Zapraszamy na szkolenie nt. prawa dostępu do informacji publicznej

No Com­ments

Chcesz się dowie­dzieć w jaki spo­sób są wydat­ko­wa­ne Two­je podat­ki, jak będą wyglą­da­ły miej­skie inwe­sty­cje w Two­im oto­cze­niu czy kto pro­wa­dzi miej­skie­go Face­bo­oka? Przyjdź na warsz­tat dot. dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, na któ­rym zdo­bę­dziesz wie­dzę, któ­ra pozwo­li Ci zdo­być upra­gnio­ne informacje!

Warsz­tat odbę­dzie się we czwar­tek, 20 lip­ca w godz. 16:30–20:30 w biu­rze Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych przy al. Racła­wic­kich 22 w Lublinie.

Zapi­sy przez for­mu­larz.

Pro­gram spotkania:
1) pod­sta­wy prawne,
2) tryb skła­da­nia wnio­sków z zasto­so­wa­niem usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej,
3) nauka pisa­nia wniosków,
4)proces postę­po­wa­nia przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi w razie nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznej,
5) przy­kła­dy, dys­ku­sja, moż­li­wość zada­wa­nia pytań.

Orga­ni­za­tor zapew­nia mate­ria­ły szko­le­nio­we, drob­ny poczę­stu­nek i napo­je. Udział w szko­le­niu jest BEZPŁATNY.

Szko­le­nie jest reali­zo­wa­ne dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy