Rada Miasta Zamość poparła petycję o zmianę w sposobie wypłacania diet

No Com­ments

Rada Mia­sta Zamość pod­czas wczo­raj­sze­go posie­dze­nia, uzna­ła naszą pety­cję za zasadną.

Pety­cja doty­czy­ła wykre­śle­nia z uchwa­ły w spra­wie usta­le­nia wyso­ko­ści diet Rad­nych Mia­sta Zamość zapi­su, któ­ry stwa­rza moż­li­wość pobie­ra­nia die­ty przez rad­nych nie­obec­nych na posie­dze­niach rady i jej komi­sji, po uspra­wie­dli­wie­niu nie­obec­no­ści zwią­za­nej ze spra­wo­wa­niem man­da­tu rad­ne­go a tak­że wsku­tek zwol­nie­nia lekar­skie­go lub zda­rze­nia losowego.

Co zna­mien­ne, rad­ni popar­li pety­cję bez gło­su sprzeciwu.RM Zamość wyniki głosowania

Kolej­nym kro­kiem będzie zmia­na uchwa­ły przez Radę Mia­sta i wpro­wa­dze­nie wnio­sko­wa­nych zmian.

Poni­żej treść uchwa­ły wraz z uzasadnieniem.

Roz­pa­trze­nie pety­cji w spra­wie zmia­ny spo­so­bu wypła­ca­nia diet rad­nym mia­sta Zamość

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy