Podsumowanie wizyty ukraińskich dziennikarzy i watchdogów

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści jest lokal­ną orga­ni­za­cją straż­ni­czą, jed­nak coraz czę­ściej oso­by i orga­ni­za­cje z regio­nu pro­szą nas o pomoc w spra­wach zwią­za­nych z pra­wem do infor­ma­cji lub prze­ciw­dzia­ła­niem korup­cji. Współ­pra­cu­je­my z orga­ni­za­cja­mi straż­ni­czy­mi z woje­wódz­twa lubel­skie­go i kil­ko­ma urzę­da­mi miast z Pol­ski. Ale roz­po­wszech­nia­my nasze ini­cja­ty­wy nie tyl­ko na obsza­rze kra­ju, jeste­śmy zawsze otwar­ci na współ­pra­cę z zagranicą.

W tym roku w okre­sie od 28 czerw­ca do 1 lip­ca przy­ję­li­śmy u sie­bie dele­ga­cję z Ukra­iny w ramach pro­jek­tu „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne” finan­so­wa­ne­go przez pro­gram RITA, któ­re­go warsz­tat wpro­wa­dza­ją­cy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w Lubli­nie. Przy­je­cha­li do nas człon­ko­wie orga­ni­za­cji straż­ni­czych i nie­za­leż­ni dzien­ni­ka­rzy z obwo­du Wołyń­skie­go i Rówień­skie­go Ukra­iny, zor­ga­ni­zo­wa­nych wokół orga­ni­za­cji Rówień­skie Cen­trum „Part­ner­stwa Spo­łecz­ne­go” oraz por­ta­lu inter­ne­to­we­go 4vlada.com.

Nasze spo­tka­nia mia­ło war­tość edu­ka­cyj­ną dla orga­ni­za­cji part­ner­skiej. Podzie­li­li­śmy się doświad­cze­niem w dzia­łal­no­ści straż­ni­czej i reali­za­cji pra­wa do infor­ma­cji w celu pomo­cy mie­szań­com miast Rów­ne i Łuck (przede wszyst­kim przed­sta­wi­cie­lom orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, lokal­nym akty­wi­stom, dzien­ni­ka­rzom i lide­rom spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go) roz­sze­rzyć kom­pe­ten­cji do egze­kwo­wa­nia zasa­dy jaw­no­ści finan­sów publicznych.

Wizy­ta stu­dyj­na zaczę­ła się od przed­sta­wie­nia i zapo­zna­nia się z dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji i orga­ni­za­cji z Ukra­iny. Zapo­zna­li­śmy gości z pra­wem do infor­ma­cji, ure­gu­lo­wań w euro­pej­skich i pol­skich prze­pi­sach oraz przed­sta­wi­li­śmy przy­kła­dy jego reali­za­cji z naszych doświadczeń.

Z przed­sta­wi­cie­la­mi orga­nów władz samo­rzą­do­wych omó­wi­li­śmy dostęp do infor­ma­cji publicz­nej i otwar­te dane, porów­na­li­śmy prze­pi­sy dzia­ła­ją­ce w Pol­sce ze spo­so­ba­mi, w jaki oby­wa­te­le mogą spraw­dzać i wery­fi­ko­wać prze­bieg i wyni­ki prze­tar­gów oraz kwe­stie współ­pra­cy orga­ni­za­cji straż­ni­czych z orga­na­mi wła­dzy samo­rzą­do­wej. Tak­że zapo­zna­li­śmy part­ne­rów z przy­kła­da­mi dobrych prak­tyk w Lubli­nie w zakre­sie otwar­to­ści samo­rzą­du, bio­rąc pod uwa­gę zain­te­re­so­wa­nie oby­wa­te­li Ukra­iny samo­rzą­dem lokal­nym, zwią­za­ne z wpro­wa­dza­niem refor­my samo­rzą­do­wej w kraju.

Dla dzien­ni­ka­rzy z gro­na ukra­iń­skiej dele­ga­cji było szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce spo­tka­nie z watch­do­ga­mi, któ­rzy dzie­li­li się swo­im doświad­cze­niem i meto­da­mi pra­cy w celu reali­za­cji pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej i kon­tro­li obywatelskiej.

Part­ne­rzy zdo­by­li wie­dzę nt. narzę­dzi, któ­re wyko­rzy­stu­je Fun­da­cja Wol­no­ści w zakre­sie moni­to­rin­gu budże­tu mia­sta oraz orga­nów wła­dzy samo­rzą­do­wej. Ponie­waż stro­ny inter­ne­to­we orga­nów władz samo­rzą­do­wych na Ukra­inie są nie zbyt spraw­ne i trud­ne do zna­le­zie­nia i zro­zu­mie­nia infor­ma­cji nt. wyda­wa­nia budże­tu, przed­sta­wi­li­śmy zasa­dy dzia­ła­nia ser­wi­sów jawnylublin.pl oraz lublin.mamprawowiedziec.pl. Ich funk­cjo­nal­no­ści szcze­gól­nie przy­pa­dły do gustu naszym gościom.

Spo­tka­nia minę­ły w dobrej atmos­fe­rze, porów­na­li­śmy Pol­ską z Ukra­iną w kwe­stiach, doty­czą­cych dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej i jego moni­to­ro­wa­nia oraz wyzna­czy­li­śmy kie­ru­nek dal­szej współpracy.

Spo­dzie­wa­my się, że wspól­ne opra­co­wa­nie reko­men­da­cji (w dal­szej czę­ści reali­za­cji pro­jek­tu) będzie korzyst­ne dla reali­za­cji refor­my samo­rzą­do­wej na Ukra­inie. Zgod­nie z zasa­da­mi jaw­no­ści, przej­rzy­sto­ści i par­ty­cy­pa­cji, oby­wa­te­le nie będą mie­li pro­ble­mów z uzy­ski­wa­niem infor­ma­cji i rezul­ta­ty spo­tkań będą pod­trzy­my­wa­ne przez kolej­ne mia­sta na Ukra­inie oraz ini­cja­ty­wa roz­po­wszech­ni się na inne pań­stwa Euro­py Wschodniej.

Ali­na Zaitseva

» Rela­cja w Radio Lublin «

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach pro­gra­mu RITA – Prze­mia­ny w regio­nie, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy