Rada Miasta Lublin odrzuciła naszą petycję ws tekstów jednolitych

No Com­ments

Nasza pety­cja ws tek­stów jed­no­li­tych aktów pra­wa miej­sco­we­go zosta­ła roz­pa­trzo­na nega­tyw­nie przez Komi­sję Roz­wo­ju Rady Mia­sta Lublin. Zda­niem rad­cy praw­ne­go z urzę­du mia­sta uży­li­śmy nie­pra­wi­dło­we­go sło­wa „publi­ko­wa­nie” zamiast „ogła­sza­nia”.

Zarów­no na posie­dze­niu komi­sji tłu­ma­czy­li­śmy, co było naszą inten­cją, jak i następ­ne­go dnia zło­ży­li­śmy wyja­śnie­nie i uzu­peł­nie­nie do petycji.

Zobacz skrót posiedzenia:

Treść petycji do Rady Miasta

Wyso­ka Rado,
na mocy usta­wy z dnia 11 lip­ca 2014 r. o pety­cjach w inte­re­sie publicz­nym pro­si­my o opu­bli­ko­wa­nie tek­stów jed­no­li­tych aktów nor­ma­tyw­nych podej­mo­wa­nych przez Radę Mia­sta Lublin, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie Miej­sco­wych Pla­nów Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go do koń­ca 2017 roku.

Uza­sad­nie­nie:
Część aktów nor­ma­tyw­nych uchwa­la­nych przez Radę Mia­sta jest co jakiś czas zmie­nia­na. Jest to natu­ral­ny pro­ces zwią­za­ny z dosto­so­wy­wa­niem pra­wa do zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści. Pro­ces ten spra­wia, że zapo­zna­nie się z peł­ną tre­ścią danej uchwa­ły ozna­cza w rze­czy­wi­sto­ści koniecz­ność zapo­zna­nia się kil­ko­ma uchwa­ła­mi – tek­stem pier­wot­nym wraz ze wszyst­ki­mi zmia­na­mi. Powo­du­je to cha­os i utrud­nia zapo­zna­nie się z aktu­al­ną tre­ścią prze­pi­sów. Szcze­gól­nie uciąż­li­we jest to w odnie­sie­niu do Miej­sco­wych Pla­nów Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go, któ­re z samej natu­ry są akta­mi skom­pli­ko­wa­ny­mi. Jed­no­cze­śnie są to jed­ne z naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych prze­pi­sów, ponie­waż okre­śla­ją co i gdzie moż­na zlo­ka­li­zo­wać. Oso­by pla­nu­ją­ce kupić dział­kę zapo­zna­ją się z taki­mi pla­na­mi by dowie­dzieć się czy za ich przy­szłym ogro­dze­niem powsta­nie park, inne miesz­ka­nia czy spa­la­nia śmie­ci. Brak tek­stów jed­no­li­tych utrud­nia codzien­na wyko­ny­wa­nie swo­ich obo­wiąz­ków tak­że urzęd­ni­kom, któ­rzy naj­czę­ściej korzy­sta­ją z prze­pi­sów pra­wa lokal­ne­go. Opi­sa­ny stan rze­czy popra­wi­ło­by opu­bli­ko­wa­nie tek­stów jed­no­li­tych – uwzględ­nia­ją­cych wszel­kie zmia­ny, jakie zaszły w akcie od chwi­li jego ogłoszenia.

Pro­si­my o pod­ję­cie dzia­łań, któ­re przy­czy­nią się do publi­ka­cji tek­stów jed­no­li­tych dla wszyst­kich zmie­nia­nych aktów nor­ma­tyw­nych wyda­nych przez Radę Mia­sta Lublin w ter­mi­nie do koń­ca 2017 roku.

Z powa­ża­niem

Fun­da­cja Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy