. W ciągu kilku miesięcy odbyły się dwie wizyty studyjne aktywistów i dziennikarzy z Łucka i Równego do Lublina (w tym udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej). Na Ukrainie zrealizowano dwa warsztaty dot. tematyki projektu. W ramach warsztatów uczestnicy opracowali pomysły, wnioski i inicjatywy dot. poszerzenia jawności samorządu lokalnego. Na zakończenie w Równem odbyła się konferencja podsumowująca zrealizowane działania. Rezultatem projektu są inicjatywy podjęte przez lokalnych aktywistów oraz podniesienie kompetencji w zakresie otwartości i jawności w samorządzie lokalnym.

Opis poszczególnych działań:

1. Wizyta studyjna w Lublinie – warsztaty nt. prawa do informacji w Polsce, prezentacja narzędzi monitorowania budżetu, spotkanie z dyrektorem NIK w Lublinie, spotkanie z dziennikarzami śledczymi z Zamościa, spotkanie z watchdogami Kinga Kulik (Lubelska Akcja Lokatorka i Homo Faber), Krzysztof Kowalik (Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Fundacja Wolności), dzień w urzędzie miasta (dostęp do informacji publicznej z perspektywy urzędu, organizacja przetargów, otwarte dane)..
2. Warsztaty w Łucku i Równem. Prezentacja Wypracowanie w grupach propozycji inicjatyw, wniosków i pomysłów do lokalnych władz samorządowych.
3. Warsztaty dla ukraińskich uczestników Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. W zajęciach udział wzięło 13 osób, wolontariuszy i uczesnitków kongresi z Ukrainy (głównie studenci i osoby tuż po studiach, przeważnie ze wschodniej Ukrainy). Warsztat dot. prawa do informacji publicznej w Polsce, doświadczeń Fundacji Wolności w działalności strażniczej, współpracy z urzędem miasta oraz omówienia ważniejszych działań i inicjatyw fundacji.
4. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. W ramach środków z budżetu projektu sfinansowano przyjazd 10 osób z Łucka i Równego. W dniu 26 września odbył się panel dyskusyjny „Urzędnicy i watchdogi. Czy współpraca jest możliwa?”, z udziałem dwóch uczestników projektu z Równego (nagranie dostępne na: https://www.youtube.com/watch?v=Q0gB33V2mF4).
5. Konferencja podsumowująca w Równem. Progrm konferencji obejmował poniższe kwestie:
– wprowadzenie (Krzysztof Jakubowski i Svyatoslav Klichuk)
– dostęp do publicznej informacji w Polsce (Krzysztof Jakubowski i Krzysztof Kowalik),
– instrumenty monitoringu miejskiego budżetu (Krzysztof Jakubowski),
– podsumowanie realizacji projektu. Prezentacja, to, co udało się zrobić na Ukrainie (Svyatoslaw Klichuk),
– w jaki sposób mieszkańcy mogą brać udział w decyzjach miejskiej rady (Krzysztof Jakubowski),
– polska praktyka prowadzenia budżetów obywatelskich – pozytywy i negatywy (Krzysztof Jakubowski),
– podsumowanie konsultacji społecznych w Warszawie dot. strategii rozwoju miasta (Krzysztof Kowalik).

Czytaj więcej:

Warsztaty nt. przejrzystości samorządu w Łucku i Równem

Podsumowanie wizyty ukraińskich dziennikarzy i watchdogów

Urzędnicy i watchdogi – czy współpraca jest możliwa?