Wyciągi i faktury ze służbowych kart płatniczych UM Lublin

No Com­ments

Otrzy­ma­li­śmy już z Wydzia­łu Budże­tu i Księ­go­wo­ści Urzę­du Mia­sta Lublin wycią­gi ze służ­bo­wych kart płat­ni­czych Urzę­du Mia­sta Lublin, któ­ry­mi dys­po­nu­ją pra­cow­ni­cy UM. W sumie w Urzę­dzie Mia­sta kar­ty posia­da 21 osób, w tym 19 pra­cow­ni­ków oraz Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta i jeden z jego zastępców.

Urząd zwra­ca uwa­gę, że część wyda­nych kart jest zwią­za­na z reali­za­cją pro­jek­tów unijnych.

Przy­glą­da­jąc się wydat­kom ze służ­bo­wych kart płat­ni­czych, war­to zapo­znać się wcze­śniej z zarzą­dze­niem Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, dot. regu­la­mi­nu wyda­wa­nia i użyt­ko­wa­nia kart płat­ni­czych w Urzę­dzie Mia­sta Lublin (klik­nij tutaj, aby przejść do zarzą­dze­nia na stro­nie BIP UM Lublin).

Zgod­nie z tym zarzą­dze­niem, korzy­sta­nie z kar­ty płat­ni­czej jest prze­zna­czo­ne na ure­gu­lo­wa­nie wydat­ków zwią­za­nych z:

1) peł­nie­niem funk­cji reprezentacyjnych,
2) zwią­za­nych z wizy­tą gości zagranicznych,
3) pono­szo­nych w cza­sie kra­jo­wych i zagra­nicz­nych podró­ży służbowych.

Z zarzą­dze­nia moż­na się też dowie­dzieć, ze mie­sięcz­ny limit jest usta­la­ny po prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy potrzeb poszcze­gól­nych użyt­kow­ni­ków. Potrze­by Pre­zy­den­ta Mia­sta i trzech jego zastęp­ców osza­co­wa­no na 10 tys. zł. miesięcznie.

Fun­da­cja Wol­no­ści po przej­rze­niu wycią­gów, zawnio­sko­wa­ła do Urzę­du Mia­sta o udo­stęp­nie­nie kil­ku wybra­nych fak­tur wraz z opi­sem. Otrzy­ma­ne doku­men­ty publi­ku­je­my na koń­cu arty­ku­łu. Poza wydat­ka­mi w restau­ra­cjach i hote­lu w St. Gal­len otrzy­ma­li­śmy fak­tu­rę na zakup etui do służ­bo­we­go iPho­ne 5.

Kto w Urzę­dzie Mia­sta Lublin posia­da służ­bo­wą kartę

Poni­żej osób, posia­da­ją­cych służ­bo­we kar­ty płat­ni­cze wraz ze sta­no­wi­skiem i limi­tem na karcie:

Lp. Imię i nazwi­sko użyt­kow­ni­ka kart Sta­no­wi­sko służbowe Przy­zna­ny limit
1 Krzysz­tof Żuk Pre­zy­dent 10 000
2 Kata­rzy­na Mieczkowska-Czerniak Zastęp­ca Prezydenta 10 000
3 Moni­ka Lipińska Zastęp­ca Prezydenta 10 000
4 Grze­gorz Siemiński Zastęp­ca Prezydenta 10 000
5 Andrzej Woje­wódz­ki Sekre­tarz Miasta 10 000
6 Krzysz­tof Łątka Dyrek­tor Wydziału 50 000
7 Krzysz­tof Łątka Dyrek­tor Wydziału 10 000
8 Mariusz Sagan Dyrek­tor Wydziału 15 000
9 Mag­da­le­na Wlazło Pra­cow­nik UM 10 000
10 Mar­cin Chrapowicki Pra­cow­nik UM 10 000
11 Hubert Mącik Pra­cow­nik UM 10 000
12 Ewe­li­na Woźniak Pra­cow­nik UM 10 000
13 Moni­ka Kłos Pra­cow­nik UM 10 000
14 Woj­ciech Jankowski Pra­cow­nik UM 10 000
15 Mariusz Olbrom­ski Pra­cow­nik UM 5 000
16 Ewe­li­na Graban Pra­cow­nik UM 20 000
17 Vita­ly Padalka Pra­cow­nik UM 10 000
18 Woj­ciech Kutnik Pra­cow­nik UM 10 000
19 Anna Jastrzęb­ska Pra­cow­nik UM 10 000
20 Piotr Kowal­czyk Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miasta 10 000
21 Zbi­gniew Targoński Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Miasta 5 000

Wycią­gi z rachun­ków kart

Wyciąg za okres od 1 stycz­nia 2013 do 2 lip­ca 2014 dla kart aktyw­nych - klik­nij tutaj, aby otwo­rzyć (plik pdf).

Wyciąg za okres od 1 stycz­nia 2013 do 2 lip­ca 2014 dla kart już zamknię­tych - klik­nij tutaj, aby otwo­rzyć (plik pdf).

Wybra­ne fak­tu­ry wraz z opisem

Kopie wybra­nych fak­tur – klik­nij tutaj, aby otwo­rzyć (plik pdf).

Opi­sy do wybra­nych fak­tur – klik­nij tutaj, aby otwo­rzyć (plik pdf).

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy